oss

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

oss (unverified)

Contact information:

oss

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (723)

Befintliga större fritids-/rekreationsanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_fritids_rekrationanlagg_op2030)

Större anläggningar för fritids- och/eller rekreationsändamål som t ex golfbana, sportflygplats, travbana och motorbana

Fjärrvärmeanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_anlaggningar_op2030_fjarrvarmean)

Fjärrvärmeanläggningar

Huvudavrinningsområden (etuna:sokvyx_smhi_haro_y_2012_2)

Förslag cykelvägar - Cykelplan (etunaintern:sokvy_cykelplan_forslag_cykelvag_cykelplan)

Potentiell mastfri zon - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_mastfrizon_op2030)

Potentiell mastfrizon bör bevaras tills annat beslutas. Baserat på kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer från juni 2002 om yta söder om Ärla. Översiktlig inventering genomförd sommaren 2012. (Naturvärden av regionalt intresse).

Vattendrag < 6 m (etunaintern:sokvy_fk_hl_esktn)

Planerade utvecklingsplaner, program och visioner - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_plan_utveck_vision_op2030)

Område där plan/vision för framtida utveckling föreslås studeras ingående med syfte att säkerställa intentionerna i översiktsplan.

Skolgemensamma enheter (etunaintern:sokvy_utbildning_skolor_skolgemensamma_enheter)

Upplåtelseformer för flerbostadshus (etuna:sokvyx_boende_flerbostadshus)

Flerbostadshus med hyresrätt eller bostadsrätt som upplåtelseform.

Kommunmask - Sverigekartan (prova:sv_ak_riks)

Bullerzoner, skjutbana (etunaintern:sokvy_risk_skydd_skjutbanebuller)

KK Markytor FK (KommunkartanEnkel:FK_MY_ESKTN)

Kommungräns (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_Kommungrans)

Riksintresse rörliga friluftslivet (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_4kap2_riket)

Vård och omsorgsboende (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_vard)

KKA Markanvändning Primärkarta (kommunkartan:Primarkarta_Markanvandning)

Bebyggelsetyper - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_b_bebyggelsetyp_op2030)

Indelning av befintlig bebyggelse i sex typer (se teckenförklaring).

Kommunkarta fk vatten sammanaslag (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_fk_vatten_sammanslag)

Bibliotek (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_bibliotek)

Bibliotek

Underhållsutredningar 2012 vägar, beläggning (etunaintern:sokvy_gatuunderhall_underhallsutredningar_2012_vag)

Skyddsvärda träd i Eskilstuna stadsbygd (etuna:sokvyx_natur_miljo_skvtrad_etuna_stadsbygd)

Översvämmad mark Mälaren vid nivå (m.ö.h, RH2000) - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_msb_oversvamning_op2030)

Detaljerad översvämningskartering som visar utbredningen av vattnet med medelvattennivå (+0,9 m) till högsta möjliga vattennivå (+3,1 m). Karteringen är rent topografisk.

Naturvårdsprogram, regionalt intresse (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_nat_prog)

Ridleder, regionala (etuna:sokvyx_kultur_fritid_ridstigar_regional)

Regionala ridstigar

Riksintresse järnväg, planerade och framtida (etunaintern:sokvy_trafikverket_jarnvag_framtida)

Busshållplatser (etunaintern:sokvy_transport_buss_hpl)

Detaljplanelagda bostadsområden, ej utbyggda 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_plan_omr_ejutbyg_op2030_bostader)

Lagakraftvunna detaljplaner sedan år 2000 där den maximala grad av bebyggelse som tillåts (byggrätten) inte har nyttjats fullt ut.

Kommunägd mark, Tfast AB (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_tfab)

FK_AR_ESKTN (lantmateriet:FK_AR_ESKTN)

Los Angeles - Bergkvalitetskarta (etunaintern:sokvy_sgu_los_angeles)

Vägbredd (etunaintern:sokvy_nvdb_dkvagbredd)

KKA Vatten (kommunkartan:FK_MV_ESKTN)

Pågående detaljplaner och program, planförfarande (etuna:sokvyx_planprocess_pagaende_dp_program_planforfar)

Möjliga områden, gemensamhetsanläggning VA, 75m (etuna:sokvyx_miljo_mojliga_omr_ga_va_75)

Förslag platser för evenemang - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_forslag_evenemang_op2030)

Lämpliga lägen för framtida platser för evenemang.

Biotopskyddsområden (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_biotopskydd_04)

Befintlig jordbruksmark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_jordbruksblock_op2030)

Ytor där jordbruksverksamhet (åker/bete) pågår enligt bidrag (Jordbruksverkets:s blockdatabas).

Deponier, EBH-stöd (etuna:sokvyx_risk_skydd_ebh_stod_deponi)

Möjliga förorenade områden, ej sanerade avfalls- och industrideponier (urval från EBH-stödet). För mer information ta kontakt med miljökontoret.

Riksintresse Mälaren med öar och strandområden (RI rörliga friluftslivet) - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_riks_4kap2_riket_op2030)

Riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kapitel Miljöbalken. Inom riksintresseområdet ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Personalgrupp boende funktionshinder (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_personalgrupp)

Gällande bygglov vindkraftverk – ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_vindkraft_bygglov_op2030)

Gällande bygglov för byggnation av vindkraftverk enligt Plan- och byggförordningen, PFB (2011:338).

Rekreation och friluftsliv, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_rekrea_friluft_kom_int_op2030)

Kommunalt intresse för rekreation och friluftsliv – område med potential för friluftssatsningar och naturturism. Kan vara skyddade.

Utomhusbad (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_utomhusbad)

Befintlig handel, sällanköpsvaror - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_handel_sallanvarukop_op2030)

Befintliga handelsområden för konsumentvaror som till skillnad från dagligvaror inhandlas mer sällan(mestadels skrymmande varor/volymhandel)

Skog och historia, polygoner (etunaintern:sokvy_skogsstyrelsen_skogohistoriapoly_04)

Naturgrustäkter (etuna:sokvyx_sgu_naturgrustakter)

Naturgrustäkter år 2009

Bergkvalitetsklass (etunaintern:sokvy_sgu_bergkvalitetsklass)

Riksintresse järnväg, bangårdar, terminaler m.m. befintliga, planerade och framtida (etuna:sokvyx_trafikverket_jarnvaganlaggning_befintlig)

Djuppunkter (etuna:sokvyx_djupdata_djuppunkter)

AF.Vattenbruk_r_3010 (testar:AF.Vattenbruk_r_3010)

Motorstadion (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_motorstadion)

Motorsportanläggning

Zoner runt fornminnen 50 m (etuna:sokvyx_bygg_fmis_buffert_50m)

Parkskötselområden (etunaintern:sokvy_park_park_omraden)

Testbäddar, miljöteknik (etuna:sokvyx_natur_miljo_testbadd_miljotek)

Markanvändning - Stadskartan (prova:markanv_stadskarta)

Badmintonbanor (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badminton)

Viktiga kopplingar stadsdelar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_vikt_koppl_stad_op2030)

Befintlig och/eller utvecklingsbar förbindelse mellan angränsande stadsdelar. Lämpligt läge för park, bollplaner, temalekplatser m m.

Avrinningsområde Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_avrinning_etunaan_op2030)

Landyta från vilken nederbördsvatten rinner till Eskilstunaån och vidare ut i Mälaren

Befintlig bostadsbebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_bostadsbebyg_op2030)

Befintlig bostadsbebyggelse enligt stadskartan.

Kraftledningar (40 & 130 kV), EEM - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_kraftledning_op2030)

Kraftledningar med 40 kV och 130 kV som ingår i Eskilstuna Energi och Miljö AB område.

Fornminnen, punkter (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_punkt)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Cykelpumpar (etuna:sokvyx_transport_cykelpumpar)

Ytvattenskydd sekundär zon 10 m, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_sekundarzon_10m)

Vindkraft, områden lämpliga för prövning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_vindkraft_lampligprov_op2030)

Områden som är lämpligt att prövas för vindkraftsändamål.

Räddningstjänstens stationer (etuna:sokvyx_raddningstjanst_mor_stationer)

Tätorter 1990 (etuna:sokvyx_scb_to1990)

Förslag områden med områdesbestämmelser - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_forslag_omr_omradesbest_op2030)

Område där viljeinriktningen är att genom reglering säkerställa intentionerna i översiktsplanen eller att ett riksintresse ska tillgodoses.

Underhållsutredningar 2012 GC-vägar, beläggning (etunaintern:sokvy_gatuunderhall_underhallsutredningar_2012_gc)

NYKO nivå 2 (etuna:sokvy_nyko_2)

Naturvårdsprogram, regionalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nat_prog_op2030)

Naturområden som är av regionalt intresse för naturvården. Ett regionalt naturvårdsprogram från 1991 framtaget av Länsstyrelsen finns där områdena är beskrivna.

NYKO nivå 3 (etuna:sokvy_nyko_3)

NYKO nivå 4 (etuna:sokvy_nyko_4)

Riksintresse järnväg, station för resandeutbyte, befintliga och planerade - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvagstationer_op2030)

Järnvägstation av nationellt intresse.

KKA Skog (kommunkartan:FK_MO_ESKTN)

Planerade vandringsslingor - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_vandringslingor_op2030)

Stråk för vandring i naturområde som går i slinga tillbaka till angöringspunkt för strövområden.

Järnväg större (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_Jarnvag_storre)

Berggrundslinjer (etunaintern:sokvy_sgu_berggrundslinjer)

Nattbusslinje 61 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje61_fran_centrum)

KKA Gatunamn (kommunkartan:NVDB_DKGatunamn)

Planerat Åstråk - ÖP 2030 (etuna:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_astrak_op2030)

Stadsnät - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_stadsnat_op2030)

Eskilstuna Stadsnät är ett fibernät med mycket hög kapacitet som knyter samman fastigheter, villaområden, myndigheter och anläggningar i hela stadsbygden.

Stora opåverkade områden för rekreation - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_opaverad_omr_rekrea_op2030)

Områden av värde för rekreation p g a dess naturkaraktär, ostördhet och/eller tystnad.

Tillagningskök (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_kok)

Kanotled, punkter (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kanotled_punkter)

Kanotled

Kommunägd mark, Eskilstuna kommun (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_eskilstuna)

NYKO nivå 1 (etuna:sokvy_nyko_1)

KKE markanvändning PK (kommunkartan:Primarkarta_Markanvandning_KKE)

Projektarkiv, aktiv (etunaintern:sokvy_pagaendeprojekt_projektarkiv_aktiv)

Riksintresse vindbruk (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_ri_vind2013_land_hav)

FK_AT_ESKTN (kommunkartan:FK_AT_ESKTN)

Föryngringsområden fisk (etuna:sokvyx_natur_miljo_foryngringsomraden_fisk)

Planerad järnväg, persontrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvag_planerad_person_op2030)

Förslag på framtida satsningar inom kollektivtrafik (järnväg). Möjliga sträckningar behöver utredas.

Utegym (etuna:sokvyx_park_utegym)

Utländsk bakgrund, 2012 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_utlandsk_bakgrund_2012)

Skjutbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skjutbana)

Anläggning för skytte

Cykelstråk, grön (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_gron)

Vägar 2 - Fastighetskartan (prova:fk_vl_0484_2)

Riksintresse yrkesfiske - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_riks_fiske_op2030)

Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Cykelleder - Cykelkartan (etuna:sokvyx_transport_cykelleder_cykelkarta)

Cykelleder enligt Eskilstuna kommuns cykelkarta.

Sotningsdistrikt (etuna:sokvyx_verksamhetsomraden_sotningsdistrikt)

Kunskapsstråket - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_kunskapsstraket_op2030)

Attraktivt stråk i innerstaden som knyter samman resecentrum, Mälardalens högskola och Munktellområdet.

Högrisk markradon, radonkarta 1984 - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_hogrisk_radon_op2030)

Högriskområden för markradon enligt radonkarta från år 1984.

Hemtjänstlokaler (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_hemtjanst)

Utvidgade strandskyddsområden 300 m (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_utokat_strandskydd_300m)

Äldre vägsträckning, regionalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_aldrevagstrackning_reg_int_op2030)

Äldre vägsträckning med stort kulturhistoriskt värde. Ingår i regionalt urval av Länsstyrelsen och länsmuséet från 1980-talet.

Ytvattenskydd sekundär zon, 40 m, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_sekundarzon_40m)

100-årsflöde (etuna:sokvyx_msb_tema_q100)

Vägar - Sverigekartan (testar:sv_vl_riks)

Dagverksamhet (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_dagverksamhet)

Naturvårdsavtal (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_nvavtal_04)

Naturvårdsavtal - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nvavtal_04_op2030)

Civilrättsligt avtal som kan tecknas mellan markägare och Skogsstyrelse, länsstyrelse eller kommun

Akutmottagning (etuna:sokvyx_sjukvard_sjukvard_akutmottagning)

KKA Vattendrag (kommunkartan:FK_HL_ESKTN)

Rättigheter och gemensamhetsanläggningar, linjer (etunaintern:sokvy_fk_ro_0484)

200-årsflöde (etuna:sokvyx_msb_tema_q200)

Fotbollsarena (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollsarena)

Planerat Åstråk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_astrak_op2030)

Planerade kompletteringar till befintliga åstråket, ett sammanhängande vandrings- och cyklingsstråk från Skogstorp i söder till Mälaren i norr.

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (etuna:sokvyx_havs_vattenmyndigheten_fiskevatten_yta_dis)

Planeringsområden teknisk försörjning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_teknisk)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga för stadens tekniska försörjning (kraft, vatten, energi och kommunikation). Förutsätter utredning. Vindkraft behandlas separat.

Riskbedömningszon - Transport farligt gods, väg (etunaintern:sokvy_planunderlag_riskzon_farligtgods_vag)

Strandskydd 100 m (etunaintern:sokvy_bygg_strandskydd)

Vägar - Sverigekartan (prova:sv_vl_riks)

Fastighetsytor (etunaintern:sokvy_fk_ay_esktn)

Utbredningsområde, laserskanning (etuna:sokvyx_hojddata_rh2000_omraden)

Tysta områden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_tysta_omr_op2030)

Större landsbygdsområden med kvaliteter för rekreation p g a bullerbefrielse.

Busslinje 30 och 31, servicelinjen (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje30_31)

Riksintresse järnväg, befintliga - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvag_op2030)

Järnväg av nationellt intresse.

SGI skredriskområden, alla klasser (etunaintern:sokvy_krisgis_skredriskomr)

Planskilda korsningar, gång och cykelväg - Cykelkartan (etuna:sokvyx_transport_planskildakorsningar_cykelkarta)

Kolonilotter, odlingslotter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_kolonilott_op2030)

En kolonilott eller odlingslott hyrs ut till enskilda personer som odlar exempelvis grönsaker och blommor där.

Busshållplatser, landsbygd (etuna:sokvyx_transport_buss_hpl_landsbygd)

Busshållplats längs med landsbygdsbusslinjer

Kulturvärden Riksantikvarieämbetet (etunaintern:sokvy_riksantikvarieambetet_kulturvarden)

Hållbara vatten, bäverhyddor (skolmaterial:sokvyx_hallbara_vatten_hall_vatt_baver)

Bäverinventering utmed Eskilstunaån Elever och lärare från kommunens högstadier inventerar antalet bäverhyddor utmed Eskilstunaån. Projektet är ett treårigt LONA projekt som kallas Eskilstuna Hållbara Vatten, är delfinansierat av länsstyrelsen och drivs av Naturskolan, KomTek, Eskilstuna Museum och Parken Zoo i Eskilstuna.

Väghållare (etuna:sokvyx_nvdb_dkvaghallare)

Isstadion (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_isstadion)

Hälsans stig - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_halsansstig_op2030)

Promenadslinga för att främja motion i alla åldrar. Varje kilometer är utmarkerad och informationstavlor finns.

Äldre vägsträckning, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_aldrevagstrackning_kom_int_op2030)

Äldre vägsträckning med stort kulturhistoriskt värde. Urval gjort av kommunen.

Korttidsenheter (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_korttidsvistelse)

Verksamhetslokaler, Övriga (etunaintern:sokvy_lokaler_verksamhet_lokal_ovr)

Höjdkurva, vatten (etuna:sokvyx_primarkartan_mapcontours_vatten)

Jordart i grundlager (etuna:sokvyx_sgu_jogi_a_jg2)

Lekplatser (etuna:sokvyx_park_park_lekplats)

Stomnätspunkt, höjd (etuna:sokvyx_primarkartan_mapverticalpoint)

Bergkvalitetsklass (etuna:sokvyx_sgu_bergkvalitetsklass)

Bergkvalitetskarta från år 2007 som visar berggrundens lämplighet som vägballast.

Byggnadsminnen, ytor - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_byggnadsminne_yta_op2030)

Byggnadsminnen skyddade av kulturminneslagens tredje och fjärde kapitel samt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.

Gästhamnar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_gasthamn)

Gästhamn

Riksintresse naturvård (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_nat_riket)

Hav och sjö - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_my_riks_hav_sjo)

Ramsarområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_ramsar)

Kommunkarta OK Vatten sammanslag (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_ok_vatten_sammanslag)

Riksintresse väg, planerade och framtida (etuna:sokvyx_trafikverket_vagnat_framtida)

Sjöar och våtmarker, historisk utbredning (etuna:sokvyx_natur_miljo_sjoar_vatmark_hist)

KKA Byggnader Fastighetskartan (kommunkartan:FK_BY_ESKTN)

KKE Skog FK (kommunkartan:FK_MY_ESKTN)

Vatten större (shaper:Vatten_storre)

Nyckelbiotoper bolagsmark (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_storskogsbrnyckelb)

Möjliga områden, gemensamhetsanläggning VA, 50m (etuna:sokvyx_miljo_mojliga_omr_ga_va_50)

Riksintresse väg, planerade och framtida - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_vagnat_framtida_op2030)

Framtida vägnätet är av nationellt intresse.

Förvärvsinkomst, 2011 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_forvarvsinkomst_2011)

Större städer - Sverigekartan (etuna:sokvyx_bk_sv_tx_riks)

FK_AT_ESKTN (lantmateriet:FK_AT_ESKTN)

Ortsanalysområde (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalysomrade)

Riksintresse järnväg, befintliga (etuna:sokvyx_trafikverket_jarnvag)

Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper (etuna:sokvyx_jordbruksverket_aobnaturtypsyta2014)

KKE vatten (kommunkartan:FK_MV_ESKTN_KKE)

Verksamhetslokaler, Kultur- och fritidsförvaltningen (etunaintern:sokvy_lokaler_verksamhet_lokal_kof)

KKA markanvändning sverigekartan (kommunkartan:SV_my_riks)

Befintlig båtturism, Eskilstunaån/Torshällaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_bef_battrafik_etunaan_op2030)

Befintlig båtturism, Eskilstunaån/Torshällaån

Anläggningsprojekt 2017 (etuna:sokvyx_pagaendeprojekt_anlaggningsprojekt_2017)

Blockighet i markytan (etuna:sokvyx_sgu_jogi_a_bl)

Övrig mark - Kommunkartan (prova:ovrig_mark_stadsk)

Skyddade områden, naturreservat (etuna:sokvyx_naturvardsverket_nvo_naturreservat)

Tätorter - Kommunkartan (prova:tatort_detalj)

Riksintresse kulturmiljövård (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_kul_riket)

Busslinjer (etuna:sokvyx_transport_busslinjer)

Busslinje sträckning Eskilstuna kommun

Vattenskyddsområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_vso_polygon)

Nyckelbiotoper, privat mark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nyckel_0484_op2030)

Skogsområden med mycket höga naturvärden.

KKA Jordbruksmark (kommunkartan:Jordbruksverket_Blockdatabasen)

Kärnområden kulturmiljö - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_karnomrkulturmiljo_op2030)

Kärnområden inom riksintresseområdet Kafjärden. Urval gjort av kommunen.

Naturvård, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_naturvard_kom_intr_op2030)

Naturområden som är av lokalt intresse för naturvården.

Fritidshusområden 2005 (etuna:sokvyx_scb_frithusomr2005)

En sammanhängande bebyggelse med minst 50 fritidshus.

Bullerzoner, flyg - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_bullerzon_flyg_op2030)

Zon för flygbullernivå överskridande riktvärdet 70 dB(A) maximalnivå eller riktvärdet 55 dB(A) FBN (genomsnittlig sammanvägd bullernivå under dygnet).

Småorter 2010 (etuna:sokvyx_scb_so2010)

En småort ska ha sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och med 50 - 199 invånare.

Laga kraft vunna detaljplaner, verksamheter 2012 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_lagakraft_dp_2012_op2030_verksamhet)

Mark- och vattenområdens användning och bebyggelse inom kommunen som regleras med juridiskt bindande detaljplan.

Småorter 2005 (etuna:sokvyx_scb_so2005)

En småort ska ha sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och med 50 - 199 invånare.

Tätorter - Sverigekartan (prova:sv_my_riks)

Viss sannolikhet för översvämning, Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_viss_oversvamning_op2030)

Områden som visar 500-årsflöden utifrån två översvämningskarteringar, dvs sannolikheten för översvämningar beräknas till 18 % eller högre under 100-årsperiod.

Vision supercykelvägar - Cykelplan (etunaintern:sokvy_cykelplan_v_supercykelvag_cykelplan)

Områden med områdesbestämmelser - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_omrbestammelse_op2030)

Områden med gällande områdesbestämmelser. Som är en planform för översiktlig reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen.

Gatunamn - NVDB (etuna:sokvyx_nvdb_dkgatunamn)

Bergförekomster (etunaintern:sokvy_sgu_bergforekomster)

Prioriterade handelsområden, riktlinjer - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_prio_handelsomr_op2030)

Områden där handeln ska växa enligt Eskilstuna kommuns riktlinjer för handelsetableringar och stadsutveckling uifrån ett handelsperspektiv (2011)

Förslag cykelvägar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_cykelvag_forslag_op2030)

Cykelvägarna ska komplettera det befintliga huvudnätet för cykel. Det finns cykelvägar av regionalt och kommunalt intresse.

Teater (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_teater)

Ramsarområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_ramsarsept2001_op2030)

Ramsarkonventionen är en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker.

Riksintresse sjöfart, djupa och skyddade områden (etunaintern:sokvy_trafikverket_djupaskyddankaromr)

Skyttecentrum (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skyttecentrum)

Befolkningsfördelning delområden, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_delomraden)

Busslinje 40 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje40)

Cykelstråk, blå (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_bla)

Busslinje 41 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje41)

Efterbehandlingsstöd, förorenad mark (etunaintern:sokvy_risk_skydd_ebh_stod)

Efterbehandlingsstödet, EBH-stödet är länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade förorenade områden.

Skyddsvärda träd, inventering 2005-06 (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_skvtrad)

Delavrinningsområden (etuna:sokvyx_smhi_aro_y_2012_2)

Nattbusslinje 66 till och från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje66_till_och_fran_centrum)

Öppna mötesplatser (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_oppnamotesplatser)

Öppna mötesplatser i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

Befintliga verksamhets-/industriområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_industri_bef_op2030)

Befintliga verksamhets- och industriområden.

Cykelstråk, gul (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_gul)

Moränförekomster (etunaintern:sokvy_sgu_moranforekomster)

Gammaspektrometrisk mätning, 200 x 40 m grid (etunaintern:sokvy_sgu_k_u_th_200x40_eskilstuna_kn)

KKA Sankmark (kommunkartan:FK_MS_ESKTN)

Gällande detaljplaner (etuna:sokvyx_detaljplan_planomryta_20)

Laga kraft vunna detaljplaner, stadsplaner och byggnadsplaner.

Fotbollshall (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollshall)

Befolkningsfördelning Nyko1, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko1)

Planerat rekreationsstråk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_rekreationsstrak_op2030)

Attraktiva vardagsstråk med befintlig eller planerad anslutning till parker, platser och gröna områden; särskilt i innerstaden där tillgänglig grönyta är begränsad.

Prövade vindkraftverk, miljöbalken (anmälan) – ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_vindkraft_anmalan_op2030)

Anmälan för byggnation av vindkraftverk enligt  9 eller 11 kap. miljöbalken

Kommunägd mark, EEM AB (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_eem)

Befolkningsfördelning Nyko3, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko3)

Befolkningsfördelning Nyko2, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko2)

Ridhus (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_ridhus)

Befolkningsfördelning Nyko4, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko4)

Lediga småhustomter (etuna:sokvyx_boende_ledig_smahustomt)

Friluftsområden (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_friluftsomrade)

Förskolor (etuna:sokvyx_utbildning_skolor_forskola)

Hydrografi - Fastighetskartan (prova:fk_hl_0484)

Räddningstjänstens insatstider (etunaintern:sokvy_raddningstjanst_mor_insatstider)

Utländsk bakgrund Nyko2, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_nyko2)

Utländsk bakgrund Nyko1, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_nyko1)

Saneringsområden enskilda avlopp (etuna:sokvyx_natur_miljo_saneringomr_avlopp)

Sportflygfält (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_sportflygfalt)

Sportflygfält

Huvudstråk bredband, kommunalt (etuna:sokvyx_ledningar_bredband_huvudstrak)

Befintlig sträckning för huvudstråk av kommunalt ägd optofiber för bredband.

KKE kommungräns (kommunkartan:Kommunkarta_Kommungrans_KKE)

Planerade större parker - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_landskapspark_op2030)

Storskalig park med naturlik karaktär. Kompenserar vissa stadsdelar för bristande tillgång till naturområden.

Nattbusslinje 65 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje65_fran_centrum)

Ädellövskogsinventeringen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_adellovskog)

Kulturmiljö, regionalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_kulturmiljo_reg_int_op2030)

Regionalt urval av Länsstyrelsen och länsmuséet från 1980-talet.

Ytvattenskydd, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_tema)

juljakten (juljakten:juljakten)

Riksintresse hamn, befintliga, planerade och utvecklingsområden (etunaintern:sokvy_trafikverket_hamn)

Befintliga flygplatsområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_flygplatsomrade_op2030)

Befintliga flygplatser.

Slott (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_slott)

Slottsmiljöer ger ofta särsprägel i ett stort omland genom både storslagna byggnader, alléer, ädellöv i både bestånd och som solitärer.

Naturreservat - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nat_res_riket_op2030)

Naturreservat är skyddade enligt miljöbalkens 7 kapitel.

Strukturlinjer (etunaintern:sokvy_sgu_strukturlinjer)

Nattbusslinje 60 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje60_mot_centrum)

Nattbusslinje 63 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje63_fran_centrum)

Skredrisk klass 1+4, översiktlig kartering - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_skredrisk_1_4_op2030)

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena. Klass 1 och 4 visar områden där risk för skred och erosion ska beaktas.

Vattenverk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_vattenverk_op2030)

Vattenverk

Allmän väg och motortrafikled - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_vl_riks)

Arbetstillfällen Nyko2, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko2)

Arbetstillfällen Nyko1, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko1)

Arbetstillfällen Nyko4, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko4)

KK Byggnad FK (KommunkartanEnkel:FK_BY_ESKTN)

Träffpunkter (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_traffpunkter)

Arbetstillfällen Nyko3, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko3)

Riskbedömningszon - Transport farligt gods, järnväg (etunaintern:sokvy_planunderlag_fk_jl_buffert)

Nattbusslinje 61 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje61_mot_centrum)

Nattbusslinje 65 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje65_mot_centrum)

ÖK Tätort (KommunkartanEnkel:OK_MB_D)

Verksamhetslokaler, Stadsbyggnadsförvaltningen (etunaintern:sokvy_lokaler_verksamhet_lokal_sbf)

Skyddsområde vattentäkt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_kom_drickvattentakt_op2030)

Befintligt vattentäktsområde där särskilda restriktioner gäller för markanvändningen. Bör läsas samman med lagret Utredning skyddsområde vattentäkt

Förslag Riksintresse Mälarens öar och strandområden, kommunens bedömning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_ri_malaren_kom_bed_op2030)

Kommunens förslag till ny avgränsning för riksintresset Mälarens öar och stränder (godtagit i LST:s granskningsyttrande till ÖP 2005). Fram till nytt riksdagsbeslut gäller riksdagsbeslutet SFS 1987:247, 1987-07-01 (se kartskikt Riksintresse Mälarens öar och stränder).

Cykelstråk med prioriterad vinterväghållning (etunaintern:sokvy_gatuunderhall_cykelstrak_prio_vinter)

Hundlekparker (etuna:sokvyx_park_hundlekpark)

Natura 2000, Fågeldirektivet (SPA) (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_natura2000_fagel_spa)

Räddningstjänstens insatszoner (teoretiska) (etuna:sokvyx_raddningstjanst_mor_insatszoner)

KKE tätort (kommunkartan:Kommunkarta_TatortDetalj_KKE)

Kulturmiljö, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_kulturmiljo_kom_int_op2030)

Miljöer med stort kulturhistoriskt värde. Urval gjort av kommunen.

Beräknat högsta flöde (etuna:sokvyx_msb_tema_qbhf)

Vision supercykelvägar - Cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_v_supercykelvag_cykelplan)

KKA vägar sverigekartan (kommunkartan:SV_vl_riks)

Bergtäkter (etuna:sokvyx_sgu_bergtakter)

Bergtäkter år 2009

Vattendrag med beskrivning (etuna:sokvyx_natur_miljo_vattendrag_beskriv)

Skyddsvärda träd i Eskilstuna stadsbygd (etunaintern:sokvy_natur_miljo_skvtrad_etuna_stadsbygd)

Landskapets huvuddrag - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_n_landskapetshuvuddrag_op2030)

Landskapets rumsliga egenskaper - öppenhet, slutenhet, halvöppet eller möblerat med träd och träddungar.

Cykelstråk, brun (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_brun)

KKE vägskyltar (kommunkartan:Kommunkarta_vagnummer_KKE)

Förslag utvidgade strandskyddsområden 300 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_forslag_strandskydd_300m_op2030)

Kommunalt förslag till utvidgade strandskyddsområden längs Hjälmaren. Gäller ej före beslut från Länsstyrelsen.

KKE övrig mark sverigekartan (kommunkartan:SV_my_riks_KKE)

Markavvattningsföretag, båtnad (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_markavvattn_batnad)

Höjdkurva, land (etuna:sokvyx_primarkartan_mapcontours_land)

Arbete och aktivitet (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_arbete)

Livsmedelsbutiker 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_nl_livsmedel2013_op2030)

Livsmedelsbutiker, närbutiker, servicebutiker och drivmedelstationer med livsmedelsförsörjning.

Markanvisningar, ytor (etuna:sokvyx_naringsliv_markanvisningar)

Kommunmask (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_kommunmask)

Djur- och växtskyddsområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_djur_vaxt_riket_op2030)

Djur- och växtskyddsområden är skyddade enligt 7 kapitel 12§ miljöbalken.

KKA OSM Järnväg (kommunkartan:OSM_geofabrik_railways)

Planeringsområden rekreation/fritid - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_fritid)

Områden som kommunen anser särskilt värdefulla att utveckla för rekreation och friluftsliv.

Befintlig järnväg, godstrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tr_befintlig_jarnvag_op2030_gods)

Järnvägssträckor som kan användas för transport av gods.

Naturminnen - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_naturminne_op2030)

Naturminnen är skyddade enligt 7 kapitlet 10§ miljöbalken.

Cykelstråk, röd (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_rod)

Särskilt utpekade noder - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_strategiskapunkter_op2030_utpekad)

Särskilt utpekad del i tätort/landsbygd med stor potential att utvecklas till en strategisk nod med olika typer av funktioner (t ex knutpunkt för kollektivtrafik, samhällsservice, mötesplatser, livsmedelsbutik).

Zoner runt fornminnen 100 m (etuna:sokvyx_bygg_fmis_buffert_100m)

Adresser (etunaintern:sokvy_adresser_adresser)

Hastighetsgränser (etunaintern:sokvy_nvdb_dkhastighetsgrans)

Skog - Fastighetskartan (prova:fk_mo_0484)

Förslag Riksintresse kulturmiljövård, kommunens bedömning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_riks_kult_kom_bed_op2030)

Del av riksintresse kulturmiljövård där kommunen vill att riksintressets omfattning ska omprövas.

Idrottsanläggningar (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_idrottsanlaggn)

Naturminne (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_naturminne)

Sankmark - Fastighetskartan (prova:tk_ms_0484_clip)

Restauranger äldreomsorg (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_restauranger)

Restauranger i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

Utescener (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_utescen)

Utescen

Täkter för natursten (etunaintern:sokvy_sgu_takter_for_natursten)

Cykelparkeringar (etunaintern:sokvy_transport_cykelparkeringar)

Badplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badplatser)

Kommunens badplatser med god tillgänglighet

Utvidgade strandskyddsområden 300 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_utokat_strandskydd_300m_op2030)

Utvidgade strandskyddsområden gäller 300 m från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet. Syftet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växter och djur.

Grundskolor (etuna:sokvyx_utbildning_skolor_grundskola)

Planerade logistikpunkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_logistikpunkt_planerad_op2030)

Viktig järnvägsrelaterad infrastruktur för logistikändamål i framtidan, t ex rangerbangård.

Potentiell båtturism, Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_pot_battrafik_etunaan_op2030)

Potentiell båtturism, Eskilstunaån

Ortsutveckling Torshälla, linjer (etuna:sokvyx_ortsutveckling_torshalla_linjer)

Riksintresse järnväg, bangårdar, terminaler m.m. befintliga, planerade och framtida - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvagplats_op2030)

Platser/spårområden där tåg bildas eller där vissa servicefunktioner kopplade till tågtrafiken finns.

Kommungräns - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_bakgrundkartor_fk_ay_0484_kommungrans)

Byggnader, landsbygd - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_by_0484_landsbygd)

KKE väg och järnväg FK (kommunkartan:FK_VL_ESKTN_KKE)

Naturvärdesobjekt (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_naturv_04)

Utredning infrastrukturkorridor - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_utred_infrastrukturkorr_op2030)

På sikt kan det vara aktuellt att reservera mark för en infrastrukturkorridor för godstrafik väster om staden.

Gällande områdesbestämmelser (etuna:sokvyx_detaljplan_planomryta_20_omradesbest)

Funktionell vägklass (etunaintern:sokvy_nvdb_dkfunkvagklass)

Prioriterade stråk för bebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_prio_strak_bebyg_op2030)

Prioriterade kollektivtrafikförsörjda stråk där bebyggelse kan kompletteras i strategiska lägen.

Arbetsplatsområden utanför tätort 2010, defenitiva värden (etunaintern:sokvy_scb_ao2010_sr99tm_region)

Stadsarkiv (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_stadsarkiv)

Riksintresse friluftsliv - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_riks_fri_riket_op2030)

Inom riksintresseområdet ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (4 kapitlet 2 § miljöbalken).

Verksamhetsområde Torshälla stad (etunaintern:sokvy_verksamhetsomraden_torshallastad)

Campingplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_camping)

Camping

Bebyggelse med hög prioritet VA-utbyggnad, utredning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_prio_va_op2030)

Bebyggelse i behov av VA-utbyggnad. Resultat från GIS-analys i VA-utredningen 2011

FK_AX_ESKTN (kommunkartan:FK_AX_ESKTN)

Åstråket - ÖP 2030 (etuna:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_astraket_op2030)

Vård och omsorgsboende (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_vard)

Vård- och omsorgsboenden i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

Riksintresse friluftsliv (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_fri_riket)

Förvärvsinkomst Nyko3, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko3)

Förvärvsinkomst Nyko4, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko4)

Förvärvsinkomst Nyko1, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko1)

Hållbara vatten, arter (skolmaterial:sokvyx_hallbara_vatten_hall_vatt_arter)

Inventering av växt- och djurlivet i och kring vattnet i Eskilstunaån Elever och lärare från kommunens skolor undersöker djur- och växtliv i och utmed Eskilstunaån. De tar reda på vilka vattenlevande organismer som finns i ån, vilka fågelarter man kan stöta på utmed ån, vilka växter och djur som trivs vid vattnet. Projektet är ett treårigt LONA projekt som kallas Eskilstuna Hållbara Vatten, är delfinansierat av länsstyrelsen och drivs av Naturskolan, KomTek, Eskilstuna Museum och Parken Zoo i Eskilstuna.

Rättigheter och gemensamhetsanläggningar, punkter (etunaintern:sokvy_fk_rs_0484)

Förvärvsinkomst Nyko2, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko2)

Täkter för industrimineral (etuna:sokvyx_sgu_takter_for_industrimineral)

Täkter för industrimineral år 2009

Framtida cykelvägnät - cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_framtid_cykelnat_cykelplan)

Nyckelbiotoper, bolagsmark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_storskogsbrnyckelb_op2030)

Skogsområden med mycket höga naturvärden.

Skog och historia, punkter (etunaintern:sokvy_skogsstyrelsen_skogohistoriapkt_04)

Tätorter 2015 (etuna:sokvyx_scb_to2015)

Distributionsområden fjärrvärme - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_distromr_fjarrvarme_op2030)

Geografiskt område med möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet

Ytvattenskydd primär zon 10 m, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_primarzon_10m)

Riksintresse naturvård - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_riks_nat_riket_op2030)

Områden av nationellt intresse för naturvården. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön (3 kapitlet 6 § miljöbalken).

Vårdcentraler (etuna:sokvyx_sjukvard_sjukvard_vardcentral)

Vårdcentraler i kommunen.

Cykelparkeringar (etuna:sokvyx_transport_cykelparkeringar)

Spontanidrottsplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_spontanidrottsplats)

Yta (gräs, grus eller asfalt) avsedd för lek och bollspel t.ex. ”Kulanplan” från Fotbollsförbundet

Planerad järnväg, godstrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvag_planerad_gods_op2030)

Viktiga framtida kopplingar för godstrafiken mellan befintliga järnvägsspår. Möjliga sträckningar behöver utredas.

Vision cykelvägar i centrum - Cykelplan (etunaintern:sokvy_cykelplan_centrumvision_cykelplan)

Vision cykelvägar i centrum - Cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_centrumvision_cykelplan)

Förslag väg - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_forslag_vag_op2030)

Föreslagna och planerade vägar samt vägar som behöver utredas.

Planeringsområden blandad bebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_blandad)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och andra icke störande verksamheter placeras i anslutning till varandra).

Markförhållanden, geoteknik (etuna:sokvyx_geotekniskgrundkarta_markforahallande)

Museum (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_museum)

Mountainbikeleder (etuna:sokvyx_kultur_fritid_motionsspar_vandringsled_mountainbikeled)

Befintliga logistikpunkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_logistikpunkt_befintlig_op2030)

Viktig järnvägsrelaterad infrastruktur för logistikändamål, t ex kombiterminal.

Ytvattenskydd tertiär zon, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_tertiarzon)

Geotekniska undersökningar (etuna:sokvyx_geoteknik_geotek_undersok)

Projektområde Riksantikvarieämbetet (etunaintern:sokvy_riksantikvarieambetet_projektomrade)

Resursskolor (etunaintern:sokvy_utbildning_skolor_resursskola)

Bullerzoner, Gröndal (etunaintern:sokvy_risk_skydd_grondalszoner)

Järnvägar - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_jl_0484)

Riksintresse väg, befintliga (etuna:sokvyx_trafikverket_vagnat)

Grundvattenförekomster (etuna:sokvyx_sgu_grundvattenforekomster)

Tätningsgräns - osäker gräns för bestämmelse (etunaintern:sokvy_fk_el_0484_besttatgr)

Vägkantlinjer - Primärkartan (prova:maproadedge)

Strövområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_strovomraden_op2030)

Naturområde för utflykter inom cykelavstånd från boendet

Vägar - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_vl_0484)

Affischering på offentlig plats (etuna:sokvyx_transport_affischering_offentlig_plats)

Åstråket - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_astraket_op2030)

Ett sammanhängande vandrings- och cyklingsstråk från Skogstorp i söder till Mälaren i norr.

Utredning skyddsområde vattentäkt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_utred_grundvattentakt_op2030)

Vattentäktsområde under utredning där särskilda restriktioner ska gälla för markanvändningen. Ska ersätta befintligt Skyddsområde vattentäkt.

Markslag - Sverigekartan (etunaintern:sv_my_riks)

Travbana (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_travbana)

Travbana

Jordart i djuplager (etunaintern:sokvy_sgu_jogi_a_jd3)

Cykelstråk, orange (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_orange)

Förslag skyddsområde ytvattentäkt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_fors_skydd_dricksva_op2030)

Förslag till vattenskyddsområde för Hyndevads ytvattentäkt: se innehållsförteckning för 5 kategorier

Restauranger äldreomsorg (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_restauranger)

Upplåtelseformer för flerbostadshus (etunaintern:sokvy_boende_flerbostadshus)

Tvärsektioner för översvämmat vattendrag (etuna:sokvyx_msb_t_sektion_1d)

FK_AX_ESKTN (lantmateriet:FK_AX_ESKTN)

Planeringsområden trafik infrastruktur - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_trafik)

Framtida ändrad markanvändning som förutsätter utredning.

Riksintresse flyg, flygplatser, befintliga, planerade och framtida (etunaintern:sokvy_trafikverket_flygplats)

Friidrottsarena (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_friidrottsarena)

Verksamhetsområden VA - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_verksamhetsomr_va_op2030)

Geografiskt område med kommunalt dricks- och avloppsvattennät (fastställt verksamhetsområde).

Områden med detaljplanekrav - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_detaljplankrav_op2030)

Område med bebyggelsetryck. Detaljplan krävs innan ändring av markanvändningen.

Adresser (etuna:sokvyx_adresser_adresser)

Eskilstunaån (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_Eskilstunaan)

Pågående täkter, täkttillstånd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_takter_befintlig_op2030)

Pågående verksamhet av bergtäkt, naturgrustäkt, täkt för natursten, täkt för industrimineral.

Rekommenderad väg farligt gods (etuna:sokvyx_nvdb_dkrekomfarligtgods)

Utförda beläggningsarbeten (etunaintern:sokvy_gatuunderhall_belaggningsarbeten)

Fotbollsplaner (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollsplan)

Fotbollsplan

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser (etunaintern:sokvy_detaljplan_planomryta_20)

Historisk kommungräns 1971 (etuna:sokvyx_verksamhetsomraden_kommungrans_1971)

Kommunägd mark, Tomträtt (etunaintern:sokvy_markagande_kommunagdmark_tomtratt)

Sigurdsristningen (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fornlamning)

Nitratkänsliga områden (etuna:sokvyx_jordbruksverket_nitratkomr)

Profilbyggnader - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_primarkartan_mapbuilding_profilbyggnader)

Förslag odlingslotter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_forslag_odlingslott_op2030)

Område där tillgång till bostadsnära odlingslotter på kvartersmark ska utvidgas – tillgängligt med gång, cykel och kollektivtrafik.

Mineralresurser (etuna:sokvyx_sgu_mineralresurser)

Hemtjänstområden (etuna:sokvyx_vuxen_hemvardsomraden)

Övrig mark - Kommunkartan (etuna:sokvyx_bke_kommunkarta_kommungrans_ovrig_mark)

Lokal ytavrinning, flödesvägar (etuna:sokvyx_krisberedskap_lokal_ytavr_flodes)

Turistbyrå (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_turistbyra)

Centrala årummet - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_arummet_op2030)

Parker och platser invid Eskilstunaån i centrala staden och med stor upplevelsepotential. 

Parkavdelningens skötselytor (etunaintern:sokvy_park_park_ytor)

Planerade angöringspunkter strövområde - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_angoring_strov_op2030)

Planerad angöringspunkt till strövområde och i vissa fall stadsdelsnära naturområde.

Grannskapsområden, grönstrukturplan - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_grannskapsomr_op2030)

Närområdet kring boende eller skola/förskola/äldreboende avgränsat av gator/vägar med 50 km-trafik samt inom 200-300 m från baspunkten.

Täkter, ej efterbehandlade - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_takter_ej_ebh_op2030)

Täkter där tillståndet har gått ut, men som inte är efterbehandlade än.

Idrottsplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_idrottsplats)

Idrottsplats

Vägkant, linje - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_primarkartan_maproadedge)

Adressområden (etuna:Adresser_Adressomraden)

Kultur_Fritid_Kanotled_punkter (prova:Kultur_Fritid_Kanotled_punkter)

KK Vägar (KommunkartanEnkel:FK_VL_ESKTN)

Tennis (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_tennis)

Utsiktspunkter, vindkraft - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_utsiktspunkt_vindkraft_op2030)

Utvalda utsiktspunkter med fri sikt över ett angränsande landskap. Bör läsas samman med lagret Synutbredningszoner.

Riksintresse vindkraft - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_riksintressen_vind_2008_op2030)

Område av nationellt intresse för vindkraft.

Ortsutveckling Torshälla, ytor (etuna:sokvyx_ortsutveckling_torshalla_ytor)

Djur- och växtskyddsområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_djur_vaxt_riket)

Kommunmask (etuna:Kommunkarta_kommunmask)

Skyddsvärda trädmiljöer i Eskilstuna stadsbygd (etuna:sokvyx_natur_miljo_skvtradmiljoer_etuna)

KKA kommungräns (kommunkartan:Kommunkarta_Kommungrans)

Gräsyta, entreprenadskötsel (etunaintern:sokvy_park_park_ytor_grasytaentreprenadskotsel)

KKA Vägskyltar (kommunkartan:Kommunkarta_vagnummer)

Byggnadsminnen, punkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_byggnadsminne_punkt_op2030)

Byggnadsminnen skyddade av kulturminneslagens tredje och fjärde kapitel samt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.

Sankmark och berg i dagen - Terrängkartan (lantmateriet:sokvyx_tk_ms_eskt)

Tomtindelningar (etunaintern:sokvy_fk_py_esktn_planti)

Matlag (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_matlag)

Bergtäkter (etunaintern:sokvy_sgu_bergtakter)

Bullerzon, motorsportbana (etunaintern:sokvy_risk_skydd_motorsportbanebuller)

Planeringsområden blandad bebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_nl_blandad)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och andra icke störande verksamheter placeras i anslutning till varandra).

Miljöstörande verksamheter, tillstånds- och anmälningsplikt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_miljostorande_verks_op2030)

Miljöstörande verksamheter (t ex buller, lukt) som är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Sjöar, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_vatten)

Områden med gällande detaljplan - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_gallande_detaljplan_op2030)

Områden där det finns lagakraftvunnen detaljplan som reglerar mark- och vattenanvändningen.

Stomnätspunkt, plan (etuna:sokvyx_primarkartan_maphorizontalpoint)

Naturvärdesinventeringar Eskilstuna (etuna:sokvyx_natur_miljo_nvi_eskilstuna)

Berg av god kvalitet - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_berg_godkvalite_op2030)

Fyndighet av brytvärd bergart sammanvägd med andra samhällsintressen.

KKA Kommunkarta_text_kommunkarta (kommunkartan:Kommunkarta_text_kommunkarta)

Fornminnen, ytor (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_yta)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Herrgårdar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_herrgard)

Herrgårdsmiljöer är särpräglade landskap med alléer, stor andel ädellövträd, vattenspeglar och storslagna byggnader. Skyddade miljöer.

Förslag cykelvägar - Cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_forslag_cykelvag_cykelplan)

KKA Anläggningar (kommunkartan:Kommunkarta_anlaggningar)

Huvudnät cykel - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tr_huvudnat_cykel_op2030)

Befintligt huvudnät för cykeltrafiken som t ex binder ihop centrala delar med övriga stadsdelar.

KK Byggnadslinje FK (KommunkartanEnkel:FK_BL_ESKTN)

Järnvägar - Fastighetskartan (prova:fk_jl_0484)

Vägnummer (etuna:sokvyx_nvdb_dkvagnummer)

Kultur (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_kategori_kultu)

Befintlig teknisk försörjning, avfall - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_avfall_op2030)

Större områden för stadens tekniska försörjning, som till exempel avfallsanläggning och återvinningscentral.

Markytor, skog - Fastighetskartan (etuna:sokvyx_fk_my_esktn_skog)

Naturmiljö med korta siktlinjer p g a tätt stående träd.

Förorenade områden utanför tätorter, EBH-stöd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_fororenade_omr_op2030)

Möjliga förorenade områden som ligger utanför tätorterna (urval från EBH-stödet). För mer information ta kontakt med miljökontoret.

Tätorter, Eskilstuna kommun- Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_bakgrundskartor_tatorter)

Riksintresse väg, befintliga - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_vagnat_op2030)

Vägnät är av nationellt intresse.

Planerade gröna förbindelser och stråk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_gronaforbindelser_op2030)

Planerad förbindelse mellan grönområden i stadsbygden; bör ha grön karaktär, d v s gå genom lummig villabebyggelse eller längs trädplanterad gata. Kan också vara planerat vandringsstråk i grön omgivning på stigar och småvägar mellan två punkter.

Riksintresse yrkesfiske sjöar (etuna:sokvyx_havs_vattenmyndigheten_riks_yrkesfiske_sjoar)

Tätorter, ytor - Kommunkartan (etuna:sokvyx_bke_kommunkarta_tatortdetalj)

Höjdbegränsande områden, flygplats - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_hojdbeg_omr_op2030)

Runt flygplatser finns områden som begränsar byggnadshöjder. Dessa områden bör skyddas för att flygsäkerheten inte ska äventyras. Byggnadsverkens höjder (fasta och tillfälliga) får inte överstiga höjdbegränsningarna.

Parkmark enligt detaljplan (etunaintern:sokvy_detaljplan_markanvyta_20_park)

Planskilda passager, stadsbygden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_planskildpassage_op2030)

Planskild passage över Eskilstunaån, över eller under järnväg eller motorled, större gata eller väg - att förbättra tillgängligheten till naturen

Beviljade bygglov utanför planlagt område 2012 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_bevilj_bygglov_ej_planomr_op2030)

Bygglov som beviljats på landsbygden (avser utspridd bebyggelse, koncentration av invånare mindre än 200 personer i byar och bebyggelsegrupper).

Bad (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_bad)

Funktionell vägklass - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_nvdb_dkfunkvagklass)

Planerad sträckning bredband - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_planeradbredband_op2030)

Planerad sträckning för huvudstråk av kommunalt ägd optofiber för bredband. Utbyggnaden baseras på Eskilstuna Kommuns bredbandsstrategi år 2010.

Grusförekomster (etuna:sokvyx_sgu_grus_grus)

Instängda områden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_instangda_omr_op2030)

Svackor i stadsbygden och omgivningen där vatten stannar upp. Bebyggelse i dessa svackor bör undvikas.

NVDB funktionell vägklass (prova:NVDBFunk)

Slitlager (etunaintern:sokvy_nvdb_dkslitlager)

Skog - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_mo_0484)

Korttidshem (etunaintern:sokvy_utbildning_skolor_korttidshem)

Vatten och övrig mark - Sverigekartan (testar:sv_my_riks_vatten)

Ängs- och betesmarksinventeringen (etuna:sokvyx_jordbruksverket_aob2014)

Radonmätningar, flerbostadshus (etuna:sokvyx_natur_miljo_radonmatta_hus)

Befintlig järnväg, persontrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tr_befintlig_jarnvag_op2030_person)

Järnvägssträckor som används för persontransporter (kollektivtrafik).

Skog och historia, linjer (etunaintern:sokvy_skogsstyrelsen_skogohistorialin_04)

Bollplaner (etuna:sokvy_kultur_fritid_bollplaner)

FK_AR_ESKTN (kommunkartan:FK_AR_ESKTN)

Motionsspår (etuna:sokvyx_kultur_fritid_motionsspar_vandringsled_motion)

Motionsspår som är uppmärkta och i vissa fall med belysning.

Rekommenderad väg, farligt gods - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_rek_vag_farligtgods_op2030)

Rekommenderade primära och sekundära vägar för transporter av farligt gods på väg.

Sankmark - Fastighetskartan (lantmateriet:sokvyx_fk_ms_esktn)

Kyrkliga kulturminnen under lagskydd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_kyrkor_4kap_kml_op2030)

Skyddade kyrkomiljöer (kyrkobyggnader och begravningsplatser) som är skyddade enligt 4 kap Kulturminneslagen (KML)

Administrativa gränser (lantmateriet:sokvy_fk_al_esktn)

KKE Byggnadslinje FK (kommunkartan:FK_BL_ESKTN)

Öppna mötesplatser (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_oppnamotesplatser)

Träd, Primärkartan (etuna:sokvyx_primarkartan_maplandmark_trad)

Idrottshallar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_idrottshall)

Parken Zoo, nöjespark (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_nojespark)

Nöjespark

Ridleder, kommunala (etuna:sokvyx_kultur_fritid_ridstigar_kommun)

Kommunala ridstigar

Busslinje 29 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje29)

Våtmarksinventeringen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_vatmark)

Inventerade av Länsstyrelsen. Inventeringen har pågått sedan 1980.

Pågående detaljplaner och program, status (etunaintern:sokvy_planprocess_pagaende_dp_program)

Kantzoner för diken, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_kantzoner_diken)

Planeringsområden bostäder - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_bostad)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak bostäder.

Busslinje 20 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje20)

AF_Produktionsplatser_r_3010 (testar:AF_Produktionsplatser_r_3010)

Busslinje 21 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje21)

Busslinje 23 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje23)

Busslinje 24 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje24)

Isbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_isbana)

Skridsko, ishockey

Konsertlokaler (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_musik)

Plats för musikaktivitet

Lekplatser (etunaintern:sokvy_park_park_lekplats)

Sjöar och större vattendrag - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_mv_0484)

Korndensitet - Bergkvalitetskarta (etunaintern:sokvy_sgu_korndensitet)

Parken Zoo, djurpark (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_djurpark)

Parken Zoo, djurpark

Täkter för natursten (etuna:sokvyx_sgu_takter_for_natursten)

Täkter för natursten år 2009

Kraftledningar (etuna:sokvyx_fk_kl_0484)

Efterbehandlingsstöd, förorenad mark (etuna:sokvyx_risk_skydd_ebh_stod)

Efterbehandlingsstödet, EBH-stödet är länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade förorenade områden.

Cykelvägar (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar)

Gammaspektrometrisk mätning, 200 x 200 m grid (etunaintern:sokvy_sgu_k_u_th_200x200_eskilstuna_kn)

Kommungräns - Kommunkartan (prova:kommungrans)

Riksintresse kulturmiljövård - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_raa_ri_kulturmiljovard_op2030)

Områden av nationellt intresse för kulturmiljövård. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (3:6 miljöbalken).

Hydrografi - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_hl_0484)

Transport farligt gods, järnväg - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_tk_jl_eskt_op2030)

Järnväg där transport av farligt gods kan ske.

Noder tätort/landsbygd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_strategiskapunkter_op2030_land)

Viktig del i tätort/landsbygd med potential att utvecklas till en strategisk nod med olika typer av funktioner (t ex knutpunkt för kollektivtrafik, samhällsservice, mötesplatser, livsmedelsbutik).

Sjukhus (etuna:sokvyx_sjukvard_sjukvard_sjukhus)

Sjukhus i kommunen.

Hav, sjö, skog och öppen mark - Sverigekartan (prova:sv_my_riks_vatten)

Kommunägd mark, Kfast AB (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_ekfab)

KKA NVDB_DKFunkVagklass (kommunkartan:NVDB_DKFunkVagklass)

Utbildningsnivå, 2011 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_utbildningsniva_2011)

Adressområden (etunaintern:sokvy_adresser_adressomraden)

Utbildningsnivå delområden, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_delomrade)

Busshållplatser, tätort (etuna:sokvyx_transport_buss_hpl_tatort)

Busshållplats längs med busslinjer inom Eskilstuna och Torshälla tätort.

Fastighetsytor med typkod och permanentboende (etunaintern:sokvy_boende_fastigheter_typkod_boende)

Sårbarhetskarta (etunaintern:sokvy_risk_skydd_sarbarhet)

Utredningsplatser byte mellan transportslag - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_utr_byte_transport_op2030)

Platserna för enkla byten mellan olika trafikslag är viktiga för så kallade intermodala resor och är ett led för ett hållbart transportsystem.

Övrig mark, Sverigekartan - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_bakgrundkartor_fk_ay_0484_ovrig_mark)

Kommunmask (shaper:Kommunmask)

Planbesked (etunaintern:sokvy_planprocess_planbesked)

Planeringsområden handel - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_handel)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak handel (skrymmande handel).

Markavvattningsföretag, dike, vall (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_markavvattn_dike_vall)

Platsnamn (etunaintern:sokvy_kommunkarta_text_kommunkarta)

Platsnamn finns i bakgrundskartorna Kommunkartan och Kommunkartan enkel, men kan med fördel användas tillsammans med exempelvis ortofoto.

Riksintresse järnväg, station för resandeutbyte, befintliga och planerade (etuna:sokvyx_trafikverket_jarnvagstationer)

Ickestatliga byggnadsminnen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_byggnadsminnen)

KKE gatunamn (kommunkartan:NVDB_DKGatunamn_KKE)

Platsnamn (etuna:sokvyx_kommunkarta_text_kommunkarta)

Platsnamn finns i bakgrundskartorna Kommunkartan och Kommunkartan enkel, men kan med fördel användas tillsammans med exempelvis ortofoto.

Fiskemöjlighet (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fiske)

Medborgarkontor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_medborgarkontor)

Befolkningsförändring, 2008 - 2012 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_befolkningsforandring_2012)

Skyddszon industriområden – ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_skyddzon_ind_500m_op2030)

Skyddszon runt befintliga industriområden som även fortsättningsvis ska ha inriktning mot tyngre industri.

Stadsdelsnära parker och natur, inom 800 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_stadsdelsnatur800m_op2030)

Promenad- och motionsområde i grön omgivning.

Verksamhetslokaler, Vuxenförvaltningen (etunaintern:sokvy_lokaler_verksamhet_lokal_vux)

Jordbruksblock 2015 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2015)

Jordbruksblock 2016 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2016)

Strategiska punkter inom stadsbygden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_strategiskapunkter_op2030_stad)

Viktig del i stadsstrukturen med potential att utvecklas till en strategisk punkt med olika typer av funktioner (t ex knutpunkt för kollektivtrafik, mötesplatser, livsmedelsbutik).

Turtäthet buss, högtrafik (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_turtathet)

Information om hur ofta bussen åker under högtrafik på en viss linje.

Byggnader - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_by_0484)

Dagvatten, fördröjning avrinning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_dagvatten_fordrojning_op2030)

Terränglägen lämpliga för fördröjning av avrinning mot recipient, relaterade till bebyggda områden. Skiktet visar svackor, där vattnet på ett naturligt sätt stannar upp.

Berggrundsytor (etunaintern:sokvy_sgu_berggrundsytor)

Utredningsområden våtmark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_vatmark_utredning_op2030)

Områden som är aktuella för utredning av nya våtmarker.

Natura 2000 - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_riks_natura2000_riket_op2030)

EU:s nätverk av värdefulla naturområden med syftet att värna om naturtyper och arter som är av europeiskt intresse (Habitat-riktlinje + fågeldirektivet).

Högskola (etuna:sokvy_utbildning_skolor_hogskola)

Högskolan i kommunen.

Underhållsutredningar 2014 vägar, beläggning (etunaintern:sokvy_gatuunderhall_underhallsutredningar_2014_vag)

KKE vägar större (kommunkartan:Kommunkarta_Vagar_storre)

Markanvändning - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_stadskartan_markanvandning)

Ortsutveckling Torshälla, punkter (etuna:sokvyx_ortsutveckling_torshalla_punkter)

Järnvägsstationer (etuna:sokvyx_fk_vs_esktn_jarnvagsstationer)

KKA Vägkantlinje (kommunkartan:Primarkarta_VAGKANTSLINJE)

Bullerstörningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_bullerstorning_op2030)

Risk för bullernivåer överskridande riktvärdet för motorbanor enligt utredning vid bygglov. Risk för överskridande av riktvärden för skjutbanebuller.

Järnväg - NVDB (etuna:sokvyx_nvdb_jarnvag_dkbandel)

Synutbredningszoner, 4km - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_synutbredningzon4km_op2030)

Synutbredningszoner från utvalda utsiktspunkter (4 km). Bör läsas samman med lagret Utsiktspunkter.

Planeringsområden samhällsservice - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_samhall)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak skola, barnomsorg, omsorg av äldre och personer med vårdbehov. Förutsätter utredning.

Utländsk bakgrund delområden, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_delomraden)

Förslag Riksintresse väg, kommunens bedömning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_ri_vag_kom_bed_op2030)

Del av riksintresse väg, befintliga där kommunen vill att riksintressets sträckning ska omprövas.

KKA Byggnader Primärkartan (kommunkartan:Primarkarta_BYGGNADSYTA)

Befolkningsfördelning, 2012 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_befolkningsfordelning_2012)

Sankmark - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_tk_ms_0484)

Administrativa gränser (etunaintern:sokvy_fk_al_esktn)

Gräsyta, entreprenadskötsel (etuna:sokvyx_park_park_ytor_grasytaentreprenadskotsel)

Verksamhetslokaler, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen (etunaintern:sokvy_lokaler_verksamhet_lokal_amf)

Registerbyggnader (etunaintern:sokvy_boende_registerbyggnader)

Kraftvärmeanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_anlaggningar_op2030_kraftvarmeve)

Kraftvärmeanläggning

Projektarkiv, arkiverad (etunaintern:sokvy_pagaendeprojekt_projektarkiv_arkiverad)

Utsiktspunkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_utsiktspunkt_vindkraft_op2030_frit)

Höjdläge med fri sikt över ett angränsande landskap.

Områdesfakta delområden (etuna:sokvyx_statistik_omradesfakta_delomraden)

Tolkade strukturer (etunaintern:sokvy_sgu_tolkade_strukturer)

Vindkartering höjd 140 m, årsmedelvind (m/s) (etuna:sokvyx_energimyndigheten_vindkartering_2011_140m)

Vindkarteringen från Energimyndigheten (år 2011) visar årsmedelvind på 140 meters höjd .

Biotopskyddsområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_biotopskydd_04_op2030)

Biotopskyddsområden är skyddade enligt 7 kapitlet 11§ miljöbalken.

Hydrografi, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_vattendrag)

Nattbusslinje 64 till och från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje64_till_och_fran_centrum)

Väderkvarnar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vaderkvarn)

Fornminnen, linjer (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_linje)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Hållbara vatten, limnologi (skolmaterial:sokvyx_hallbara_vatten_hall_vatt_limno)

Limnologin i Eskilstunaån Limnologi betyder vetenskaplig undersökning av sötvattensjöar och vattendrag. Elever och lärare från kommunens skolor undersöker vattenkvalitén i Eskilstunaån, kontrollerar alkalinitet, dvs pH värdet, vattnets konduktivitet, dvs elektriska ledningsförmåga, turbiditet, dvs siktdjupet, hur kantzoner och vattenströmmarna ser ut. Projektet är ett treårigt LONA projekt som kallas Eskilstuna Hållbara Vatten, är delfinansierat av länsstyrelsen och drivs av Naturskolan, KomTek, Eskilstuna Museum och Parken Zoo i Eskilstuna.

KKA övrig mark (kommunkartan:Kommunkarta_Kommungrans_övrig_mark_KKA)

Skidbacke (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skidbacke)

Vatten - Fastighetskartan (prova:fk_mv_dissolved2)

Byggnad, yta (etuna:sokvyx_primarkartan_mapbuilding)

Sjösättningsramp (etunaintern:sokvy_kultur_fritid_sjosattningsramp)

Sumpskogar (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_sump_04)

Livsmedelsförsörjda områden 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_nl_livsmedelforsorjt_omr_op2030)

Områden som har tillgång till en livsmedelsbutik eller närbutik inom 400 m.

Fastighetsytor (etuna:sokvyx_fk_ay_esktn)

Fritidshusbebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_fritidshusbebyg_op2030)

Område där karaktären av fritidshusområde ska bevaras.

Badhus (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badhus)

Kommungräns - Kommunkartan (etuna:sokvyx_bke_kommunkarta_kommungrans)

Särskolor (etuna:sokvy_utbildning_skolor_sarskola)

Särskolor i kommunen.

Stor sannolikhet för översvämning, Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_stor_oversvamning_op2030)

Områden som visar 100-årsflöden utifrån två översvämningskarteringar, dvs sannolikheten för översvämningar beräknas till 63 % eller högre under 100-årsperiod.

Reningsverk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_reningsverk_op2030)

Reningsverk

Nattbusslinje 62 till och från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje62_till_och_fran_centrum)

Samfälligheter VA - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_samfalligheter_va_op2030)

En gemensamhetsanläggning bestående av flera fastigheter med en gemensam VA lösning fastställd av Lantmäteriet.

Fritidshusområden 2010 (etuna:sokvyx_scb_fo2010)

En sammanhängande bebyggelse med minst 50 fritidshus.

KKA järnväg FK (kommunkartan:FK_JL_0484)

Skyddsvärda trädmiljöer i Eskilstuna stadsbygd (etunaintern:sokvy_natur_miljo_skvtradmiljoer_etuna)

Kartblad 1000 (etuna:sokvyx_kartblad_kartblad_1000)

Vindskydd (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vindskydd)

A-gator (etuna:sokvyx_gatuunderhall_a_gator)

Nattbusslinje 63 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje63_mot_centrum)

Kommunkarta område text (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_Omrade)

Natura 2000, Art- och habitatdirektivet (SCI/SAC) (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_natura2000_art_habitat_sci)

Riksintresse flyg, rullbanor, befintliga (etunaintern:sokvy_trafikverket_flygplatsrullbana)

AoB_Naturtypsyta2014_r_3010 (provaigen:AoB_Naturtypsyta2014_r_3010)

Boulebanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_boule)

Riksintresse sjöfart, farleder, befintliga, planerade och framtida - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_farled_op2030)

Farleden är av nationellt intresse.

Kommunkartan avancerad åker (kommunkartan:sokvy_kommunkartan_fk_my_esktn_odlaker)

Karaktärsområden i landskapet - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_karaktarsomr_landskap_op2030)

Områden avgränsade utifrån landskapets visuella egenskaper som i sig grundar sig på topografi, vegetation och andra landskapselement.

Byggnader - Fastighetskartan (prova:fk_by_0484)

KKE övrig mark eskilstuna (kommunkartan:Kommunkarta_Kommungrans_KKE_ovrig_mark)

KKA järnväg FK (kommunkartan:FK_VL_ESKTN)

Indikatorer för kulturmiljövärden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_rakna_q)

Rättigheter och gemensamhetsanläggningar, ytor (etunaintern:sokvy_fk_ry_0484)

Avfallsanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_anlaggningar_op2030_avfallsanlag)

Avfallsanläggning

Jordart i tunt eller osammanhängande ytlager (etunaintern:sokvy_sgu_jogi_a_jy1)

Dammregistrets dammenheter (etuna:sokvyx_smhi_damm_prod_2013_2_b)

Turism (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_turism)

Kyrkor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_kyrka)

Kyrkomiljöer har ofta upphöjd position i landskapet och omges av ädellövträd och alléer. Skyddade miljöer.

Busslinjer, regionala (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_regional)

Förorenat sediment (etunaintern:sokvy_risk_skydd_fororenat_sediment)

Ellis naturstig (etuna:sokvyx_park_park_ellis_naturstig)

KKE text (kommunkartan:Kommunkarta_text_kommunkarta_KKE)

Kartering av kantzoner kring vattenförekomster (etuna:sokvyx_vattenmyndigheten_vattendrag_kantzoner)

Täkter för industrimineral (etunaintern:sokvy_sgu_takter_for_industrimineral)

Planerad Hälsans stig - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_halsansstig_op2030)

Planerad promenadslinga för att främja motion i alla åldrar. Varje kilometer ska markeras och informationstavlor sättas upp.

Skidlift (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skidlift)

Elljusspår (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_elljusspar)

Projektarkiv, kalkyl (etunaintern:sokvy_pagaendeprojekt_projektarkiv_kalkyl)

Sjöar med beskrivning (etuna:sokvyx_natur_miljo_sjoar_beskriv)

Stadsbygden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_b_stadsbygd_op2030)

Geografiskt område som enligt kommunens uppfattning visar den ungefärliga utsträckningen för stadsbygden år 2013.

Utbildningsnivå Nyko4, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko4)

Utbildningsnivå Nyko3, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko3)

Vattendrag < 6 m (etuna:sokvyx_fk_hl_esktn)

Utbildningsnivå Nyko2, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko2)

Socknar (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_socknar)

Utbildningsnivå Nyko1, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko1)

Bangolf (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_bangolf)

Bangolf

Hällar (etunaintern:sokvy_sgu_hallar)

Områden med fördjupning ÖP (FÖP) - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_fordjupning_op_op2030)

Områden med gällande fördjupning av översiktsplan (FÖP).

Underhållsutredningar 2014 GC-vägar, beläggning (etunaintern:sokvy_gatuunderhall_underhallsutredningar_2014_gc)

Profilbyggnader - Primärkartan (prova:profilbyggnader)

Grundvattenrör (etunaintern:sokvy_geoteknik_grundvattenror)

Kommunkarta Tätort detalj (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_TatortDetalj)

Etableringsområden, näringsliv (etunaintern:sokvy_naringsliv_etableringsomraden)

Kommunmask - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_ak_riks_kommunmask)

Vandrarhem (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vandrarhem)

Kommunkarta Vatten text (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_Vatten_text)

Marktäckedata (etuna:sokvyx_naturvardsverket_mdv_marktackedata)

Mindre skjutbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_mindre_skjutbana)

Anläggning för skytte av mindre storlek

Lokal ytavrinning, lågpunkter (etuna:sokvyx_krisberedskap_lokal_ytavr_lagp)

Myrskyddsplanen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_nv_myrskyddsplan)

Postkontor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_post)

Tömningsstationer för båtlatrin (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_battoalett)

Papperskorgar (etuna:sokvyx_park_papperskorgar)

Friluft (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_friluft)

Ledig näringslivsmark (etunaintern:sokvy_naringsliv_ledig_naringsmark)

Naturvärdesobjekt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_naturv_0484_op2030)

Områden med höga naturvärden som kan utvecklas till nyckelbiotoper.

Upplåtelseform bostadsrätt (etunaintern:sokvy_boende_bostadsratter)

Älgskötselområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_lst_algjakt_d)

Parker, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_park)

Nyckelbiotoper privat mark (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_nyckel_04)

Arbetstillfällen delområden, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_delomraden)

KKA Tatort detaljerad (kommunkartan:Kommunkarta_TatortDetalj)

Riksintresse flyg, rullbanor, planerade och framtida (etunaintern:sokvy_trafikverket_flygplatsrullbana_framtida)

Platser för förpacknings- och tidningsinsamling - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_plats_forpackning_op2030)

Återvinningsstation Förpackning och TidningsInsamlingen (FTI)

KKE Byggnader FK (kommunkartan:FK_BY_ESKTN_KKE)

Kommunkarta Vägar större (KommunkartanEnkel:Kommunkarta_Vagar_storre)

Planerade zoner för gående - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_plan_zon_gaende_op2030)

Planerade områden där fotgängarnas framkomlighet särskilt ska beaktas.

Vägkant, linje (etuna:sokvyx_primarkartan_maproadedge)

Förvärvsinkomst delområden, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_delomraden)

Markanvändning (KommunkartanEnkel:Primarkarta_Markanvandning)

Pågående detaljplaner och program, samråd/granskningar (etuna:sokvyx_planprocess_pagaende_dp_program_sam_gran)

sokvy_gatukort_rutor (prova:sokvy_gatukort_rutor)

Golfbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_golf)

Golfbana

Bullerzoner, tåg (etunaintern:sokvy_risk_skydd_bullerzonertag)

Tolkning - Bergkvalitetskarta (etunaintern:sokvy_sgu_tolkning)

Historiska höjdsystem (etuna:sokvyx_kartblad_hojdsystem)

Laga kraft vunna detaljplaner, bostäder 2012 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_lagakraft_dp_2012_op2030_bostader)

Juridiskt bindande detaljplaner antagna under år 2012.

Busslinje 1 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje1)

Papperskorgar (etunaintern:sokvy_park_papperskorgar)

Busslinje 2 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje2)

Cykelstråk med prioriterad vinterväghållning (etuna:sokvyx_gatuunderhall_cykelstrak_prio_vinter)

Cykelstråk, vit (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_vit)

Busslinje 3 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje3)

Förtätningszoner - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_fortatningszon_op2030)

Inom utpekade zoner ska städerna växa enligt följande principer (rangordnat): 1. Förtätning inom befintlig struktur, 2. Längs prioriterade kollektivtrafikförsörjdastråk, 3. Som utvidgning i stadsranden.

Tätorter 2000 (etuna:sokvyx_scb_to2000)

Bebyggelseregistret (etunaintern:sokvy_riksantikvarieambetet_bebyggelse_d)

Servicegator, parkeringsförbud 15 okt - 15 apr (etuna:sokvyx_gatuunderhall_servicegator)

Upplåtelseform bostadsrätt (etuna:sokvyx_boende_bostadsratter)

Flerfamiljsfastigheter med bostadsrätt som upplåtelseform. Utdrag från tefat

Konferensanläggningar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_konferensanlaggning)

Konferensanläggning

Bestämmelser, ytor (ej naturskydd) (etunaintern:sokvy_fk_ey_0484_ejnaturvardsomr)

KKA Administrativa gränser (kommunkartan:FK_AL_ESKTN)

Bebyggelsesymboler, hus och herrgård - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_tk_bs_0484_hus_herrgard)

Kommungräns (shaper:Kommungrans)

Sjöar och större vattendrag - Fastighetskartan (etuna:sokvy_fk_mv_esktn)

Tätorter, Sverigekartan - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_my_riks_tatort)

Jordbruksblock 2013 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2013)

Ytor där jordbruksverksamhet pågick år 2013 (bidrag enligt Jordbruksverkets:s blockdatabas)

Skyddsrum (etuna:sokvyx_msb_skyddsrum)

Jordbruksblock 2014 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2014)

Busslinje 4 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje4)

Administrativa lokaler - Vård- och omsorgsförvaltningen (etunaintern:sokvy_vuxen_vuxen_adminlokaler)

Busslinje 5 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje5)

Busslinje 6 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje6)

Gymnasium (etuna:sokvyx_utbildning_skolor_gymnasium)

Nattbusslinje 60 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje60_fran_centrum)

Busslinje 7 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje7)

Busslinje 8 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje8)

Busslinje 9 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje9)

Förslag område med utvecklingspotential - ÖP2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_forslag_omr_utvecklingspot_op2030)

Område där plan för framtida utveckling föreslås studeras ingående med syfte att säkerställa intentionerna i översiktsplanen.

KKE järnväg större (kommunkartan:Kommunkarta_Jarnvag_storre)

Riksintresse sjöfart, farleder, befintliga, planerade och framtida (etuna:sokvyx_trafikverket_farled)

Grannskapets parker och grönområden, inom 200 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_grannskapsgronomr200m_op2030)

Grannskapets parker och grönområden inom 200 m från bostäder.

Djupkurvor (etuna:sokvyx_djupdata_djupkurvor)

Detaljplanelagda verksamhetsområden, ej utbyggda 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_plan_omr_ejutbyg_op2030_verksamhet)

Laga kraft vunna detaljplaner där byggrätten inte har utnyttjats än (verksamheter, handel, logistik).

KKA Idrottsanläggning (kommunkartan:Primarkarta_MARKKANTLINJE)

Naturreservat (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_nat_res_riket)

Saneringsområden enskilda avlopp (etunaintern:sokvy_natur_miljo_saneringomr_avlopp)

Planeringsområden verksamheter/industri - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_verksamhet)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak verksamheter/industri.

Tätorter 2010 (etuna:sokvyx_scb_to2010)

En sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.

Vägarbeten (etuna:sokvyx_pagaendeprojekt_vagarbeten)

Verksamhetslokaler, Barn- och utbildningsförvaltningen (etunaintern:sokvy_lokaler_verksamhet_lokal_buf)

Gatubelysningsstolpar (etunaintern:sokvy_gatuunderhall_gatubelysningsstolpar)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.