Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

PS.ProtectedSitesHELCOM PS.ProtectedSitesHELCOM PS.ProtectedSitesHELCOM
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-698 60 00

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (4)

Protected Sites - HELCOM (PS.ProtectedSitesHELCOM)

Skyddade marina områden i Sverige enligt HELCOM (HELCOM BSPA) Områden som ingår i nätverket kallas Baltic Sea Protected Areas (BSPA-områden). De ska senast 2010 ha ett långsiktigt skydd, där en eller flera värdekärnor är långsiktigt skyddade och en bevarandeplan för området är framtagen. Totalt har Sverige rapporterat 28 BSPA-områden till konventionen. Skyddet genomförs med stöd i svensk lagstiftning. Ett fåtal områden uppfyller i dagsläget inte kraven på skydd och förvaltning. I fyra områden pågår därför arbeten med att ta fram samverkansplaner för området med syfte att tillgodose kravet om hållbar förvaltning av BSPA-områdets naturvärden. Benämningen samverkansplan finns inte i lagstiftningen. Målet med projektet är att utveckla en ny förvaltningsform som inte behöver vara juridiskt bindande, men som ändå kan komplettera andra förvaltningsformer som ofta finns i större värdefulla kust och havsområden. Tillkomsthistorik: Geografiska gränser baserat på befintliga gränser för naturreservat, Natura 2000-områden eller digitaliserade av länsstyrelsen. Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2013-06-04 Villkor: Fri användning Kontaktperson: Lena Tingström, lena.tingstrom@havochvatten.se Dokumentation: - https://www.havochvatten.se/4.576c1bad139e467697d80005754.html Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows Lager enligt INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?layers=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM - Nedladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM&outputFormat=SHAPE-ZIP - Nyckelord: Protected Sites; I.9 Skyddade områden; INSPIRE; BSPA; HELCOM - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF 99 TM

Protected Sites - OSPAR (PS.ProtectedSitesOSPAR)

Skyddade marina områden i Sverige enligt OSPAR (OSPAR MPA) Beskrivning: En regional havskonvention för Nordostatlanten, inklusive Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt, om att skydda havets miljö. Konventionen har arbetats fram mellan Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskand, Storbritannien samt EU som organisation som en fristående konvention, inte inom ramen för någon internationell mellanstatlig organisation. Konventionen ersätter Konventionen om förhindrande av havsförorening genom dumpning från fartyg och luftfartyg (Oslokonventionen) och Konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (Pariskonventionen). Beslut, rekommendationer och andra avtal inom ramen för Oslo och Pariskonventionerna gäller dock tills de eventuellt upphävs av nya beslut inom OSPAR-konventionen. Till OSPAR-konventionen hör annex om åtgärder mot utsläpp från landbaserade källor, åtgärder mot förorening från dumpning eller förbränning, åtgärder mot utsläpp från havsbaserade källor, utvärdering av havsmiljökvaliteten och skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald. 1998 antogs särskilda strategier för miljöfarliga substanser, radioaktiva substanser, eutrofieringsbekämpning samt skydd av Nordostatlantens marina ekosystem. Konventionen undertecknades 1992 och trädde i kraft 1998. OSPAR-kommissionen har ett fristående sekretariat i London. På webbplatsen finns information på engelska om konventionen och konventionsarbetet. Där finns även texterna till konventionen, annexen och strategierna samt information om miljötillståndet i Nordostatlanten. Leverantör: HaV Version: 2013-06-04 Villkor: Fri användning Kontaktperson: Lena Tingström, lena.tingstrom@havochvatten.se Dokumentation: - https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/skydd-av-den-marina-miljon-i-nordostatlanten.html Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows Lager enligt INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?layers=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR - Nedladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR&outputFormat=SHAPE-ZIP - Nyckelord: INSPIRE; I.9 Skyddade områden; Protected Sites; OSPAR; MPA; Havsmiljökonvention - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF 99 TM

Skyddade marina områden i Sverige enligt HELCOM (HELCOM BSPA) (helcom-bspa)

Områden som ingår i nätverket kallas Baltic Sea Protected Areas (BSPA-områden). De ska senast 2010 ha ett långsiktigt skydd, där en eller flera värdekärnor är långsiktigt skyddade och en bevarandeplan för området är framtagen. Totalt har Sverige rapporterat 28 BSPA-områden till konventionen. Skyddet genomförs med stöd i svensk lagstiftning. Ett fåtal områden uppfyller i dagsläget inte kraven på skydd och förvaltning. I fyra områden pågår därför arbeten med att ta fram samverkansplaner för området med syfte att tillgodose kravet om hållbar förvaltning av BSPA-områdets naturvärden. Benämningen samverkansplan finns inte i lagstiftningen. Målet med projektet är att utveckla en ny förvaltningsform som inte behöver vara juridiskt bindande, men som ändå kan komplettera andra förvaltningsformer som ofta finns i större värdefulla kust och havsområden. Tillkomsthistorik: Geografiska gränser baserat på befintliga gränser för naturreservat, Natura 2000-områden eller digitaliserade av länsstyrelsen. Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2013-06-04 Villkor: Fri användning Kontaktperson: Lena Tingström, lena.tingstrom@havochvatten.se Dokumentation: - https://www.havochvatten.se/4.576c1bad139e467697d80005754.html Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows Lager enligt INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?layers=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM - Nedladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM&outputFormat=SHAPE-ZIP - Nyckelord: Protected Sites; I.9 Skyddade områden; INSPIRE; BSPA; HELCOM - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF 99 TM

Skyddade marina områden i Sverige enligt OSPAR (OSPAR MPA) (ospar-mpa)

Skyddade marina områden i Sverige enligt OSPAR (OSPAR MPA) Beskrivning: En regional havskonvention för Nordostatlanten, inklusive Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt, om att skydda havets miljö. Konventionen har arbetats fram mellan Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskand, Storbritannien samt EU som organisation som en fristående konvention, inte inom ramen för någon internationell mellanstatlig organisation. Konventionen ersätter Konventionen om förhindrande av havsförorening genom dumpning från fartyg och luftfartyg (Oslokonventionen) och Konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (Pariskonventionen). Beslut, rekommendationer och andra avtal inom ramen för Oslo och Pariskonventionerna gäller dock tills de eventuellt upphävs av nya beslut inom OSPAR-konventionen. Till OSPAR-konventionen hör annex om åtgärder mot utsläpp från landbaserade källor, åtgärder mot förorening från dumpning eller förbränning, åtgärder mot utsläpp från havsbaserade källor, utvärdering av havsmiljökvaliteten och skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald. 1998 antogs särskilda strategier för miljöfarliga substanser, radioaktiva substanser, eutrofieringsbekämpning samt skydd av Nordostatlantens marina ekosystem. Konventionen undertecknades 1992 och trädde i kraft 1998. OSPAR-kommissionen har ett fristående sekretariat i London. På webbplatsen finns information på engelska om konventionen och konventionsarbetet. Där finns även texterna till konventionen, annexen och strategierna samt information om miljötillståndet i Nordostatlanten. Leverantör: HaV Version: 2013-06-04 Villkor: Fri användning Kontaktperson: Lena Tingström, lena.tingstrom@havochvatten.se Dokumentation: - https://www.havochvatten.se/miljopolitik-och-lagar/konventioner/skydd-av-den-marina-miljon-i-nordostatlanten.html Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows Lager enligt INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?layers=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR - Nedladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omradesskydd/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR&outputFormat=SHAPE-ZIP - Nyckelord: INSPIRE; I.9 Skyddade områden; Protected Sites; OSPAR; MPA; Havsmiljökonvention - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF 99 TM

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.