[unknown data provider]

SundsvallsKommun:Utomplansbestammelser_yta Lansstyrelsen:RiksintresseObrutenKust_yta SundsvallsKommun:Utomplansbestammelser_yta
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (450)

Utomplansbestammelser_yta (SundsvallsKommun:Utomplansbestammelser_yta)

Buller65dbaEkvivalent (SundsvallsKommun:Buller65dbaEkvivalent_yta)

GCM-vägtyp (Trafikverket:GcmVagtyp_wms)

fdv_gcmvagtyp_lx_valid

Skolomraden_yta (SundsvallsKommun:Skolomraden_yta)

Ortofoto årsvis 2007 (Lantmateriet:Orto2007_wms)

Lantmäteriets ortofoton årsvis 2007

Ortofoto (Lantmateriet:ortofoto50cm)

Lantmäteriets ortofoton

VindkraftTematisktTillagg_yta (SundsvallsKommun:VindkraftTematisktTillagg_yta)

PilotBeslutStrandskyddsdispens_punkt (SundsvallsKommun:PilotBeslutStrandskyddsdispens_punkt)

VattentaktSkyddsomrade_yta (Lansstyrelsen:VattentaktSkyddsomrade_yta)

Foton_punkt (SGU:Foton_punkt)

Egenskapsbestämmelser (RIGES:Egenskapsbestammelse)

Bestammelser_yta (SundsvallsKommun:Bestammelser_yta)

VIEW_EGEN_BE_POLYGON

Biotopskydd_yta (Skogsstyrelsen:Biotopskydd_yta)

Kartbakgrund_Tom_yta (SundsvallsKommun:Kartbakgrund_Tom_yta)

Kartbakgrund_yta

Kurvor (Lantmateriet:Kurvor_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Kurvor

FlouridhalterIBarr_yta (SundsvallsKommun:FlouridhalterIBarr_yta)

ByggnadLinje (SundsvallsKommun:ByggnadLinje)

VIEW_EGEN_BY_LINJE_2D

Selangersan100ArsFlode2001_yta (SundsvallsKommun:Selangersan100ArsFlode2001_yta)

Ortofoto (Lantmateriet:ortofoto50cm_RT90)

Lantmäteriets ortofoton

Hogskyddsnivaer_yta (SundsvallsKommun:Hogskyddsnivaer_yta)

OlyckorSkadefoljd_punkt (SundsvallsKommun:OlyckorSkadefoljd_punkt)

Master_punkt (SundsvallsKommun:Master_punkt)

Ras_linje (SundsvallsKommun:Ras_linje)

Rattigheter_linje (SundsvallsKommun:Rattigheter_linje)

SkolskjutsStode_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsStode_yta)

FastighetBeteckning_punkt (SundsvallsKommun:FastighetBeteckning_punkt)

VIEW_EGEN_HY_LINJE_2D (SundsvallsKommun:VattenLinjer_2D)

Skogsbruksplan_yta (SundsvallsKommun:Skogsbruksplan_yta)

SkolskjutsPlusGy_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsPlusGy_yta)

OversiktsPlanOmraden_yta (SundsvallsKommun:OversiktsPlanOmraden_yta)

KanslighetFororeningGrundvatten_yta (SGU:KanslighetFororeningGrundvatten_yta)

GeologiskFormationIsalvssed (SundsvallsKommun:GeologiskFormationIsalvssed)

Vagar_Linje (Lantmateriet:Vagar_Linje)

Sundsvallskarta_TextTerrang (SundsvallsKommun:Sundsvallskarta_TextTerrang)

VIEW_EGEN_AO_PUNKT_TBL_2D

FastighetKommunagdPlanlagdUtanByggnad_yta (SundsvallsKommun:FastighetKommunagdPlanlagdUtanByggnad_yta)

DetaljplanGallandeText_punkt (SundsvallsKommun:DetaljplanGallandeText_punkt)

Jarnvag_Linje (Lantmateriet:Jarnvag_Linje)

RiksintresseSjofartFarled_yta (Trafikverket:RiksintresseSjofartFarled_yta)

Fastighetstext (Lantmateriet:fastighet_text)

Lantmäteriets fastighetstext

SkolskjutsRealGy_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsRealGy_yta)

SkolskjutsVibacke_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsVibacke_yta)

Gatuhojd (SundsvallsKommun:Gatuhojd)

SkolskjutsSkonsmon_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsSkonsmon_yta)

Kartomraden_yta (SundsvallsKommun:Kartomraden_yta)

VIEW_EGEN_OM_POLYGON

Profiler_linje (SGU:Profiler_linje)

Markhojd (SundsvallsKommun:Markhojd)

VIEW_EGEN_HI_PUNKT_TBL_2D

SkolskjutsLjustadalen_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsLjustadalen_yta)

RiksintresseNaturvard_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseNaturvard_yta)

Hydrografi-ytor (Lantmateriet:Hydrografi_ytor_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Hydrografi-ytor

Topografiska Webbkartan Nedtonad (Lantmateriet:topowebbkartan_nedtonad_rt90)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad

Rattigheter (Lantmateriet:Rattigheter)

Rättigheter

Bestämmelser (Lantmateriet:Bestammelser_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Bestämmelser

Sundsvallskarta_TextTatorter (SundsvallsKommun:Sundsvallskarta_TextTatorter)

VIEW_EGEN_AO_PUNKT_TBL_2D

DetaljplanGallande_yta (SundsvallsKommun:DetaljplanGallande_yta)

Fastighetsgräns, kvalitet (Lantmateriet:fastighetsgranser_kvalitet)

Fastighetsgränser symboliserade för kvalitetsredovisning

AdministrativGrans_linje (Lantmateriet:AdministrativGrans_linje)

Vattengeotoper_yta (Lansstyrelsen:Vattengeotoper_yta)

Avloppsledningar_linje (SundsvallsKommun:Avloppsledningar_linje)

VIEW_EGEN_TE_LINJE_2D

Flygplats - rullbana befintlig (Trafikverket:RiksintresseFlygplatsRullbanaBefintlig_wms)

Busslinje_linje (SundsvallsKommun:Busslinje_linje)

SkolskjutsHogom_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsHogom_yta)

SundsvallElnatKoncessionsomrade_yta (SEAB:SundsvallElnatKoncessionsomrade_yta)

SkolskjutsEssvik_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsEssvik_yta)

SkolskjutsEssvik_yta

KartanLight (KartanLight)

SkolskjutsRunsvik_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsRunsvik_yta)

MoranSvamning_yta (MSB:MoranSvamning_yta)

SkolskjutsBredsand_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsBredsand_yta)

Lekparker_punkt (SundsvallsKommun:Lekparker_punkt)

VIEW_EGEN_MG_PUNKT

DagvattenLedning_linje (SundsvallsKommun:DagvattenLedning_linje)

VIEW_EGEN_TE_LINJE_2D

Järnväg - befintlig (Trafikverket:RiksintresseJarnvagBefintlig_wms)

SkolskjutsSolede_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsSolede_yta)

BevarandeplanOdlingslandskap_yta (Lansstyrelsen:BevarandeplanOdlingslandskap_yta)

Bakgrundskarta medtonad (KartanOP)

Bakgrundskarta medtonad

SkolskjutsLucksta_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsLucksta_yta)

SonartackningLokal (SundsvallsKommun:SonartackningLokal)

Järnväg - framtida (Trafikverket:RiksintresseJarnvagFramtida_wms)

RiksintresseSjoovningsomrade_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseSjoovningsomrade_wms)

17 Riksintresse sjöövningsområde

Fornminnen_yta (Lansstyrelsen:Fornminnen_yta)

Markdetalj_punkt (SundsvallsKommun:Markdetalj_punkt)

VIEW_EGEN_MD_PUNKT_2D

Arrenden_linje (SundsvallsKommun:Arrenden_linje)

VIEW_EGEN_OM_LINJE

NyckelkodsomradeNiva1_yta (SundsvallsKommun:NyckelkodsomradeNiva1_yta)

DetaljplanPagaende_punkt (SundsvallsKommun:DetaljplanPagaende_punkt)

VIEW_EGEN_DP_PUNKT_2D

StranderosionForutsattningar_linje (SGI:StranderosionForutsattningar_linje)

DammarSMHI_punkt (SMHI:DammarSMHI_punkt)

FjarrvarmeUtbyggnadsomraden_yta (SEAB:FjarrvarmeUtbyggnadsomraden_yta)

ByggR_Huvudbeslut_punkt (SundsvallsKommun:ByggR_Huvudbeslut_punkt)

OV_RB_HUVUDBESLUT_GEOFIR_V1

Naturreservat_wms (Naturvardsverket:Naturreservat_wms)

Naturreservat

RiksintresseRennaring_yta (Sametinget:RiksintresseRennaring_yta)

Gränspunkt, kvalitet (Lantmateriet:granspunkter_kvalitet)

Gränspunkter symboliserade för kvalitetsredovisning

FarligaVerksamheter_punkt (MRF:FarligaVerksamheter_punkt)

FastighetTomtindelning_yta (SundsvallsKommun:FastighetTomtindelning_yta)

AnvandningsBestammelser_yta (RIGES:AnvandningsBestammelser_yta)

SkogSocialaVarden_linje (Skogsstyrelsen:SkogSocialaVarden_linje)

Driftbidrag kommunalt (Trafikverket:DriftbidragKommunalt_wms)

fdv_driftbidragkommunalt_lx_valid

Tatortsnamn_punkt (SundsvallsKommun:Tatortsnamn_punkt)

Naturvardsavtal_wms (Skogsstyrelsen:Naturvardsavtal_wms)

Naturvardsavtal_Skogsstyrelsen

RecentSedimentationLokal (SundsvallsKommun:RecentSedimentationLokal)

Stenstan (SundsvallsKommun:SkolskjutsStenstan_yta)

RiksintresseSkyddadeVattendrag_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseSkyddadeVattendrag_yta)

Kommun_yta (Lantmateriet:Kommun_yta)

Tiled (SundsvallsKommun:detaljplan_mosaik)

Vagtrumma_linje (SundsvallsKommun:Vagtrumma_linje)

ByggnadShape_yta (SundsvallsKommun:ByggnadShape_yta)

Innehåller attributen RNPREGBY och RIDREGBY från TEFAT

Funktionell vägklass (Trafikverket:FunktionellVagklass_Svall_wms)

Funktionell vägklass med Sundsvalls egna stil som förvald.

Ortofoto 0.25 m upplösning (Lantmateriet:ortofoto25cm)

Lantmäteriets ortofoton, 0.25 m upplösning

Metadata Ortofoto (Lantmateriet:ortofoto50cm_metadata)

Lantmäteriets metadata för ortofoton, lager orto

Skyddsobjekt_punkt (MRF:Skyddsobjekt_punkt)

Bestammelser_linje (SundsvallsKommun:Bestammelser_linje)

VIEW_EGEN_BE_LINJE

Handelse_punkt (MRF:Handelse_punkt)

Omradesklassificering_yta (SundsvallsKommun:Omradesklassificering_yta)

Gemensamhetsanlaggning_punkt (SundsvallsKommun:Gemensamhetsanlaggning_punkt)

UtfordAvverkning_wms (Skogsstyrelsen:UtfordAvverkning_wms)

Utförd avverkning - Skogsstyrelsen

Ortofoto årsvis 2011 (Lantmateriet:Orto2011_wms)

Lantmäteriets ortofoton årsvis 2011

SkolskjutsMatfors_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsMatfors_yta)

JordartskarteringJordlagerfoljd_punkt (SGU:JordartskarteringJordlagerfoljd_punkt)

RigesVattenVerksamhetsomrade_yta (MSVAB:RigesVattenVerksamhetsomrade_yta)

ForeslagenAtgardDetaljeradAngelaget_yta (SundsvallsKommun:ForeslagenAtgardDetaljeradAngelaget_yta)

SkolskjutsHaga_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsHaga_yta)

Bebyggelse (Lantmateriet:Bebyggelse_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Bebyggelse

ForeslagenAtgardOversyn_yta (SundsvallsKommun:ForeslagenAtgardOversyn_yta)

Hydrografi (Lantmateriet:Hydrografi_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Hydrografi

SkolskjutsMikaelElias_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsMikaelElias_yta)

SkolskjutsMontessori_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsMontessori_yta)

FastighetKommunagd_yta (SundsvallsKommun:FastighetKommunagd_yta)

KulturmiljoprogramKyrka_punkt (SundsvallsKommun:KulturmiljoprogramKyrka_punkt)

NaturminneYta (Naturvardsverket:NaturminneYta_wms)

Naturminne_polygon

Gatunamn (Trafikverket:Gatunamn_Svall_wms)

Gatunamn med Sundsvalls egna stil som förvald.

RiksintresseJarnvag_linje (Trafikverket:RiksintresseJarnvag_linje)

Markslag_Yta (Lantmateriet:Markslag_Yta)

SkolskjutsBosvedjeskolan_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsBosvedjeskolan_yta)

RiksintresseJarnvagAnlaggningBefintlig_punkt (Trafikverket:RiksintresseJarnvagAnlaggningBefintlig_punkt)

NVDBOmraden_yta (SundsvallsKommun:NVDBOmraden_yta)

FaktisktAvverkat_yta (Skogsstyrelsen:FaktisktAvverkat_yta)

RiksintresseFlygplats_yta (Trafikverket:RiksintresseFlygplats_yta)

RiksintresseFriluftsliv_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseFriluftsliv_wms)

61 NV Riksintresse Friluftsliv, 3:6

Rattigheter_yta (SundsvallsKommun:Rattigheter_yta)

Jordarter_yta (SGU:Jordarter_yta)

Nyckelbiotoper_yta (Skogsstyrelsen:Nyckelbiotoper_yta)

VindkraftStorre_yta (SundsvallsKommun:VindkraftStorre_yta)

VindkraftTematisktTillagg_yta

RiksintresseYrkesfiske_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseYrkesfiske_yta)

RiksintresseSkyddadeVattendrag_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseSkyddadeVattendrag_wms)

4 LST Riksintresse Skyddade vattendrag, 4:6 (ej framtaget i BD län)

Skogsbruksplan_malklass_yta (SundsvallsKommun:Skogsbruksplan_malklass_yta)

naturminnen_punkt (Lansstyrelsen:Naturminnen_punkt)

RiksintresseNatura2000_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseNatura2000_yta)

Detaljplaner (Lantmateriet:pbr_detaljplaner)

Detaljplaner

RiksintresseJarnvagAnlaggningPlaneradFramtida_punkt (Trafikverket:RiksintresseJarnvagAnlaggningPlaneradFramtida_punkt)

Fiskevardsomrade_yta (Lansstyrelsen:Fiskevardsomrade_yta)

Reningsverk_punkt (SundsvallsKommun:Reningsverk_punkt)

NaturvardsobjektKommunala_yta (SundsvallsKommun:NaturvardsobjektKommunala_yta)

RasBrotar_punkt (SundsvallsKommun:RasBrotar_punkt)

Gronomraden_yta (SundsvallsKommun:Gronomraden_yta)

Jarnvag (SundsvallsKommun:Jarnvag)

VIEW_EGEN_KO_LINJE_2D

Anvandningsform_yta (RIGES:Anvandningsform_yta)

Naturvardsomraden_wms (Naturvardsverket:Naturvardsomraden_wms)

Naturvardsomrade

Ortofoto från Lantmäteriet 25/50 cm upplösning (Lantmateriet:Ortofoto50_25cm)

Ortofoto från Lantmäteriet 25/50 cm upplösning

Adresser (Lantmateriet:Adresser_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Adresser

SektionOversiktlig_linje (SundsvallsKommun:SektionOversiktlig_linje)

Indalsalven100ArsFlode_yta (Lansstyrelsen:Indalsalven100ArsFlode_yta)

Skoterforbudsomrade_yta (SundsvallsKommun:Skoterforbudsomrade_yta)

Nivakurvstext (SundsvallsKommun:Nivakurvstext)

VIEW_EGEN_HI_LINJE_TBL_2D

Trakter_yta (SundsvallsKommun:Trakter_yta)

Hamn - befintlig (Trafikverket:RiksintresseHamnBefintlig_wms)

NyckelkodsomradeNiva4_yta (SundsvallsKommun:NyckelkodsomradeNiva4_yta)

Sundsvallskarta_TextStadsdelar (SundsvallsKommun:Sundsvallskarta_TextStadsdelar)

VIEW_EGEN_AO_POLYGON_TBL_2D

Kommunikation (Lantmateriet:Kommunikation_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Kommunikation

LST Potentiellt förorenade områden (Lansstyrelsen:PotentielltFororenadeOmraden_wms)

LST Potentiellt förorenade områden

Stabilitetszoner_yta (SundsvallsKommun:Stabilitetszoner_yta)

lagpunkter (Lansstyrelsen:lagpunkter)

Ortofoto årsvis 2010 (Lantmateriet:Orto2010_wms)

Lantmäteriets ortofoton årsvis 2010

Kraftledning_Linje (Lantmateriet:Kraftledning_Linje)

Naturvardsavtal_yta (Skogsstyrelsen:Naturvardsavtal_yta)

TakterHusbehov_punkt (SundsvallsKommun:TakterHusbehov_punkt)

Husbehovstäkter

Text_Punkt (Lantmateriet:Text_Punkt)

Förbud mot trafik (Trafikverket:ForbudMotTrafik_wms)

fdv_forbudmottrafik_lx_valid

SundsvallsKommun:Fastigheter (SundsvallsKommun:Fastigheter)

Fastighetsgränser med traktnamn och beteckningar

HojdkurvorLaser_linje (SundsvallsKommun:HojdkurvorLaser_linje)

VIEW_EGEN_HI_LINJE_2D Ursprung =71

RigesLISOmraden_yta (RIGES:RigesLISOmraden_yta)

Kraftledningar (Lantmateriet:Kraftledningar_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Kraftledningar

Friluftskarta (Friluftskarta)

VA_linje (SundsvallsKommun:VA_linje)

SkolskjutsVastermalm_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsVastermalm_yta)

Naturvardsomraden_yta (Lansstyrelsen:Naturvardsomraden_yta)

EgenskapsBestammelser_linje (RIGES:EgenskapsBestammelser_linje)

SkolskjutsStOlof_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsStOlof_yta)

Terrängskuggning (Lantmateriet:TerrangskuggningSkiktadKarta_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Terrängskuggning

LedigaTomterOmraden_yta (SundsvallsKommun:LedigaTomterOmraden_yta)

Borrhal_punkt (SundsvallsKommun:Borrhal_punkt)

RiksintresseNaturvard_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseNaturvard_wms)

62 NV Riksintresse Naturvård (LST Harmonisering), 3:6

BensinstationObservationsomrade_yta (MRF:BensinstationObservationsomrade_yta)

Fastighetsgränser (Lantmateriet:fastighet_granser)

Lantmäteriets fastighetsgränser

LTF_yta (SundsvallsKommun:LTF_yta)

VIEW_EGEN_OM_POLYGON obj 990 typ 9940

GashaltigaSedimentLokal (SundsvallsKommun:GashaltigaSedimentLokal)

Markslag_Yta (Lantmateriet:Fastighetskarta_Markslag_Yta)

SkolskjutsKyrkmon_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsKyrkmon_yta)

SkolskjutsAnkarsvik_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsAnkarsvik_yta)

Avverkningsanmalningar_yta (Skogsstyrelsen:Avverkningsanmalningar_yta)

Deponier_punkt (SundsvallsKommun:Deponier_punkt2)

Deponier_punkt2 med annat utssende än deponier_punkt

Kulturreservat_yta (Lansstyrelsen:Kulturreservat_yta)

RiksintresseVagar_linje (Trafikverket:RiksintresseVagar_linje)

PotentielltFororenadeOmraden_punkt (Lansstyrelsen:PotentielltFororenadeOmraden_punkt)

Bostadsomraden_yta (SundsvallsKommun:Bostadsomraden_yta)

ForeslagenAtgardDetaljeradVitstreckat_yta (SundsvallsKommun:ForeslagenAtgardDetaljeradVitstreckat_yta)

Vatmarksinventering_yta (Lansstyrelsen:Vatmarksinventering_yta)

LISOmraden_yta (SundsvallsKommun:LISOmraden_yta)

Diken_linje (SundsvallsKommun:Diken_linje)

VIEW_EGEN_HY_LINJE_2D

Observation_punkt (SundsvallsKommun:Observation_punkt)

RiksintresseInfluensomradenNamngivna_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseInfluensomradenNamngivna_wms)

19 Riksintresse influensområden namngivna

BlockriktOmrade_yta (SGU:BlockriktOmrade_yta)

Parkmark_yta (SundsvallsKommun:Parkmark_yta)

VIEW_EGEN_MG_POLYGON

SjovattenforekomsterMiljokvalitetsnormer_yta (SMHI:SjovattenforekomsterMiljokvalitetsnormer_yta)

BottenmaterialLokal (SundsvallsKommun:BottenmaterialLokal)

Flygplats - befintlig (Trafikverket:RiksintresseFlygplatsBefintlig_wms)

Deponier_punkt (SundsvallsKommun:Deponier_punkt)

Trygghetslarm_punkt (SundsvallsKommun:Trygghetslarm_punkt)

Snedbilder (SundsvallsKommun:Snedbilder_yta)

SkogSocialaVarden_yta (Skogsstyrelsen:SkogSocialaVarden_yta)

EgenskapsBestammelser_yta (RIGES:EgenskapsBestammelser_yta)

GenerellOversiktskarta_linje (SundsvallsKommun:GenerellOversiktskarta_linje)

Master3G_punkt (SundsvallsKommun:Master3G_punkt)

DjurVaxtskyddsomraden_wms (Naturvardsverket:DjurVaxtskyddsomraden_wms)

Djur_och_vaxtskyddsomrade

Flygstrak_yta (SundsvallsKommun:Flygstrak_yta)

VIEW_EGEN_OM_POLYGON

RiksintresseMilitarDel_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseMilitarDel_wms)

16 Riksintresse militär del

Arrenden_punkt (SundsvallsKommun:Arrenden_punkt)

VIEW_EGEN_OM_PUNKT

NyckelkodsomradeNiva6_yta (SundsvallsKommun:NyckelkodsomradeNiva6_yta)

C-Cykel_Vägtyp (Trafikverket:CykelVagtyp_wms)

fdv_ccykelvagtyp_lx_valid

Nivakurvor (SundsvallsKommun:Nivakurvor)

VIEW_EGEN_HI_LINJE_2D

KulturmiljoprogramSundsvall_yta (SundsvallsKommun:KulturmiljoprogramSundsvall_yta)

FarligtGods_linje (Trafikverket:FarligtGods_linje)

Vattentakter_punkt (SundsvallsKommun:Vattentakter_punkt)

Fornminnesinformation WMS (Riksantikvarieambetet:FornsokPublik_wms)

Fornminnesinformation - publik information för WMS

RiksintresseVagarFramtida_yta (Trafikverket:RiksintresseVagarFramtida_yta)

Arrenden_yta (SundsvallsKommun:Arrenden_yta)

VIEW_EGEN_OM_POLYGON

Fastighet_yta (SundsvallsKommun:Fastighet_yta)

RiksintresseJarnvagFramtida_yta (Trafikverket:RiksintresseJarnvagFramtida_yta)

TurismRekreation_yta (SundsvallsKommun:TurismRekreation_yta)

Vägnummer (Trafikverket:Vagnummer_wms)

fdv_vagnummer_rx_valid

Naturvarden_yta (Skogsstyrelsen:Naturvarden_yta)

LermaktighetLokal (SundsvallsKommun:LermaktighetLokal)

rinnvagar (Lansstyrelsen:rinnvagar)

Text (Lantmateriet:Text_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Text

Topografiska Webbkartan (Lantmateriet:topowebbkartan)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta

Byggnader (Byggnader)

SammanhallenBebyggelse_yta (RIGES:SammanhallenBebyggelse_yta)

Väg - framtida (Trafikverket:RiksintresseVagnatFramtida_wms)

Vattenledningar_linje (SundsvallsKommun:Vattenledningar_linje)

VIEW_EGEN_TE_LINJE_2D

Tatorter_yta (SundsvallsKommun:Tatorter_yta)

DPBostadKommunagd_yta (RIGES:DPBostadKommunagd_yta)

SkolskjutsHedbergska_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsHedbergska_yta)

RiksintresseVindbruk_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseVindbruk_wms)

55 STEM Energiproduktion, vindbruk 2013

RiksintresseFriluftsliv_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseFriluftsliv_yta)

Funktionell vägklass (Trafikverket:FunktionellVagklass_wms)

fdv_funktionellvagklass_lx_valid

Forskolor_punkt (SundsvallsKommun:Forskolor_punkt)

SkolskjutsPraktiskaGy_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsPraktiskaGy_yta)

GenerellOversiktskarta_yta (SundsvallsKommun:GenerellOversiktskarta_yta)

Kulturreservat (Naturvardsverket:Kulturreservat_wms)

Kulturreservat

Fornminnen (Lansstyrelsen:Fornminnen)

Fornminnen

Vägbredd (Trafikverket:Vagbredd_wms)

fdv_vagbredd_lx_valid

ParkeringsplatserTyp_yta (SundsvallsKommun:ParkeringsplatserTyp_yta)

VIEW_EGEN_KO_POLYGON_2D OBJ=990

Buller70dbaMax (SundsvallsKommun:Buller70dbaMax_yta)

Bestammelser_punkt (SundsvallsKommun:Bestammelser_punkt)

VIEW_EGEN_BE_PUNKT

DPIndustriKommunagd_yta (RIGES:DPIndustriKommunagd_yta)

Kulturmiljoprogram_yta (Lansstyrelsen:Kulturmiljoprogram_yta)

RiksintresseKulturmiljovard_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseKulturmiljovard_yta)

ByggR_Huvudbeslut_Attefall (SundsvallsKommun:ByggR_Huvudbeslut_Attefall)

OV_RB_HUVUDBESLUT_GEOFIR_V1

PilotStrandskyddsomrade_yta (SundsvallsKommun:PilotStrandskyddsomrade_yta)

E4Planerad_linje (Trafikverket:E4Planerad_linje)

KarteratOmrade_yta (SundsvallsKommun:KarteratOmrade_yta)

Parkeringsautomater_punkt (SundsvallsKommun:Parkeringsautomater_punkt)

VIEW_EGEN_KO_PUNKT_2D

SkolskjutsHoglunda_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsHoglunda_yta)

Vattenskyddsomraden (Naturvardsverket:Vattenskyddsomraden_wms)

Vattenskyddsomrade

Stolpar (SundsvallsKommun:Stolpar)

VIEW_EGEN_TE_PUNKT_2D

Gatunamn (Trafikverket:Gatunamn_wms)

fdv_gatunamn_rx_valid

SektionDetaljerad_linje (SundsvallsKommun:SektionDetaljerad_linje)

S_AnvBest_yta (RIGES:S_AnvBest_yta)

AnvandningsBestammelser_yta maptext = s

MossProvtagning_punkt (SundsvallsKommun:MossProvtagning_punkt)

SkolskjutsNTIGy_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsNTIGy_yta)

Sundsvallskarta_TextVatten (SundsvallsKommun:Sundsvallskarta_TextVatten)

VIEW_EGEN_AO_PUNKT_TBL_2D

Flyghinder_punkt (MRF:Flyghinder_punkt)

VattendragMiljokvalitetsnormer_linje (SMHI:VattendragMiljokvalitetsnormer_linje)

Gemensamhetsanlaggning_linje (SundsvallsKommun:Gemensamhetsanlaggning_linje)

NyckelkodsomradeNiva5_yta (SundsvallsKommun:NyckelkodsomradeNiva5_yta)

Buller55dbaEkvivalent (SundsvallsKommun:Buller55dbaEkvivalent_yta)

VattenVerksamhetsomradePreliminar_yta (MSVAB:VattenVerksamhetsomradePreliminar_yta)

ByggR_Huvudbeslut_Nybyggnad_Statistik (SundsvallsKommun:ByggR_Huvudbeslut_Nybyggnad_Statistik)

OV_RB_HUVUDBESLUT_GEOFIR_V1

FastighetBeteckningFullstandig_punkt (SundsvallsKommun:FastighetBeteckningFullstandig_punkt)

Landskapsbild_yta (Lansstyrelsen:Landskapsbild_yta)

Fornminnen_punkt (Lansstyrelsen:Fornminnen_punkt)

Avverkningsanmalan_wms (Skogsstyrelsen:Avverkningsanmalan_wms)

Avverkningsanmälan - Skogsstyrelsen

Kartbakgrund_yta (SundsvallsKommun:Kartbakgrund_yta)

LST Riksintresse Obruten kust, 4:3 (Lansstyrelsen:RiksintresseObrutenKust_wms)

7 LST Riksintresse Obruten kust, 4:3

FarligaAmnen_punkt (MRF:FarligaAmnen_punkt)

Topografiska Webbkartan Nedtonad (Lantmateriet:topowebbkartan_nedtonad)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad

Bärighet (Trafikverket:Barighet_wms)

fdv_barighet_lx_valid

Svallning_yta (SGU:Svallning_yta)

GeotekniskaUndersokningar_yta (SundsvallsKommun:GeotekniskaUndersokningar_yta)

RiksintresseVindbruk_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseVindbruk_yta)

Administrativ indelning (Lantmateriet:AdministrativIndelning_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Administrativ indelning

SkolskjutsSkvadern_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsSkvadern_yta)

Erosion_linje (SundsvallsKommun:Erosion_linje)

Fabodinventering_punkt (Lansstyrelsen:Fabodinventering_punkt)

Byggnad (SundsvallsKommun:OvrigByggnad_yta)

VIEW_EGEN_BY_POLYGON_2D

FylldaOmraden_yta (SundsvallsKommun:FylldaOmraden_yta)

BatymetriLokal (SundsvallsKommun:BatymetriLokal)

Mark (Lantmateriet:Mark_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Mark

Sjöfart - farled inkl. buffertzoner (Trafikverket:RiksintresseFarled_wms)

BrunnsborrningLagerfoljd_punkt (SGU:BrunnsborrningLagerfoljd_punkt)

Kvartersmark/allmän plats/vattenområde (RIGES:Anvandningsform)

Hellberg (SundsvallsKommun:SkolskjutsHellberg_yta)

Ytavrinningsstrak_linje (SundsvallsKommun:Ytavrinningsstrak_linje)

Avrinningsomraden_yta (SundsvallsKommun:Avrinningsomraden_yta)

RiksintresseObrutenKust_yta (Lansstyrelsen:RiksintresseObrutenKust_yta)

SkolskjutsBergsaker_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsBergsaker_yta)

RiksintresseYrkesfiskeHav_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseYrkesfiskeHav_wms)

68 Riksintresse Yrkesfiske hav

NyckelkodsomradeNiva2_yta (SundsvallsKommun:NyckelkodsomradeNiva2_yta)

Vattenskyddsomrade_yta (Lansstyrelsen:Vattenskyddsomrade_yta)

Gatuavd_Driftytor (SundsvallsKommun:Gatuavd_Driftytor)

VIEW_EGEN_MG_POLYGON

Jordarter_punkt (SGU:Jordarter_punkt)

FordjupadOversiktsPlanOmraden_yta (SundsvallsKommun:FordjupadOversiktsPlanOmraden_yta)

Väghållare (Trafikverket:Vaghallare_wms)

fdv_vaghallare_lx_valid

RiksintresseKulturmiljovard_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseKulturmiljovard_wms)

63 RAÄ Riksintresse Kulturmiljövård, 3:6

Skyddsrum_punkt (SundsvallsKommun:Skyddsrum_punkt)

SektionTidigare_linje (SundsvallsKommun:SektionTidigare_linje)

ForeslagenAtgardDetaljerad_yta (SundsvallsKommun:ForeslagenAtgardDetaljerad_yta)

DetaljplanGallande_yta (RIGES:DetaljplanGallande_yta)

användningsbestämmelse (RIGES:Anvandningsbestammelse)

RigesSpillvattenVerksamhetsomrade_yta (MSVAB:RigesSpillvattenVerksamhetsomrade_yta)

SkolskjutsKyrkskolan_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsKyrkskolan_yta)

RiksintresseRennaring_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseRennaring_wms)

70 Rennäringens riksintressen

SkolskjutsSticksjo_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsSticksjo_yta)

Järnväg (Lantmateriet:Jarnvag_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Järnväg

SkolskjutsSodermalm_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsSodermalm_yta)

Brunnsborrning_punkt (SGU:Brunnsborrning_punkt)

Vag_Linje (Lantmateriet:Vag_Linje)

RiksintresseJarnvagstation_punkt (Trafikverket:RiksintresseJarnvagstation_punkt)

CykelvagStig (SundsvallsKommun:CykelvagStig_linje)

VIEW_EGEN_KO_LINJE_2D

Vatten_yta (SundsvallsKommun:Vatten_yta)

Markdetalj_linje (SundsvallsKommun:Markdetalj_linje)

VIEW_EGEN_MD_LINJE_2D

ForeslagenAtgardOversynAngelaget_yta (SundsvallsKommun:ForeslagenAtgardOversynAngelaget_yta)

Hastighetsgräns (Trafikverket:Hastighetsgrans_wms)

fdv_hastighetsgrans_lx_valid

Kustinventering2004_yta (Lansstyrelsen:Kustinventering2004_yta)

LedigaTomter_yta (SundsvallsKommun:LedigaTomter_yta)

SkyddsrumSkalad_wms (MSB:SkyddsrumSkalad_wms)

KustvattenforekomsterMiljokvalitetsnormer_yta (SMHI:KustvattenforekomsterMiljokvalitetsnormer_yta)

Detaljplan (Detaljplan)

Rattigheter_punkt (SundsvallsKommun:Rattigheter_punkt)

SkolskjutsThorenGy_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsThorenGy_yta)

RiksintresseInfluensomradenOvrigt_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseInfluensomradenOvrigt_wms)

18 Riksintresse influensområden övrigt

SkolskjutsNivrena_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsNivrena_yta)

SkolskjutsUsland_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsUsland_yta)

DetaljplanPagaende_yta (SundsvallsKommun:DetaljplanPagaende_yta)

VIEW_EGEN_DP_POLYGON_2D

packbits_hela basen (SundsvallsKommun:packbits_hela basen)

Verksamhet_yta (SundsvallsKommun:Verksamhet_yta)

SkolskjutsAllsta_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsAllsta_yta)

Slitlager (Trafikverket:Slitlager_wms)

fdv_slitlager_lx_valid

Riskobjekt_punkt (SundsvallsKommun:Riskobjekt_punkt)

Terrängskuggning (Lantmateriet:terrangskuggning_wms)

Lantmäteriets höjdmodell som terrängskuggning

Järnväg - framtida/planerad bangård terminal m.m. (Trafikverket:RiksintresseJarnvagAnlaggningFramtida_wms)

Trad (SundsvallsKommun:Trad)

VIEW_EGEN_VG_PUNKT_2D

Jarnvag_Rals (SundsvallsKommun:Jarnvag_Rals)

VIEW_EGEN_KO_LINJE_2D

Myrskyddsplan_yta (Lansstyrelsen:Myrskyddsplan_yta)

Bro och tunnel (Trafikverket:BroTunnel_wms)

fdv_broochtunnel_lx_valid

FysiskPaverkanKustinventering_linje (Lansstyrelsen:FysiskPaverkanKustinventering_linje)

Adressplats_punkt (SundsvallsKommun:Adressplats_punkt)

Byggnad_yta (SundsvallsKommun:Byggnad_yta)

VIEW_EGEN_BAL_BUILDINGPART_2D

ByggR_Huvudbeslut_Rivningslov (SundsvallsKommun:ByggR_Huvudbeslut_Rivningslov)

OV_RB_HUVUDBESLUT_GEOFIR_V1

Dammar_punkt (SundsvallsKommun:Dammar_punkt)

Bestämmelser (Lantmateriet:Bestammelser)

Bestämmelser

Fornsok_wms (Riksantikvarieambetet:Fornsok_wms)

raa:fmi_data_v1

Natura2000ArtHabitatdirektivet (Naturvardsverket:Natura2000ArtHabitatdirektivet)

Habitatdirketivet

Fornminnen_linje (Lansstyrelsen:Fornminnen_linje)

Sumpskogar_yta (Skogsstyrelsen:Sumpskogar_yta)

NaturminnePunkt (Naturvardsverket:NaturminnePunkt_wms)

Naturminne_punkt

ByggR_Huvudbeslut_Nybyggnad (SundsvallsKommun:ByggR_Huvudbeslut_Nybyggnad)

OV_RB_HUVUDBESLUT_GEOFIR_V1

HojdkurvorGGD_linje (SundsvallsKommun:HojdkurvorGGD_linje)

VIEW_EGEN_HI_LINJE_2D Ursprung = 61

Busshallplats_punkt (SundsvallsKommun:Busshallplats_punkt)

A_AnvBest_yta (RIGES:A_AnvBest_yta)

AnvandningsBestammelser_yta maptext = a

Lutningsklass_yta (SundsvallsKommun:Lutningsklass_yta)

BackInventering_linje (SundsvallsKommun:BackInventering_linje)

Vagkanter_2D (SundsvallsKommun:Vagkanter_2D)

VIEW_EGEN_KO_LINJE_2D

Järnväg - befintlig station för resandeutbyte (Trafikverket:RiksintresseJarnvagsstationBefintlig_wms)

Skolor_punkt (SundsvallsKommun:Skolor_punkt)

Hackar (SundsvallsKommun:Hackar)

VIEW_EGEN_VG_LINJE_2D

AdministrativaEgenskaper_yta (RIGES:AdministrativaEgenskaper_yta)

Skolor_yta (SundsvallsKommun:Skolor_yta)

Ortofoto årsvis 2013 (Lantmateriet:Orto2013_wms)

Lantmäteriets ortofoton årsvis 2013

ParkStad_yta (SundsvallsKommun:ParkStad_yta)

VIEW_EGEN_MG_POLYGON

Risker_punkt (SundsvallsKommun:Risker_punkt)

Adressplats (SundsvallsKommun:Adressplats)

VIEW_EGEN_BAL_ADDRESSPLACE_2D

Erosionsskydd_linje (SundsvallsKommun:Erosionsskydd_linje)

SkolskjutsVallens_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsVallens_yta)

Bygg_forhandsbesked_punkt (SundsvallsKommun:Bygg_forhandsbesked_punkt)

Metadata Ortofoto 0.25 m upplösning (Lantmateriet:ortofoto25cm_metadata)

Lantmäteriets metadata för ortofoton, lager orto 0.25 m upplösning

Väg - befintlig (Trafikverket:RiksintresseVagnatBefintlig_wms)

StranderosionForekomst_linje (SGI:StranderosionForekomst_linje)

SkolskjutsOsterro_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsOsterro_yta)

Naturreservat_yta (Lansstyrelsen:Naturreservat_yta)

Frotaktsomraden_yta (Skogsstyrelsen:Frotaktsomraden_yta)

KulturmiljoprogramFoto_punkt (SundsvallsKommun:KulturmiljoprogramFoto_punkt)

RiksintresseNatura2000Fageldirektivet_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseNatura2000Fageldirektivet_wms)

2 NV VicNatur Riksintresse Anspråk Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA)

SkolskjutsLiden_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsLiden_yta)

SkolskjutsStige_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsStige_yta)

orienteringskarta (SundsvallsKommun:orienteringskarta)

TatorterSCB2015_yta (SundsvallsKommun:TatorterSCB2015_yta)

AngBetesmarksinventeringTuva_yta (Jordbruksverket:AngBetesmarksinventeringTuva_yta)

Vattenskyddsområde (MSVAB:Vattenskyddsomrade_WMS)

Vattenskyddsområde

ByggR_Huvudbeslut_Forhandsbesked (SundsvallsKommun:ByggR_Huvudbeslut_Forhandsbesked)

OV_RB_HUVUDBESLUT_GEOFIR_V1

GeologiskFormationSediment (SundsvallsKommun:GeologiskFormationSediment)

FastighetGrans_linje (SundsvallsKommun:FastighetGrans_linje)

Naturvardsobjekt_yta (Lansstyrelsen:Naturvardsobjekt_yta)

RiksintresseNatura2000Habitatdirektivet_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseNatura2000Habitatdirektivet_wms)

1 NV VicNatur Riksintresse Anspråk Natura 2000 Habitatdirektivet (SCI)

BeskrivnaOmradenOP2021_yta (SundsvallsKommun:BeskrivnaOmradenOP2021_yta)

Miljohansynsomraden_yta (SundsvallsKommun:Miljohansynsomraden_yta)

Vintercyklister (SundsvallsKommun:Vintercyklister)

SkolskjutsGranloholm_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsGranloholm_yta)

TuntYtlagerAvBottenmaterial (SundsvallsKommun:TuntYtlagerAvBottenmaterial)

Utomplansbestammelser_yta (RIGES:Utomplansbestammelser_yta)

RiksintresseHinderfrittSkjutfalt_wms (Lansstyrelsen:RiksintresseHinderfrittSkjutfalt_wms)

11 Hinderfritt område skjutfält

Terränglutning (Lantmateriet:terranglutning)

Lantmäteriets höjdmodell som lutningsbild

Kraftledning (SundsvallsKommun:Kraftledning)

VIEW_EGEN_TE_LINJE_2D

TatorterSCB2010_yta (SundsvallsKommun:TatorterSCB2010_yta)

Grundvattenforekomster_yta (SGU:Grundvattenforekomster_yta)

Skoterled_linje (SundsvallsKommun:Skoterled_linje)

Gemensamhetsanlaggning_yta (SundsvallsKommun:Gemensamhetsanlaggning_yta)

SpillvattenVerksamhetsomradePreliminar_yta (MSVAB:SpillvattenVerksamhetsomradePreliminar_yta)

Järnväg - befintlig bangård terminal m.m. (Trafikverket:RiksintresseJarnvagAnlaggningBefintlig_wms)

UtvidgatStrandskydd_linje (Lansstyrelsen:UtvidgatStrandskydd_linje)

BevarandeNaturKultur_yta (SundsvallsKommun:BevarandeNaturKultur_yta)

Planområde (RIGES:Planomrade)

VagarFarligtGodsObservationsomrade_yta (SundsvallsKommun:VagarFarligtGodsObservationsomrade_yta)

NyForbindelselank_linje (SundsvallsKommun:NyForbindelselank_linje)

Byggnadsminnen_punkt (Lansstyrelsen:Byggnadsminnen_punkt)

Skyddsrum_wms (MSB:Skyddsrum_wms)

SkolskjutsGangviken_yta (SundsvallsKommun:SkolskjutsGangviken_yta)

DjurVaxtskyddsomraden_yta (Lansstyrelsen:DjurVaxtskyddsomraden_yta)

Utloppspunkter_punkt (SundsvallsKommun:Utloppspunkter_punkt)

RigesElnatKoncessionsomrade_yta (SEAB:RigesElnatKoncessionsomrade_yta)

DelavrinningsomradenKlippt_yta (SMHI:DelavrinningsomradenKlippt_yta)

FarligtGodsJarnvag_linje (SundsvallsKommun:FarligtGodsJarnvag_linje)

VIEW_EGEN_KO_LINJE_2D

Matpunkter_punkt (SundsvallsKommun:Matpunkter_punkt)

VIEW_EGEN_MA_PUNKT_2D

Natura2000Fageldirektivet_wms (Naturvardsverket:Natura2000Fageldirektivet_wms)

Fågeldirektivet

Nationalparker (Naturvardsverket:Nationalparker_wms)

Nationalpark

Jordarter_linje (SGU:Jordarter_linje)

NVDB_yta (SundsvallsKommun:NVDB_yta)

VIEW_EGEN_OM_POLYGON obj 990, typ 9941

Anläggningar (Lantmateriet:Anlaggningar_wms)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta, skiktet Anläggningar

Fyllning_yta (SundsvallsKommun:Fyllning_yta)

RiksintresseHamn_yta (Trafikverket:RiksintresseHamn_yta)

Kartan (Kartan)

Ljungan100ArsFlode2001_yta (SundsvallsKommun:Ljungan100ArsFlode2001_yta)

NyckelkodsomradeNiva3_yta (SundsvallsKommun:NyckelkodsomradeNiva3_yta)

SkogSocialaVarden_punkt (Skogsstyrelsen:SkogSocialaVarden_punkt)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.