oss

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

oss (unverified)

Contact information:

oss

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (158)

Befintliga större fritids-/rekreationsanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_fritids_rekrationanlagg_op2030)

Större anläggningar för fritids- och/eller rekreationsändamål som t ex golfbana, sportflygplats, travbana och motorbana

Fjärrvärmeanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_anlaggningar_op2030_fjarrvarmean)

Fjärrvärmeanläggningar

Nyckelbiotoper, bolagsmark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_storskogsbrnyckelb_op2030)

Skogsområden med mycket höga naturvärden.

Nyckelbiotoper, privat mark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nyckel_0484_op2030)

Skogsområden med mycket höga naturvärden.

Potentiell mastfri zon - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_mastfrizon_op2030)

Potentiell mastfrizon bör bevaras tills annat beslutas. Baserat på kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer från juni 2002 om yta söder om Ärla. Översiktlig inventering genomförd sommaren 2012. (Naturvärden av regionalt intresse).

Distributionsområden fjärrvärme - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_distromr_fjarrvarme_op2030)

Geografiskt område med möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet

Planerade utvecklingsplaner, program och visioner - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_plan_utveck_vision_op2030)

Område där plan/vision för framtida utveckling föreslås studeras ingående med syfte att säkerställa intentionerna i översiktsplan.

Utredningsplatser byte mellan transportslag - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_utr_byte_transport_op2030)

Platserna för enkla byten mellan olika trafikslag är viktiga för så kallade intermodala resor och är ett led för ett hållbart transportsystem.

Kärnområden kulturmiljö - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_karnomrkulturmiljo_op2030)

Kärnområden inom riksintresseområdet Kafjärden. Urval gjort av kommunen.

Naturvård, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_naturvard_kom_intr_op2030)

Naturområden som är av lokalt intresse för naturvården.

Riksintresse naturvård - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_riks_nat_riket_op2030)

Områden av nationellt intresse för naturvården. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön (3 kapitlet 6 § miljöbalken).

Planerad järnväg, godstrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvag_planerad_gods_op2030)

Viktiga framtida kopplingar för godstrafiken mellan befintliga järnvägsspår. Möjliga sträckningar behöver utredas.

Bullerzoner, flyg - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_bullerzon_flyg_op2030)

Zon för flygbullernivå överskridande riktvärdet 70 dB(A) maximalnivå eller riktvärdet 55 dB(A) FBN (genomsnittlig sammanvägd bullernivå under dygnet).

Planeringsområden handel - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_handel)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak handel (skrymmande handel).

Bebyggelsetyper - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_b_bebyggelsetyp_op2030)

Indelning av befintlig bebyggelse i sex typer (se teckenförklaring).

Laga kraft vunna detaljplaner, verksamheter 2012 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_lagakraft_dp_2012_op2030_verksamhet)

Mark- och vattenområdens användning och bebyggelse inom kommunen som regleras med juridiskt bindande detaljplan.

Skyddszon industriområden – ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_skyddzon_ind_500m_op2030)

Skyddszon runt befintliga industriområden som även fortsättningsvis ska ha inriktning mot tyngre industri.

Stadsdelsnära parker och natur, inom 800 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_stadsdelsnatur800m_op2030)

Promenad- och motionsområde i grön omgivning.

Förslag väg - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_forslag_vag_op2030)

Föreslagna och planerade vägar samt vägar som behöver utredas.

Planeringsområden blandad bebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_blandad)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och andra icke störande verksamheter placeras i anslutning till varandra).

Viss sannolikhet för översvämning, Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_viss_oversvamning_op2030)

Områden som visar 500-årsflöden utifrån två översvämningskarteringar, dvs sannolikheten för översvämningar beräknas till 18 % eller högre under 100-årsperiod.

Strategiska punkter inom stadsbygden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_strategiskapunkter_op2030_stad)

Viktig del i stadsstrukturen med potential att utvecklas till en strategisk punkt med olika typer av funktioner (t ex knutpunkt för kollektivtrafik, mötesplatser, livsmedelsbutik).

Dagvatten, fördröjning avrinning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_dagvatten_fordrojning_op2030)

Terränglägen lämpliga för fördröjning av avrinning mot recipient, relaterade till bebyggda områden. Skiktet visar svackor, där vattnet på ett naturligt sätt stannar upp.

Områden med områdesbestämmelser - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_omrbestammelse_op2030)

Områden med gällande områdesbestämmelser. Som är en planform för översiktlig reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen.

Översvämmad mark Mälaren vid nivå (m.ö.h, RH2000) - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_msb_oversvamning_op2030)

Detaljerad översvämningskartering som visar utbredningen av vattnet med medelvattennivå (+0,9 m) till högsta möjliga vattennivå (+3,1 m). Karteringen är rent topografisk.

Detaljplanelagda bostadsområden, ej utbyggda 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_plan_omr_ejutbyg_op2030_bostader)

Lagakraftvunna detaljplaner sedan år 2000 där den maximala grad av bebyggelse som tillåts (byggrätten) inte har nyttjats fullt ut.

Utredningsområden våtmark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_vatmark_utredning_op2030)

Områden som är aktuella för utredning av nya våtmarker.

Natura 2000 - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_riks_natura2000_riket_op2030)

EU:s nätverk av värdefulla naturområden med syftet att värna om naturtyper och arter som är av europeiskt intresse (Habitat-riktlinje + fågeldirektivet).

Prioriterade handelsområden, riktlinjer - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_prio_handelsomr_op2030)

Områden där handeln ska växa enligt Eskilstuna kommuns riktlinjer för handelsetableringar och stadsutveckling uifrån ett handelsperspektiv (2011)

Förslag cykelvägar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_cykelvag_forslag_op2030)

Cykelvägarna ska komplettera det befintliga huvudnätet för cykel. Det finns cykelvägar av regionalt och kommunalt intresse.

Befintliga logistikpunkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_logistikpunkt_befintlig_op2030)

Viktig järnvägsrelaterad infrastruktur för logistikändamål, t ex kombiterminal.

Ramsarområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_ramsarsept2001_op2030)

Ramsarkonventionen är en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker.

Bullerstörningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_bullerstorning_op2030)

Risk för bullernivåer överskridande riktvärdet för motorbanor enligt utredning vid bygglov. Risk för överskridande av riktvärden för skjutbanebuller.

Förslag platser för evenemang - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_forslag_evenemang_op2030)

Lämpliga lägen för framtida platser för evenemang.

Synutbredningszoner, 4km - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_synutbredningzon4km_op2030)

Synutbredningszoner från utvalda utsiktspunkter (4 km). Bör läsas samman med lagret Utsiktspunkter.

Strövområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_strovomraden_op2030)

Naturområde för utflykter inom cykelavstånd från boendet

Befintlig jordbruksmark - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_jordbruksblock_op2030)

Ytor där jordbruksverksamhet (åker/bete) pågår enligt bidrag (Jordbruksverkets:s blockdatabas).

Planeringsområden samhällsservice - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_samhall)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak skola, barnomsorg, omsorg av äldre och personer med vårdbehov. Förutsätter utredning.

Åstråket - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_astraket_op2030)

Ett sammanhängande vandrings- och cyklingsstråk från Skogstorp i söder till Mälaren i norr.

Befintliga verksamhets-/industriområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_industri_bef_op2030)

Befintliga verksamhets- och industriområden.

Förslag Riksintresse väg, kommunens bedömning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_ri_vag_kom_bed_op2030)

Del av riksintresse väg, befintliga där kommunen vill att riksintressets sträckning ska omprövas.

Riksintresse Mälaren med öar och strandområden (RI rörliga friluftslivet) - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_riks_4kap2_riket_op2030)

Riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kapitel Miljöbalken. Inom riksintresseområdet ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Utredning skyddsområde vattentäkt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_utred_grundvattentakt_op2030)

Vattentäktsområde under utredning där särskilda restriktioner ska gälla för markanvändningen. Ska ersätta befintligt Skyddsområde vattentäkt.

Gällande bygglov vindkraftverk – ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_vindkraft_bygglov_op2030)

Gällande bygglov för byggnation av vindkraftverk enligt Plan- och byggförordningen, PFB (2011:338).

Förslag skyddsområde ytvattentäkt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_fors_skydd_dricksva_op2030)

Förslag till vattenskyddsområde för Hyndevads ytvattentäkt: se innehållsförteckning för 5 kategorier

Kraftvärmeanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_anlaggningar_op2030_kraftvarmeve)

Kraftvärmeanläggning

Rekreation och friluftsliv, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_rekrea_friluft_kom_int_op2030)

Kommunalt intresse för rekreation och friluftsliv – område med potential för friluftssatsningar och naturturism. Kan vara skyddade.

Planerat rekreationsstråk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_rekreationsstrak_op2030)

Attraktiva vardagsstråk med befintlig eller planerad anslutning till parker, platser och gröna områden; särskilt i innerstaden där tillgänglig grönyta är begränsad.

Prövade vindkraftverk, miljöbalken (anmälan) – ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_vindkraft_anmalan_op2030)

Anmälan för byggnation av vindkraftverk enligt  9 eller 11 kap. miljöbalken

Utsiktspunkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_utsiktspunkt_vindkraft_op2030_frit)

Höjdläge med fri sikt över ett angränsande landskap.

Befintlig handel, sällanköpsvaror - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_handel_sallanvarukop_op2030)

Befintliga handelsområden för konsumentvaror som till skillnad från dagligvaror inhandlas mer sällan(mestadels skrymmande varor/volymhandel)

Planeringsområden trafik infrastruktur - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_trafik)

Framtida ändrad markanvändning som förutsätter utredning.

Verksamhetsområden VA - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_verksamhetsomr_va_op2030)

Geografiskt område med kommunalt dricks- och avloppsvattennät (fastställt verksamhetsområde).

Områden med detaljplanekrav - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_detaljplankrav_op2030)

Område med bebyggelsetryck. Detaljplan krävs innan ändring av markanvändningen.

Biotopskyddsområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_biotopskydd_04_op2030)

Biotopskyddsområden är skyddade enligt 7 kapitlet 11§ miljöbalken.

Pågående täkter, täkttillstånd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_takter_befintlig_op2030)

Pågående verksamhet av bergtäkt, naturgrustäkt, täkt för natursten, täkt för industrimineral.

Viktiga kopplingar stadsdelar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_vikt_koppl_stad_op2030)

Befintlig och/eller utvecklingsbar förbindelse mellan angränsande stadsdelar. Lämpligt läge för park, bollplaner, temalekplatser m m.

Avrinningsområde Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_avrinning_etunaan_op2030)

Landyta från vilken nederbördsvatten rinner till Eskilstunaån och vidare ut i Mälaren

Befintlig bostadsbebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_bostadsbebyg_op2030)

Befintlig bostadsbebyggelse enligt stadskartan.

Kraftledningar (40 & 130 kV), EEM - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_kraftledning_op2030)

Kraftledningar med 40 kV och 130 kV som ingår i Eskilstuna Energi och Miljö AB område.

Planerade större parker - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_landskapspark_op2030)

Storskalig park med naturlik karaktär. Kompenserar vissa stadsdelar för bristande tillgång till naturområden.

Förslag odlingslotter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_forslag_odlingslott_op2030)

Område där tillgång till bostadsnära odlingslotter på kvartersmark ska utvidgas – tillgängligt med gång, cykel och kollektivtrafik.

Vindkraft, områden lämpliga för prövning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_vindkraft_lampligprov_op2030)

Områden som är lämpligt att prövas för vindkraftsändamål.

Kulturmiljö, regionalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_kulturmiljo_reg_int_op2030)

Regionalt urval av Länsstyrelsen och länsmuséet från 1980-talet.

Förslag områden med områdesbestämmelser - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_forslag_omr_omradesbest_op2030)

Område där viljeinriktningen är att genom reglering säkerställa intentionerna i översiktsplanen eller att ett riksintresse ska tillgodoses.

Livsmedelsförsörjda områden 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_nl_livsmedelforsorjt_omr_op2030)

Områden som har tillgång till en livsmedelsbutik eller närbutik inom 400 m.

Befintliga flygplatsområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_flygplatsomrade_op2030)

Befintliga flygplatser.

Centrala årummet - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_arummet_op2030)

Parker och platser invid Eskilstunaån i centrala staden och med stor upplevelsepotential. 

Fritidshusbebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_fritidshusbebyg_op2030)

Område där karaktären av fritidshusområde ska bevaras.

Planerade angöringspunkter strövområde - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_angoring_strov_op2030)

Planerad angöringspunkt till strövområde och i vissa fall stadsdelsnära naturområde.

Grannskapsområden, grönstrukturplan - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_grannskapsomr_op2030)

Närområdet kring boende eller skola/förskola/äldreboende avgränsat av gator/vägar med 50 km-trafik samt inom 200-300 m från baspunkten.

Täkter, ej efterbehandlade - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_takter_ej_ebh_op2030)

Täkter där tillståndet har gått ut, men som inte är efterbehandlade än.

Naturvårdsprogram, regionalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nat_prog_op2030)

Naturområden som är av regionalt intresse för naturvården. Ett regionalt naturvårdsprogram från 1991 framtaget av Länsstyrelsen finns där områdena är beskrivna.

Stor sannolikhet för översvämning, Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_stor_oversvamning_op2030)

Områden som visar 100-årsflöden utifrån två översvämningskarteringar, dvs sannolikheten för översvämningar beräknas till 63 % eller högre under 100-årsperiod.

Reningsverk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_reningsverk_op2030)

Reningsverk

Riksintresse järnväg, station för resandeutbyte, befintliga och planerade - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvagstationer_op2030)

Järnvägstation av nationellt intresse.

Planerade vandringsslingor - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_vandringslingor_op2030)

Stråk för vandring i naturområde som går i slinga tillbaka till angöringspunkt för strövområden.

Samfälligheter VA - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_samfalligheter_va_op2030)

En gemensamhetsanläggning bestående av flera fastigheter med en gemensam VA lösning fastställd av Lantmäteriet.

Naturreservat - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nat_res_riket_op2030)

Naturreservat är skyddade enligt miljöbalkens 7 kapitel.

Stadsnät - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_stadsnat_op2030)

Eskilstuna Stadsnät är ett fibernät med mycket hög kapacitet som knyter samman fastigheter, villaområden, myndigheter och anläggningar i hela stadsbygden.

Stora opåverkade områden för rekreation - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_opaverad_omr_rekrea_op2030)

Områden av värde för rekreation p g a dess naturkaraktär, ostördhet och/eller tystnad.

Skredrisk klass 1+4, översiktlig kartering - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_skredrisk_1_4_op2030)

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena. Klass 1 och 4 visar områden där risk för skred och erosion ska beaktas.

Utsiktspunkter, vindkraft - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_utsiktspunkt_vindkraft_op2030)

Utvalda utsiktspunkter med fri sikt över ett angränsande landskap. Bör läsas samman med lagret Synutbredningszoner.

Vattenverk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_vattenverk_op2030)

Vattenverk

Riksintresse vindkraft - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_riksintressen_vind_2008_op2030)

Område av nationellt intresse för vindkraft.

Byggnadsminnen, punkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_byggnadsminne_punkt_op2030)

Byggnadsminnen skyddade av kulturminneslagens tredje och fjärde kapitel samt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.

Skyddsområde vattentäkt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_kom_drickvattentakt_op2030)

Befintligt vattentäktsområde där särskilda restriktioner gäller för markanvändningen. Bör läsas samman med lagret Utredning skyddsområde vattentäkt

Förslag Riksintresse Mälarens öar och strandområden, kommunens bedömning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_ri_malaren_kom_bed_op2030)

Kommunens förslag till ny avgränsning för riksintresset Mälarens öar och stränder (godtagit i LST:s granskningsyttrande till ÖP 2005). Fram till nytt riksdagsbeslut gäller riksdagsbeslutet SFS 1987:247, 1987-07-01 (se kartskikt Riksintresse Mälarens öar och stränder).

Planeringsområden blandad bebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_nl_blandad)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och andra icke störande verksamheter placeras i anslutning till varandra).

Riksintresse sjöfart, farleder, befintliga, planerade och framtida - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_farled_op2030)

Farleden är av nationellt intresse.

Karaktärsområden i landskapet - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_karaktarsomr_landskap_op2030)

Områden avgränsade utifrån landskapets visuella egenskaper som i sig grundar sig på topografi, vegetation och andra landskapselement.

Miljöstörande verksamheter, tillstånds- och anmälningsplikt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_miljostorande_verks_op2030)

Miljöstörande verksamheter (t ex buller, lukt) som är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Områden med gällande detaljplan - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_gallande_detaljplan_op2030)

Områden där det finns lagakraftvunnen detaljplan som reglerar mark- och vattenanvändningen.

Planerad järnväg, persontrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvag_planerad_person_op2030)

Förslag på framtida satsningar inom kollektivtrafik (järnväg). Möjliga sträckningar behöver utredas.

Berg av god kvalitet - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_berg_godkvalite_op2030)

Fyndighet av brytvärd bergart sammanvägd med andra samhällsintressen.

Kulturmiljö, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_kulturmiljo_kom_int_op2030)

Miljöer med stort kulturhistoriskt värde. Urval gjort av kommunen.

Riksintresse yrkesfiske - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_riks_fiske_op2030)

Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Avfallsanläggningar - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_anlaggningar_op2030_avfallsanlag)

Avfallsanläggning

Huvudnät cykel - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tr_huvudnat_cykel_op2030)

Befintligt huvudnät för cykeltrafiken som t ex binder ihop centrala delar med övriga stadsdelar.

Kunskapsstråket - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_kunskapsstraket_op2030)

Attraktivt stråk i innerstaden som knyter samman resecentrum, Mälardalens högskola och Munktellområdet.

Högrisk markradon, radonkarta 1984 - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_hogrisk_radon_op2030)

Högriskområden för markradon enligt radonkarta från år 1984.

Befintlig teknisk försörjning, avfall - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_avfall_op2030)

Större områden för stadens tekniska försörjning, som till exempel avfallsanläggning och återvinningscentral.

Planerad Hälsans stig - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_halsansstig_op2030)

Planerad promenadslinga för att främja motion i alla åldrar. Varje kilometer ska markeras och informationstavlor sättas upp.

Äldre vägsträckning, regionalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_aldrevagstrackning_reg_int_op2030)

Äldre vägsträckning med stort kulturhistoriskt värde. Ingår i regionalt urval av Länsstyrelsen och länsmuséet från 1980-talet.

Förorenade områden utanför tätorter, EBH-stöd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_fororenade_omr_op2030)

Möjliga förorenade områden som ligger utanför tätorterna (urval från EBH-stödet). För mer information ta kontakt med miljökontoret.

Stadsbygden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_b_stadsbygd_op2030)

Geografiskt område som enligt kommunens uppfattning visar den ungefärliga utsträckningen för stadsbygden år 2013.

Landskapets huvuddrag - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_n_landskapetshuvuddrag_op2030)

Landskapets rumsliga egenskaper - öppenhet, slutenhet, halvöppet eller möblerat med träd och träddungar.

Riksintresse väg, befintliga - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_vagnat_op2030)

Vägnät är av nationellt intresse.

Naturvårdsavtal - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_nvavtal_04_op2030)

Civilrättsligt avtal som kan tecknas mellan markägare och Skogsstyrelse, länsstyrelse eller kommun

Områden med fördjupning ÖP (FÖP) - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_omr_fordjupning_op_op2030)

Områden med gällande fördjupning av översiktsplan (FÖP).

Planerade gröna förbindelser och stråk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_gronaforbindelser_op2030)

Planerad förbindelse mellan grönområden i stadsbygden; bör ha grön karaktär, d v s gå genom lummig villabebyggelse eller längs trädplanterad gata. Kan också vara planerat vandringsstråk i grön omgivning på stigar och småvägar mellan två punkter.

Förslag utvidgade strandskyddsområden 300 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_forslag_strandskydd_300m_op2030)

Kommunalt förslag till utvidgade strandskyddsområden längs Hjälmaren. Gäller ej före beslut från Länsstyrelsen.

Höjdbegränsande områden, flygplats - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_hojdbeg_omr_op2030)

Runt flygplatser finns områden som begränsar byggnadshöjder. Dessa områden bör skyddas för att flygsäkerheten inte ska äventyras. Byggnadsverkens höjder (fasta och tillfälliga) får inte överstiga höjdbegränsningarna.

Planskilda passager, stadsbygden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_planskildpassage_op2030)

Planskild passage över Eskilstunaån, över eller under järnväg eller motorled, större gata eller väg - att förbättra tillgängligheten till naturen

Beviljade bygglov utanför planlagt område 2012 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_bevilj_bygglov_ej_planomr_op2030)

Bygglov som beviljats på landsbygden (avser utspridd bebyggelse, koncentration av invånare mindre än 200 personer i byar och bebyggelsegrupper).

Livsmedelsbutiker 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_nl_livsmedel2013_op2030)

Livsmedelsbutiker, närbutiker, servicebutiker och drivmedelstationer med livsmedelsförsörjning.

Planerat Åstråk - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_astrak_op2030)

Planerade kompletteringar till befintliga åstråket, ett sammanhängande vandrings- och cyklingsstråk från Skogstorp i söder till Mälaren i norr.

Planeringsområden teknisk försörjning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_teknisk)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga för stadens tekniska försörjning (kraft, vatten, energi och kommunikation). Förutsätter utredning. Vindkraft behandlas separat.

Planerad sträckning bredband - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_planeradbredband_op2030)

Planerad sträckning för huvudstråk av kommunalt ägd optofiber för bredband. Utbyggnaden baseras på Eskilstuna Kommuns bredbandsstrategi år 2010.

Tysta områden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_tysta_omr_op2030)

Större landsbygdsområden med kvaliteter för rekreation p g a bullerbefrielse.

Djur- och växtskyddsområden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_djur_vaxt_riket_op2030)

Djur- och växtskyddsområden är skyddade enligt 7 kapitel 12§ miljöbalken.

Planeringsområden rekreation/fritid - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_fritid)

Områden som kommunen anser särskilt värdefulla att utveckla för rekreation och friluftsliv.

Riksintresse järnväg, befintliga - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvag_op2030)

Järnväg av nationellt intresse.

Instängda områden - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_mr_instangda_omr_op2030)

Svackor i stadsbygden och omgivningen där vatten stannar upp. Bebyggelse i dessa svackor bör undvikas.

Kolonilotter, odlingslotter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_kolonilott_op2030)

En kolonilott eller odlingslott hyrs ut till enskilda personer som odlar exempelvis grönsaker och blommor där.

Befintlig järnväg, godstrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tr_befintlig_jarnvag_op2030_gods)

Järnvägssträckor som kan användas för transport av gods.

Naturminnen - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_naturminne_op2030)

Naturminnen är skyddade enligt 7 kapitlet 10§ miljöbalken.

Naturvärdesobjekt - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_naturv_0484_op2030)

Områden med höga naturvärden som kan utvecklas till nyckelbiotoper.

Särskilt utpekade noder - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_strategiskapunkter_op2030_utpekad)

Särskilt utpekad del i tätort/landsbygd med stor potential att utvecklas till en strategisk nod med olika typer av funktioner (t ex knutpunkt för kollektivtrafik, samhällsservice, mötesplatser, livsmedelsbutik).

Hälsans stig - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_halsansstig_op2030)

Promenadslinga för att främja motion i alla åldrar. Varje kilometer är utmarkerad och informationstavlor finns.

Förslag Riksintresse kulturmiljövård, kommunens bedömning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_riks_kult_kom_bed_op2030)

Del av riksintresse kulturmiljövård där kommunen vill att riksintressets omfattning ska omprövas.

Äldre vägsträckning, kommunalt intresse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_aldrevagstrackning_kom_int_op2030)

Äldre vägsträckning med stort kulturhistoriskt värde. Urval gjort av kommunen.

Befintlig järnväg, persontrafik - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tr_befintlig_jarnvag_op2030_person)

Järnvägssträckor som används för persontransporter (kollektivtrafik).

Platser för förpacknings- och tidningsinsamling - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_tf_plats_forpackning_op2030)

Återvinningsstation Förpackning och TidningsInsamlingen (FTI)

Planerade zoner för gående - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_plan_zon_gaende_op2030)

Planerade områden där fotgängarnas framkomlighet särskilt ska beaktas.

Rekommenderad väg, farligt gods - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_rek_vag_farligtgods_op2030)

Rekommenderade primära och sekundära vägar för transporter av farligt gods på väg.

Byggnadsminnen, ytor - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_byggnadsminne_yta_op2030)

Byggnadsminnen skyddade av kulturminneslagens tredje och fjärde kapitel samt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.

Laga kraft vunna detaljplaner, bostäder 2012 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_lagakraft_dp_2012_op2030_bostader)

Juridiskt bindande detaljplaner antagna under år 2012.

Utvidgade strandskyddsområden 300 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_n_utokat_strandskydd_300m_op2030)

Utvidgade strandskyddsområden gäller 300 m från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet. Syftet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växter och djur.

Kyrkliga kulturminnen under lagskydd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_kyrkor_4kap_kml_op2030)

Skyddade kyrkomiljöer (kyrkobyggnader och begravningsplatser) som är skyddade enligt 4 kap Kulturminneslagen (KML)

Planerade logistikpunkter - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_logistikpunkt_planerad_op2030)

Viktig järnvägsrelaterad infrastruktur för logistikändamål i framtidan, t ex rangerbangård.

Potentiell båtturism, Eskilstunaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_pot_battrafik_etunaan_op2030)

Potentiell båtturism, Eskilstunaån

Förtätningszoner - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_fortatningszon_op2030)

Inom utpekade zoner ska städerna växa enligt följande principer (rangordnat): 1. Förtätning inom befintlig struktur, 2. Längs prioriterade kollektivtrafikförsörjdastråk, 3. Som utvidgning i stadsranden.

Riksintresse järnväg, bangårdar, terminaler m.m. befintliga, planerade och framtida - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_jarnvagplats_op2030)

Platser/spårområden där tåg bildas eller där vissa servicefunktioner kopplade till tågtrafiken finns.

Utredning infrastrukturkorridor - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_utred_infrastrukturkorr_op2030)

På sikt kan det vara aktuellt att reservera mark för en infrastrukturkorridor för godstrafik väster om staden.

Riksintresse väg, planerade och framtida - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tr_vagnat_framtida_op2030)

Framtida vägnätet är av nationellt intresse.

Prioriterade stråk för bebyggelse - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_prio_strak_bebyg_op2030)

Prioriterade kollektivtrafikförsörjda stråk där bebyggelse kan kompletteras i strategiska lägen.

Planeringsområden bostäder - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_bostad)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak bostäder.

Riksintresse friluftsliv - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_riks_fri_riket_op2030)

Inom riksintresseområdet ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (4 kapitlet 2 § miljöbalken).

Befintlig båtturism, Eskilstunaån/Torshällaån - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_nl_bef_battrafik_etunaan_op2030)

Befintlig båtturism, Eskilstunaån/Torshällaån

Förslag område med utvecklingspotential - ÖP2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_forslag_omr_utvecklingspot_op2030)

Område där plan för framtida utveckling föreslås studeras ingående med syfte att säkerställa intentionerna i översiktsplanen.

Grannskapets parker och grönområden, inom 200 m - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_grannskapsgronomr200m_op2030)

Grannskapets parker och grönområden inom 200 m från bostäder.

Bebyggelse med hög prioritet VA-utbyggnad, utredning - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_tf_prio_va_op2030)

Bebyggelse i behov av VA-utbyggnad. Resultat från GIS-analys i VA-utredningen 2011

Riksintresse kulturmiljövård - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_k_raa_ri_kulturmiljovard_op2030)

Områden av nationellt intresse för kulturmiljövård. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (3:6 miljöbalken).

Detaljplanelagda verksamhetsområden, ej utbyggda 2013 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_plan_omr_ejutbyg_op2030_verksamhet)

Laga kraft vunna detaljplaner där byggrätten inte har utnyttjats än (verksamheter, handel, logistik).

Planeringsområden verksamheter/industri - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_planeringsomraden_op2030_verksamhet)

Planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga med i huvudsak verksamheter/industri.

Transport farligt gods, järnväg - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_mr_tk_jl_eskt_op2030)

Järnväg där transport av farligt gods kan ske.

Noder tätort/landsbygd - ÖP 2030 (op2030:sokvyx_oversiktsplan_2030_b_strategiskapunkter_op2030_land)

Viktig del i tätort/landsbygd med potential att utvecklas till en strategisk nod med olika typer av funktioner (t ex knutpunkt för kollektivtrafik, samhällsservice, mötesplatser, livsmedelsbutik).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.