ICGC

GeoServer Web Map Service

nivoallaus:zonesallaus_color nivoallaus:zonesallaus_color inspire:AM.WaterBodyForWFD
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
http://www.icgc.cat/condicions
Access constraints
copyright
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

ICGC (unverified)

Contact information:

Webmaster

ICGC

Postal:
Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 935671500

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (202)

Water Body under the Water Framework Directive (2000/60/EC) (inspire:AM.WaterBodyForWFD)

Water Body under the Water Framework Directive (2000/60/EC)

Building Parts (inspire:BU.BuildingPart)

Layer which provides data regarding to buildings produced by the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona and Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), covering the whole territory of Catalonia (Catalunya) (visualization available in ETRS89 and ED50).

Geographical Names (test:GN.GeographicalNames)

GN-test

Habitat (inspire:HB.Habitat)

Contains data from Medi Ambient (vegetació habitats 1:50000) and ACA (HB.Habitat).

Protected Sites (inspire:PS.ProtectedSite)

Layer-Group type layer: inspire:PS.ProtectedSite

Protected Sites – Nature Conservation (inspire:PS.ProtectedSitesNatureConservation)

Layer shows sites which are protected for the maintenance of biological diversity, covering the whole territory of Catalonia.

Protected Sites – Natura 2000 (inspire:PS.ProtectedSitesNatura2000)

Layer shows sites that have a designation under either the Habitat Directive (92/43/EEC) or the Birds Directive (79/409/EEC), covering the whole territory of Catalonia.

zonesallaus_color (nivoallaus:zonesallaus_color)

Layer-Group type layer: nivoallaus:zonesallaus_color

Historical events (icgc_icoast:01_HIST_PN)

Fitxes d'escandalls (Mapes 1:25 000) (icgc_sols:01_PERF_PN)

Fitxes d'escandalls (Mapes 1:25 000)

Sondejos a Barcelona (2000) (icgc_geotecnia:01_SBCN_PN)

Sondejos (icgc_geotecnia:01_SOND_PN)

Informació disponible de sondejos realitzats a Catalunya, on es descriu la situació de cada punt i els paràmetres geològics i geotècnics coneguts per cada un dels punts.

Fora del rang escala de visualització (nivoallaus:01_fora_esc)

Capa per indicar que estàs fora del rang d'escales de visualització

Litoral cells (icgc_icoast:02_LCELL_PA)

Xarxa viària (icgc_geotecnia:02_OLCR_LN)

Fitxes d'observacions (Mapes 1:250 000) (icgc_sols:02_PERF_PN)

Fitxes d'observacions (Mapes1:250 000)

Beach targets (icgc_icoast:03_BTAR_LN)

Beach targets

Mapa de classes de drenatge 1:25 000 (icgc_sols:03_DREN_PA)

Mapa de classes de drenatge 1:25 000

Xarxa ferroviària (icgc_geotecnia:03_OLFR_LN)

Descriptive Coastal Units (icgc_icoast:04_DCUS_POL)

Descriptive Coastal Units

Mapa de classes de profunditat 1:25 000 (icgc_sols:04_PROF_PA)

Mapa de classes de profunditat 1:25 000

Mapa de classes de capacitat agrològica 1:25 000 (icgc_sols:05_AGRO_PA)

Mapa de classes de capacitat agrològica 1:25 000

Coastal municipality (icgc_icoast:05_MUNI_PA)

Coastal municipality

Mapa de classes de capacitat de retenció d'aigua disponible 1:25 000 (icgc_sols:06_CRAD_PA)

Mapa de classes de capacitat de retenció d'aigua disponible 1:25 000

Coastline (icgc_icoast:06_CSTL_LN)

Coastline

Mapa de materials subjacents 1:25 000 (icgc_sols:07_MSUB_PA)

Mapa de materials subjacents 1:25 000

1989_nov_01 (icgc_icoast:08_S891_PA)

Mapa de sòls 1:25 000 (icgc_sols:08_STAX_PA)

Mapa de sòls 1:25 000

Esquema edafològic (WRB, 2006) 1:25 000 (icgc_sols:09_EDAF_PA)

Esquema edafològic (WRB, 2006) 1:25 000

1990_oct_01 (icgc_icoast:09_S901_PA)

1996_feb_01 (icgc_icoast:10_S961_PA)

Mapa de sòls 1:250 000. Soil Taxonomy (icgc_sols:10_STAX_PA)

Mapa de sòls 1:250 000. Soil Taxonomy

1997_dec_01 (icgc_icoast:11_S971_PA)

Mapa de sòls 1:250 000. World Reference Base (WRB) (icgc_sols:11_WRB_PA)

Mapa de sòls 1:250 000. World Reference Base (WRB)

1997_nov_01 (icgc_icoast:12_S971_PA)

Stock de carboni orgànic (SOC-30) 1:500 000 (icgc_sols:12_STKC_RT)

Stock de carboni orgànic (SOC-30) 1:500 000

1997_oct_01 (icgc_icoast:13_S971_PA)

Règim de temperatures dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:250 000 (icgc_sols:13_TEMP_RT)

Règim de temperatures dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:250 000

Règim d'humitat dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) (icgc_sols:14_HUMT_RT)

Règim d'humitat dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy)

2000_dec_01 (icgc_icoast:14_S001_PA)

2001_dec_01 (icgc_icoast:15_S011_PA)

2001_nov_01 (icgc_icoast:16_S011_PA)

2002_may_01 (icgc_icoast:17_S021_PA)

2003_feb_01 (icgc_icoast:18_S031_PA)

2003_feb_02 (icgc_icoast:19_S032_PA)

2003_oct_01 (icgc_icoast:20_S031_PA)

2004_dec_01 (icgc_icoast:21_S041_PA)

2004_mar_01 (icgc_icoast:22_S041_PA)

2006_dec_01 (icgc_icoast:23_S061_PA)

2006_jan_01 (icgc_icoast:24_S061_PA)

2008_dec_01 (icgc_icoast:25_S081_PA)

2008_jan_01 (icgc_icoast:26_S081_PA)

2009_dec_01 (icgc_icoast:27_S091_PA)

2010_mar_01 (icgc_icoast:28_S101_PA)

2010_mar_02 (icgc_icoast:29_S102_PA)

Províncies (test:3)

Províncies

2010_oct_01 (icgc_icoast:30_S101_PA)

2011_mar_01 (icgc_icoast:31_S111_PA)

2011_nov_01 (icgc_icoast:32_S111_PA)

2012_nov_01 (icgc_icoast:33_S121_PA)

2012_nov_02 (icgc_icoast:34_S122_PA)

2013_feb_01 (icgc_icoast:35_S131_PA)

2013_mar_01 (icgc_icoast:36_S131_PA)

2013_nov_01 (icgc_icoast:37_S131_PA)

2014_mar_01 (icgc_icoast:38_S141_PA)

2014_nov_01 (icgc_icoast:39_S141_PA)

Contour line map of the base of the QH deposits (icgc_lifeebro:3d_qh)

Contour line map of the base of the QH deposits (Holocene sediments)

Contour line map of the base of the QH20 deposits (icgc_lifeebro:3d_qh20)

Contour line map of the base of the QH20 deposits (Holocene and Upper Pleistocene transgressive sediments)

Contour line map of the base of the QHfd deposits (icgc_lifeebro:3d_qhfd)

Contour line map of the base of the QHfd deposits (Holocene delta front sediments)

Contour line map of the base of the QHlmpd deposits (icgc_lifeebro:3d_qhlmpd)

Contour line map of the base of the QHlmpd deposits (Holocene laggon/bay, margin, overbank and alluvial channel sediments)

Contour line map of the base of the QHprd deposits (icgc_lifeebro:3d_qhprd)

Contour line map of the base of the QHprd deposits (Holocene prodelta sediments)

Contour line map of the base of the QPtc deposits (icgc_lifeebro:3d_qptc)

Contour line map of the base of the QPtc deposits (Upper Pleistocene transgressive coarse grained, sandy, sediments)

Contour line map of the base of the QPtf deposits (icgc_lifeebro:3d_qptf)

Contour line map of the base of the QPtf deposits (Upper Pleistocene transgressive fine grained, muddy, sediments)

Workframe of the 3D model (icgc_lifeebro:3d_workframe)

Workframe of the 3D model

Municipis (test:4)

Municipis

Comarques (test:5)

Comarques

Adreces (inspire:AD.Address)

Capa que proporciona informació relativa a Adreces produida per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que cobreix tot el territori de Catalunya (visualització disponible en ETRS89 i ED50).

Agricultural Holding (inspire:AF.AgriculturalHolding)

Most recent information about Agricultural Holding produced by the Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), covering the whole territory of Catalonia (Catalunya) in ETRS89 and ED50.

Agricultural and Aquaculture Sites (inspire:AF.Site)

Most recent information about Agricultural and Aquaculture Sites produced by the Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), covering the whole territory of Catalonia (Catalunya) in ETRS89 and ED50.

Catch And Release Fishing Zone (inspire:AM.CatchAndReleaseFishingZone)

Són zones lliures de pesca sense mort totes les zones lliures incloses en les zones de reserva genètica de truites.

Forest Management Area (inspire:AM.ForestManagementArea)

Area designated for the sustainable management of forest resources and functions.

Hunting Management Area (inspire:AM.HuntingManagementArea)

Límits de les diferents figures territorials que se'n deriven de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça.

Nitrate Vulnerable Zone (inspire:AM.NitrateVulnerableZone)

Areas of land which drain into polluted or threatened waters and which contribute to nitrate pollution.

Regulated Fishing Zone (inspire:AM.RegulatedFishingZone)

Les zones de pesca controlada són aquelles que per les les seves condicions biològiques o piscícoles tenen una regulació especial. Aquestes zones són gestionades per societats de pescadors col·laboradores. És necessari la llicència de pesca recreativa i un permís especial d'un dia de durada.

Sensitive Area - Geological Heritage (inspire:AM.SensitiveAreaGeologicalHeritage)

Delimitacions dels espais d'interès geològic recollits a l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya. Les delimitacions no són definitives, estan subjectes a revisió, per la qual cosa cal consultar les actualitzacions d'aquesta capa d'informació. (ESPAI_INTERES_GEOLOGIC.shp /BD: espais_interes_geologic)

Sensitive Area - Wetland (inspire:AM.SensitiveAreaWetland)

L’inventari ha identificat i delimitat 202 zones humides sense comptar els estanys, les torberes i altres espais afins de l’alta muntanya. Aquestes zones humides han estat objecte d’una caracterització ecològica (comunitats vegetals, poblament animal, etc.) i d’una avaluació del seu interès i problemàtica de conservació i també s’han definit criteris i recomanacions per gestionar-les. (BD: espaisnaturals_zoneshumides)

Administrative boundary (inspire:AU.AdministrativeBoundary)

AdministrativeBoundary represents the boundaries between neighbouring administrative units and including their boundary-specific attributes.

Administrative unit (inspire:AU.AdministrativeUnit)

AdministrativeUnit is the key spatial object type for representing the units of division at all levels of the administrative hierarchy. This layers shows 4th Order administrative hierarchy level.

CTAMB1MV21_L_filter (inspire:CTAMB1MV21_L_filter)

CTAMB1MV21_L

CTAMB1MV22_L_filter (inspire:CTAMB1MV22_L_filter)

CTAMB1MV22_L

CTBCN1MV22_L_filter (inspire:CTBCN1MV22_L_filter)

CTBCN1MV22_L

Geographical Names (inspire:GN.GeographicalNames)

Capa que proporciona informació relativa a Noms geogràfics produida per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que cobreix tot el territori de Catalunya (visualització disponible en ETRS89 i ED50).

vegetacio_hab_interescomunitari (inspire:HB.HabitatOfCommunityInterest)

vegetacio_hab_interescomunitari (inspire:HIC)

Wetlands (inspire:HY.PhysicalWaters.Wetland)

This layers provides...

HY_Reporting_WFDCoastalWater (inspire:HY_Reporting_WFDCoastalWater)

Aigües costaneres reportades per la Directiva Marc de l'Aigua (Water Framework Directive - WFD)

HY_Reporting_WFDLake (inspire:HY_Reporting_WFDLake)

Llacs reportats per la Directiva Marc de l'Aigua (Water Framework Directive - WFD).

HY_Reporting_WFDRiver (inspire:HY_Reporting_WFDRiver)

Rius reportats per la Directiva Marc de l'Aigua (Water Framework Directive - WFD).

Habitat (inspire:Habitat-grassland)

Geographical areas characterised by specific ecological conditions, processes, structure, and functions that physically support the organisms that live there. Includes terrestrial and aquatic areas distinguished by geographical, abiotic and biotic features, whether entirely natural or semi-natural.

Rubindvi (arbres:Rubindvi)

SERIE1M_Polyline_ct1mv21_filter (inspire:SERIE1M_Polyline_ct1mv21_filter)

SERIE1M_POLYLINE (ct1mv21.gdb)

SERIE1M_Polyline_ct1mv22_filter (inspire:SERIE1M_Polyline_ct1mv22_filter)

SERIE1M_Polyline (ct1mv22.gdb)

alcdissparpol (inspire:alcdissparpol)

allau_geom (allaus:allau_geom)

AMT (icgc_lifeebro:amt)

arbres_alcada (arbres:arbres_alcada)

arbres_ndvi_media (arbres:arbres_ndvi_media)

Seismic noise array (icgc_lifeebro:array)

Seismic noise array measurements were made at three sites close to boreholes S1 and S2 and in the Riumar village.

Borehole (icgc_lifeebro:borehole)

The compiled borehole data come mainly from building, infrastructure or control activities in the Ebro delta.

Classificació de pendents de zones de sortida possibles d’allaus (nivoallaus:class_pendents)

El pendent és un element clau del terreny per al desencadenament d’allaus. Aquest tret combinat amb la vegetació (ortofoto), la freqüència d’allaus (observacions d’allaus) i la classificació del terreny exposat a allaus constitueixen una eina de gran utilitat per a la gestió de les activitats en muntanya (realització d’itineraris, traçats de curses d’esquí de muntanya, gestió d’activitats hivernals, entre d’altres).

Limit of the QHfd deposits (icgc_lifeebro:contour_qhfd)

Limit of the QHfd deposits (Holocene delta front sediments)

Limit of the QHlmpd deposits (icgc_lifeebro:contour_qhlmpd)

Limit of the QHlmpd deposits (Holocene laggon/bay, margin, overbank and alluvial channel sediments)

Limit of the QHprd deposits (icgc_lifeebro:contour_qhprd)

Limit of the QHprd deposits (Holocene prodelta sediments)

Limit of the QPtc deposits (icgc_lifeebro:contour_qptc)

Limit of the QPtc deposits (Upper Pleistocene transgressive coarse grained, sandy, sediments)

Limit of the QPtf deposits (icgc_lifeebro:contour_qptf)

Limit of the QPtf deposits (Upper Pleistocene transgressive fine grained, muddy, sediments)

Corner reflector (icgc_lifeebro:corner_reflector)

Extension of the Ebro Delta in 1580 (icgc_lifeebro:delta1580)

Approximate morphology of the Ebro Delta plain in the end of the XVI century

Extension of the Ebro Delta in 1749 (icgc_lifeebro:delta1749)

Approximate morphology of the Ebro Delta plain in the middle of the XVIII century

Extension of the Ebro Delta in 1880 (icgc_lifeebro:delta1880)

Approximate morphology of the Ebro Delta plain about 1880

Extension of the Ebro Delta in 3000 BP (icgc_lifeebro:delta3000bp)

Approximate morphology of the Ebro Delta plain about 3000 years ago

Map of the modern sedimentary environments of the Ebro Delta (icgc_lifeebro:delta_enviro)

Map of the modern sedimentary environments of the Ebro Delta

Ebro Delta between the VI and X centuries (icgc_lifeebro:delta_svi_sx)

Extension of the Ebro delta between the VI and X centuries

Ebro Delta between the X and XIII centuries (icgc_lifeebro:delta_sx_sxiii)

Extension of the Ebro delta between the X and XIII centuries

Dinsar ERS Envisat (icgc_lifeebro:dinsar_ers_envisat)

DInSAR Sentinel (icgc_lifeebro:dinsar_sentinel)

Població Dones a 1 de gener de 2014 (idescat:dones)

enquesta_geom (allaus:enquesta_geom)

Enquestes d'allaus (nivoallaus:enquestes)

Allaus històriques obtingudes a partir d'enquestes

Epicentres macrosísmics (sismicitat:epicentres_macrosismics)

Epicentres de sismes percebuts per la població des de temps històrics fins 2013.

Electrical resisitivity tomography (icgc_lifeebro:ert)

Electrical Resistivity Tomography measurements were collected using the dipole-dipole configuration with 72 and 52 surface electrodes, at S1 and S2 test sites respectively, and an electrode spacing of 5 m.

Espais naturals de protecció especial (inspire:espaisnat_enpe)

Espais naturals d'interès natural (inspire:espaisnat_pein)

Espais Naturals Xarxa Natura 2000 (inspire:espaisnat_xarxanatura2000)

espaisnaturals_enpe (inspire:espaisnaturals_enpe)

Espais naturals de protecció especial. Límit dels espais naturals de protecció especial i altres espais. (UTM-31N amb Datum ETRS89 )

espaisnaturals_pein (inspire:espaisnaturals_pein)

Espais naturals d'interès natural. Visualització dels límits dels espais inclosos al Pla d’espais interès natural.

espaisnaturals_xarxanatura2000 (inspire:espaisnaturals_xarxanatura2000)

Espais Naturals Xarxa Natura 2000. Límits dels espais naturals de Catalunya que formen part de la xarxa Natura 2000

Geophysical log (icgc_lifeebro:geophysical_log)

Geophysical logs were acquired in five shallow boreholes in the study area at three winter seasons.

Geotreball I: MG25000 (geotreballs:geotreball_I)

Mapa de progrés del Geotreball I: Mapa Geològic 1:25000

Geotreball II: MGA25000 (geotreballs:geotreball_II)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball II: Mapa geoantròpic 1:25000

Geotreball III: MGZU5000 (geotreballs:geotreball_III)

Mapa de progrés del Geotreball III: Mapa Geologic de les zones urbanes 1:5000.

Geotreball IV: MS25000 (geotreballs:geotreball_IV)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25000

Geotreball V: MH25000 (geotreballs:geotreball_V)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25000

Geotreball VI: MPRG25000 (geotreballs:geotreball_VI)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25000

Població Homes a 1 de gener de 2014 (idescat:homes)

Horizontal to vertical spectral ratio (icgc_lifeebro:hv)

Approximated distribution of marshes around 1880 (icgc_lifeebro:marshes1880)

Approximated distribution of marshes around 1880

met15 (icc:met15)

met15 (icgc:met15)

met5 (icc:met5)

met5 (icgc:met5)

Observacions d'allaus (nivoallaus:observacions)

Allaus recents a partir d'observacions

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 vigent (nivoallaus:orto5m)

Població menor de 15 anys a 1 de gener de 2014 (idescat:p_0_14)

Població de 15 a 64 anys a 1 de gener de 2014 (idescat:p_15_64)

Població de 65 anys i més a 1 de gener de 2014 (idescat:p_65_i_mes)

Població espanyola a 1 de gener de 2014 (idescat:p_espanyol)

Població estrangera a 1 de gener de 2014 (idescat:p_estrange)

Poblacio_estrangera

Població nascuda a Catalunya a 1 de gener de 2014 (idescat:p_nasc_cat)

Població nascuda a l’estranger a 1 de gener de 2014 (idescat:p_nasc_est)

Poblacio_nascuda_estranger

Població nascuda a la resta d’Espanya a 1 de gener de 2014 (idescat:p_nasc_res)

Àrees controlades (nivoallaus:proteccions_acontrol)

Inventari d’àrees controlades per a minimitzar el risc d'allaus.

Proteccions lineals (nivoallaus:proteccions_lineals)

Inventari de proteccions lineals per a minimitzar el risc d'allaus. Es classifiquen en diferents tipus de proteccions lineals: terrassa, barrera pel vent, deflector, mur de contenció, barrera, tascó de desviament i visera.

Proteccions puntuals (nivoallaus:proteccions_puntuals)

Inventari de proteccions puntuals emplaçats per a minimitzar el risc d'allaus. Es classifiquen en diferents tipus de proteccions puntuals: tascó de desviament, desencadenament artificials i barrera a carretera.

Zones de reforestació (nivoallaus:proteccions_reforest)

Inventari de zones reforestades per a minimitzar el risc d’allaus.

Punts d'observació (nivoallaus:puntsobservacio)

Punts de presa de dades de la xarxa d’observació nivològica de Catalunya (XANIC). Els assaigs que es realitzen principalment són sondeigs per colpeig, perfils estratigràfics i tests d’estabilitat. Aquesta informació es bàsica per a la realització diària del Butlletí de Perill d’Allaus.

Thickness of the QH20 deposits (icgc_lifeebro:qh20_thickness)

Thickness of the QH20 deposits (Holocene and Upper Pleistocene transgressive sediments)

Thickness of the QH deposits (icgc_lifeebro:qh_thickness)

Thickness of the QH deposits (Holocene sediments)

Thickness of the QHfd deposits (icgc_lifeebro:qhfd_thickness)

Thickness of the QHfd deposits (Holocene delta front sediments)

Thickness of the QHlmpd deposits (icgc_lifeebro:qhlmpd_thickness)

Thickness of the QHlmpd deposits (Holocene laggon/bay, margin, overbank and alluvial channel sediments)

Thickness of the QHprd deposits (icgc_lifeebro:qhprd_thickness)

Thickness of the QHprd deposits (Holocene prodelta sediments)

Thickness of the QPtc deposits (icgc_lifeebro:qptc_thickness)

Thickness of the QPtc deposits (Upper Pleistocene transgressive coarse grained, sandy, sediments)

Thickness of the QPtf deposits (icgc_lifeebro:qptf_thickness)

Thickness of the QPtf deposits (Upper Pleistocene transgressive fine grained, muddy, sediments)

Quadrants SOC (quadricula_SOC:quadrants_soc)

D’oest a est des de l’origen és defineixen franges verticals de 5 km que s’identifiquen per dos dígits començant per 01 fins 56. De nord a sud des de l’origen és defineixen franges horitzontals de 5 km que s’identifiquen per dues de lletres essent la primera AA i la darrera BZ. Cada cel•la de la quadrícula de 5 km de costat o quadrant és el resultat de la intersecció d’una franja vertical i una altra horitzontal, s’identifica amb la concatenació dels codis: dos dígits i dues lletres.

Població2014 (idescat:rp2014)

rp2014_qtree_level2_ofus_allvar

Sample (icgc_lifeebro:sample)

Sedimentary dynamics of the Ebro delta front (icgc_lifeebro:sd_1880_1974)

Sedimentary dynamics of the Ebro delta front between 1890 and 1976

Seccions SOC (quadricula_SOC:seccions_soc)

Cadascun dels quadrants de 25 km2, es subdivideix en 25 cel·les quadrades d’1 km2. Cada cel·la de la quadrícula d’1 km de costat o secció es codifica d’oest a est i de nord a sud amb dos dígits de 01 a 25. El codi SOC per ubicar objectes o fenòmens és un codi únic per a cada quadrat d’1 km de costat constituït per la concatenació del codi de quadrant i el de secció.

Section at -15m elevation (icgc_lifeebro:section_15m)

Distribution of the Holocene and Upper Pleistocene units at -15m elevation

Section at -25m elevation (icgc_lifeebro:section_25m)

Distribution of the Holocene and Upper Pleistocene units at -25m elevation

Section at -35m elevation (icgc_lifeebro:section_35m)

Distribution of the Holocene and Upper Pleistocene units at -35m elevation

Section at -45m elevation (icgc_lifeebro:section_45m)

Distribution of the Holocene and Upper Pleistocene units at -45m elevation

Section at -5m elevation (icgc_lifeebro:section_5m)

Distribution of the Holocene and Upper Pleistocene units at -5m elevation

Shoreline in 1923 (icgc_lifeebro:shoreline_1923)

Shoreline in 1923

Shoreline in 1945 (icgc_lifeebro:shoreline_1945)

Shoreline in 1945

Shoreline in 1956 (icgc_lifeebro:shoreline_1956)

Shoreline in 1956

Shoreline in 1974 (icgc_lifeebro:shoreline_1974)

Shoreline in 1974

Shoreline in 1983 (icgc_lifeebro:shoreline_1983)

Shoreline in 1983

Shoreline in 1993 (icgc_lifeebro:shoreline_1993)

Shoreline in 1993

Shoreline in 2005 (icgc_lifeebro:shoreline_2005)

Shoreline in 2005

Shoreline in 2014 (icgc_lifeebro:shoreline_2014)

Shoreline in 2014

Shoreline Topographic base 1:50 000 (icgc_lifeebro:shoreline_bt50m)

Epicentres instrumentals (sismicitat:sismicitat_instrumental)

Epicentres de sismes determinats a partir de registres instrumentals pel període 1977-2012.

Soil map of the Ebro Delta plain (icgc_lifeebro:soil_map)

Soil map of the Ebro Delta plain

Seismic surface waves (MASW) and seismic refraction (SRA) (icgc_lifeebro:sra)

Seismic reflection (icgc_lifeebro:srx)

Tall 1:25000 (geotreballs:tall25m)

Distribució dels fulls de publicació del 1:25000

Tall 1:5000 (geotreballs:tall5m)

Distribució dels fulls de publicació 1:5 000

Capes topografiques (nivoallaus:topo_color)

vegetacio_habitats (inspire:vegetacio_habitats)

z_allau_geom (allaus:z_allau_geom)

Zones d'allaus (nivoallaus:zonesallaus)

Zones on s'han produït desencadenaments d'allaus

Zones nivoclimàtiques (nivoallaus:zonesnivoclima)

Límits de les zones nivoclimàtiques en que s’ha dividit el Pirineu de Catalunya. Cadascuna d’aquestes zones té un comportament nivològic i climàtic similar.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.