ICGC

GeoServer Web Map Service

inspire:AM.WaterBodyForWFD inspire:AM.WaterBodyForWFD icc:met15
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
http://www.icgc.cat/condicions
Access constraints
copyright
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

ICGC (unverified)

Contact information:

Webmaster

ICGC

Postal:
Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 935671500

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (141)

Water Body under the Water Framework Directive (2000/60/EC) (inspire:AM.WaterBodyForWFD)

Water Body under the Water Framework Directive (2000/60/EC)

Building Parts (inspire:BU.BuildingPart)

Layer which provides data regarding to buildings produced by the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona and Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), covering the whole territory of Catalonia (Catalunya) (visualization available in ETRS89 and ED50).

Geographical Names (test:GN.GeographicalNames)

GN-test

Habitat (inspire:HB.Habitat)

Contains data from Medi Ambient (vegetació habitats 1:50000) and ACA (HB.Habitat).

Protected Sites (inspire:PS.ProtectedSite)

Layer-Group type layer: inspire:PS.ProtectedSite

Protected Sites – Nature Conservation (inspire:PS.ProtectedSitesNatureConservation)

Layer shows sites which are protected for the maintenance of biological diversity, covering the whole territory of Catalonia.

Protected Sites – Natura 2000 (inspire:PS.ProtectedSitesNatura2000)

Layer shows sites that have a designation under either the Habitat Directive (92/43/EEC) or the Birds Directive (79/409/EEC), covering the whole territory of Catalonia.

zonesallaus_color (nivoallaus:zonesallaus_color)

Layer-Group type layer: nivoallaus:zonesallaus_color

Historical events (icgc_icoast:01_HIST_PN)

Escandalls 1:25 000 (icgc_sols:01_PERF_PN)

Escandalls 1:25 000

Sondejos a Barcelona (2000) (icgc_geotecnia:01_SBCN_PN)

Mapa geotècnic de Barcelona 1:25 000 (2000)

sondejos (icgc_geotecnia:01_SOND_PN)

Informació disponible de sondejos realitzats a Catalunya, on es descriu la situació de cada punt i els paràmetres geològics i geotècnics coneguts per cada un dels punts.

Fora del rang escala de visualització (nivoallaus:01_fora_esc)

Capa per indicar que estàs fora del rang d'escales de visualització

Litoral cells (icgc_icoast:02_LCELL_PA)

Xarxa viaria (icgc_geotecnia:02_OLCR_LN)

Observacions 1:250 000 (icgc_sols:02_PERF_PN)

Observacions 1:250 000

Beach targets (icgc_icoast:03_BTAR_LN)

Beach targets

Classes de drenatge 1:25 000 (icgc_sols:03_DREN_PA)

Classes de drenatge 1:25 000

Xarxa ferroviaria (icgc_geotecnia:03_OLFR_LN)

Descriptive Coastal Units (icgc_icoast:04_DCUS_POL)

Descriptive Coastal Units

Classes de profunditat 1:25 000 (icgc_sols:04_PROF_PA)

Classes de profunditat 1:25 000

Classes de capacitat agrològica 1:25 000 (icgc_sols:05_AGRO_PA)

Classes de capacitat agrològica 1:25 000

Coastal municipality (icgc_icoast:05_MUNI_PA)

Coastal municipality

Classes de capacitat d'aigua disponible 1:25 000 (icgc_sols:06_CRAD_PA)

Classes de capacitat d'aigua disponible 1:25 000

Coastline (icgc_icoast:06_CSTL_LN)

Coastline

Materials subjacents 1:25 000 (icgc_sols:07_MSUB_PA)

Materials subjacents 1:25 000

1989_nov_01 (icgc_icoast:08_S891_PA)

Mapa de sòls 1:25 000 (icgc_sols:08_STAX_PA)

Mapa de sòls 1:25 000

Esquema edafològic 1: 100 000 (icgc_sols:09_EDAF_PA)

Esquema edafològic 1: 100 000

1990_oct_01 (icgc_icoast:09_S901_PA)

1996_feb_01 (icgc_icoast:10_S961_PA)

Mapa de sòls 1:250 000 (icgc_sols:10_STAX_PA)

Mapa de sòls 1:250 000

1997_dec_01 (icgc_icoast:11_S971_PA)

1997_nov_01 (icgc_icoast:12_S971_PA)

1997_oct_01 (icgc_icoast:13_S971_PA)

2000_dec_01 (icgc_icoast:14_S001_PA)

2001_dec_01 (icgc_icoast:15_S011_PA)

2001_nov_01 (icgc_icoast:16_S011_PA)

2002_may_01 (icgc_icoast:17_S021_PA)

2003_feb_01 (icgc_icoast:18_S031_PA)

2003_feb_02 (icgc_icoast:19_S032_PA)

2003_oct_01 (icgc_icoast:20_S031_PA)

2004_dec_01 (icgc_icoast:21_S041_PA)

2004_mar_01 (icgc_icoast:22_S041_PA)

2006_dec_01 (icgc_icoast:23_S061_PA)

2006_jan_01 (icgc_icoast:24_S061_PA)

2008_dec_01 (icgc_icoast:25_S081_PA)

2008_jan_01 (icgc_icoast:26_S081_PA)

2009_dec_01 (icgc_icoast:27_S091_PA)

2010_mar_01 (icgc_icoast:28_S101_PA)

2010_mar_02 (icgc_icoast:29_S102_PA)

Províncies (test:3)

Províncies

2010_oct_01 (icgc_icoast:30_S101_PA)

2011_mar_01 (icgc_icoast:31_S111_PA)

2011_nov_01 (icgc_icoast:32_S111_PA)

2012_nov_01 (icgc_icoast:33_S121_PA)

2012_nov_02 (icgc_icoast:34_S122_PA)

2013_feb_01 (icgc_icoast:35_S131_PA)

2013_mar_01 (icgc_icoast:36_S131_PA)

2013_nov_01 (icgc_icoast:37_S131_PA)

2014_mar_01 (icgc_icoast:38_S141_PA)

2014_nov_01 (icgc_icoast:39_S141_PA)

Municipis (test:4)

Municipis

Comarques (test:5)

Comarques

Adreces (inspire:AD.Address)

Capa que proporciona informació relativa a Adreces produida per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que cobreix tot el territori de Catalunya (visualització disponible en ETRS89 i ED50).

Agricultural Holding (inspire:AF.AgriculturalHolding)

Most recent information about Agricultural Holding produced by the Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), covering the whole territory of Catalonia (Catalunya) in ETRS89 and ED50.

Agricultural and Aquaculture Sites (inspire:AF.Site)

Most recent information about Agricultural and Aquaculture Sites produced by the Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), covering the whole territory of Catalonia (Catalunya) in ETRS89 and ED50.

Catch And Release Fishing Zone (inspire:AM.CatchAndReleaseFishingZone)

Són zones lliures de pesca sense mort totes les zones lliures incloses en les zones de reserva genètica de truites.

Forest Management Area (inspire:AM.ForestManagementArea)

Area designated for the sustainable management of forest resources and functions.

Hunting Management Area (inspire:AM.HuntingManagementArea)

Límits de les diferents figures territorials que se'n deriven de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça.

Nitrate Vulnerable Zone (inspire:AM.NitrateVulnerableZone)

Areas of land which drain into polluted or threatened waters and which contribute to nitrate pollution.

Regulated Fishing Zone (inspire:AM.RegulatedFishingZone)

Les zones de pesca controlada són aquelles que per les les seves condicions biològiques o piscícoles tenen una regulació especial. Aquestes zones són gestionades per societats de pescadors col·laboradores. És necessari la llicència de pesca recreativa i un permís especial d'un dia de durada.

Sensitive Area - Geological Heritage (inspire:AM.SensitiveAreaGeologicalHeritage)

Delimitacions dels espais d'interès geològic recollits a l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya. Les delimitacions no són definitives, estan subjectes a revisió, per la qual cosa cal consultar les actualitzacions d'aquesta capa d'informació. (ESPAI_INTERES_GEOLOGIC.shp /BD: espais_interes_geologic)

Sensitive Area - Wetland (inspire:AM.SensitiveAreaWetland)

L’inventari ha identificat i delimitat 202 zones humides sense comptar els estanys, les torberes i altres espais afins de l’alta muntanya. Aquestes zones humides han estat objecte d’una caracterització ecològica (comunitats vegetals, poblament animal, etc.) i d’una avaluació del seu interès i problemàtica de conservació i també s’han definit criteris i recomanacions per gestionar-les. (BD: espaisnaturals_zoneshumides)

CTAMB1MV21_L_filter (inspire:CTAMB1MV21_L_filter)

CTAMB1MV21_L

CTAMB1MV22_L_filter (inspire:CTAMB1MV22_L_filter)

CTAMB1MV22_L

CTBCN1MV22_L_filter (inspire:CTBCN1MV22_L_filter)

CTBCN1MV22_L

Geographical Names (inspire:GN.GeographicalNames)

Capa que proporciona informació relativa a Noms geogràfics produida per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que cobreix tot el territori de Catalunya (visualització disponible en ETRS89 i ED50).

vegetacio_hab_interescomunitari (inspire:HB.HabitatOfCommunityInterest)

vegetacio_hab_interescomunitari (inspire:HIC)

Wetlands (inspire:HY.PhysicalWaters.Wetland)

This layers provides...

HY_Reporting_WFDCoastalWater (inspire:HY_Reporting_WFDCoastalWater)

Aigües costaneres reportades per la Directiva Marc de l'Aigua (Water Framework Directive - WFD)

HY_Reporting_WFDLake (inspire:HY_Reporting_WFDLake)

Llacs reportats per la Directiva Marc de l'Aigua (Water Framework Directive - WFD).

HY_Reporting_WFDRiver (inspire:HY_Reporting_WFDRiver)

Rius reportats per la Directiva Marc de l'Aigua (Water Framework Directive - WFD).

Habitat (inspire:Habitat-grassland)

Geographical areas characterised by specific ecological conditions, processes, structure, and functions that physically support the organisms that live there. Includes terrestrial and aquatic areas distinguished by geographical, abiotic and biotic features, whether entirely natural or semi-natural.

Coberta d'ortoimatges (inspire:OI.OrthoimageCoverage)

Ortofotografies de resolució 25 cm (escala 2.500) més recents produïdes per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que cobreixen tot el territori de Catalunya en ETRS89 i ED50.

Rubindvi (arbres:Rubindvi)

SERIE1M_Polyline_ct1mv21_filter (inspire:SERIE1M_Polyline_ct1mv21_filter)

SERIE1M_POLYLINE (ct1mv21.gdb)

SERIE1M_Polyline_ct1mv22_filter (inspire:SERIE1M_Polyline_ct1mv22_filter)

SERIE1M_Polyline (ct1mv22.gdb)

alcdissparpol (inspire:alcdissparpol)

allau_geom (allaus:allau_geom)

arbres_alcada (arbres:arbres_alcada)

arbres_ndvi_media (arbres:arbres_ndvi_media)

Classificació de pendents de zones de sortida possibles d’allaus (nivoallaus:class_pendents)

El pendent és un element clau del terreny per al desencadenament d’allaus. Aquest tret combinat amb la vegetació (ortofoto), la freqüència d’allaus (observacions d’allaus) i la classificació del terreny exposat a allaus constitueixen una eina de gran utilitat per a la gestió de les activitats en muntanya (realització d’itineraris, traçats de curses d’esquí de muntanya, gestió d’activitats hivernals, entre d’altres).

Població Dones a 1 de gener de 2014 (idescat:dones)

enquesta_geom (allaus:enquesta_geom)

Enquestes d'allaus (nivoallaus:enquestes)

Allaus històriques obtingudes a partir d'enquestes

Epicentres macrosísmics (sismicitat:epicentres_macrosismics)

Epicentres de sismes percebuts per la població des de temps històrics fins 2013.

Espais naturals de protecció especial (inspire:espaisnat_enpe)

Espais naturals d'interès natural (inspire:espaisnat_pein)

Espais Naturals Xarxa Natura 2000 (inspire:espaisnat_xarxanatura2000)

espaisnaturals_enpe (inspire:espaisnaturals_enpe)

Espais naturals de protecció especial. Límit dels espais naturals de protecció especial i altres espais. (UTM-31N amb Datum ETRS89 )

espaisnaturals_pein (inspire:espaisnaturals_pein)

Espais naturals d'interès natural. Visualització dels límits dels espais inclosos al Pla d’espais interès natural.

espaisnaturals_xarxanatura2000 (inspire:espaisnaturals_xarxanatura2000)

Espais Naturals Xarxa Natura 2000. Límits dels espais naturals de Catalunya que formen part de la xarxa Natura 2000

Geotreball I: MG25000 (geotreballs:geotreball_I)

Mapa de progrés del Geotreball I: Mapa Geològic 1:25000

Geotreball II: MGA25000 (geotreballs:geotreball_II)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball II: Mapa geoantròpic 1:25000

Geotreball III: MGZU5000 (geotreballs:geotreball_III)

Mapa de progrés del Geotreball III: Mapa Geologic de les zones urbanes 1:5000.

Geotreball IV: MS25000 (geotreballs:geotreball_IV)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25000

Geotreball V: MH25000 (geotreballs:geotreball_V)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25000

Geotreball VI: MPRG25000 (geotreballs:geotreball_VI)

Distribució dels fulls publicats del Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25000

Població Homes a 1 de gener de 2014 (idescat:homes)

met15 (icc:met15)

met15 (icgc:met15)

met5 (icc:met5)

met5 (icgc:met5)

Observacions d'allaus (nivoallaus:observacions)

Allaus recents a partir d'observacions

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 vigent (nivoallaus:orto5m)

Població menor de 15 anys a 1 de gener de 2014 (idescat:p_0_14)

Població de 15 a 64 anys a 1 de gener de 2014 (idescat:p_15_64)

Població de 65 anys i més a 1 de gener de 2014 (idescat:p_65_i_mes)

Població espanyola a 1 de gener de 2014 (idescat:p_espanyol)

Població estrangera a 1 de gener de 2014 (idescat:p_estrange)

Poblacio_estrangera

Població nascuda a Catalunya a 1 de gener de 2014 (idescat:p_nasc_cat)

Població nascuda a l’estranger a 1 de gener de 2014 (idescat:p_nasc_est)

Poblacio_nascuda_estranger

Població nascuda a la resta d’Espanya a 1 de gener de 2014 (idescat:p_nasc_res)

Àrees controlades (nivoallaus:proteccions_acontrol)

Inventari d’àrees controlades per a minimitzar el risc d'allaus.

Proteccions lineals (nivoallaus:proteccions_lineals)

Inventari de proteccions lineals per a minimitzar el risc d'allaus. Es classifiquen en diferents tipus de proteccions lineals: terrassa, barrera pel vent, deflector, mur de contenció, barrera, tascó de desviament i visera.

Proteccions puntuals (nivoallaus:proteccions_puntuals)

Inventari de proteccions puntuals emplaçats per a minimitzar el risc d'allaus. Es classifiquen en diferents tipus de proteccions puntuals: tascó de desviament, desencadenament artificials i barrera a carretera.

Zones de reforestació (nivoallaus:proteccions_reforest)

Inventari de zones reforestades per a minimitzar el risc d’allaus.

Punts d'observació (nivoallaus:puntsobservacio)

Punts de presa de dades de la xarxa d’observació nivològica de Catalunya (XANIC). Els assaigs que es realitzen principalment són sondeigs per colpeig, perfils estratigràfics i tests d’estabilitat. Aquesta informació es bàsica per a la realització diària del Butlletí de Perill d’Allaus.

Quadrants SOC (quadricula_SOC:quadrants_soc)

D’oest a est des de l’origen és defineixen franges verticals de 5 km que s’identifiquen per dos dígits començant per 01 fins 56. De nord a sud des de l’origen és defineixen franges horitzontals de 5 km que s’identifiquen per dues de lletres essent la primera AA i la darrera BZ. Cada cel•la de la quadrícula de 5 km de costat o quadrant és el resultat de la intersecció d’una franja vertical i una altra horitzontal, s’identifica amb la concatenació dels codis: dos dígits i dues lletres.

Població2014 (idescat:rp2014)

rp2014_qtree_level2_ofus_allvar

Seccions SOC (quadricula_SOC:seccions_soc)

Cadascun dels quadrants de 25 km2, es subdivideix en 25 cel·les quadrades d’1 km2. Cada cel·la de la quadrícula d’1 km de costat o secció es codifica d’oest a est i de nord a sud amb dos dígits de 01 a 25. El codi SOC per ubicar objectes o fenòmens és un codi únic per a cada quadrat d’1 km de costat constituït per la concatenació del codi de quadrant i el de secció.

Epicentres instrumentals (sismicitat:sismicitat_instrumental)

Epicentres de sismes determinats a partir de registres instrumentals pel període 1977-2012.

Tall 1:25000 (geotreballs:tall25m)

Distribució dels fulls de publicació del 1:25000

Tall 1:5000 (geotreballs:tall5m)

Distribució dels fulls de publicació 1:5 000

Capes topografiques (nivoallaus:topo_color)

vegetacio_habitats (inspire:vegetacio_habitats)

z_allau_geom (allaus:z_allau_geom)

Zones d'allaus (nivoallaus:zonesallaus)

Zones on s'han produït desencadenaments d'allaus

Zones nivoclimàtiques (nivoallaus:zonesnivoclima)

Límits de les zones nivoclimàtiques en que s’ha dividit el Pirineu de Catalunya. Cadascuna d’aquestes zones té un comportament nivològic i climàtic similar.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.