[unknown data provider]

Provincie Drenthe Web Map Service

zoek:EXT.ACN_PC_POSTCODE6CIJFER_V zoek:EXT.ACN_PC_POSTCODE6CIJFER_V zoek:EXT.ACN_PC_POSTCODE6CIJFER_V
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (33)

Postcode (vlak, 6-cijferig) (zoek:EXT.ACN_PC_POSTCODE6CIJFER_V)

Gebieden op basis van de 6-cijferige postcodes in Drenthe.

NWB, Wegen (Dr) (zoek:EXT.NWB_WEG_DRUITSNEDE_WEGEN_L)

Nationaal Wegenbestand, gedeelte van Drenthe.

Kernen Groningen (zoek:EXT.RO_KERNGRONINGEN_V)

Gemeentegrens, Nederland (zoek:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Aardkundige waarden (zoek:GBI.AW)

De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische,geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren.

POV, verbodszone diepe boring (zoek:GBI.MILIEU_BOBES_VERBODZ_V)

Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). Deze zone is onderdeel van de aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12.

POV, grondwaterbescherming Drentsche Aa (zoek:GBI.MILIEU_GBGDA_POV_L)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe,grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (i.v.m. de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening). Dit bestand behoort tot de POV van 9 maart 2011.

Geluidscontour bedrijventerreinen (zoek:GBI.MILIEU_GELCTR_BEDR_V)

Bedrijfsterreinen die in het kader van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd.

Geluidscontour etmaalperiode EU-geluidsbelastingkaart 2011 (zoek:GBI.MILIEU_GELCTR_DAG_V)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen.

Geluidscontour vliegvelden (zoek:GBI.MILIEU_GELCTR_VLIEG_V)

Geluidscontouren vliegvelden

Geluidscontour bedrijventerreinen (zoek:GBI.MILIEU_GELC_BEDR_V)

Bedrijfsterreinen die in het kader van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd.

INSPIRE ontgrondingen 2013 (zoek:GBI.MILIEU_ONTGRONDINGEN_V)

Dataset met gegevens over ontgrondingen in 2013 ten behoeve van het project INSPIRE winning van oppervlaktedelfstoffen.

POV, stiltegebied en grondwater (zoek:GBI.MILIEU_POV_V)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

EHS 2013 (zoek:GBI.NAT_EHS_2013_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

EHS 2014 (zoek:GBI.NAT_EHS_2014_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

Nationale landschappen (zoek:GBI.NL)

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid enbeleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt. Deze kaart bevat de grens van het Nationaal landschap Drentsche Aa, kaart 2B (Omgevingsvisie Drenthe, 2010).

Provinciale monumenten (zoek:GBI.PM)

De lijst met Provinciale monumenten is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies:- Panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden.- De lijst dient als basis voor subsidie toezeggingen.

Kernen, topografisch (zoek:GBI.RO_KERNTOPO_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Stiltegebieden (zoek:GBI.ST)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2015 (projecten op wegenstructuur) (zoek:GBI.VV_PUP2015_L)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2015 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2015 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

WAV gebieden (zoek:GBI.WAV)

Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.

tijdelijk ivm wfs-loze swgis01 (zoek:GBI.tijdelijk)

POV milieu geoapp bodem (zoek:GISUSER.V_MILIEU_POV_V)

POV milieu geoapp bodem

Kwis: AFVALBAKKEN_P (zoek:WK.AFVALBAKKEN_P)

tbv kwis

Kwis: ANWBWEGWIJZERS_P (zoek:WK.ANWBWEGWIJZERS_P)

tbv kwis

Kwis: BOMEN_P (zoek:WK.BOMEN_P)

tbv kwis

Kwis: HECTOMETRERING_P (zoek:WK.HECTOMETRERING_P)

tbv kwis

Kwis: KOLKEN_P (zoek:WK.KOLKEN_P)

tbv kwis

Kwis: LICHTMASTEN_P (zoek:WK.LICHTMASTEN_P)

tbv kwis

Kwis: MEERPALEN_P (zoek:WK.MEERPALEN_P)

tbv kwis

Kwis: VERDEELKASTLAAGSPANNING_P (zoek:WK.VERDEELKASTLAAGSPANNING_P)

tbv kwis

wegvlak Kwis (zoek:WK.WEGVLAK)

wegvlak Kwis

test1 (zoek:test1)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.