[unknown data provider]

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Detta är en WFS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om de skyddade områden som ingår i Naturvårdsregistret. Tjänsten har 11 valbara lager vilka visar skyddsform, d.v.s. Nationalpark, Naturreservat, Kulturreservat, Naturminne (punkt och ytor), Biotopskyddsområde (beslutade av länsstyrelse eller kommun), Biotopskyddsområde (beslutade av Skogstyrelsen), Djur och växtskyddsområde, Vattenskyddsområde samt områden enligt tidigare lagar som omfattas av övergångsbestämmelser till miljöbalken (dvs. Landskapsbildsskydd och Naturvårdsområde). Ett attribut i tjänsten (Beslutsstatus) visar även beslut som inte vunnit laga kraft d.v.s. om de är beslutade men ännu ej laga kraftvunna eller om besluten är överklagade. Informationen uppdateras varje dygn. Respektive lager har ett eget kartmanér.

Available map layers (2)

SkyddadeOmraden (Naturvardsregistret_WFS:SkyddadeOmraden)

SkyddadePunkter (Naturvardsregistret_WFS:SkyddadePunkter)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.