[unknown data provider]

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
marin, geokjemi, forurensing, sedimentasjon, tungmetaller, miljøindikator, konsentrasjon, miljø, hav, fjord, sjø, NGU
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Geokjemi av marine sedimenter. Karttjenesten presenter innhold av tungmetaller og andre uorganiske miljøindikatorer i bunnsedimenter i Norske kyst- og havområder. For mer informasjon om tjenesten, se https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-geologiske-undersokelse/maringeokjemiwms/0008ba93-e528-456d-9687-c405b3ad6da8

Available map layers (15)

Slam (Slam)

Slaminnhold (%) i overflatesedimenter. Finkornige sedimentpartikler er viktige bærere av miljøgifter. Høyt slaminnhold i sedimenter er typisk for avsetningsbasseng, der tungmetaller og andre forurensingsstoffer kan nå høye verdier.

Karbonat (Karbonat)

Karbonatinnhold i overflatesedimenter.

TOC (TOC)

Total Organic Carbon - innhold av organisk karbon i overflatesedimenter.

Svovel (Svovel)

Innhold av svovel i ovreflatesedimenter.

Totalkarbon (Karbon)

Totalkarbon. Summen av karbon (organisk og i karbonat) i overflatesedimenter.

Arsen (As)

Arsen nivå i overflatesedimenter

Barium (Ba)

Barium nivå i overflatesedimenter

Kadmium (Cd)

Kadmium nivå i overflatesedimenter

Krom (Cr)

Krom nivå i overflatesedimenter

Kobber (Cu)

Kobber nivå i overflatesedimenter

Kvikksølv (Hg)

Kvikksølv nivå i overflatesedimenter

Nikkel (Ni)

Nikkel nivå i overflatesedimenter

Bly (Pb)

Bly nivå i overflatesedimenter

Sink (Zn)

Sink nivå i overflatesedimenter

Prøvestasjoner (Provestasjoner)

Prøvestasjoner med geokjemiske analyser av overflatesedimenter

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.