oss

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

oss (unverified)

Contact information:

oss

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (370)

Framtida cykelvägnät - cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_framtid_cykelnat_cykelplan)

Huvudavrinningsområden (etuna:sokvyx_smhi_haro_y_2012_2)

Tätorter 2015 (etuna:sokvyx_scb_to2015)

Ytvattenskydd primär zon 10 m, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_primarzon_10m)

Upplåtelseformer för flerbostadshus (etuna:sokvyx_boende_flerbostadshus)

Flerbostadshus med hyresrätt eller bostadsrätt som upplåtelseform.

Vårdcentraler (etuna:sokvyx_sjukvard_sjukvard_vardcentral)

Vårdcentraler i kommunen.

Cykelparkeringar (etuna:sokvyx_transport_cykelparkeringar)

Spontanidrottsplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_spontanidrottsplats)

Yta (gräs, grus eller asfalt) avsedd för lek och bollspel t.ex. ”Kulanplan” från Fotbollsförbundet

Riksintresse rörliga friluftslivet (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_4kap2_riket)

Bibliotek (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_bibliotek)

Bibliotek

Vision cykelvägar i centrum - Cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_centrumvision_cykelplan)

Markförhållanden, geoteknik (etuna:sokvyx_geotekniskgrundkarta_markforahallande)

Skyddsvärda träd i Eskilstuna stadsbygd (etuna:sokvyx_natur_miljo_skvtrad_etuna_stadsbygd)

Museum (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_museum)

Sport/idrott, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_sport_idrott)

Mountainbikeleder (etuna:sokvyx_kultur_fritid_motionsspar_vandringsled_mountainbikeled)

Naturvårdsprogram, regionalt intresse (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_nat_prog)

Ridleder, regionala (etuna:sokvyx_kultur_fritid_ridstigar_regional)

Regionala ridstigar

Kommunägd mark, Tfast AB (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_tfab)

Ytvattenskydd tertiär zon, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_tertiarzon)

Geotekniska undersökningar (etuna:sokvyx_geoteknik_geotek_undersok)

Pågående detaljplaner och program, planförfarande (etuna:sokvyx_planprocess_pagaende_dp_program_planforfar)

Järnvägar - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_jl_0484)

Möjliga områden, gemensamhetsanläggning VA, 75m (etuna:sokvyx_miljo_mojliga_omr_ga_va_75)

Riksintresse väg, befintliga (etuna:sokvyx_trafikverket_vagnat)

Grundvattenförekomster (etuna:sokvyx_sgu_grundvattenforekomster)

Biotopskyddsområden (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_biotopskydd_04)

Vägar - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_vl_0484)

Affischering på offentlig plats (etuna:sokvyx_transport_affischering_offentlig_plats)

Deponier, EBH-stöd (etuna:sokvyx_risk_skydd_ebh_stod_deponi)

Möjliga förorenade områden, ej sanerade avfalls- och industrideponier (urval från EBH-stödet). För mer information ta kontakt med miljökontoret.

Travbana (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_travbana)

Travbana

Cykelstråk, orange (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_orange)

Utomhusbad (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_utomhusbad)

Naturgrustäkter (etuna:sokvyx_sgu_naturgrustakter)

Naturgrustäkter år 2009

Riksintresse järnväg, bangårdar, terminaler m.m. befintliga, planerade och framtida (etuna:sokvyx_trafikverket_jarnvaganlaggning_befintlig)

Djuppunkter (etuna:sokvyx_djupdata_djuppunkter)

Tvärsektioner för översvämmat vattendrag (etuna:sokvyx_msb_t_sektion_1d)

Motorstadion (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_motorstadion)

Motorsportanläggning

Zoner runt fornminnen 50 m (etuna:sokvyx_bygg_fmis_buffert_50m)

Friidrottsarena (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_friidrottsarena)

Testbäddar, miljöteknik (etuna:sokvyx_natur_miljo_testbadd_miljotek)

Adresser (etuna:sokvyx_adresser_adresser)

Badmintonbanor (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badminton)

Rekommenderad väg farligt gods (etuna:sokvyx_nvdb_dkrekomfarligtgods)

Fotbollsplaner (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollsplan)

Fotbollsplan

Historisk kommungräns 1971 (etuna:sokvyx_verksamhetsomraden_kommungrans_1971)

Sigurdsristningen (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fornlamning)

Fornminnen, punkter (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_punkt)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Cykelpumpar (etuna:sokvyx_transport_cykelpumpar)

Nitratkänsliga områden (etuna:sokvyx_jordbruksverket_nitratkomr)

Profilbyggnader - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_primarkartan_mapbuilding_profilbyggnader)

Småorter, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_smaorter)

Ytvattenskydd sekundär zon 10 m, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_sekundarzon_10m)

Mineralresurser (etuna:sokvyx_sgu_mineralresurser)

Räddningstjänstens stationer (etuna:sokvyx_raddningstjanst_mor_stationer)

Tätorter 1990 (etuna:sokvyx_scb_to1990)

Hemtjänstområden (etuna:sokvyx_vuxen_hemvardsomraden)

Övrig mark - Kommunkartan (etuna:sokvyx_bke_kommunkarta_kommungrans_ovrig_mark)

Lokal ytavrinning, flödesvägar (etuna:sokvyx_krisberedskap_lokal_ytavr_flodes)

Turistbyrå (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_turistbyra)

NYKO nivå 2 (etuna:sokvy_nyko_2)

NYKO nivå 3 (etuna:sokvy_nyko_3)

Idrottsplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_idrottsplats)

Idrottsplats

NYKO nivå 4 (etuna:sokvy_nyko_4)

Vägkant, linje - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_primarkartan_maproadedge)

Adressområden (etuna:Adresser_Adressomraden)

Nattbusslinje 61 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje61_fran_centrum)

Planerat Åstråk - ÖP 2030 (etuna:sokvyx_oversiktsplan_2030_fr_plan_astrak_op2030)

Tennis (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_tennis)

Ortsutveckling Torshälla, ytor (etuna:sokvyx_ortsutveckling_torshalla_ytor)

Djur- och växtskyddsområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_djur_vaxt_riket)

Kommunmask (etuna:Kommunkarta_kommunmask)

Skyddsvärda trädmiljöer i Eskilstuna stadsbygd (etuna:sokvyx_natur_miljo_skvtradmiljoer_etuna)

Kanotled, punkter (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kanotled_punkter)

Kanotled

Kommunägd mark, Eskilstuna kommun (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_eskilstuna)

NYKO nivå 1 (etuna:sokvy_nyko_1)

Riksintresse vindbruk (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_ri_vind2013_land_hav)

Sjöar, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_vatten)

Föryngringsområden fisk (etuna:sokvyx_natur_miljo_foryngringsomraden_fisk)

Stomnätspunkt, plan (etuna:sokvyx_primarkartan_maphorizontalpoint)

Utegym (etuna:sokvyx_park_utegym)

Naturvärdesinventeringar Eskilstuna (etuna:sokvyx_natur_miljo_nvi_eskilstuna)

Områdesnamn, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_omradesnamn)

Utländsk bakgrund, 2012 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_utlandsk_bakgrund_2012)

Skjutbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skjutbana)

Anläggning för skytte

Cykelstråk, grön (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_gron)

Fornminnen, ytor (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_yta)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Herrgårdar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_herrgard)

Herrgårdsmiljöer är särpräglade landskap med alléer, stor andel ädellövträd, vattenspeglar och storslagna byggnader. Skyddade miljöer.

Förslag cykelvägar - Cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_forslag_cykelvag_cykelplan)

Cykelleder - Cykelkartan (etuna:sokvyx_transport_cykelleder_cykelkarta)

Cykelleder enligt Eskilstuna kommuns cykelkarta.

Rondeller, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_rondell)

Sotningsdistrikt (etuna:sokvyx_verksamhetsomraden_sotningsdistrikt)

Vägnummer (etuna:sokvyx_nvdb_dkvagnummer)

Hemtjänstlokaler (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_hemtjanst)

Utvidgade strandskyddsområden 300 m (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_utokat_strandskydd_300m)

Kultur (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_kategori_kultu)

Markytor, skog - Fastighetskartan (etuna:sokvyx_fk_my_esktn_skog)

Naturmiljö med korta siktlinjer p g a tätt stående träd.

Ytvattenskydd sekundär zon, 40 m, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_sekundarzon_40m)

100-årsflöde (etuna:sokvyx_msb_tema_q100)

Tätorter, Eskilstuna kommun- Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_bakgrundskartor_tatorter)

Naturvårdsavtal (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_nvavtal_04)

Akutmottagning (etuna:sokvyx_sjukvard_sjukvard_akutmottagning)

Riksintresse yrkesfiske sjöar (etuna:sokvyx_havs_vattenmyndigheten_riks_yrkesfiske_sjoar)

Tätorter, ytor - Kommunkartan (etuna:sokvyx_bke_kommunkarta_tatortdetalj)

200-årsflöde (etuna:sokvyx_msb_tema_q200)

Fotbollsarena (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollsarena)

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (etuna:sokvyx_havs_vattenmyndigheten_fiskevatten_yta_dis)

Utbredningsområde, laserskanning (etuna:sokvyx_hojddata_rh2000_omraden)

Bad (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_bad)

Funktionell vägklass - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_nvdb_dkfunkvagklass)

Upptagningsområden skolor 7-9 (etuna:sokvyx_utbildning_upptagomr_skolor_7_9)

Busslinje 30 och 31, servicelinjen (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje30_31)

Grusförekomster (etuna:sokvyx_sgu_grus_grus)

Planskilda korsningar, gång och cykelväg - Cykelkartan (etuna:sokvyx_transport_planskildakorsningar_cykelkarta)

Busshållplatser, landsbygd (etuna:sokvyx_transport_buss_hpl_landsbygd)

Busshållplats längs med landsbygdsbusslinjer

Skog - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_mo_0484)

Väghållare (etuna:sokvyx_nvdb_dkvaghallare)

Isstadion (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_isstadion)

Ängs- och betesmarksinventeringen (etuna:sokvyx_jordbruksverket_aob2014)

Radonmätningar, flerbostadshus (etuna:sokvyx_natur_miljo_radonmatta_hus)

Höjdkurva, vatten (etuna:sokvyx_primarkartan_mapcontours_vatten)

Bollplaner (etuna:sokvy_kultur_fritid_bollplaner)

Jordart i grundlager (etuna:sokvyx_sgu_jogi_a_jg2)

Lekplatser (etuna:sokvyx_park_park_lekplats)

Motionsspår (etuna:sokvyx_kultur_fritid_motionsspar_vandringsled_motion)

Motionsspår som är uppmärkta och i vissa fall med belysning.

Stomnätspunkt, höjd (etuna:sokvyx_primarkartan_mapverticalpoint)

Bergkvalitetsklass (etuna:sokvyx_sgu_bergkvalitetsklass)

Bergkvalitetskarta från år 2007 som visar berggrundens lämplighet som vägballast.

Gästhamnar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_gasthamn)

Gästhamn

Riksintresse naturvård (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_nat_riket)

Hav och sjö - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_my_riks_hav_sjo)

Terrängnamn, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_terrangnamn)

Ramsarområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_ramsar)

Träd, Primärkartan (etuna:sokvyx_primarkartan_maplandmark_trad)

Upptagningsområden skolor F-3 (etuna:sokvyx_utbildning_upptagomr_skolor_f_3)

Broar, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_bro)

Riksintresse väg, planerade och framtida (etuna:sokvyx_trafikverket_vagnat_framtida)

Sjöar och våtmarker, historisk utbredning (etuna:sokvyx_natur_miljo_sjoar_vatmark_hist)

Idrottshallar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_idrottshall)

Nyckelbiotoper bolagsmark (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_storskogsbrnyckelb)

Parken Zoo, nöjespark (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_nojespark)

Nöjespark

Ridleder, kommunala (etuna:sokvyx_kultur_fritid_ridstigar_kommun)

Kommunala ridstigar

Busslinje 29 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje29)

Våtmarksinventeringen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_vatmark)

Inventerade av Länsstyrelsen. Inventeringen har pågått sedan 1980.

Kantzoner för diken, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_kantzoner_diken)

Möjliga områden, gemensamhetsanläggning VA, 50m (etuna:sokvyx_miljo_mojliga_omr_ga_va_50)

Förvärvsinkomst, 2011 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_forvarvsinkomst_2011)

Större städer - Sverigekartan (etuna:sokvyx_bk_sv_tx_riks)

Busslinje 20 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje20)

Ortsanalysområde (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalysomrade)

Riksintresse järnväg, befintliga (etuna:sokvyx_trafikverket_jarnvag)

Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper (etuna:sokvyx_jordbruksverket_aobnaturtypsyta2014)

Busslinje 21 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje21)

Busslinje 23 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje23)

Samhällsfunktioner, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_samhallsfunktion)

Busslinje 24 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje24)

Isbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_isbana)

Skridsko, ishockey

Konsertlokaler (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_musik)

Plats för musikaktivitet

Sjöar och större vattendrag - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_mv_0484)

Parken Zoo, djurpark (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_djurpark)

Parken Zoo, djurpark

Täkter för natursten (etuna:sokvyx_sgu_takter_for_natursten)

Täkter för natursten år 2009

Anläggningsprojekt 2017 (etuna:sokvyx_pagaendeprojekt_anlaggningsprojekt_2017)

Kraftledningar (etuna:sokvyx_fk_kl_0484)

Blockighet i markytan (etuna:sokvyx_sgu_jogi_a_bl)

Efterbehandlingsstöd, förorenad mark (etuna:sokvyx_risk_skydd_ebh_stod)

Efterbehandlingsstödet, EBH-stödet är länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade förorenade områden.

Skyddade områden, naturreservat (etuna:sokvyx_naturvardsverket_nvo_naturreservat)

Cykelvägar (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar)

Hydrografi - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_hl_0484)

Riksintresse kulturmiljövård (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_kul_riket)

Busslinjer (etuna:sokvyx_transport_busslinjer)

Busslinje sträckning Eskilstuna kommun

Sjukhus (etuna:sokvyx_sjukvard_sjukvard_sjukhus)

Sjukhus i kommunen.

Vattenskyddsområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_vso_polygon)

Kommunägd mark, Kfast AB (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_ekfab)

Utbildningsnivå, 2011 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_utbildningsniva_2011)

Utbildningsnivå delområden, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_delomrade)

Busshållplatser, tätort (etuna:sokvyx_transport_buss_hpl_tatort)

Busshållplats längs med busslinjer inom Eskilstuna och Torshälla tätort.

Sjögull (etuna:sokvyx_natur_miljo_sjogull)

Övrig mark, Sverigekartan - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_bakgrundkartor_fk_ay_0484_ovrig_mark)

Fritidshusområden 2005 (etuna:sokvyx_scb_frithusomr2005)

En sammanhängande bebyggelse med minst 50 fritidshus.

Småorter 2010 (etuna:sokvyx_scb_so2010)

En småort ska ha sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och med 50 - 199 invånare.

Markavvattningsföretag, dike, vall (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_markavvattn_dike_vall)

Riksintresse järnväg, station för resandeutbyte, befintliga och planerade (etuna:sokvyx_trafikverket_jarnvagstationer)

Ickestatliga byggnadsminnen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_byggnadsminnen)

Platsnamn (etuna:sokvyx_kommunkarta_text_kommunkarta)

Platsnamn finns i bakgrundskartorna Kommunkartan och Kommunkartan enkel, men kan med fördel användas tillsammans med exempelvis ortofoto.

Fiskemöjlighet (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fiske)

Medborgarkontor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_medborgarkontor)

Småorter 2005 (etuna:sokvyx_scb_so2005)

En småort ska ha sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och med 50 - 199 invånare.

Befolkningsförändring, 2008 - 2012 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_befolkningsforandring_2012)

Jordbruksblock 2015 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2015)

Jordbruksblock 2016 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2016)

Turtäthet buss, högtrafik (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_turtathet)

Information om hur ofta bussen åker under högtrafik på en viss linje.

Byggnader - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_by_0484)

Gatunamn - NVDB (etuna:sokvyx_nvdb_dkgatunamn)

Högskola (etuna:sokvy_utbildning_skolor_hogskola)

Högskolan i kommunen.

Teater (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_teater)

Skyttecentrum (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skyttecentrum)

Befolkningsfördelning delområden, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_delomraden)

Markanvändning - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_stadskartan_markanvandning)

Ortsutveckling Torshälla, punkter (etuna:sokvyx_ortsutveckling_torshalla_punkter)

Busslinje 40 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje40)

Cykelstråk, blå (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_bla)

Järnvägsstationer (etuna:sokvyx_fk_vs_esktn_jarnvagsstationer)

Busslinje 41 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje41)

Järnväg - NVDB (etuna:sokvyx_nvdb_jarnvag_dkbandel)

Skyddsvärda träd, inventering 2005-06 (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_skvtrad)

Delavrinningsområden (etuna:sokvyx_smhi_aro_y_2012_2)

Tätorter, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_tatort)

Nattbusslinje 66 till och från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje66_till_och_fran_centrum)

Öppna mötesplatser (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_oppnamotesplatser)

Öppna mötesplatser i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

Utländsk bakgrund delområden, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_delomraden)

Cykelstråk, gul (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_gul)

Befolkningsfördelning, 2012 (etuna:sokvyx_nyko_ortsanalys_2013_befolkningsfordelning_2012)

Sankmark - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_tk_ms_0484)

Gräsyta, entreprenadskötsel (etuna:sokvyx_park_park_ytor_grasytaentreprenadskotsel)

Gällande detaljplaner (etuna:sokvyx_detaljplan_planomryta_20)

Laga kraft vunna detaljplaner, stadsplaner och byggnadsplaner.

Fotbollshall (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_fotbollshall)

Befolkningsfördelning Nyko1, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko1)

Kommunägd mark, EEM AB (etuna:sokvyx_markagande_kommunagdmark_eem)

Befolkningsfördelning Nyko3, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko3)

Befolkningsfördelning Nyko2, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko2)

Ridhus (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_ridhus)

Områdesfakta delområden (etuna:sokvyx_statistik_omradesfakta_delomraden)

Turistinformation, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_turistinformation)

Befolkningsfördelning Nyko4, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_befolkningsfordelning_2015_nyko4)

Lediga småhustomter (etuna:sokvyx_boende_ledig_smahustomt)

Friluftsområden (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_friluftsomrade)

Förskolor (etuna:sokvyx_utbildning_skolor_forskola)

Utländsk bakgrund Nyko2, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_nyko2)

Utländsk bakgrund Nyko1, 2015 (etuna:sokvyx_statistik_utlandsk_bakgrund_2015_nyko1)

Saneringsområden enskilda avlopp (etuna:sokvyx_natur_miljo_saneringomr_avlopp)

Sportflygfält (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_sportflygfalt)

Sportflygfält

Huvudstråk bredband, kommunalt (etuna:sokvyx_ledningar_bredband_huvudstrak)

Befintlig sträckning för huvudstråk av kommunalt ägd optofiber för bredband.

Vindkartering höjd 140 m, årsmedelvind (m/s) (etuna:sokvyx_energimyndigheten_vindkartering_2011_140m)

Vindkarteringen från Energimyndigheten (år 2011) visar årsmedelvind på 140 meters höjd .

Hydrografi, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_vattendrag)

Nattbusslinje 64 till och från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje64_till_och_fran_centrum)

Väderkvarnar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vaderkvarn)

Fornminnen, linjer (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_fmis_linje)

Forntida spår av mänsklig verksamhet som boplats, gravfält, kvarn, hytta etc och som är varaktigt övergivet. Mer information tillgänglig hos RAÄ.

Nattbusslinje 65 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje65_fran_centrum)

Skidbacke (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skidbacke)

Byggnad, yta (etuna:sokvyx_primarkartan_mapbuilding)

Sumpskogar (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_sump_04)

Ädellövskogsinventeringen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_adellovskog)

Ytvattenskydd, Hyndevad (etuna:sokvyx_hyndevad_ytvattenskydd_tema)

Fastighetsytor (etuna:sokvyx_fk_ay_esktn)

Stadsdelar, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_stadsdel)

Badhus (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badhus)

Kommungräns - Kommunkartan (etuna:sokvyx_bke_kommunkarta_kommungrans)

Slott (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_slott)

Slottsmiljöer ger ofta särsprägel i ett stort omland genom både storslagna byggnader, alléer, ädellöv i både bestånd och som solitärer.

Särskolor (etuna:sokvy_utbildning_skolor_sarskola)

Särskolor i kommunen.

Nattbusslinje 62 till och från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje62_till_och_fran_centrum)

Upptagningsområden skolor 4-6 (etuna:sokvyx_utbildning_upptagomr_skolor_4_6)

Fritidshusområden 2010 (etuna:sokvyx_scb_fo2010)

En sammanhängande bebyggelse med minst 50 fritidshus.

Nattbusslinje 60 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje60_mot_centrum)

Nattbusslinje 63 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje63_fran_centrum)

Vägnummer, text (etuna:sokvyx_bk_nvdb_dkvagnummer)

Allmän väg och motortrafikled - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_vl_riks)

Arbetstillfällen Nyko2, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko2)

Kartblad 1000 (etuna:sokvyx_kartblad_kartblad_1000)

Arbetstillfällen Nyko1, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko1)

Vindskydd (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vindskydd)

Arbetstillfällen Nyko4, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko4)

A-gator (etuna:sokvyx_gatuunderhall_a_gator)

Arbetstillfällen Nyko3, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_nyko3)

Nattbusslinje 63 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje63_mot_centrum)

Natura 2000, Art- och habitatdirektivet (SCI/SAC) (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_natura2000_art_habitat_sci)

Nattbusslinje 61 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje61_mot_centrum)

Nattbusslinje 65 mot centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje65_mot_centrum)

Boulebanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_boule)

Hundlekparker (etuna:sokvyx_park_hundlekpark)

Natura 2000, Fågeldirektivet (SPA) (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_natura2000_fagel_spa)

Räddningstjänstens insatszoner (teoretiska) (etuna:sokvyx_raddningstjanst_mor_insatszoner)

Indikatorer för kulturmiljövärden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_rakna_q)

Beräknat högsta flöde (etuna:sokvyx_msb_tema_qbhf)

Vision supercykelvägar - Cykelplan (etuna:sokvyx_cykelplan_v_supercykelvag_cykelplan)

Bergtäkter (etuna:sokvyx_sgu_bergtakter)

Bergtäkter år 2009

Dammregistrets dammenheter (etuna:sokvyx_smhi_damm_prod_2013_2_b)

Turism (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_turism)

Kyrkor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_kyrka)

Kyrkomiljöer har ofta upphöjd position i landskapet och omges av ädellövträd och alléer. Skyddade miljöer.

Busslinjer, regionala (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_regional)

Ellis naturstig (etuna:sokvyx_park_park_ellis_naturstig)

Kartering av kantzoner kring vattenförekomster (etuna:sokvyx_vattenmyndigheten_vattendrag_kantzoner)

Vattendrag med beskrivning (etuna:sokvyx_natur_miljo_vattendrag_beskriv)

Skidlift (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_skidlift)

Elljusspår (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_elljusspar)

Sjöar med beskrivning (etuna:sokvyx_natur_miljo_sjoar_beskriv)

Utbildningsnivå Nyko4, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko4)

Utbildningsnivå Nyko3, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko3)

Vattendrag < 6 m (etuna:sokvyx_fk_hl_esktn)

Cykelstråk, brun (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_brun)

Utbildningsnivå Nyko2, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko2)

Socknar (etuna:sokvyx_riksantikvarieambetet_socknar)

Utbildningsnivå Nyko1, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_utbildningsniva_2014_nyko1)

Bangolf (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_bangolf)

Bangolf

Markavvattningsföretag, båtnad (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_markavvattn_batnad)

Höjdkurva, land (etuna:sokvyx_primarkartan_mapcontours_land)

Torg, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_torg)

Kommunmask - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_ak_riks_kommunmask)

Vandrarhem (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_vandrarhem)

Markanvisningar, ytor (etuna:sokvyx_naringsliv_markanvisningar)

Marktäckedata (etuna:sokvyx_naturvardsverket_mdv_marktackedata)

Mindre skjutbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_mindre_skjutbana)

Anläggning för skytte av mindre storlek

Lokal ytavrinning, lågpunkter (etuna:sokvyx_krisberedskap_lokal_ytavr_lagp)

Myrskyddsplanen (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_nv_myrskyddsplan)

Postkontor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_post)

Tömningsstationer för båtlatrin (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_battoalett)

Bebyggelsenamn, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_bebyggelsenamn)

Papperskorgar (etuna:sokvyx_park_papperskorgar)

Friluft (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_friluft)

Cykelstråk, röd (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_rod)

Zoner runt fornminnen 100 m (etuna:sokvyx_bygg_fmis_buffert_100m)

Älgskötselområden (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_lst_algjakt_d)

Parker, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_park)

Nyckelbiotoper privat mark (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_nyckel_04)

Arbetstillfällen delområden, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_arbetstillfallen_2014_delomraden)

Idrottsanläggningar (etuna:sokvyx_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_alla_idrottsanlaggn)

Naturminne (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_naturminne)

Restauranger äldreomsorg (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_restauranger)

Restauranger i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

Utescener (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_utescen)

Utescen

Vägkant, linje (etuna:sokvyx_primarkartan_maproadedge)

Förvärvsinkomst delområden, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_delomraden)

Pågående detaljplaner och program, samråd/granskningar (etuna:sokvyx_planprocess_pagaende_dp_program_sam_gran)

Golfbanor (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_golf)

Golfbana

Badplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_badplatser)

Kommunens badplatser med god tillgänglighet

Gatunamn, text (etuna:sokvyx_bk_nvdb_dkgatunamn)

Historiska höjdsystem (etuna:sokvyx_kartblad_hojdsystem)

Grundskolor (etuna:sokvyx_utbildning_skolor_grundskola)

Busslinje 1 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje1)

Busslinje 2 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje2)

Cykelstråk med prioriterad vinterväghållning (etuna:sokvyx_gatuunderhall_cykelstrak_prio_vinter)

Cykelstråk, vit (etuna:sokvyx_transport_cykelvagar_cvv_vit)

Ortsutveckling Torshälla, linjer (etuna:sokvyx_ortsutveckling_torshalla_linjer)

Busslinje 3 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje3)

Tätorter 2000 (etuna:sokvyx_scb_to2000)

Servicegator, parkeringsförbud 15 okt - 15 apr (etuna:sokvyx_gatuunderhall_servicegator)

Upplåtelseform bostadsrätt (etuna:sokvyx_boende_bostadsratter)

Flerfamiljsfastigheter med bostadsrätt som upplåtelseform. Utdrag från tefat

Konferensanläggningar (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_konferensanlaggning)

Konferensanläggning

Kommungräns - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_bakgrundkartor_fk_ay_0484_kommungrans)

Byggnader, landsbygd - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_fk_by_0484_landsbygd)

Bebyggelsesymboler, hus och herrgård - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_tk_bs_0484_hus_herrgard)

Naturvärdesobjekt (etuna:sokvyx_skogsstyrelsen_naturv_04)

Sjöar och större vattendrag - Fastighetskartan (etuna:sokvy_fk_mv_esktn)

Tätorter, Sverigekartan - Bakgrundskartan, enkel (etuna:sokvyx_bke_sv_my_riks_tatort)

Gällande områdesbestämmelser (etuna:sokvyx_detaljplan_planomryta_20_omradesbest)

Jordbruksblock 2013 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2013)

Ytor där jordbruksverksamhet pågick år 2013 (bidrag enligt Jordbruksverkets:s blockdatabas)

Skyddsrum (etuna:sokvyx_msb_skyddsrum)

Jordbruksblock 2014 (etuna:sokvyx_jordbruksverket_jordbruksblock_2014)

Busslinje 4 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje4)

Busslinje 5 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje5)

Busslinje 6 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje6)

Gymnasium (etuna:sokvyx_utbildning_skolor_gymnasium)

Nattbusslinje 60 från centrum (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje60_fran_centrum)

Busslinje 7 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje7)

Busslinje 8 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje8)

Naturreservat, text (etuna:sokvyx_bk_bakgrundskartor_upplystxt_punkter_naturreservat)

Busslinje 9 (etuna:sokvyx_transport_busslinjer_linje9)

Stadsarkiv (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_stadsarkiv)

Riksintresse sjöfart, farleder, befintliga, planerade och framtida (etuna:sokvyx_trafikverket_farled)

Campingplatser (etuna:sokvy_kultur_fritid_kultur_fritid_punktobj_camping)

Camping

Åstråket - ÖP 2030 (etuna:sokvyx_oversiktsplan_2030_f_fr_astraket_op2030)

Djupkurvor (etuna:sokvyx_djupdata_djupkurvor)

Vård och omsorgsboende (etuna:sokvyx_vuxen_vuxen_vard)

Vård- och omsorgsboenden i kommunens regi (vuxenförvaltningen).

Riksintresse friluftsliv (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_riks_fri_riket)

Naturreservat (etuna:sokvyx_lanstyrelsen_nat_res_riket)

Förvärvsinkomst Nyko3, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko3)

Förvärvsinkomst Nyko4, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko4)

Förvärvsinkomst Nyko1, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko1)

Förvärvsinkomst Nyko2, 2014 (etuna:sokvyx_statistik_forvarvsinkomst_2014_nyko2)

Tätorter 2010 (etuna:sokvyx_scb_to2010)

En sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.

Vägarbeten (etuna:sokvyx_pagaendeprojekt_vagarbeten)

Täkter för industrimineral (etuna:sokvyx_sgu_takter_for_industrimineral)

Täkter för industrimineral år 2009

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.