Norges geologiske undersøkelse

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.1.0
Keywords
bunnsediment, kornstørrelse, sedimentdannelse, genese, sedimentasjonsmiljø, bunntype, bunnstrøm, sedimentmektighet, kvartærmektighet, bløt, hard, bunnreflektivitet, sediment, avsetning, hav, sjø, marin, miljø, forvaltning, dekning, kartlegging, MARENO, NGU, geologi
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: + 47 73 90 40 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (17)

Bunnsedimenter (kornstørrelse) sokkelkart (Kornstorrelse_Sokkel)

Kornstørrelse, sokkelkart

Holocen mektighet (HolocenMektighet)

Kartlaget viser mektigheten av den øverste delen av sedimentdekket, avsatt etter slutten av siste istid for ca 11000 - 12000 år siden.

Bunnsedimenter (dannelse) regional (Sedimentdannelse_Reg)

Kartlaget viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder langs norsk kyst. Jordart som egenskap beskriver løsmassenens dannelsesmåte. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:100 000 - 1:250 000 (regional kartlegging)

Bunnsedimenter (kornstørrelse) oversikt (Kornstorrelse_Ov)

Kartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment eller en løsmassetype. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:1 000 000 (oversiktskart)

Hav (Navn_hav)

Kartlaget plasserer navn på Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Sedimentasjonsmiljø (Sedimentasjonsmiljo)

Kartlaget gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området. Dette er en tolkning av hvilke prosesser som virker på og nær havbunnen når det gjelder avsetning, transport og utvasking av sedimenter. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:100 000 (regional)

Løsmassemektighet Oslofjord (LosmasseMektighet_Oslo)

Mektighet av sedimentdekke (løsmasser) over berggrunn i Oslofjorden, basert på høyoppløselig seismikk.

Datadekning (dannelse, detaljert) (Det_kart_dann)

Kartlaget viser områder med detaljerte sedimentkart (dannelse).

Datadekning (kornstørrelse, detaljert) (Det_kart_korn)

Kartlaget viser områder med detaljerte sedimentkart (kornstørrelse).

Bunntype fra sjømåling (Bunntype)

Kartlaget presenterer flere tusen punkter med bunninformasjon (kornstørrelse og sedimenttype) i fjorder og kystnære områder.

Havområder (Havomrader)

Navn på marine områder, banker, grunner og dyp i norske havområder.

Bunnsedimenter (dannelse) oversikt (Sedimentdannelse_Ov)

Kartlaget viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder langs norsk kyst. Jordart som egenskap beskriver løsmassenens dannelsesmåte. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk ca 1:1 000 000 (oversiktskart)

Bunnsedimenter (kornstørrelse) regional (Kornstorrelse_Reg)

Kartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment eller en løsmassetype. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:100 000 (regional)

Kvartærmektighet (KvartaerMektighet)

Mektighet av sedimentdekke over berggrunn i på norsk kontinentalsokkel.

Bioklastiske sedimenter (Bioklastisk)

Kartlaget viser utbredelsen av bioklastiske sedimenter som består av partikler dannet fra nedbryting av i hovedsak kalkholdige organismer, og kan inneholde alle kornstørrelser fra leir til blokk. Kartlaget inneholder ingen informasjon om andelen av levende og døde organismer.

Bunnsedimenter (dannelse) detaljert (Sedimentdannelse_Det)

Kartlaget viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder langs norsk kyst. Jordart som egenskap beskriver løsmassenens dannelsesmåte. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:20 000 - 1:150 000 (detaljert kartlegging)

Bunnsedimenter (kornstørrelse) detaljert (Kornstorrelse_Det)

Kartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment eller en løsmassetype. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:20 000 - 1:150 000 (detaljert kartlegging)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.