Vlaamse Overheid - DOV

dov-pub-bodem:Bodemassociatiekaart dov-pub-bodem:bodemtypes quartair:quartair_200k
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, View Service, Dov, OneGeology, MD_LANG@DUT, MD_DATE@2012-11-13, tertiair, boring, sondering
Fees
No fees
Access constraints
none
Supported languages
dut
Data provider

Vlaamse Overheid - DOV (unverified)

Contact information:

ir Marleen Van Damme

Vlaamse Overheid - DOV

Technologiepark 905, 9052 Zwijnaarde, Belgium

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Interne View Service van Databank Ondergrond Vlaanderen.

Available map layers (802)

Andere erosiegerelateerde gronden (2013) (dov-pub-bodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013)

Bepaalde percelen met een lage erosiegevoeligheid op de potentiele bodemerosiekaart kunnen door hun specifieke ligging toch een belangrijke rol spelen in de bodemerosieproblematiek. Zo kunnen licht hellende gronden bovenop een plateau (plateaugronden) aan de bron liggen van bodemerosie op de eronder liggende percelen doordat zij afstromend water genereren. Valleigronden daarentegen ontvangen veel water van hoger gelegen percelen en kunnen daardoor getroffen worden door ernstige bodemerosie ondanks hun intrinsieke lage erosiegevoeligheid. Dergelijke percelen kunnen op aanvraag ingedeeld worden als 'andere erosiegerelateerde gronden'. Aan deze percelen wordt dan een code A toegekend. Daardoor wordt het mogelijk een beheerovereenkomst erosiebestrijding af te sluiten. Deze datalaag bevat de meest recente afbakeningen van andere erosiegerelateerde gronden in de vorm van geografische eenheden. De afbakening is onafhankelijk van de jaarlijks wijzigende perceelsgrenzen. Alle huidige en toekomstige percelen met een zeer lage tot verwaarloosbare bodemerosie die binnen de 'andere erosiegerelateerde gronden' vallen, krijgen automatisch de code A toegewezen.

BE-VLG ALBON NL 1:200k Quaternary lithoprofiles (dov-pub-ALBON_DUT_Geology:BE-VLG_ALBON_NL_200k_lithoprof)

BE-VLG ALBON NL 1:200k Quaternary lithoprofiles

BE-VLG ALBON NL 1:50k Tertiary lithostratigraphy (dov-pub-ALBON_DUT_Geology:BE-VLG_ALBON_NL_50k_GeolUNITS)

BE-VLG ALBON NL 1:50k Tertiary lithostratigraphy

Grondwaterwingebieden en beschermingszones (2006) (dov-pub:Beschermingszones)

Grondwaterwingebieden en beschermingszones

Bodemassociatiekaart (dov-pub-bodem:Bodemassociatiekaart)

Bodemassociatiekaart

Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2012) (dov-pub-bodem:Bodemerosie_perceel_2012)

De potentiële bodemerosiekaart per perceel (2012) geeft aan de hand van een klasseindeling de totale potentiële erosie van een bepaald landbouwperceel weer. De totale potentiële erosie houdt geen rekening met het huidige landgebruik (grasland of akkerland) en is de som van bewerkingserosie en watererosie. Erosie door water is een proces waarbij bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en afstromend water worden losgemaakt en getransporteerd, hetzij laagsgewijs over een grote oppervlakte, hetzij geconcentreerd in geulen en ravijnen. Dit leidt o.m. tot een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. Het kan gesteld dat erosie een van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen is. De potentiële bodemerosiekaart per perceel is gebaseerd op de percelenkaart 2011. Omdat de percelenkaart 2011 niet gebiedsdekkend is voor heel Vlaanderen werd een deel van de landbouwgebruiksgegevens ontleend aan een geclassificeerd satellietbeeld van OCGIS Vlaanderen. Dit beeld bevat echter enkel landgebruikinformatie en geen perceelsinformatie waardoor de berekeningen voor dit gebied vanzelfsprekend van een veel lagere kwaliteit zullen zijn. De potentiële bodemerosiekaart per perceel werd opgesteld doormiddel van computermodellering met een ruimtelijke resolutie van 5 m (Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven). De berekening van de watererosie is gebaseerd op de herzien universele bodemverliesvergelijking of R.U.S.L.E. (Revised Soil Loss Equation, Renard et al, 1991). Het betreft een empirisch model waarmee de gemiddelde jaarlijkse bodemerosiesnelheid per oppervlakte-eenheid als gevolg van intergeul- en geulerosie wordt berekend als een product van 6 factoren: De bewerkingserosie werd berekend met behulp van Software gebaseerd op het watersedem model.

Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2013) (dov-pub-bodem:Bodemerosie_perceel_2013)

De potentiële bodemerosiekaart per perceel (2013) geeft aan de hand van een klasseindeling de totale potentiële erosie van een bepaald landbouwperceel weer. De totale potentiële erosie houdt geen rekening met het huidige landgebruik (grasland of akkerland) en is de som van bewerkingserosie en watererosie. Erosie door water is een proces waarbij bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en afstromend water worden losgemaakt en getransporteerd, hetzij laagsgewijs over een grote oppervlakte, hetzij geconcentreerd in geulen en ravijnen. Dit leidt o.m. tot een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. Het kan gesteld dat erosie een van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen is. De potentiële bodemerosiekaart per perceel is gebaseerd op de percelenkaart 2012. Omdat de percelenkaart 2012 niet gebiedsdekkend is voor heel Vlaanderen werd een deel van de landbouwgebruiksgegevens ontleend aan een geclassificeerd satellietbeeld van OCGIS Vlaanderen. Dit beeld bevat echter enkel landgebruikinformatie en geen perceelsinformatie waardoor de berekeningen voor dit gebied vanzelfsprekend van een veel lagere kwaliteit zullen zijn. De potentiële bodemerosiekaart per perceel werd opgesteld doormiddel van computermodellering met een ruimtelijke resolutie van 5 m (Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven). De berekening van de watererosie is gebaseerd op de herzien universele bodemverliesvergelijking of R.U.S.L.E. (Revised Soil Loss Equation, Renard et al, 1991). Het betreft een empirisch model waarmee de gemiddelde jaarlijkse bodemerosiesnelheid per oppervlakte-eenheid als gevolg van intergeul- en geulerosie wordt berekend als een product van 6 factoren: De bewerkingserosie werd berekend met behulp van Software gebaseerd op het watersedem model.

Boringen (dov-pub:Boringen)

In de DOV-databank is elke waarneming van grondlagen een boring. Bij de meeste boringen wordt er met een boortoestel een gat gemaakt in de ondergrond om de verschillende grondlagen te kunnen beschrijven. Aan de hand van een boring krijg je een beeld van het materiaal in de ondergrond met toenemende diepte. Afhankelijk van het doel waarvoor de boring geplaatst wordt, zal men een geschikte boormethode toepassen. Boringen worden geplaatst voor verkennend bodemonderzoek, monstername van het sediment en/of grondwater, bepaling van bodemfysische parameters, milieuhygienisch onderzoek,... Afhankelijk van de diepte, soort materiaal, en het al dan niet boren tot onder de grondwatertafel kan men kiezen uit verscheidene systemen voor handmatig of machinaal te boren. Het bodemmateriaal dat vrijkomt, kan gebruikt worden om een profiel van de ondergrond op te stellen of om er grondmonsters van te nemen om verdere analyses op uit te voeren. Vaak is het de bedoeling een put uit te bouwen zodat water kan gewonnen worden (zie ook grondwatermeetnet en grondwatervergunningen). Soms worden boringen uitgevoerd om een aantal geotechnische karakteristieken te bepalen of om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Oppervlakkige waarnemingen van de ondergrond noemen we ook boringen. Vooral rond 1900 beschreven een aantal geologen vaak de oppervlakkige lagen. In de databank staan er dan ook verschillende boringen met een diepte van 0 meter. Het gaat vooral om weginsnijdingen of om zichtbare lithologische kenmerken langs de oppervlakte.

Voorkomensgebieden van de HCOV-hoofdeenheden (dov-pub:HCOV-index_hoofdeenheden_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen.

HCOV_0100, basis van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV:HCOV_0100)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0100 (Quartaire Aquifersystemen) vormt de verzameling van alle hydrogeologische watervoerende systemen van Quartaire oorsprong, met uitzondering van enkele Quartaire afzettingen in de Kempen. Het betreft hier geïsoleerde, sterk versnipperde en heterogene aquifers gevormd door de Quartaire toplagen. Het is een bundeling van diverse hydrogeologisch onafhankelijke watervoerende systemen, meestal van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid is eerder een administratieve hoofdeenheid. De dataset “HCOV_0100, basis van de Quartaire Aquifersystemen” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0100_Voorkomensgebied van de Quartaire Aquifersystemen (dov-pub:HCOV_0100_QuartaireAquifersystemen_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Het voorkomensgebied van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) vormt de verzameling van alle hydrogeologische watervoerende systemen van Quartaire oorsprong, met uitzondering van enkele Quartaire afzettingen in de Kempen. Het betreft hier geisoleerde, sterk versnipperde en heterogene aquifers gevormd door de Quartaire toplagen. Het is een bundeling van diverse hydrogeologisch onafhankelijke watervoerende systemen, meestal van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid is eerder een administratieve hoofdeenheid.

HCOV_0200, basis van het Kempens Aquifersysteem (HCOV:HCOV_0200)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0200 (Kempens Aquifersysteem) wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagenhoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen. De dataset “HCOV_0200, basis van het Kempens Aquifersysteem” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0200_Voorkomensgebied van het Kempens Aquifersysteem (dov-pub:HCOV_0200_KempensAquifersysteem_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.

HCOV_0300, basis van de Boom Aquitard (HCOV:HCOV_0300)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0300 (Boom Aquitard) komt overeen met de zeer slecht doorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. Het betreft hier een goed lokaliseerbare en homogene afsluitende laag. Tot deze hoofdeenheid worden ook de onderste kleiige delen gerekend van de Formatie van Eigenbilzen, daar deze zeer moeilijk hydrogeologisch te onderscheiden zijn van de Formatie van Boom. De dataset “HCOV_0300, basis van de Boom Aquitard” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0300_Voorkomensgebied van de Boom Aquitard (dov-pub:HCOV_0300_BoomAquitard_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid komt overeen met de zeer slecht doorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. Het betreft hier een goed lokaliseerbare en homogene afsluitende laag. Tot deze hoofdeenheid worden ook de onderste kleiige delen gerekend van de Formatie van Eigenbilzen, daar deze zeer moeilijk hydrogeologisch te onderscheiden zijn van de Formatie van Boom.

HCOV_0400, basis van het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV:HCOV_0400)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0400 (Oligoceen Aquifersysteem) omvat het volledige aquifersysteem tussen de afsluitende lagen van de Boomse klei (Formatie van Boom) en de Bartoon klei (Formatie van Maldegem). Het betreft hier een opeenvolging van al dan niet met elkaar in contact staande watervoerende lagen, gescheiden door niet continue kleilagen van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid wordt onder meer gevormd door de lagen behorend tot de Formaties van Bilzen, Borgloon, Sint-Huibrechts-Hern en Zelzate. De dataset “HCOV_0400, basis van het Oligoceen Aquifersysteem” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0400_Voorkomensgebied van het Oligoceen Aquifersysteem (dov-pub:HCOV_0400_OligoceenAquifersysteem_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat het volledige aquifersysteem tussen de afsluitende lagen van de Boomse klei (Formatie van Boom) en de Bartoon klei (Formatie van Maldegem). Het betreft hier een opeenvolging van al dan niet met elkaar in contact staande watervoerende lagen, gescheiden door niet continue kleilagen van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid wordt onder meer gevormd door de lagen behorend tot de Formaties van Bilzen, Borgloon, Sint-Huibrechts-Hern en Zelzate.

HCOV_0500, basis van het Bartoon Aquitardsysteem (HCOV:HCOV_0500)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0500 (Bartoon Aquitardsysteem) omvat de afsluitende laag gevormd door opeenvolgende kleilagen behorende tot de Formatie van Maldegem. Hierin zijn enkele zandlagen omvat die hydrogeologisch sterk verschillen van de kleilagen, doch ze zijn te beperkt van dimensie om een grote hydrogeologische rol te spelen. De dataset “HCOV_0500, basis van het Bartoon Aquitardsysteem” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0500_Voorkomensgebied van het Bartoon Aquitardsysteem (dov-pub:HCOV_0500_BartoonAquitardsysteem_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat de afsluitende laag gevormd door opeenvolgende kleilagen behorende tot de Formatie van Maldegem. Hierin zijn enkele zandlagen omvat die hydrogeologisch sterk verschillen van de kleilagen, doch ze zijn te beperkt van dimensie om een grote hydrogeologische rol te spelen.

HCOV_0600, basis van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV:HCOV_0600)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0600 (Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem), gevormd door de diverse zandlagen van de Formaties van Maldegem (Lid van Wemmel), Lede, Brussel, Aalter en Gent, is een belangrijk watervoerend systeem in Vlaanderen. De dataset “HCOV_0600, basis van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0600_Voorkomensgebied van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (dov-pub:HCOV_0600_LedoPaniseliaanBrusseliaanAquifersysteem_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Het Aquifersysteem gevormd door de diverse zandlagen van de Formaties van Maldegem (Lid van Wemmel), Lede, Brussel, Aalter en Gent, is een belangrijk watervoerend systeem in Vlaanderen.

HCOV_0700, basis van de Paniseliaan Aquitard (HCOV:HCOV_0700)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0700 (Paniseliaan Aquitard) wordt gevormd door de kleilagen behorende tot de Ieper Groep, meer in het bijzonder de Formatie van Gent. De dataset “HCOV_0700, basis van de Paniseliaan Aquitard” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0700_Voorkomensgebied van de Paniseliaan Aquitard (dov-pub:HCOV_0700_PaniseliaanAquitard_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door de kleilagen behorende tot de Ieper Groep, meer in het bijzonder de Formatie van Gent.

HCOV_0800, basis van de Ieperiaan Aquifer (HCOV:HCOV_0800)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0800 (Ieperiaan Aquifer) is eerder beperkt in omvang en bevat de zanden behorende tot de Formatie van Tielt. De Ieperiaan Aquifer wordt als hoofdeenheid beschouwd daar die van groot hydrogeologisch belang is in sommige delen van West- en Oost-Vlaanderen, maar wordt niet verder opgesplitst. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door het Zand van Egem en het Zand van Mont-Panisel, beide behorend tot het Lid van Egem. De dataset “HCOV_0800, basis van de Ieperiaan Aquifer” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0800_Voorkomensgebied van de Ieperiaan Aquifer (dov-pub:HCOV_0800_IeperiaanAquifer_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid is eerder beperkt in omvang en bevat de zanden behorende tot de Formatie van Tielt. De Ieperiaan Aquifer wordt als hoofdeenheid beschouwd daar die van groot hydrogeologisch belang is in sommige delen van West- en Oost-Vlaanderen, maar wordt niet verder opgesplitst. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door het Zand van Egem en het Zand van Mont-Panisel, beide behorend tot het Lid van Egem.

HCOV_0900, basis van het Ieperiaan Aquitardsysteem (HCOV:HCOV_0900)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0900 (Ieperiaan Aquitardsysteem) wordt gevormd door het belangrijkste deel van de Ieper Groep. Het betreft hier de beter bekende Ieperse klei. Het bevat het Silt van Kortemark, behorend tot de Formatie van Tielt, en de verschillende kleilagen van de Formatie van Kortrijk. Globaal vormt het Ieperiaan Aquitardsysteem een sterk ondoorlatende laag. De dataset “HCOV_0900, basis van het Ieperiaan Aquitardsysteem” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0900_Voorkomensgebied van het Ieperiaan Aquitardsysteem (dov-pub:HCOV_0900_IeperiaanAquitardsysteem_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door het belangrijkste deel van de Ieper Groep. Het betreft hier de beter bekende Ieperse klei. Het bevat het Silt van Kortemark, behorend tot de Formatie van Tielt, en de verschillende kleilagen van de Formatie van Kortrijk. Globaal vormt het Ieperiaan Aquitardsysteem een sterk ondoorlatende laag.

HCOV_1000, basis van het Paleoceen Aquifersysteem (HCOV:HCOV_1000)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_1000 (Paleoceen Aquifersysteem) wordt voornamelijk gevormd door de verschillende opeenvolgende watervoerende lagen behorende tot de Landen Groep (Formaties van Tienen en Hannut) en de Formaties van Heers en Opglabbeek. Het betreft hier een sterk heterogeen samengesteld watervoerend pakket, waarin verschillende minder doorlatende kleiige lagen aanwezig zijn. De dataset “HCOV_1000, basis van het Paleoceen Aquifersysteem” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 1000_Voorkomensgebied van het Paleoceen Aquifersysteem (dov-pub:HCOV_1000_PaleoceenAquifersysteem_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt voornamelijk gevormd door de verschillende opeenvolgende watervoerende lagen behorende tot de Landen Groep (Formaties van Tienen en Hannut) en de Formaties van Heers en Opglabbeek. Het betreft hier een sterk heterogeen samengesteld watervoerend pakket, waarin verschillende minder doorlatende kleiige lagen aanwezig zijn.

HCOV_1100, basis van het Krijt Aquifersysteem (HCOV:HCOV_1100)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_1100 (Krijt Aquifersysteem) omvat de Formatie van Houthem, de krijtformaties van Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken, de Turoonmergels op het Massief van Brabant en de geologische lagen van het Wealdiaan. De dataset “HCOV_1100, basis van het Krijt Aquifersysteem” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 1100_Voorkomensgebied van het Krijt Aquifersysteem (dov-pub:HCOV_1100_KrijtAquifersysteem_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat de Formatie van Houthem, de krijtformaties van Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken, de Turoonmergels op het Massief van Brabant en de geologische lagen van het Wealdiaan.

HCOV_1300, top van de Sokkel (HCOV:HCOV_1300)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_1300 (Sokkel) omvat de geologische formaties van het Primair die de sokkel vormen. Meer in het bijzonder de lagen van het Carboon, Devoon en het Cambro-Siluur. De dataset “HCOV_1300, top van de Sokkel” geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de bovengrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 1300_Voorkomensgebied van de Sokkel (dov-pub:HCOV_1300_Sokkel_VK_20050101)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat de geologische formaties van het Primair die de sokkel vormen. Meer in het bijzonder de lagen van het Carboon, Devoon en het Cambro- Siluur.

Krijt Breuken Basis (dov-pub:Krijt_Breuken_Basis)

Breukenkaart door de basis van de krijtafzettingen in Vlaanderen

Krijt Breuken Top (dov-pub:Krijt_Breuken_Top)

Breukenkaart door de top van de krijtafzettingen in Vlaanderen

Krijt Isohypsen Basis (dov-pub:Krijt_Isohypsen_Basis)

Isohypsen van de basis van de krijtafzettingen in Vlaanderen

Krijt Isohypsen Top (dov-pub:Krijt_Isohypsen_Top)

Isohypsen van de top van de krijtafzettingen in Vlaanderen

Krijt Isopachen (dov-pub:Krijt_Isopachen)

Diktekaart van de krijtafzettingen in Vlaanderen

Quartair Isopachen (dov-pub:Quartair_Isopachen)

Diktelijnenkaart van de Quartaire afzettingen

Sonderingen (dov-pub:Sonderingen)

In DOV worden de resultaten van sonderingen ter beschikking gesteld. Bij het uitvoeren van de sondering wordt een sondeerpunt met conus bij middel van buizen statisch de grond ingedrukt. Continu of met bepaalde diepte-intervallen wordt de weerstand aan de conuspunt, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand opgemeten. Eventueel kan aanvullend de waterspanning in de grond rond de conus tijdens de sondering worden opgemeten met een waterspanningsmeter. Het op diepte drukken van de sondeerbuizen gebeurt met een indrukapparaat. De nodige reactie voor het indrukken van de buizen wordt geleverd door een verankering en/of door het gewicht van de sondeerwagen. De totale indrukcapaciteit varieert van 25 kN tot 250 kN, afhankelijk van apparaat en opstellingswijze.

T01LiPdMlKz_FormatievanLillo_Poederlee_Mol_Kiezelooliet_BR_20040116 (dov-pub:T01LiPdMlKz_FormatievanLillo_Poederlee_Mol_Kiezelooliet_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T01LiPdMlKz_FormatievanLillo_Poederlee_Mol_Kiezelooliet_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T01LiPdMlKz_FormatievanLillo_Poederlee_Mol_Kiezelooliet_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T01LiPdMlKz_FormatievanLillo_Poederlee_Mol_Kiezelooliet_VK_20040116 (dov-pub:T01LiPdMlKz_FormatievanLillo_Poederlee_Mol_Kiezelooliet_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_BR_20040116 (dov-pub:T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_VK_20040116 (dov-pub:T02KdKl_FormatievanKattendijk_Kasterlee_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T03Di_FormatievanDiest_BR_20040116 (dov-pub:T03Di_FormatievanDiest_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T03Di_FormatievanDiest_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T03Di_FormatievanDiest_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T03Di_FormatievanDiest_VK_20040116 (dov-pub:T03Di_FormatievanDiest_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T04BcBb_FormatievanBerchem_Bolderberg_BR_20040116 (dov-pub:T04BcBb_FormatievanBerchem_Bolderberg_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T04BcBb_FormatievanBerchem_Bolderberg_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T04BcBb_FormatievanBerchem_Bolderberg_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T04BcBb_FormatievanBerchem_Bolderberg_VK_20040116 (dov-pub:T04BcBb_FormatievanBerchem_Bolderberg_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T05Vo_FormatievanVoort_BR_20040116 (dov-pub:T05Vo_FormatievanVoort_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T05Vo_FormatievanVoort_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T05Vo_FormatievanVoort_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T05Vo_FormatievanVoort_VK_20040116 (dov-pub:T05Vo_FormatievanVoort_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T06Eg_FormatievanEigenbilzen_BR_20040116 (dov-pub:T06Eg_FormatievanEigenbilzen_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T06Eg_FormatievanEigenbilzen_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T06Eg_FormatievanEigenbilzen_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T06Eg_FormatievanEigenbilzen_VK_20040116 (dov-pub:T06Eg_FormatievanEigenbilzen_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T07Bm_FormatievanBoom_BR_20040116 (dov-pub:T07Bm_FormatievanBoom_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T07Bm_FormatievanBoom_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T07Bm_FormatievanBoom_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T07Bm_FormatievanBoom_VK_20040116 (dov-pub:T07Bm_FormatievanBoom_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T08Bi_FormatievanBilzen_BR_20040116 (dov-pub:T08Bi_FormatievanBilzen_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T08Bi_FormatievanBilzen_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T08Bi_FormatievanBilzen_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T08Bi_FormatievanBilzen_VK_20040116 (dov-pub:T08Bi_FormatievanBilzen_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T09Bo_FormatievanBorgloon_BR_20040116 (dov-pub:T09Bo_FormatievanBorgloon_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T09Bo_FormatievanBorgloon_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T09Bo_FormatievanBorgloon_VK_20040116 (dov-pub:T09Bo_FormatievanBorgloon_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T10ZzSh_FormatievanZelzate_Sint-Huibrechts-Hern_BR_20040116 (dov-pub:T10ZzSh_FormatievanZelzate_Sint-Huibrechts-Hern_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T10ZzSh_FormatievanZelzate_Sint-Huibrechts-Hern_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T10ZzSh_FormatievanZelzate_Sint-Huibrechts-Hern_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T10ZzSh_FormatievanZelzate_Sint-Huibrechts-Hern_VK_20040116 (dov-pub:T10ZzSh_FormatievanZelzate_Sint-Huibrechts-Hern_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T11MA_FormatievanMaldegem_VK_20040116 (dov-pub:T11MA_FormatievanMaldegem_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T11Ma_FormatievanMaldegem_BR_20040116 (dov-pub:T11Ma_FormatievanMaldegem_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T11Ma_FormatievanMaldegem_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T11Ma_FormatievanMaldegem_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T11Ma_FormatievanMaldegem_VK_20040116 (dov-pub:T11Ma_FormatievanMaldegem_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T12Ld_FormatievanLede_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T12Ld_FormatievanLede_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T12Ld_FormatievanLede_VK_20040116 (dov-pub:T12Ld_FormatievanLede_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T13Br_FormatievanBrussel_BR_20040116 (dov-pub:T13Br_FormatievanBrussel_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T13Br_FormatievanBrussel_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T13Br_FormatievanBrussel_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T13Br_FormatievanBrussel_VK_20040116 (dov-pub:T13Br_FormatievanBrussel_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T14Aa_FormatievanAalter_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T14Aa_FormatievanAalter_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T14Aa_FormatievanAalter_VK_20040116 (dov-pub:T14Aa_FormatievanAalter_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T15Ge_FormatievanGentbrugge_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T15Ge_FormatievanGentbrugge_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T15Ge_FormatievanGentbrugge_VK_20040116 (dov-pub:T15Ge_FormatievanGentbrugge_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T16Tt_FormatievanTielt_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T16Tt_FormatievanTielt_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T16Tt_FormatievanTielt_VK_20040116 (dov-pub:T16Tt_FormatievanTielt_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T17Ko_FormatievanKortrijk_BR_20040116 (dov-pub:T17Ko_FormatievanKortrijk_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T17Ko_FormatievanKortrijk_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T17Ko_FormatievanKortrijk_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T17Ko_FormatievanKortrijk_VK_20040116 (dov-pub:T17Ko_FormatievanKortrijk_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T18Ti_FormatievanTienen_BR_20040116 (dov-pub:T18Ti_FormatievanTienen_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T18Ti_FormatievanTienen_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T18Ti_FormatievanTienen_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T18Ti_FormatievanTienen_VK_20040116 (dov-pub:T18Ti_FormatievanTienen_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T19Hn_Formatie van Hannut_BR_20040116 (dov-pub:T19Hn_FormatievanHannut_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T19Hn_FormatievanHannut_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T19Hn_FormatievanHannut_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T19Hn_FormatievanHannut_VK_20040116 (dov-pub:T19Hn_FormatievanHannut_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T20Hs_FormatievanHeers_BR_20040116 (dov-pub:T20Hs_FormatievanHeers_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T20Hs_FormatievanHeers_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T20Hs_FormatievanHeers_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T20Hs_FormatievanHeers_VK_20040116 (dov-pub:T20Hs_FormatievanHeers_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T21Op_FormatievanOpglabbeek_BR_20040116 (dov-pub:T21Op_FormatievanOpglabbeek_BR_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T21Op_FormatievanOpglabbeek_IH_Basis_20040116 (dov-pub:T21Op_FormatievanOpglabbeek_IH_Basis_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T21Op_FormatievanOpglabbeek_VK_20040116 (dov-pub:T21Op_FormatievanOpglabbeek_VK_20040116)

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

T_index_VK_20090101 (dov-pub:T_index_VK_20090101)

Samenvoeging van alle voorkomenslagen van de verschillende Tertiaire formaties, nodig voor de GIS-bevraging

T_index_bevraging_VK_20090101 (dov-pub:T_index_bevraging_VK_20090101)

Samenvoeging van alle voorkomenslagen van de verschillende Tertiaire formaties, nodig voor de GIS-bevraging.

Tertiair (dov-pub:Tertiair)

Tertiaire geologische kaart

Tertiair isohypsen top (dov-pub:Tertiair_Isohypsen_Top)

De isohypsenkaarten zijn een onderdeel van de Quartair- en Tertiairkaarten van Vlaanderen. Isohypsen geven het relief weer van de basis van de Quartaire afzettingen, wat hetzelfde is als de top van de Tertiaire afzettingen. De hoogtelijnen vormen een overlay van de lithoprofielytpekaarten. De systematische kartering van de Quartaire en Tertiaire geologische lagen op schaal 1:50000 in Vlaanderen, in opdracht van het Vlaamse Gewest, werd opgestart in 1993. Voor een meer gedetaileerde beschrijving zie https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/2quartair.html

Kaart van het afgesloten Oligoceen aquifersysteem (code 0400) (gw_beleid:afg_0400)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Kaart van het afgesloten Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem (code 0600) (gw_beleid:afg_0600)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Kaart van het afgesloten Ieperiaan aquifersysteem (code 0800) (gw_beleid:afg_0800)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Kaart van het afgesloten Paleoceen aquifersysteem, het afgesloten Krijt aquifersysteem en de afgesloten Sokkel (code 1000, code 1100 en code 1300) (gw_beleid:afg_1000_1100_1300)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Afstromingskaart (enkelvoudige stroomlijnen) (bodem:afstromingskaart_evstrl)

De afstromingskaart met enkelvoudige stroomlijnen toont de lijnen in het landschap waar het water na een regenbui potentieel geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige waterlopen. De inkleuring geeft per pixel van 5m*5m de grootte van het afstroomgebied naar de pixel weer (in ha). Het berekeningsalgoritme leidt al het afstromend water die toekomt in een pixel naar de laagst gelegen omliggende pixel (Single Flow Direction). Hierdoor ontstaan geconcentreerde, duidelijk afgelijnde afstromingslijnen die de locaties in het landschap weergeeft met de meeste kans op afstroming. De afstromingskaart is gebaseerd op het digitaal hoogte model en de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Afstromingskaart (meervoudige stroomlijnen) (bodem:afstromingskaart_mvstrl)

De afstromingskaart met meervoudige stroomlijnen toont de lijnen in het landschap waar het water na een regenbui potentieel geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige waterlopen. De inkleuring geeft per pixel van 5m*5m de grootte van het afstroomgebied naar de pixel weer (in ha). Het berekeningsalgoritme leidt het afstromend water dat toekomt in een pixel proportioneel naar alle lager gelegen omliggende pixels, waarbij de laagstgelegen pixel de meeste afstroming ontvangt en de minst lager gelegen pixel het minste afstroming ontvangt (Multiple Flow Direction). Hierdoor ontstaan diffuse afstromingslijnen die een meer realistisch beeld geeft van afstroming over een helling. De kaart is vooral nuttig in geval van relatief vlakke of sterk divergente topografie, en op brede homogene hellingen. De afstromingskaart is gebaseerd op het digitaal hoogte model en de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Grondwatervergunningen (historische en huidige) (gw_vergunningen:alle_verg)

Vergunningen verleend voor het winnen van grondwater kunnen gevisualiseerd en bevraagd worden in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Sinds 1999 zijn vergunningen verleend volgens de VLAREM-wetgeving. Ze zijn ingedeeld in klasse 1, 2 of 3, waarbij er voor klasse 1 en 2 een vergunningsplicht geldt en voor klasse 3 een meldingsplicht. De indelingslijst is terug te vinden in VLAREM I (het winnen van grondwater is opgenomen onder rubriek 53). Oudere aanvragen zijn verleend volgens het Grondwaterdecreet. Deze zijn ingedeeld in categorie A, B en C.

Grondwaterwingebieden en beschermingszones (gw_bescherming:beschermingszones)

Deze kaart geeft een overzicht van vastgestelde beschermingszones rond grondwaterwinningen in het Vlaamse gewest. Een beschermingszone is het geografisch gebied dat overeenkomstig artikel 3.2 van decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, is afgebakend om het grondwater in een waterwingebied tegen verontreiniging te vrijwaren. De procedure om de afbakening te realiseren is vastgelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.

Grondwaterwingebieden en beschermingszones (2014) (grondwater:beschermingszones_2014)

Grondwaterwingebieden en beschermingszones (2014)

Grondwaterwingebieden en beschermingszones (2016) (gw_bescherming:beschermingszones_2016)

Deze kaart geeft een overzicht van vastgestelde beschermingszones rond grondwaterwinningen in het Vlaamse gewest. Een beschermingszone is het geografisch gebied dat overeenkomstig artikel 3.2 van decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, is afgebakend om het grondwater in een waterwingebied tegen verontreiniging te vrijwaren. De procedure om de afbakening te realiseren is vastgelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.

Bodemgeschiktheid (dov-pub-bodem:bodemgeschiktheid)

Bodemgeschiktheid

Bodemkundig erfgoed (bodem_varia:bodemkundig_erfgoed)

De ontwikkeling van een bodemprofiel is doorgaans een proces van duizenden jaren onder specifieke omstandigheden. Denken we maar aan de invloed van het moedermateriaal, het substraat, het klimaat, de geomorfologie en hydrologie, de fauna en flora, en de mens. Op deze manier vormt een bodemprofiel een weerspiegeling van de natuurlijke en cultuurhistorische voorgeschiedenis van een bepaalde locatie. Losgekoppeld van enige gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden vanuit een wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. Het bewaren en beschermen van de bestaande waardevolle bodems in Vlaanderen is belangrijk voor het behoud van ons bodemkundig patrimonium. In dit kader voerden de Universiteit Gent, de K.U. Leuven en de Bodemkundige Dienst van België een verkennende studie uit in opdracht van de Dienst Land en Bodembescherming. De Universiteit Gent, de K.U. Leuven en de Bodemkundige Dienst van België bundelden hun kennis bij de opmaak van een databank van de gekende waardevolle bodems in Vlaanderen. Bij deze inventarisatie werden niet alleen geschreven bronnen geraadpleegd, maar werd ook de zogenaamde ‘grijze kennis’ (niet gepubliceerd) opgenomen. Voor het onderzoek naar geschreven bronnen werden bibliotheken bezocht, zowel openbare als privéverzamelingen, en werden boeken, artikels, thesissen, proceedings, monografieën en rapporten geraadpleegd. De ‘grijze kennis’ werd ontsloten via interviews met experten. De datalaag geeft de locatie weer van de gekende waardevolle bodems in Vlaanderen en bevat per locatie een link naar de bijhorende informatiefiche, die geëxtraheerd werd uit de databank.

Bodemprofielen (bodemkaart_afgeleid:bodemprofielen)

Een bodemprofiel is een waarneming van bodemhorizonten en/of bodemlagen in een uitgegraven profielput. Een bodemhorizont is een visueel te onderscheiden deel van de bodem dat ontstaan is door omzetting van het moedermateriaal door pedogenetische processen of door het afzetten van organisch materiaal. Een bodemhorizont heeft voor de meeste bodemvariabelen homogene morfologische en analytische karakteristieken. Een bodemlaag daarentegen is ontstaan door niet-pedogenetische processen. Aan de hand van een profielput krijg je een beeld van de bodemkundige opbouw. De bodemprofielen beschreven uit de Aardewerk-Vlaanderen-2010 databank worden in DOV afzonderlijk ontsloten in de dataset 'Historische bodemprofielen'.

Bodemkaart: bodemtypes (bodemkaart:bodemtypes)

Digitale vectoriele dataset van de analoge Bodemkaart van Belgie voor het grondgebied van Vlaanderen. Alle kaartelementen van de analoge kaarten (gepubliceerd op kaartschaal 1: 20 000) zijn zorgvuldig manueel gedigitaliseerd en voorzien van een code, overeenkomstig het gebruikte klassificatiesysteem: morfogenetisch voor binnen-Vlaanderen (substraat, textuurklasse, drainageklasse, profielontwikkelingsgroep, fase en variante) en geomorfologisch voor de Kuststreek (substraat, serie, subserie, type, subtype en variante). De digitale versie van de bodemkaart is vrijwel systematisch gecontroleerd t.o.v. de analoge bodemkaarten. De polygonen werden ingekleurd zoals op de analoge bodemkaart. Waar beschikbaar zijn voor elk bodemtype de algemene kenmerken (Van Ranst E. en Sys C., 2000) en foto's van een representatief bodemprofiel en representatieve omgevingen weergegeven. Tenslotte bestaat voor elke polygoon de mogelijkheid om de scan van het analoge bodemkaartblad, het toelichtingsboekje en de basiskaarten op schaal 1:5000 op te roepen. Deze dataset is omwille van de visualisatie onderverdeeld in 5 kaartlagen bij publicatie in de bodemverkenner: bodemtypes, substraten, fasen, varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling.

Boorgatmetingen (geologie_varia:boorgatmetingen)

Deze kaart geeft weer voor welke boringen er boorgatmetingen uitgevoerd en beschikbaar zijn. Deze boorgatmetingen worden in pdf-formaat bij de boring aangeleverd. Indien de boring beschikbaar is in het BGD-archief, wordt die nummer ook weergegeven. Deze kaart werd de eerste maal gepubliceerd in 2010. Nadien werden enkele keren bijkomende gegevens gepubliceerd. In september 2015 werd deze laag uitgebreid met scans van meer dan 200 boorgatmetingen uit het archief van Prof. Em. W. De Breuck.

Boringen leem (delfstoffen:boringen_leem)

De kaart geeft de boringen weer in de leemstreek die gebruikt zijn enerzijds om het diktemodel van het Quartair aan te passen en anderzijds om de lithologie te modelleren.

Soil Organic Carbon Stock Maps for Belgium: mean (1 km grid) (organische_koolstof:carbon_1000)

The Belgian soil organic carbon (SOC) stock map for topsoils (0-30 cm) was composed of 2 regional SOC stock maps. For the regional maps a different approach was used for agricultural land as compared to forest. The maps are based on digital soil mapping approaches using empirical models calibrated to predict the SOC stock and using covariates that are available at a sufficient resolution at the regional scale. All maps are strongly dependent on the Belgian Soil Map (texture and drainage parameters). The regional maps were compiled at a finer resolution (10m x 10m and 40m x 40m grid cells). Next they were joined (40m x 40m grid cells) and finally scaled up to the required 1 by 1 km grid cells. This was done using the following tools: block statistics (mean), mosaic to new raster (mean), project to raster, block statistics (mean), resample (nearest neighbour) and project raster. Given the different origin of the individual maps, the uncertainty varies between maps. For instance, a map of the 90% confidence interval of the SOC stocks was produced for agricultural soils in Wallonia based on a Monte Carlo Approach taking into account both the measurement and the model uncertainties. For Flemish forest soils, spatial and analytical uncertainties were taken into account using bootstrapping techniques. For Flemish agricultural soils, the uncertainty reported is the model uncertainty on point estimates for each data point, in which the estimated model parameters are simulated 1000 times as being independent normal distributed variables using their model estimation and standard error as distribution parameters. No additional uncertainty is taken into account for the conversion functions that use the stochastic variables "bulk density". The SOC stock maps are the first comprehensive map for Belgium integrating grasslands, croplands and forests. There are two versions of the SOC stock maps for Belgium: 1) resolution of 40m x 40m in the coordinate reference system Lambert72 and 2) resolution of 1km x 1km in the coordinate reference system WGS84. The metadata are available and allow assessing the uncertainties of the stock estimates in the different component maps.

Soil Organic Carbon Stock Maps for Belgium: mean (40 m grid) (organische_koolstof:carbon_40)

The Belgian soil organic carbon (SOC) stock map for topsoils (0-30 cm) at the resolution of 40m x 40m was composed of 2 regional SOC stock maps. For the regional maps a different approach was used for agricultural land as compared to forest. The maps are based on digital soil mapping approaches using empirical models calibrated to predict the SOC stock and using covariates that are available at a sufficient resolution at the regional scale. All maps are strongly dependent on the Belgian Soil Map (texture and drainage parameters). The regional maps were compiled at a fine resolution (10m x 10m grid cells for Flanders and 40m x 40m grid cells for Wallonia). Next they were joined (40m x 40m grid cells). The regional maps for Flanders were scaled up tot the 40m x 40m grid of Wallonia. Given the different origin of the individual maps, the uncertainty varies between maps. For instance, a map of the 90% confidence interval of the SOC stocks was produced for agricultural soils in Wallonia based on a Monte Carlo Approach taking into account both the measurement and the model uncertainties. For Flemish forest soils, spatial and analytical uncertainties were taken into account using bootstrapping techniques. For Flemish agricultural soils, the uncertainty reported is the model uncertainty on point estimates for each data point, in which the estimated model parameters are simulated 1000 times as being independent normal distributed variables using their model estimation and standard error as distribution parameters. No additional uncertainty is taken into account for the conversion functions that use the stochastic variables "bulk density". The metadata are available and allow assessing the uncertainties of the stock estimates in the different component maps. The SOC stock map (resolution of 40m x 40m) is the first comprehensive map for Belgium integrating grasslands, croplands and forests. Based on this map another SOC stock map at a resolution of 1km x 1km in the coordinate reference system WGS84 was created.

Soil Organic Carbon Stock Maps for Belgium: standard deviation (1 km grid) (organische_koolstof:carbon_sd_1000)

The Belgian soil organic carbon (SOC) stock map for topsoils (0-30 cm) was composed of 2 regional SOC stock maps. For the regional maps a different approach was used for agricultural land as compared to forest. The maps are based on digital soil mapping approaches using empirical models calibrated to predict the SOC stock and using covariates that are available at a sufficient resolution at the regional scale. All maps are strongly dependent on the Belgian Soil Map (texture and drainage parameters). The regional maps were compiled at a finer resolution (10m x 10m and 40m x 40m grid cells). Next they were joined (40m x 40m grid cells) and finally scaled up to the required 1 by 1 km grid cells. This was done using the following tools: block statistics (mean), mosaic to new raster (mean), project to raster, block statistics (mean), resample (nearest neighbour) and project raster. Given the different origin of the individual maps, the uncertainty varies between maps. For instance, a map of the 90% confidence interval of the SOC stocks was produced for agricultural soils in Wallonia based on a Monte Carlo Approach taking into account both the measurement and the model uncertainties. For Flemish forest soils, spatial and analytical uncertainties were taken into account using bootstrapping techniques. For Flemish agricultural soils, the uncertainty reported is the model uncertainty on point estimates for each data point, in which the estimated model parameters are simulated 1000 times as being independent normal distributed variables using their model estimation and standard error as distribution parameters. No additional uncertainty is taken into account for the conversion functions that use the stochastic variables "bulk density". The SOC stock maps are the first comprehensive map for Belgium integrating grasslands, croplands and forests. There are two versions of the SOC stock maps for Belgium: 1) resolution of 40m x 40m in the coordinate reference system Lambert72 and 2) resolution of 1km x 1km in the coordinate reference system WGS84. The metadata are available and allow assessing the uncertainties of the stock estimates in the different component maps.

Soil Organic Carbon Stock Maps for Belgium: standard deviation (40 m grid) (organische_koolstof:carbon_sd_40)

The Belgian soil organic carbon (SOC) stock map for topsoils (0-30 cm) at the resolution of 40m x 40m was composed of 2 regional SOC stock maps. For the regional maps a different approach was used for agricultural land as compared to forest. The maps are based on digital soil mapping approaches using empirical models calibrated to predict the SOC stock and using covariates that are available at a sufficient resolution at the regional scale. All maps are strongly dependent on the Belgian Soil Map (texture and drainage parameters). The regional maps were compiled at a fine resolution (10m x 10m grid cells for Flanders and 40m x 40m grid cells for Wallonia). Next they were joined (40m x 40m grid cells). The regional maps for Flanders were scaled up tot the 40m x 40m grid of Wallonia. Given the different origin of the individual maps, the uncertainty varies between maps. For instance, a map of the 90% confidence interval of the SOC stocks was produced for agricultural soils in Wallonia based on a Monte Carlo Approach taking into account both the measurement and the model uncertainties. For Flemish forest soils, spatial and analytical uncertainties were taken into account using bootstrapping techniques. For Flemish agricultural soils, the uncertainty reported is the model uncertainty on point estimates for each data point, in which the estimated model parameters are simulated 1000 times as being independent normal distributed variables using their model estimation and standard error as distribution parameters. No additional uncertainty is taken into account for the conversion functions that use the stochastic variables "bulk density". The metadata are available and allow assessing the uncertainties of the stock estimates in the different component maps. The SOC stock map (resolution of 40m x 40m) is the first comprehensive map for Belgium integrating grasslands, croplands and forests. Based on this map another SOC stock map at a resolution of 1km x 1km in the coordinate reference system WGS84 was created.

Ontginningen: certificaten van herkomst (ontginningen:cvh)

De laag geeft het onderzoeksareaal weer waarvoor een certificaat van herkomst is toegekend door de dienst Natuurlijke Rijkdommen.

Dieptecriterium voor rubriek 53.8 - VLAREM-trein 2013 (dieptecriteria:dieptecriteria_53_8_2013)

Dieptecriterium voor rubriek 53.8 - VLAREM-trein 2013

Dieptecriterium voor rubriek 55.1 - VLAREM-trein 2013 (dieptecriteria:dieptecriteria_55_1_2013)

Dieptecriterium voor rubriek 55.1 - VLAREM-trein 2013

Andere erosiegerelateerde gronden (2014) (erosie:erosie_andere_erosiegerelateerde_gronden_2014)

Andere erosiegerelateerde gronden (2014)

Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten (erosie:erosie_gemeente)

De erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten geeft voor elke gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor erosie weer (status 2006). De laag is een afgeleide van de potentiele bodemerosiekaart per perceel (2006). Deze laatste kaart werd opgesteld door middel van computermodellering door de Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven.

Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2014) (erosie:erosie_potentiele_bodemerosiekaart_per_perceel_2014)

De potentiële bodemerosiekaart per perceel (2014) geeft aan de hand van een klasseindeling de totale potentiële erosie van een bepaald landbouwperceel weer. De totale potentiële erosie houdt geen rekening met het huidige landgebruik (grasland of akkerland) en is de som van bewerkingserosie en watererosie. Erosie door water is een proces waarbij bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en afstromend water worden losgemaakt en getransporteerd, hetzij laagsgewijs over een grote oppervlakte, hetzij geconcentreerd in geulen en ravijnen. Dit leidt o.m. tot een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. Het kan gesteld dat erosie een van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen is. De potentiële bodemerosiekaart per perceel is gebaseerd op de percelenkaart 2013. Omdat de percelenkaart 2013 niet gebiedsdekkend is voor heel Vlaanderen werd een deel van de landbouwgebruiksgegevens ontleend aan een geclassificeerd satellietbeeld van OCGIS Vlaanderen. Dit beeld bevat echter enkel landgebruikinformatie en geen perceelsinformatie waardoor de berekeningen voor dit gebied vanzelfsprekend van een veel lagere kwaliteit zullen zijn. De potentiële bodemerosiekaart per perceel werd opgesteld doormiddel van computermodellering met een ruimtelijke resolutie van 5 m (Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven). De berekening van de watererosie is gebaseerd op de herzien universele bodemverliesvergelijking of R.U.S.L.E. (Revised Soil Loss Equation, Renard et al, 1991). Het betreft een empirisch model waarmee de gemiddelde jaarlijkse bodemerosiesnelheid per oppervlakte-eenheid als gevolg van intergeul- en geulerosie wordt berekend als een product van 6 factoren: De bewerkingserosie werd berekend met behulp van Software gebaseerd op het watersedem model.

Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken (erosie:erosiebestrijding_gemeente)

De kaart met de uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken bevat de erosiebestrijdingswerken die door een gemeente gepland of reeds uitgevoerd zijn met subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het Erosiebesluit. De geplande erosiebestrijdingswerken zijn reeds goedgekeurd door de minister en worden binnen afzienbare tijd uitgevoerd of zitten in de uitvoeringsfase. Geplande of uitgevoerde erosiebestrijdingswerken die via een andere financieringskanaal (bijvoorbeeld gemeente, provincie of via andere subsidies van de Vlaamse Overheid) werden aangelegd, zijn niet opgenomen in deze kaart. De erosiebestrijdingswerken bestaan uit een of een combinatie van meerdere maatregelen, zoals aarden dammen, erosiepoelen, bufferbekkens, buffergrachten, grasstroken, graszones, houtige kleine landschapselementen, etc.

Bodemkaart: fasen (bodemkaart:fasen)

Digitale vectoriele dataset van de analoge Bodemkaart van Belgie voor het grondgebied van Vlaanderen. Alle kaartelementen van de analoge kaarten (gepubliceerd op kaartschaal 1: 20 000) zijn zorgvuldig manueel gedigitaliseerd en voorzien van een code, overeenkomstig het gebruikte klassificatiesysteem: morfogenetisch voor binnen-Vlaanderen (substraat, textuurklasse, drainageklasse, profielontwikkelingsgroep, fase en variante) en geomorfologisch voor de Kuststreek (substraat, serie, subserie, type, subtype en variante). De digitale versie van de bodemkaart is vrijwel systematisch gecontroleerd t.o.v. de analoge bodemkaarten. De polygonen werden ingekleurd zoals op de analoge bodemkaart. Waar beschikbaar zijn voor elk bodemtype de algemene kenmerken (Van Ranst E. en Sys C., 2000) en foto's van een representatief bodemprofiel en representatieve omgevingen weergegeven. Tenslotte bestaat voor elke polygoon de mogelijkheid om de scan van het analoge bodemkaartblad, het toelichtingsboekje en de basiskaarten op schaal 1:5000 op te roepen. Deze dataset is omwille van de visualisatie onderverdeeld in 5 kaartlagen bij publicatie in de bodemverkenner: bodemtypes, substraten, fasen, varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling.

Formele stratigrafie (interpretaties:formele_stratigrafie)

Een formele stratigrafie van een boring of een sondering is een lithostratigrafische interpretatie van een (gecodeerde) lithologische beschrijving op basis van een welbepaalde vastgelegde standaard per diepte-interval. DOV gebruikt de gangbare standaarden binnen Vlaanderen. U vindt een overzicht van de gebruikte standaarden op onze website. De formele stratigrafie wordt gebruikt om de dikte van het Quartair te identificeren, en om de onderliggende pakketten Neogene, Paleogene en/of oudere lagen te onderscheiden en te identificeren.

G3Dv2_00_DEM, DEM_VLAKO (g3dv2:g3dv2_00_DEM)

Het DEM VLAKO_100 is de laag de afsluitende laag van het Geologisch 3D model. Ze geeft de hoogte (mTAW) weer van het oppervlakte met zo weinig mogelijk menselijke ingrepen. Er werd geopteerd om zelf een Digitaal Terrein Model te maken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0101_Q_We, basis Fm van Weelde (g3dv2:g3dv2_0101_Q_We)

Deze laag geeft de basis (mTAW) van de Formatie van Weelde weer. De kleiige en zandige sedimenten uit deze formatie zijn eerder tabulair afgezet in een estuariene omgeving. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0102_Q_Ma, basis Fm van Malle (g3dv2:g3dv2_0102_Q_Ma)

Deze laag geeft de basis (mTAW) van de Formatie van Malle weer. De voornamelijk zandige sedimenten uit deze formatie zijn eerder tabulair afgezet. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0103_Q_Me, basis Fm van Merksplas (g3dv2:g3dv2_0103_Q_Me)

Deze laag geeft de basis (mTAW) van de Formatie van Merksplas weer. De zandige zandige sedimenten uit deze formatie zijn eerder tabulair afgezet in een estuarien tot ondiep marien milieu. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_01_Q, basis niet-tabulair Quartair (g3dv2:g3dv2_01_Q_b)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Quartaire afzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. De Quartaire sedimenten in Vlaanderen vormen een laag die alle oudere afzettingen bedekt. Deze laag omvat de niet-tabulaire Quartaire eenheden. De Formaties van Weelde, Malle en Merksplas werden niet mee opgenomen in de kartering van de basis van het Quartair, maar werden apart gemodelleerd. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_01_Q, dikte niet-tabulair Quartair (g3dv2:g3dv2_01_Q_d)

Deze laag geeft de dikte van de Quartaire afzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. De Quartaire sedimenten in Vlaanderen vormen een laag die alle oudere afzettingen bedekt. Deze laag omvat de niet-tabulaire Quartaire eenheden. De Formaties van Weelde, Malle en Merksplas werden niet mee opgenomen in de kartering van de basis van het Quartair, maar werden apart gemodelleerd. De diktekaart is opgemaakt op basis van de laag G3DV2_01_Quartair basis en G3DV2_00_DEM VLAKO. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0201_NE_Li_Ml_Pd_Kz, basis Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet (g3dv2:g3dv2_0201_NE_Li_Ml_Pd_Kz)

Deze laag geeft de basis (mTAW) van de Formaties van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezeloöliet weer. Dit zijn laterale equivalenten. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0202_NE_Kd_Kl, basis Fm van Kattendijk en Kasterlee (g3dv2:g3dv2_0202_NE_Kd_Kl)

Deze laag geeft de basis (mTAW) van de Formaties van Kattendijk en Kasterlee weer. Dit zijn laterale equivalenten. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0203_NE_Di, basis Fm van Diest (g3dv2:g3dv2_0203_NE_Di)

Deze laag geeft de basis (mTAW) van de Formatie van Diest weer. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0204_NE_Bc_Bb, basis Fm van Berchem en Bolderberg (g3dv2:g3dv2_0204_NE_Bc_Bb)

Deze laag geeft de basis (mTAW) van de Formaties van Berchem en Bolderberg weer. Dit zijn laterale equivalenten. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0300_PA, basis Paleogeen, zonder Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_0300_PA)

Deze laag is de basis (mTAW) van de klastische Tertiaire afzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Daar waar het Krijt en de Paleogene Formatie van Houthem voorkomen, is de basis van het Tertiair gelijk aan de top van het Krijt van het Geologisch 3D model van Vlaanderen, daar waar zowel het Krijt als de Paleogene Formatie van Houthem afwezig zijn, is de basis Tertiair gelijk aan de top van de Sokkel van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0301_PA_Vo, basis Fm van Voort (g3dv2:g3dv2_0301_PA_Vo)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Voort van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0302_PA_Eg, basis Fm van Eigenbilzen (g3dv2:g3dv2_0302_PA_Eg)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Eigenbilzen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0303_PA_Bm, basis Fm van Boom (g3dv2:g3dv2_0303_PA_Bm)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Boom van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0304_PA_Bi, basis Fm van Bilzen (g3dv2:g3dv2_0304_PA_Bi)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Bilzen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0305_PA_Bo, basis Fm van Borgloon (g3dv2:g3dv2_0305_PA_Bo)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Borgloon van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0306_PA_Zz_Sh, basis Fm van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern (g3dv2:g3dv2_0306_PA_Zz_Sh)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formaties van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0307_PA_Ma, basis Fm van Maldegem (g3dv2:g3dv2_0307_PA_Ma)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Maldegem van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0308_PA_Ld, basis Fm van Lede (g3dv2:g3dv2_0308_PA_Ld)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Lede van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0309_PA_Br, basis Fm van Brussel (g3dv2:g3dv2_0309_PA_Br)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Brussel van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0310_PA_Aa, basis Fm van Aalter (g3dv2:g3dv2_0310_PA_Aa)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Aalter van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0311_PA_Ge, basis Fm van Gentbrugge (g3dv2:g3dv2_0311_PA_Ge)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Gentbrugge van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0312_PA_Tt, basis Fm van Tielt (g3dv2:g3dv2_0312_PA_Tt)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Tielt van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0313_PA_Ko, basis Fm van Kortrijk (g3dv2:g3dv2_0313_PA_Ko)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Kortrijk van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0314_PA_Ti, basis Fm van Tienen (g3dv2:g3dv2_0314_PA_Ti)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Tienenvan het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0315_PA_Hn, basis Fm van Hannut (g3dv2:g3dv2_0315_PA_Hn)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Hannut van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0316_PA_Hs, basis Fm van Heers (g3dv2:g3dv2_0316_PA_Hs)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Heers van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0317_PA_Op, basis Fm van Opglabbeek (g3dv2:g3dv2_0317_PA_Op)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Opglabbeek van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0318_PA_Ho, basis Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_0318_PA_Ho)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Houthem van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Deze laag is grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400_KR, basis Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_0400_KR_b)

Deze laag geeft de hoogte van de basis van de Krijtafzettingen in Vlaanderen weer. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400_KR, dikte Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_0400_KR_d)

Deze laag geeft de dikte in meter van de krijtafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Deze laag omvat zowel de afzettingen uit het Krijt, als de krijtafzettingen van de Formatie van Houthem. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400_KR, top Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_0400_KR_t)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de krijtafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Deze laag omvat zowel de afzettingen uit het Krijt, als de krijtafzettingen van de Formatie van Houthem. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0401_KR_Ma_Ku, basis Fm Maastricht en Kunrade (g3dv2:g3dv2_0401_KR_Ma_Ku)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formaties van Maastricht en Kunrade van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Dit grensvlak vormt de combinatie van de basissen van de lateraal van elkaar gelegen lithostratigrafische eenheden, nl. de Formatie van Maastricht en Kunrade. Zo’n grensvlak wordt als één vlak voorgesteld en niet als een oppervlak opgebouwd uit deelvlakken. Deze laag is grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0402_KR_GuBe_Do2, basis Fm Gulpen, Ld Beutenaken Fm Dorne2 (g3dv2:g3dv2_0402_KR_GuBe_Do2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Gulpen, exclusief het Lid van Zeven Wegen/Dorne 1, nabij het massief van Brabant en het Lid van Beutenaken/Dorne 2 van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Dit grensvlak vormt de combinatie van de basissen van de lateraal van elkaar gelegen lithostratigrafische eenheden. Zo’n grensvlak wordt als één vlak voorgesteld en niet als een oppervlak opgebouwd uit deelvlakken. Deze laag is grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0403_KR_NeSt_GuZe_Do1, basis Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1 (g3dv2:g3dv2_0403_KR_NeSt_GuZe_Do1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formaties van Nevele in het Zuidwesten van Vlaanderen en het Lid van Stekene/Zeven Wegen/Dorne 1 van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Dit grensvlak vormt de combinatie van de basissen van de lateraal van elkaar gelegen lithostratigrafische eenheden. Zo’n grensvlak wordt als één vlak voorgesteld en niet als een oppervlak opgebouwd uit deelvlakken. Deze laag is het resultaat van grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0404_KR_NeWa_Va, basis Fm Nevele, Ld Wachtebeke Fm Vaals (g3dv2:g3dv2_0404_KR_NeWa_Va)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Vaals, in het oosten van VLaanderen, en het Lid van Wachtebeke, in het westen van Vlaanderen, van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Dit grensvlak vormt de combinatie van de basissen van de lateraal van elkaar gelegen lithostratigrafische eenheden. Zo’n grensvlak wordt als één vlak voorgesteld en niet als een oppervlak opgebouwd uit deelvlakken. Deze laag is het resultaat van grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0405_KR_Ak, basis Fm Aachen (g3dv2:g3dv2_0405_KR_Ak)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Aken van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Deze laag is grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0406_KR_Ms_Es_Vg_Be, basis Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart (g3dv2:g3dv2_0406_KR_Ms_Es_Vg_Be)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formaties van Masières, Esplechin, Vert Galand en Bernissart van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. De laag komt enkel voor in het oosten van Vlaanderen. Dit grensvlak vormt de combinatie van de basissen van de lateraal van elkaar gelegen lithostratigrafische eenheden. Zo’n grensvlak wordt als één vlak voorgesteld en niet als een oppervlak opgebouwd uit deelvlakken. Deze laag is grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0500_JU_0600_TR_0700_PE, basis Jura, Trias en Perm (g3dv2:g3dv2_0500_JU_0600_TR_0700_PE)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Jura-,Trias- en Permafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0801_CA_We, basis Westfaliaan (g3dv2:g3dv2_0801_CA_We)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Westfaliaanafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. De Westfaliaan afzettingen werden nog niet gemodelleerd ten Noorden van de Breuk van Hoogstraten en in de Roerdalslenk. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0802_CA_Na, basis Namuriaan (g3dv2:g3dv2_0802_CA_Na)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Namuriaanafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. De Namuriaan afzettingen werden nog niet gemodelleerd ten Noorden van de Breuk van Hoogstraten, in de Roerdalslenk en in de Voerstreek.Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0803_CA_Di, basis Dinantiaan (g3dv2:g3dv2_0803_CA_Di)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Dinantiaanafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. De Dinantiaanafzettingen werden nog niet gemodelleerd ten Noorden van de Breuk van Hoogstraten, in de Roerdalslenk en in de Voerstreek. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0900_DE, basis Devoon (g3dv2:g3dv2_0900_DE)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Devoonafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. De Devoon afzettingen werden nog niet gemodelleerd ten Noorden van de Breuk van Hoogstraten, in de Roerdalslenk en in de Voerstreek. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_1000_SI_1100_OR_1200_CM, top Siluur, Ordovicium en Cambrium (g3dv2:g3dv2_1000_SI_1100_OR_1200_CM)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Sokkelafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Dit zijn Siluur-, Ordovicium- en Cambriumafzettingen. De Devoon afzettingen werden nog niet gemodelleerd ten Noorden van de Breuk van Hoogstraten, in de Roerdalslenk en in de Voerstreek. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0101, boringen met basis Fm van Weelde (g3dv2:g3dv2_bo_0101_q_we_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Weelde, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0102, boringen met basis Fm van Malle (g3dv2:g3dv2_bo_0102_q_ma_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Malle, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0103, boringen met basis Fm van Merksplas (g3dv2:g3dv2_bo_0103_q_me_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Merksplas, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0201, boringen met basis Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet (g3dv2:g3dv2_bo_0201_ne_li_pd_ml_kz_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0202, boringen met basis Fm van Kattendijk en Kasterlee (g3dv2:g3dv2_bo_0202_ne_kd_kl_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Kattendijk en Kasterlee, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0203, boringen met basis Fm van Diest (g3dv2:g3dv2_bo_0203_ne_di_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Diest, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0204, boringen met basis Fm van Berchem en Bolderberg (g3dv2:g3dv2_bo_0204_ne_bc_bb_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Berchem en Bolderberg, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0300, boringen met basis Paleogeen, zonder Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_bo_0300_pa_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van het Paleogeen, zonder Fm van Houthem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0301, boringen met basis Fm van Voort (g3dv2:g3dv2_bo_0301_pa_vo_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Voort, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0302, boringen met basis Fm van Eigenbilzen (g3dv2:g3dv2_bo_0302_pa_eg_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Eigenbilzen, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0303, boringen met basis Fm van Boom (g3dv2:g3dv2_bo_0303_pa_bm_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Boom, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0304, boringen met basis Fm van Bilzen (g3dv2:g3dv2_bo_0304_pa_bi_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Bilzen, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0305, boringen met basis Fm van Borgloon (g3dv2:g3dv2_bo_0305_pa_bo_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Borgloon, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0306, boringen met basis Fm van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern (g3dv2:g3dv2_bo_0306_pa_zz_sh_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0307, boringen met basis Fm van Maldegem (g3dv2:g3dv2_bo_0307_pa_ma_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Maldegem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0308, boringen met basis Fm van Lede (g3dv2:g3dv2_bo_0308_pa_ld_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Lede, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0309, boringen met basis Fm van Brussel (g3dv2:g3dv2_bo_0309_pa_br_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Brussel, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0310, boringen met basis Fm van Aalter (g3dv2:g3dv2_bo_0310_pa_aa_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Aalter, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0311, boringen met basis Fm van Gentbrugge (g3dv2:g3dv2_bo_0311_pa_ge_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Gentbrugge, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0312, boringen met basis Fm van Tielt (g3dv2:g3dv2_bo_0312_pa_tt_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Tielt, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0313, boringen met basis Fm van Kortrijk (g3dv2:g3dv2_bo_0313_pa_ko_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Kortrijk, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0314, boringen met basis Fm van Tienen (g3dv2:g3dv2_bo_0314_pa_ti_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Tienen, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0315, boringen met basis Fm van Hannut (g3dv2:g3dv2_bo_0315_pa_hn_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Hannut, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0316, boringen met basis Fm van Heers (g3dv2:g3dv2_bo_0316_pa_hs_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Heers, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0317, boringen met basis Fm van Opglabbeek (g3dv2:g3dv2_bo_0317_pa_op_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Opglabbeek, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0318, boringen met basis Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_bo_0318_pa_ho_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Houthem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400, boringen met basis Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_bo_0400_kr_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van het Krijt, incl. Fm van Houthem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400, boringen met dikte Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_bo_0400_kr_d)

Dit zijn de waarnemingen door de basis of top van het Krijt, incl. Fm van Houthem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis of top van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400, boringen met top Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_bo_0400_kr_t)

Dit zijn de waarnemingen door de top van het Krijt, incl. Fm van Houthem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de top van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0401, boringen met basis Fm Maastricht en Kunrade (g3dv2:g3dv2_bo_0401_kr_ma_ku_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm Maastricht en Kunrade, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0402, boringen met basis Fm Gulpen, Ld Beutenaken Fm Dorne2 (g3dv2:g3dv2_bo_0402_kr_gube_do2_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm Gulpen, Ld Beutenaken Fm Dorne2, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0403, boringen met basis Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1 (g3dv2:g3dv2_bo_0403_kr_nest_guze_do1_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0404, boringen met basis Fm Nevele, Ld Wachtebeke Fm Vaals (g3dv2:g3dv2_bo_0404_kr_newa_va_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm Nevele, Ld Wachtebeke Fm Vaals, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0405, boringen met basis Fm Aachen (g3dv2:g3dv2_bo_0405_kr_ak_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm Aachen, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0406, boringen met basis Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart (g3dv2:g3dv2_bo_0406_kr_ms_es_vg_be_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0801, boringen met basis Westfaliaan (g3dv2:g3dv2_bo_0801_ca_we_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van het Westfaliaan, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0802, boringen met basis Namuriaan (g3dv2:g3dv2_bo_0802_ca_na_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van het Namuriaan, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0803, boringen met basis Dinantiaan (g3dv2:g3dv2_bo_0803_ca_di_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van het Dinantiaan, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0900, boringen met basis Devoon (g3dv2:g3dv2_bo_0900_de_b)

Dit zijn de waarnemingen door de basis van het Devoon, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_1000_1100_1200, boringen met top Siluur, Ordovicium en Cambrium (g3dv2:g3dv2_bo_1000_si_1100_or_1200_cm_t)

Dit zijn de waarnemingen door de top van het Siluur, Ordovicium en Cambrium, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de top van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0103, breuken in basis Fm van Merksplas (g3dv2:g3dv2_br_0103_q_me_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Merksplas. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_01, breuken in basis niet-tabulair Quartair (g3dv2:g3dv2_br_01_q_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het niet-tabulair Quartair. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_01, breuken in dikte niet-tabulair Quartair (g3dv2:g3dv2_br_01_q_d)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de dikte van het niet-tabulair Quartair. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0201, breuken in basis Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet (g3dv2:g3dv2_br_0201_ne_li_pd_ml_kz_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0202, breuken in basis Fm van Kattendijk en Kasterlee (g3dv2:g3dv2_br_0202_ne_kd_kl_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Kattendijk en Kasterlee. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0203, breuken in basis Fm van Diest (g3dv2:g3dv2_br_0203_ne_di_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Diest. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0204, breuken in basis Fm van Berchem en Bolderberg (g3dv2:g3dv2_br_0204_ne_bc_bb_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Berchem en Bolderberg. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0300, breuken in basis Paleogeen, zonder Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_br_0300_pa_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het Paleogeen, zonder Fm van Houthem. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0301, breuken in basis Fm van Voort (g3dv2:g3dv2_br_0301_pa_vo_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Voort. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0302, breuken in basis Fm van Eigenbilzen (g3dv2:g3dv2_br_0302_pa_eg_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Eigenbilzen. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0303, breuken in basis Fm van Boom (g3dv2:g3dv2_br_0303_pa_bm_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Boom. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0304, breuken in basis Fm van Bilzen (g3dv2:g3dv2_br_0304_pa_bi_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Bilzen. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0305, breuken in basis Fm van Borgloon (g3dv2:g3dv2_br_0305_pa_bo_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Borgloon. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0306, breuken in basis Fm van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern (g3dv2:g3dv2_br_0306_pa_zz_sh_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0307, breuken in basis Fm van Maldegem (g3dv2:g3dv2_br_0307_pa_ma_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Maldegem. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0308, breuken in basis Fm van Lede (g3dv2:g3dv2_br_0308_pa_ld_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Lede. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0309, breuken in basis Fm van Brussel (g3dv2:g3dv2_br_0309_pa_br_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Brussel. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0311, breuken in basis Fm van Gentbrugge (g3dv2:g3dv2_br_0311_pa_ge_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Gentbrugge. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0312, breuken in basis Fm van Tielt (g3dv2:g3dv2_br_0312_pa_tt_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Tielt. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0313, breuken in basis Fm van Kortrijk (g3dv2:g3dv2_br_0313_pa_ko_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Kortrijk. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0314, breuken in basis Fm van Tienen (g3dv2:g3dv2_br_0314_pa_ti_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Tienen. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0315, breuken in basis Fm van Hannut (g3dv2:g3dv2_br_0315_pa_hn_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Hannut. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0316, breuken in basis Fm van Heers (g3dv2:g3dv2_br_0316_pa_hs_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Heers. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0317, breuken in basis Fm van Opglabbeek (g3dv2:g3dv2_br_0317_pa_op_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Opglabbeek. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0318, breuken in basis Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_br_0318_pa_ho_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Houthem. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400, breuken in basis Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_br_0400_kr_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het Krijt, incl. Fm van Houthem. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400, breuken in dikte Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_br_0400_kr_d)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de dikte van het Krijt, incl. Fm van Houthem. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0400, breuken in top Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_br_0400_kr_t)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de top van het Krijt, incl. Fm van Houthem. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0401, breuken in basis Fm Maastricht en Kunrade (g3dv2:g3dv2_br_0401_kr_ma_ku_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm Maastricht en Kunrade. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0402, breuken in basis Fm Gulpen, Ld Beutenaken Fm Dorne2 (g3dv2:g3dv2_br_0402_kr_gube_do2_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm Gulpen, Ld Beutenaken Fm Dorne2. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0403, breuken in basis Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1 (g3dv2:g3dv2_br_0403_kr_nest_guze_do1_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0404, breuken in basis Fm Nevele, Ld Wachtebeke Fm Vaals (g3dv2:g3dv2_br_0404_kr_newa_va_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm Nevele, Ld Wachtebeke Fm Vaals. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0405, breuken in basis Fm Aachen (g3dv2:g3dv2_br_0405_kr_ak_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm Aachen. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0500_0600_0700, breuken in basis Jura, Trias en Perm (g3dv2:g3dv2_br_0500_ju_0600_tr_0700_pe_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het Jura, Trias en Perm. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0801, breuken in basis Westfaliaan (g3dv2:g3dv2_br_0801_ca_we_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het Westfaliaan. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0802, breuken in basis Namuriaan (g3dv2:g3dv2_br_0802_ca_na_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het Namuriaan. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0803, breuken in basis Dinantiaan (g3dv2:g3dv2_br_0803_ca_di_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het Dinantiaan. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_0900, breuken in basis Devoon (g3dv2:g3dv2_br_0900_de_b)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van het Devoon. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_1000_1100_1200, breuken in top Siluur, Ordovicium en Cambrium (g3dv2:g3dv2_br_1000_si_1100_or_1200_cm_t)

Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de top van het Siluur, Ordovicium en Cambrium. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2 indexkaart voorkomensgrenzen (g3dv2:g3dv2_index_vk)

Deze kaartlaag geeft de voorkomensgrenzen weer van de verschillende geologische eenheden van het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (G3Dv2). De gemodelleerde eenheden gaan van het Quartair tot en met de top van het Cambrium-Ordovicium-Siluur. De voorkomensgrenzen geven per gemodelleerde eenheid weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2 multiband raster (g3dv2:g3dv2_multiband)

De bestaande afzonderlijke rasters voor het DEM VLAKO (topografiemodel) en van de geologische eenheden worden samengebracht in één rasterbestand met in de verschillende banden de afzonderlijke geologische eenheden en de hoogte van hun respectievelijke basis in mTAW. Enkel van de eenheid ‘Top Siluur, Ordovicium en/of Cambrium’ wordt de top weergegeven in mTAW omdat de basis niet gemodelleerd werd.

G3Dv2_ 00, voorkomen van DEM_VLAKO (g3dv2:g3dv2_v_00_dem)

De voorkomensgrens van het DEM_VLAKO geeft de grens weer van het gebruikte digitaal hoogtemodel. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0101, voorkomen van basis Fm van Weelde (g3dv2:g3dv2_v_0101_q_we_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Weelde geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0102, voorkomen van basis Fm van Malle (g3dv2:g3dv2_v_0102_q_ma_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Malle geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0103, voorkomen van basis Fm van Merksplas (g3dv2:g3dv2_v_0103_q_me_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Merksplas geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 01, voorkomen van basis niet-tabulair Quartair (g3dv2:g3dv2_v_01_q_b)

De voorkomensgrens van de basis van het niet-tabulair Quartair geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 01, voorkomen van dikte niet-tabulair Quartair (g3dv2:g3dv2_v_01_q_d)

De voorkomensgrens van de dikte van het niet-tabulair Quartair geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0201, voorkomen van basis Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet (g3dv2:g3dv2_v_0201_ne_li_pd_ml_kz_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0202, voorkomen van basis Fm van Kattendijk en Kasterlee (g3dv2:g3dv2_v_0202_ne_kd_kl_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Kattendijk en Kasterlee geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0203, voorkomen van basis Fm van Diest (g3dv2:g3dv2_v_0203_ne_di_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Diest geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0204, voorkomen van basis Fm van Berchem en Bolderberg (g3dv2:g3dv2_v_0204_ne_bc_bb_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Berchem en Bolderberg geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0300, voorkomen van basis Paleogeen, zonder Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_v_0300_pa_b)

De voorkomensgrens van de basis van het Paleogeen, zonder Fm van Houthem geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0301, voorkomen van basis Fm van Voort (g3dv2:g3dv2_v_0301_pa_vo_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Voort geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0302, voorkomen van basis Fm van Eigenbilzen (g3dv2:g3dv2_v_0302_pa_eg_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Eigenbilzen geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0303, voorkomen van basis Fm van Boom (g3dv2:g3dv2_v_0303_pa_bm_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Boom geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0304, voorkomen van basis Fm van Bilzen (g3dv2:g3dv2_v_0304_pa_bi_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Bilzen geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0305, voorkomen van basis Fm van Borgloon (g3dv2:g3dv2_v_0305_pa_bo_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Borgloon geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0306, voorkomen van basis Fm van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern (g3dv2:g3dv2_v_0306_pa_zz_sh_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Zelzate en Sint-Huibrechts-Hern geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0307, voorkomen van basis Fm van Maldegem (g3dv2:g3dv2_v_0307_pa_ma_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Maldegem geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0308, voorkomen van basis Fm van Lede (g3dv2:g3dv2_v_0308_pa_ld_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Lede geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0309, voorkomen van basis Fm van Brussel (g3dv2:g3dv2_v_0309_pa_br_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Brussel geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0310, voorkomen van basis Fm van Aalter (g3dv2:g3dv2_v_0310_pa_aa_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Aalter geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0311, voorkomen van basis Fm van Gentbrugge (g3dv2:g3dv2_v_0311_pa_ge_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Gentbrugge geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0312, voorkomen van basis Fm van Tielt (g3dv2:g3dv2_v_0312_pa_tt_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Tielt geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0313, voorkomen van basis Fm van Kortrijk (g3dv2:g3dv2_v_0313_pa_ko_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Kortrijk geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0314, voorkomen van basis Fm van Tienen (g3dv2:g3dv2_v_0314_pa_ti_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Tienen geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0315, voorkomen van basis Fm van Hannut (g3dv2:g3dv2_v_0315_pa_hn_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Hannut geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0316, voorkomen van basis Fm van Heers (g3dv2:g3dv2_v_0316_pa_hs_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Heers geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0317, voorkomen van basis Fm van Opglabbeek (g3dv2:g3dv2_v_0317_pa_op_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Opglabbeek geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0318, voorkomen van basis Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_v_0318_pa_ho_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Houthem geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0400, voorkomen van basis Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_v_0400_kr_b)

De voorkomensgrens van de basis van het Krijt, incl. Fm van Houthem geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0400, voorkomen van dikte Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_v_0400_kr_d)

De voorkomensgrens van de dikte van het Krijt, incl. Fm van Houthem geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0400, voorkomen van top Krijt, incl. Fm van Houthem (g3dv2:g3dv2_v_0400_kr_t)

De voorkomensgrens van de top van het Krijt, incl. Fm van Houthem geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0401, voorkomen van basis Fm Maastricht en Kunrade (g3dv2:g3dv2_v_0401_kr_ma_ku_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Maastricht en Kunrade geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0402, voorkomen van basis Fm Gulpen, Ld Beutenaken Fm Dorne2 (g3dv2:g3dv2_v_0402_kr_gube_do2_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Gulpen, Ld Beutenaken Fm Dorne2 geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0403, voorkomen van basis Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1 (g3dv2:g3dv2_v_0403_kr_nest_guze_do1_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1 geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0404, voorkomen van basis Fm Nevele, Ld Wachtebeke Fm Vaals (g3dv2:g3dv2_v_0404_kr_newa_va_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Nevele, Ld Wachtebeke Fm Vaals geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0405, voorkomen van basis Fm Aachen (g3dv2:g3dv2_v_0405_kr_ak_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Aachen geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0406, voorkomen van basis Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart (g3dv2:g3dv2_v_0406_kr_ms_es_vg_be_b)

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0500_0600_0700, voorkomen van basis Jura, Trias en Perm (g3dv2:g3dv2_v_0500_ju_0600_tr_0700_pe_b)

De voorkomensgrens van de basis van het Jura, Trias en Perm geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0801, voorkomen van basis Westfaliaan (g3dv2:g3dv2_v_0801_ca_we_b)

De voorkomensgrens van de basis van het Westfaliaan geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0802, voorkomen van basis Namuriaan (g3dv2:g3dv2_v_0802_ca_na_b)

De voorkomensgrens van de basis van het Namuriaan geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0803, voorkomen van basis Dinantiaan (g3dv2:g3dv2_v_0803_ca_di_b)

De voorkomensgrens van de basis van het Dinantiaan geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 0900, voorkomen van basis Devoon (g3dv2:g3dv2_v_0900_de_b)

De voorkomensgrens van de basis van het Devoon geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

G3Dv2_ 1000_1100_1200, voorkomen van top Siluur, Ordovicium en Cambrium (g3dv2:g3dv2_v_1000_si_1100_or_1200_cm_t)

De voorkomensgrens van de top van het Siluur, Ordovicium en Cambrium geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Gecodeerde lithologie (interpretaties:gecodeerde_lithologie)

Een gecodeerde lithologie van een boring is een geologische codering van een lithologische beschrijving op basis van een vaste DOV-standaard per diepte-interval. U vindt een overzicht van de gebruikte standaarden op onze website.

Geologische dwarsprofielen (profielen:geologische_dwarsprofielen)

In 2003 werd op vraag van het toenmalige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, aan de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) - het huidige ALBON, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement LNE - de opdracht gegeven tot het opmaken van geologische profielen doorheen het Tertiair. Er werden 7 geologische dwarsprofielen doorheen het Tertiair getrokken, verspreid over gans Vlaanderen. Deze profielen doorsnijden de belangrijkste geologische fenomenen van het Tertiair, maar omvatten ook het Quartair en de diepere ondergrond. Op basis van de selectie van een duizendtal representatieve boringen uit DOV, werden 5 noord-zuidprofielen en 2 oost-westprofielen getekend. De gebruikte boringen liggen nooit verder dan 5km van de profiellijn verwijderd. Hoewel de kartering dateert van 2003 en er ook met de toenmalige gegevens in DOV en in de literatuur gewerkt werd, zijn de resultaten van deze opdracht nog steeds representatief.

Geotechnische coderingen (interpretaties:geotechnische_coderingen)

Een geotechnische codering van een boring is een codering opgesteld vanuit geotechnisch oogpunt, rekening houdend met informatie uit de lithologie, laboproeven en bijhorende sondering(en).

Contouren thermische geleidbaarheid (Lambda) (gemiddelde) (geothermie:geothermie_contours_lambda)

De thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond tot 100 meter, in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, geven de thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot een diepte van 100m of tot op de vaste rots. Deze lijnenkaart stelt de gemiddelde thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot 100 meter voor. De contouren hebben een equidistantie van 0.1 W/mK. Elke sprong stelt bijgevolg een verschil in thermische geleidbaarheid van 0.1 W/mK voor.

Contouren thermische geleidbaarheid (Lambda) (maximaal gemiddelde) (geothermie:geothermie_contours_lambda_max)

De thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond tot 100 meter, in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, geven de thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot een diepte van 100m of tot op de vaste rots. Deze lijnenkaart stelt de maximaal gemiddelde thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot 100 meter voor. De contouren hebben een equidistantie van 0.1 W/mK. Elke sprong stelt bijgevolg een verschil in thermische geleidbaarheid van 0.1 W/mK voor. De maximale gemiddelde thermische geleidbaarheid over een diepte van 100 meter bedraagt 3,0 W/mK.

Contouren thermische geleidbaarheid - (Lambda) (minimaal gemiddelde) (geothermie:geothermie_contours_lambda_min)

De thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond tot 100 meter, in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, geven de thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot een diepte van 100m of tot op de vaste rots. Deze lijnenkaart stelt de minimale thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot 100 meter voor. De contouren hebben een equidistantie van 0.1 W/mK. Elke sprong stelt bijgevolg een verschil in thermische geleidbaarheid van 0.1 W/mK voor. De minimale gemiddelde thermische geleidbaarheid over een diepte van 100 meter bedraagt 1.6 W/mK.

Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (gemiddelde) (geothermie:geothermie_lambda)

Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de gemiddelde, minimaal en maximaal gemiddelde thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond voorstelt in cellen van 100 op 100m. De minimale gemiddelde thermische geleidbaarheid over een diepte van 100 meter bedraagt 1.6 W/mK, de maximale 3.0 W/mK. De thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond, in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, geven de thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot een diepte van 100m of tot op de vaste rots. Deze opdracht is erop gericht om de ontbrekende geologische formaties, ten opzichte van een eerdere opdracht in 2004, te analyseren en een verfijning na te streven van de geschiktheidskaart naar het gebruik van verticale sondes voor energiewinning en energieopslag. De database werd uitgebreid door de bepaling van de thermische geleidbaarheid van 10 andere nog niet eerder onderzochte formaties. Op deze manier kan een goed inzicht bekomen worden in de thermische geleidbaarheid van de ondiepe ondergrond van Vlaanderen, zodanig dat het ook mogelijk moet worden een meer verfijnde geschiktheidskaart op te stellen van de Vlaamse ondergrond voor koude-warmte opslag en boorgatenergiewinning.

Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (maximaal gemiddelde) (geothermie:geothermie_lambda_max)

Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de gemiddelde, minimaal en maximaal gemiddelde thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond voorstelt in cellen van 100 op 100m. De minimale gemiddelde thermische geleidbaarheid over een diepte van 100 meter bedraagt 1.6 W/mK, de maximale 3.0 W/mK. De thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond, in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, geven de thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot een diepte van 100m of tot op de vaste rots. Deze opdracht is erop gericht om de ontbrekende geologische formaties, ten opzichte van een eerdere opdracht in 2004, te analyseren en een verfijning na te streven van de geschiktheidskaart naar het gebruik van verticale sondes voor energiewinning en energieopslag. De database werd uitgebreid door de bepaling van de thermische geleidbaarheid van 10 andere nog niet eerder onderzochte formaties. Op deze manier kan een goed inzicht bekomen worden in de thermische geleidbaarheid van de ondiepe ondergrond van Vlaanderen, zodanig dat het ook mogelijk moet worden een meer verfijnde geschiktheidskaart op te stellen van de Vlaamse ondergrond voor koude-warmte opslag en boorgatenergiewinning.

Grids thermische geleidbaarheid (Lambda) (minimaal gemiddelde) (geothermie:geothermie_lambda_min)

Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de gemiddelde, minimaal en maximaal gemiddelde thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond voorstelt in cellen van 100 op 100m. De minimale gemiddelde thermische geleidbaarheid over een diepte van 100 meter bedraagt 1.6 W/mK, de maximale 3.0 W/mK. De thermische geleidbaarheidskaarten van de Vlaamse ondergrond, in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, geven de thermische geleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond tot een diepte van 100m of tot op de vaste rots. Deze opdracht is erop gericht om de ontbrekende geologische formaties, ten opzichte van een eerdere opdracht in 2004, te analyseren en een verfijning na te streven van de geschiktheidskaart naar het gebruik van verticale sondes voor energiewinning en energieopslag. De database werd uitgebreid door de bepaling van de thermische geleidbaarheid van 10 andere nog niet eerder onderzochte formaties. Op deze manier kan een goed inzicht bekomen worden in de thermische geleidbaarheid van de ondiepe ondergrond van Vlaanderen, zodanig dat het ook mogelijk moet worden een meer verfijnde geschiktheidskaart op te stellen van de Vlaamse ondergrond voor koude-warmte opslag en boorgatenergiewinning.

Gekarteerde grondverschuivingen (grondverschuivingen:grndversch_gekarteerd)

De kaart bevat een zo volledig mogelijke inventaris van in het landschap waarneembare grondverschuivingen in een studiegebied gelegen ten westen van Brussel, in het zuiden van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Het betreft zowel zeer oude, in het landschap geintegreerde grondverschuivingen van post-glaciale oorsprong als relatief jonge grondverschuivingen waarvan de initiatiedatum (soms bij benadering) gekend is. De 'jonge' grondverschuivingen kunnen ontstaan zijn binnen een grotere, oude grondverschuiving (local reactivering) of op een onaangetaste (niet in het verleden door grondverschuiving aangetaste) locatie. De meeste grondverschuivngen zijn nog steeds onderhevig aan beweging, zichtbaar aan bijvoorbeeld scheefgestelde bomen. De kartering van de grondverschuivingen gebeurde door een combinatie van terreinprospectie en analyse van schaduwkaarten die werden afgeleid van het digitaal hoogtemodel op basis van laserscanning of LIDAR (Light Detection and Ranging; OC GIS-Vlaanderen, 2005).

Gevoeligheid voor grondverschuivingen (grondverschuivingen:grndversch_gevoeligh)

De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen geeft een eerste indicatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen op zeer lokaal niveau in een studiegebied gelegen ten westen van Brussel, in het zuiden van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Aan de basis van de kaart ligt een statisch model dat gebaseerd is op logistische regressie voor zeldzame gebeurtenissen. Deze procedure legt het statistisch verband tussen de ligging van de gekarteerde (op het terrein ge?nventariseerde) grondverschuivingen en de mogelijke controlerende factoren. Het model werd toegepast in een GIS omgeving voor rasters van 10 m op 10 m en voorspelt de kans op het voorkomen van een grondverschuiving op basis van de hellingsgradi?nt, de ori?ntatie van de helling (NW, W, ZW en Z), en de aanwezigheid van bepaalde litho-stratigrafische formaties (de formatie van Gent, lid van Vlierzele en lid van Merelbeke, de formatie van Tielt en de formatie van Kortrijk, lid van Aalbeke). Initieel werd aan elk raster een kans op het voorkomen van grondverschuivingen toegekend. Deze kanswaarden (tussen 0 en 1) werden in 4 klassen onderverdeeld, resulterend in pixels met lage, matige, hoge en zeer hoge gevoeligheid. Het werken met klassegrenzen op zich impliceert dat twee dicht bij elkaar gelegen waarden in een verschillendeklasse kunnen worden ingedeeld. Het model werd ontwikkeld voor de Vlaamse Ardennen, een deelgebied van het studiegebied, en nadien toegepast op het uitgebreide studiegebied met dezelfde geologische en topografische kenmerken.

Grondmonsters (boringen:grondmonsters)

Grondmonsters in DOV zijn monsters die gekoppeld zijn aan een boring. Deze grondmonsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld en door de manier van staalname. De geografische ligging (X en Y (mL72) en Z (mTAW)) nemen ze over van de gekoppelde boring. Aan deze grondmonsters zijn laboproeven, namelijk resultaten afkomstig van analyses in het laboratorium of enkel referenties naar bepaalde analyses, gekoppeld. De analyseresultaten van de monsters kunnen zeer divers zijn, namelijk onderkenningsproeven met centraal de korrelgrootteverdeling maar ook plasticiteitsgrenzen en humus- en kalkgehalte, metingen van volumemassa- en watergehalte en referenties van doorlatendheid, samendrukbaarheid en schuifweerstandkarakteristieken, glauconietgehalte en steenkoolanalyses. De gegevens van de monsters en de laboresultaten kunnen worden geexporteerd in een rapport.

Grondwaterlocaties (gw_meetnetten:grondwaterlocaties)

Alle grondwaterlocaties die opgenomen zijn in de Databank Ondergrond Vlaanderen kunnen via deze kaartlaag bekeken worden. Er zijn verschillende types gedefinieerd: de pompfilters, de peilfilters, de bronnen en vijvers, de galerijen en tot slot de injectiefilters. Deze locaties worden bijgehouden voor verschillende doeleinden, waaronder: - de winningsputten en peilputten van exploitanten, deze worden ingevoerd op basis van het dossier van de grondwatervergunning - de putten van de grondwatermeetnetten van VMM (zie ook https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services.html#grondwateronderzoek) - de meetputten van INBO en andere natuurorganisaties

Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de deklaag (gw_bescherming:gwkwb_deklaag)

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>>de deklaag: Als deklaag wordt beschouwd, de laag die boven de watervoerende laag voorkomt. Rekening houdend met de uitgraving voor bouwwerken, kanalen, grachten, e.a. moet de deklaag minstens 5 m dik zijn om voldoende bescherming te bieden. Wanneer deze minder dan 5 m dik is, veronderstelt men dat een deklaag ontbreekt. Een zandige formatie wordt niet als beschermende deklaag beschouwd. Bepalend bij de indeling van de deklagen zijn de aard van het gesteente, de dikte en de hydraulische weerstand. Men onderscheidt drie klassen: *geen deklaag (minder dan 5 meter en/of zandig); *een lemige deklaag; *een kleiige deklaag.

Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de duingebieden (gw_bescherming:gwkwb_duinen)

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>>De duingebieden Deze laag toont de duingebieden.

Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de kwetsbaarheidsschaal (gw_bescherming:gwkwb_kwbschaal)

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>> De kwetsbaarheidsschaal Op grond van de bovengenoemde factoren is een kwetsbaarheidsschaal opgesteld. Vijf kwetsbaarheidgraden zijn gedefinieerd, elk door een eigen kleur op de vermelde kaart weergegeven. De kwetsbaarheidsschaal is als volgt: * Uiterst kwetsbaar (rood op kaart): * A.a.1.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m; *B.a.1.: Grind, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m. * Zeer kwetsbaar (oranje op kaart): *A.a.2.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m; *B.a.2.: Grind, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m; *C.a.1.: Zand, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m. * Kwetsbaar (geel op kaart): *A.b.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, met een lemige deklaag; *B.b.: Grind, met een lemige deklaag; *C.a.2.: Zand, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m. * Matig kwetsbaar (lichtgroen op kaart): *A.c.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, met een kleiige deklaag; *B.c.: Grind met een kleiige deklaag; *C.b.: Zand met een lemige deklaag; *D.a.1.: Leemhoudend of kleihoudend zand zonder deklaag met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m; *D.a.2.: Leemhoudend of kleihoudend zand zonder deklaag met een onverzadigde zone van meer dan 10 m. * Weinig kwetsbaar (donkergroen op kaart): *C.c.: Zand met een kleiige deklaag; *D.b.: Leemhoudend of kleihoudend zand met een lemige deklaag; *D.c.: Leemhoudend of kleihoudend zand met een kleiige deklaag.

Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden (gw_bescherming:gwkwb_mijnverz)

Gezien het belang van de mijnverzakkingen op de regionale waterhuishouding en op de te nemen maatregelen qua bescherming van het grondwater werd de algemene afbakening van het verzakkingsgebied alsmede de maxima van de verzakkingen aangegeven op de kwetsbaarheidskaart. Gegevens over de zetels Eisden zijn overgenomen van Vansteelandt (1981), over Zolder en Beringen van de Dienst natuurlijke Rijkdommen en Energie (1984) en over de zetel Zwartberg van Loy ed. (1980). het betreft hier berekende verzakkingen. Te noteren valt dat de verzakkingen zich zullen verder zetten met de tijd en vermoedelijk uitbreiden.

Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de onverzadigde zone (gw_bescherming:gwkwb_onvzzone)

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>>De onverzadigde zone: Bij afwezigheid van een deklaag houdt men rekening met de onverzadigde zone ter bescherming van het grondwater. Bepalend bij de indeling van de onverzadigde zone is de dikte. Men onderscheidt twee klassen: * 10 m of minder dan 10 m dik; * meer dan 10 m dik.

Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de natuurlijk verzilte zones (gw_bescherming:gwkwb_verzilting)

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>>De natuurlijk verzilte zones Deze laag toont de zones waar het grondwater in de eerste watervoerende laag op een natuurlijke wijze verzilt is.

Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de watervoerende laag (gw_bescherming:gwkwb_waterv)

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>>De watervoerende laag Bepalend bij de indeling van de watervoerende lagen zijn de aard van het gesteente, de doorlatendheid en de wijze waarop een verontreiniging zich gedraagt. Men onderscheidt vier klassen: * krijt, kalksteen, mergel, zandsteen; * grind; * zand; * leemhoudend zand, kleihoudend zand.

Grondwaterlichamen (gw_beleid:gwlichamen)

Om het grondwater te kunnen beheren is de Vlaamse ondergrond opgedeeld in verschillende driedimensionale eenheden: de grondwaterlichamen. Binnen deze grondwaterlichamen worden milieudoelstellingen getoetst en indien nodig maatregelen opgelegd.

Grondwaterlichamen (horizonten) (gw_beleid:gwlichamen_horiz)

Om het grondwater te kunnen beheren is de Vlaamse ondergrond opgedeeld in verschillende driedimensionale eenheden: de grondwaterlichamen. Binnen deze grondwaterlichamen worden milieudoelstellingen getoetst en indien nodig maatregelen opgelegd. De afbakening van grondwaterlichamen is verplicht gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG. Een grondwaterlichaam wordt hierin gedefinieerd als "een afzonderlijke watermassa in een of meer watervoerende lagen". De indeling van de ondergrond in verschillende grondwaterlichamen is voornamelijk gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs en op de regionale grondwaterstroming. De opeenvolging van watervoerende (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (klei, ...) en het voorkomen van duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming (dikke kleilagen, breuken, grondwaterscheidingen, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ...) vormen de belangrijkste uitgangspunten. Er werd voor de afbakening van de grondwaterlichamen dan ook uitgegaan van de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering) en van de indeling van de ondergrond van Vlaanderen in grondwatersystemen. De grondwaterlichamen zijn driedimensionaal en kunnen zowel naast elkaar als boven elkaar voorkomen. In totaal zijn er 42 grondwaterlichamen. Ze verschillen onderling zeer sterk: * oppervlakte van 50 km^2 tot 6000 km^2 * dikte van 20m tot 1000m * Kh van 0,000005 tot 2300 m/dag * van zoet tot zout * opgebouwd uit voornamelijk kalksteen, zand, grind, veen, silt, ... * ... De grondwaterlichamen hebben zowel een naam als een code. De code is als volgt opgebouwd: De naamgeving van een grondwaterlichaam is steeds gebaseerd op de HCOV-code van de belangrijkste watervoerende laag. Elk grondwaterlichaam heeft eveneens een betekenisvolle code "GWS_HCOV_GWL_NR" meegekregen. De code bestaat uit een afkorting van het grondwatersysteem waarin het grondwater-lichaam gelegen is (bijvoorbeeld CVS, Centraal Vlaams Systeem), gevolgd door de HCOV-code, die overeenstemt met een belangrijkste watervoerende laag (bijvoorbeeld 0600 staat voor het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem). Dan wordt de afkorting "GWL" toegevoegd, waarna een volgnummer NR wijst op de verdere ruimtelijke indeling van de watervoerende laag in verschillende regio's. Tenslotte werd in sommige gevallen de letter "s" en "m" toegevoegd, waarmee wordt aangegeven dat een grondwaterlichaam werd opgesplitst in een deel dat enerzijds in Scheldedistrict of anderzijds in het Maasdistrict te situeren is.

Het Brulandkrijtsysteem (BLKS) (gw_beleid:gws_brulandkrijt)

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als een geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ... Er zijn zes grondwatersystemen: - het Kust- en Poldersysteem - het Centraal Vlaams Systeem - het Sokkelsysteem - het Maassysteem - het Centraal Kempisch Systeem - het Brulandkrijtssyteem

Het Centraal Kempisch Systeem (CKS) (gw_beleid:gws_centraalkempisch)

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als een geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ... Er zijn zes grondwatersystemen: - het Kust- en Poldersysteem - het Centraal Vlaams Systeem - het Sokkelsysteem - het Maassysteem - het Centraal Kempisch Systeem - het Brulandkrijtssyteem

Het Centraal Vlaams Systeem (CVS) (gw_beleid:gws_centraalvlaams)

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als een geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ... Er zijn zes grondwatersystemen: - het Kust- en Poldersysteem - het Centraal Vlaams Systeem - het Sokkelsysteem - het Maassysteem - het Centraal Kempisch Systeem - het Brulandkrijtssyteem

Het Kust- en Poldersysteem (KPS) (gw_beleid:gws_kustpolder)

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als een geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ... Er zijn zes grondwatersystemen: - het Kust- en Poldersysteem - het Centraal Vlaams Systeem - het Sokkelsysteem - het Maassysteem - het Centraal Kempisch Systeem - het Brulandkrijtssyteem

Het Maassysteem (MS) (gw_beleid:gws_maas)

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als een geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ... Er zijn zes grondwatersystemen: - het Kust- en Poldersysteem - het Centraal Vlaams Systeem - het Sokkelsysteem - het Maassysteem - het Centraal Kempisch Systeem - het Brulandkrijtssyteem

Het Sokkelsysteem (SS) (gw_beleid:gws_sokkel)

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als een geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrieres voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ... Er zijn zes grondwatersystemen: - het Kust- en Poldersysteem - het Centraal Vlaams Systeem - het Sokkelsysteem - het Maassysteem - het Centraal Kempisch Systeem - het Brulandkrijtssyteem

HCOV_0100, basis van de Quartaire Aquifersystemen (hcov:hcov_0100_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0100_basis (Quartaire Aquifersystemen) vormt de verzameling van alle hydrogeologische watervoerende systemen van Quartaire oorsprong, met uitzondering van enkele Quartaire afzettingen in de Kempen. Het betreft hier geisoleerde, sterk versnipperde en heterogene aquifers gevormd door de Quartaire toplagen. Het is een bundeling van diverse hydrogeologisch onafhankelijke watervoerende systemen, meestal van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid is eerder een administratieve hoofdeenheid. De dataset hcov_0100_basis (Quartaire Aquifersystemen) geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0100, dikte van de Quartaire Aquifersystemen (hcov:hcov_0100_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0100_dikte (Quartaire Aquifersystemen) vormt de verzameling van alle hydrogeologische watervoerende systemen van Quartaire oorsprong, met uitzondering van enkele Quartaire afzettingen in de Kempen. Het betreft hier geisoleerde, sterk versnipperde en heterogene aquifers gevormd door de Quartaire toplagen. Het is een bundeling van diverse hydrogeologisch onafhankelijke watervoerende systemen, meestal van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid is eerder een administratieve hoofdeenheid. De dataset hcov_0100_dikte (Quartaire Aquifersystemen) geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0100_Voorkomensgebied van de Quartaire Aquifersystemen (hcov:hcov_0100_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Het voorkomensgebied van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) vormt de verzameling van alle hydrogeologische watervoerende systemen van Quartaire oorsprong, met uitzondering van enkele Quartaire afzettingen in de Kempen. Het betreft hier geisoleerde, sterk versnipperde en heterogene aquifers gevormd door de Quartaire toplagen. Het is een bundeling van diverse hydrogeologisch onafhankelijke watervoerende systemen, meestal van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid is eerder een administratieve hoofdeenheid.

HCOV_0200, basis van het Kempens Aquifersysteem (hcov:hcov_0200_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0200_basis (Kempens Aquifersysteem) wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagenhoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen. De dataset hcov_0200_basis, basis van het Kempens Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0200, dikte van het Kempens Aquifersysteem (hcov:hcov_0200_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0200_dikte (Kempens Aquifersysteem) wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagenhoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen. De dataset hcov_0200_dikte, dikte van het Kempens Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0200_Voorkomensgebied van het Kempens Aquifersysteem (hcov:hcov_0200_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.

HCOV_0210, basis van de afzettingen ten noorden van de Feldbiss-breukzone (hcov:hcov_0210_basis)

HCOV_0210, dikte van de afzettingen ten noorden van de Feldbiss-breukzone (hcov:hcov_0210_dikte)

HCOV 0210_Voorkomensgebied afzettingen ten Noorden van Feldbiss Breukzone (hcov:hcov_0210_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.

HCOV_0220, basis van het Klei-zand-complex van de Kempen (hcov:hcov_0220_basis)

HCOV_0220, dikte van het Klei-zand-complex van de Kempen (hcov:hcov_0220_dikte)

HCOV 0220_Voorkomensgebied van het klei en zand complex van de Kempen (hcov:hcov_0220_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.

HCOV_0230, basis van het Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem (hcov:hcov_0230_basis)

HCOV_0230, dikte van het Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem (hcov:hcov_0230_dikte)

HCOV 0230_Voorkomensgebied Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem (hcov:hcov_0230_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.

HCOV_0240, basis van de Pliocene kleiige laag (hcov:hcov_0240_basis)

HCOV_0240, dikte van de Pliocene kleiige laag (hcov:hcov_0240_dikte)

HCOV 0240_Voorkomensgebied van de Pliocene Kleiige laag (hcov:hcov_0240_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.

HCOV_0250, basis van het Mioceen aquifersysteem (hcov:hcov_0250_basis)

HCOV_0250, dikte van het Mioceen aquifersysteem (hcov:hcov_0250_dikte)

HCOV 0250_Voorkomensgebied Mioceen Aquifersysteem (hcov:hcov_0250_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.

HCOV_0300, basis van de Boom Aquitard (hcov:hcov_0300_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0300_basis (Boom Aquitard) komt overeen met de zeer slecht doorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. Het betreft hier een goed lokaliseerbare en homogene afsluitende laag. Tot deze hoofdeenheid worden ook de onderste kleiige delen gerekend van de Formatie van Eigenbilzen, daar deze zeer moeilijk hydrogeologisch te onderscheiden zijn van de Formatie van Boom. De dataset hcov_0300_basis, basis van de Boom Aquitard geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0300, dikte van de Boom Aquitard (hcov:hcov_0300_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0300_dikte (Boom Aquitard) komt overeen met de zeer slecht doorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. Het betreft hier een goed lokaliseerbare en homogene afsluitende laag. Tot deze hoofdeenheid worden ook de onderste kleiige delen gerekend van de Formatie van Eigenbilzen, daar deze zeer moeilijk hydrogeologisch te onderscheiden zijn van de Formatie van Boom. De dataset hcov_0300_dikte, dikte van de Boom Aquitard geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0300_Voorkomensgebied van de Boom Aquitard (hcov:hcov_0300_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid komt overeen met de zeer slecht doorlatende kleilaag van de Formatie van Boom. Het betreft hier een goed lokaliseerbare en homogene afsluitende laag. Tot deze hoofdeenheid worden ook de onderste kleiige delen gerekend van de Formatie van Eigenbilzen, daar deze zeer moeilijk hydrogeologisch te onderscheiden zijn van de Formatie van Boom.

HCOV_0400, basis van het Oligoceen Aquifersysteem (hcov:hcov_0400_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0400_basis (Oligoceen Aquifersysteem) omvat het volledige aquifersysteem tussen de afsluitende lagen van de Boomse klei (Formatie van Boom) en de Bartoon klei (Formatie van Maldegem). Het betreft hier een opeenvolging van al dan niet met elkaar in contact staande watervoerende lagen, gescheiden door niet continue kleilagen van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid wordt onder meer gevormd door de lagen behorend tot de Formaties van Bilzen, Borgloon, Sint-Huibrechts-Hern en Zelzate. De dataset ��hcov_0400_basis, basis van het Oligoceen Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0400, dikte van het Oligoceen Aquifersysteem (hcov:hcov_0400_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0400_dikte (Oligoceen Aquifersysteem) omvat het volledige aquifersysteem tussen de afsluitende lagen van de Boomse klei (Formatie van Boom) en de Bartoon klei (Formatie van Maldegem). Het betreft hier een opeenvolging van al dan niet met elkaar in contact staande watervoerende lagen, gescheiden door niet continue kleilagen van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid wordt onder meer gevormd door de lagen behorend tot de Formaties van Bilzen, Borgloon, Sint-Huibrechts-Hern en Zelzate. De dataset �hcov_0400_dikte, dikte van het Oligoceen Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0400_Voorkomensgebied van het Oligoceen Aquifersysteem (hcov:hcov_0400_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat het volledige aquifersysteem tussen de afsluitende lagen van de Boomse klei (Formatie van Boom) en de Bartoon klei (Formatie van Maldegem). Het betreft hier een opeenvolging van al dan niet met elkaar in contact staande watervoerende lagen, gescheiden door niet continue kleilagen van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid wordt onder meer gevormd door de lagen behorend tot de Formaties van Bilzen, Borgloon, Sint-Huibrechts-Hern en Zelzate.

HCOV_0500, basis van het Bartoon Aquitardsysteem (hcov:hcov_0500_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0500_basis (Bartoon Aquitardsysteem) omvat de afsluitende laag gevormd door opeenvolgende kleilagen behorende tot de Formatie van Maldegem. Hierin zijn enkele zandlagen omvat die hydrogeologisch sterk verschillen van de kleilagen, doch ze zijn te beperkt van dimensie om een grote hydrogeologische rol te spelen. De dataset hcov_0500_basis, basis van het Bartoon Aquitardsysteem geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0500, dikte van het Bartoon Aquitardsysteem (hcov:hcov_0500_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0500_dikte (Bartoon Aquitardsysteem) omvat de afsluitende laag gevormd door opeenvolgende kleilagen behorende tot de Formatie van Maldegem. Hierin zijn enkele zandlagen omvat die hydrogeologisch sterk verschillen van de kleilagen, doch ze zijn te beperkt van dimensie om een grote hydrogeologische rol te spelen. De dataset hcov_0500_dikte, dikte van het Bartoon Aquitardsysteem geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0500_Voorkomensgebied van het Bartoon Aquitardsysteem (hcov:hcov_0500_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat de afsluitende laag gevormd door opeenvolgende kleilagen behorende tot de Formatie van Maldegem. Hierin zijn enkele zandlagen omvat die hydrogeologisch sterk verschillen van de kleilagen, doch ze zijn te beperkt van dimensie om een grote hydrogeologische rol te spelen.

HCOV_0600, basis van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (hcov:hcov_0600_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0600_basis (Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem), gevormd door de diverse zandlagen van de Formaties van Maldegem (Lid van Wemmel), Lede, Brussel, Aalter en Gent, is een belangrijk watervoerend systeem in Vlaanderen. De dataset hcov_0600_basis, basis van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0600, dikte van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (hcov:hcov_0600_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0600_dikte (Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem), gevormd door de diverse zandlagen van de Formaties van Maldegem (Lid van Wemmel), Lede, Brussel, Aalter en Gent, is een belangrijk watervoerend systeem in Vlaanderen. De dataset hcov_0600_dikte, dikte van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0600_Voorkomensgebied van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (hcov:hcov_0600_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Het Aquifersysteem gevormd door de diverse zandlagen van de Formaties van Maldegem (Lid van Wemmel), Lede, Brussel, Aalter en Gent, is een belangrijk watervoerend systeem in Vlaanderen.

HCOV_0700, basis van de Paniseliaan Aquitard (hcov:hcov_0700_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0700_basis (Paniseliaan Aquitard) wordt gevormd door de kleilagen behorende tot de Ieper Groep, meer in het bijzonder de Formatie van Gent. De dataset hcov_0700_basis, basis van de Paniseliaan Aquitard geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0700, dikte van de Paniseliaan Aquitard (hcov:hcov_0700_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0700_dikte (Paniseliaan Aquitard) wordt gevormd door de kleilagen behorende tot de Ieper Groep, meer in het bijzonder de Formatie van Gent. De dataset hcov_0700_dikte, dikte van de Paniseliaan Aquitard geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0700_Voorkomensgebied van de Paniseliaan Aquitard (hcov:hcov_0700_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door de kleilagen behorende tot de Ieper Groep, meer in het bijzonder de Formatie van Gent.

HCOV_0800, basis van de Ieperiaan Aquifer (hcov:hcov_0800_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0800_basis (Ieperiaan Aquifer) is eerder beperkt in omvang en bevat de zanden behorende tot de Formatie van Tielt. De Ieperiaan Aquifer wordt als hoofdeenheid beschouwd daar die van groot hydrogeologisch belang is in sommige delen van West- en Oost-Vlaanderen, maar wordt niet verder opgesplitst. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door het Zand van Egem en het Zand van Mont-Panisel, beide behorend tot het Lid van Egem. De dataset hcov_0800_basis, basis van de Ieperiaan Aquifer geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0800, dikte van de Ieperiaan Aquifer (hcov:hcov_0800_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0800_dikte (Ieperiaan Aquifer) is eerder beperkt in omvang en bevat de zanden behorende tot de Formatie van Tielt. De Ieperiaan Aquifer wordt als hoofdeenheid beschouwd daar die van groot hydrogeologisch belang is in sommige delen van West- en Oost-Vlaanderen, maar wordt niet verder opgesplitst. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door het Zand van Egem en het Zand van Mont-Panisel, beide behorend tot het Lid van Egem. De dataset hcov_0800_dikte, dikte van de Ieperiaan Aquifer geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0800_Voorkomensgebied van de Ieperiaan Aquifer (hcov:hcov_0800_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid is eerder beperkt in omvang en bevat de zanden behorende tot de Formatie van Tielt. De Ieperiaan Aquifer wordt als hoofdeenheid beschouwd daar die van groot hydrogeologisch belang is in sommige delen van West- en Oost-Vlaanderen, maar wordt niet verder opgesplitst. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door het Zand van Egem en het Zand van Mont-Panisel, beide behorend tot het Lid van Egem.

HCOV_0900, basis van het Ieperiaan Aquitardsysteem (hcov:hcov_0900_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0900_basis (Ieperiaan Aquitardsysteem) wordt gevormd door het belangrijkste deel van de Ieper Groep. Het betreft hier de beter bekende Ieperse klei. Het bevat het Silt van Kortemark, behorend tot de Formatie van Tielt, en de verschillende kleilagen van de Formatie van Kortrijk. Globaal vormt het Ieperiaan Aquitardsysteem een sterk ondoorlatende laag. De dataset hcov_0900_basis, basis van het Ieperiaan Aquitardsysteem geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_0900, dikte van het Ieperiaan Aquitardsysteem (hcov:hcov_0900_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_0900_dikte (Ieperiaan Aquitardsysteem) wordt gevormd door het belangrijkste deel van de Ieper Groep. Het betreft hier de beter bekende Ieperse klei. Het bevat het Silt van Kortemark, behorend tot de Formatie van Tielt, en de verschillende kleilagen van de Formatie van Kortrijk. Globaal vormt het Ieperiaan Aquitardsysteem een sterk ondoorlatende laag. De dataset hcov_0900_dikte, dikte van het Ieperiaan Aquitardsysteem geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 0900_Voorkomensgebied van het Ieperiaan Aquitardsysteem (hcov:hcov_0900_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt gevormd door het belangrijkste deel van de Ieper Groep. Het betreft hier de beter bekende Ieperse klei. Het bevat het Silt van Kortemark, behorend tot de Formatie van Tielt, en de verschillende kleilagen van de Formatie van Kortrijk. Globaal vormt het Ieperiaan Aquitardsysteem een sterk ondoorlatende laag.

HCOV_1000, basis van het Paleoceen Aquifersysteem (hcov:hcov_1000_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_1000_basis (Paleoceen Aquifersysteem) wordt voornamelijk gevormd door de verschillende opeenvolgende watervoerende lagen behorende tot de Landen Groep (Formaties van Tienen en Hannut) en de Formaties van Heers en Opglabbeek. Het betreft hier een sterk heterogeen samengesteld watervoerend pakket, waarin verschillende minder doorlatende kleiige lagen aanwezig zijn. De dataset hcov_1000_basis, basis van het Paleoceen Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_1000, dikte van het Paleoceen Aquifersysteem (hcov:hcov_1000_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_1000_dikte (Paleoceen Aquifersysteem) wordt voornamelijk gevormd door de verschillende opeenvolgende watervoerende lagen behorende tot de Landen Groep (Formaties van Tienen en Hannut) en de Formaties van Heers en Opglabbeek. Het betreft hier een sterk heterogeen samengesteld watervoerend pakket, waarin verschillende minder doorlatende kleiige lagen aanwezig zijn. De dataset hcov_1000_dikte, dikte van het Paleoceen Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 1000_Voorkomensgebied van het Paleoceen Aquifersysteem (hcov:hcov_1000_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid wordt voornamelijk gevormd door de verschillende opeenvolgende watervoerende lagen behorende tot de Landen Groep (Formaties van Tienen en Hannut) en de Formaties van Heers en Opglabbeek. Het betreft hier een sterk heterogeen samengesteld watervoerend pakket, waarin verschillende minder doorlatende kleiige lagen aanwezig zijn.

HCOV_1100, basis van het Krijt Aquifersysteem (hcov:hcov_1100_basis)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_1100_basis (Krijt Aquifersysteem) omvat de Formatie van Houthem, de krijtformaties van Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken, de Turoonmergels op het Massief van Brabant en de geologische lagen van het Wealdiaan. De dataset hcov_1100_basis, basis van het Krijt Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de ondergrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV_1100, dikte van het Krijt Aquifersysteem (hcov:hcov_1100_dikte)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_1100_dikte (Krijt Aquifersysteem) omvat de Formatie van Houthem, de krijtformaties van Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken, de Turoonmergels op het Massief van Brabant en de geologische lagen van het Wealdiaan. De dataset hcov_1100_dikte, dikte van het Krijt Aquifersysteem geeft in een raster per rastercel de dikte (in meter) weer van deze hydrogeologische laag.

HCOV 1100_Voorkomensgebied van het Krijt Aquifersysteem (hcov:hcov_1100_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat de Formatie van Houthem, de krijtformaties van Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken, de Turoonmergels op het Massief van Brabant en de geologische lagen van het Wealdiaan.

HCOV_1300, top van de Sokkel (hcov:hcov_1300_top)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. hcov_1300_top (Sokkel) omvat de geologische formaties van het Primair die de sokkel vormen. Meer in het bijzonder de lagen van het Carboon, Devoon en het Cambro-Siluur. De dataset hcov_1300_top, top van de Sokkel geeft in een raster per rastercel de hoogtewaarde (in m TAW) weer van de bovengrens van deze hydrogeologische laag.

HCOV 1300_Voorkomensgebied van de Sokkel (hcov:hcov_1300_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen. Deze hydrogeologische hoofdeenheid omvat de geologische formaties van het Primair die de sokkel vormen. Meer in het bijzonder de lagen van het Carboon, Devoon en het Cambro- Siluur.

Voorkomensgebieden van de HCOV-hoofdeenheden (hcov:hcov_index_vk)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo een geheel vormen.

HCOV multiband raster (hcov:hcov_multiband)

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. Dit rastermodel combineert de verschillende afzonderlijke rasters van de hydrogeologische eenheden gemodelleerd in het HCOV project in één rasterbestand met in de verschillende banden de afzonderlijke HCOV eenheden en de hoogte van hun respectievelijke basissen en diktes in mTAW. De multiband omvat de verschillende HCOV-hoofdeenheden en voor de HCOV_0200 – Kempens Aquifersysteem is er de opsplitsing in HCOV subeenheden meegenomen.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Quartair aquifersysteem (code 0100) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_0100)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Kempens aquifersysteem (code 0200) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_0200)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Oligoceen aquifersysteem (code 0400) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_0400)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem (code 0600) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_0600)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Ieperiaan aquifer (code 0800) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_0800)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Paleoceen aquifersysteem (code 1000) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_1000)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in de Sokkel (code 1300) en het Krijt aquifersysteem (code 1100) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_1300_1100)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in de Boom aquitard (code 0300), de Bartoon aquitard (code 0500), de Paniseliaan aquitard (0700) en het Ieperiaan aquitardssysteem (code 0900) (heffingsjaar 2009-2017) (gw_beleid:hgb_2009_aquitards)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Quartair aquifersysteem (code 0100) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_0100)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Kempens aquifersysteem (code 0200) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_0200)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Oligoceen aquifersysteem (code 0400) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_0400)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem (code 0600) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_0600)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Ieperiaan aquifer (code 0800) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_0800)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in het Paleoceen aquifersysteem (code 1000) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_1000)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in de Sokkel (code 1300) en het Krijt aquifersysteem (code 1100) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_1300_1100)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in de Boom aquitard (code 0300), de Bartoon aquitard (code 0500), de Paniseliaan aquitard (0700) en het Ieperiaan aquitardssysteem (code 0900) (heffingsjaar 2018-2023) (gw_beleid:hgb_2018_aquitards)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.

Voorkomensgrenzen van de heffingsgebieden voor winningen in afgesloten delen en aquitards (gw_beleid:hgb_afg)

De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren.

Hydrogeologisch homogene zones (gw_varia:hhz)

De hydrogeologisch homogene zones (HHZ) zijn zones met vergelijkbare fysische en chemische randvoorwaarden voor de verspreiding en de afbraak van nitraat in het grondwater van de hiermee geassocieerde freatische watervoerende lagen. Er zijn 33 zones gedefinieerd.

Grondwatervergunningen (huidige) (gw_vergunningen:huidige_verg)

Vergunningen verleend voor het winnen van grondwater die nu actief zijn kunnen gevisualiseerd en bevraagd worden in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Sinds 1999 zijn vergunningen verleend volgens de VLAREM-wetgeving. Ze zijn ingedeeld in klasse 1, 2 of 3, waarbij er voor klasse 1 en 2 een vergunningsplicht geldt en voor klasse 3 een meldingsplicht. De indelingslijst is terug te vinden in VLAREM I (het winnen van grondwater is opgenomen onder rubriek 53). Oudere aanvragen zijn verleend volgens het Grondwaterdecreet. Deze zijn ingedeeld in categorie A, B en C.

Hydrogeologische stratigrafie (interpretaties:hydrogeologische_stratigrafie)

De hydrostratigrafie geeft, op basis van de (gecodeerde) lithologie, een indeling weer naar de al dan niet watervoerende eigenschappen van een bepaald beschreven diepte-interval. Deze interpretatie respecteert de lithostratigrafie van het Tertiair, maar deelt deze anders in. De hiervoor gebruikte standaard is de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV). Deze kan beschouwd worden als de officiele hydrogeologische codering voor het Vlaams Gewest.

Informele hydrogeologische stratigrafie (interpretaties:informele_hydrogeologische_stratigrafie)

Een informele hydrogeologische stratigrafie van een boring geeft, op basis van de (gecodeerde) lithologie, een indeling weer naar de al dan niet watervoerende eigenschappen van een bepaald beschreven diepte-interval. Het verschil met de hydrogeologische stratigrafie is dat voor de informele hydrogeologische stratigrafie geen algemene standaard gebruikt wordt. Bij de hydrogeologische stratigrafie wordt de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV). Deze kan beschouwd worden als de officiele hydrogeologische codering voor het Vlaams Gewest.

Informele stratigrafie (interpretaties:informele_stratigrafie)

Een informele stratigrafie van een boring is, net als een formele stratigrafie, een lithostratigrafische interpretatie van een (gecodeerde) lithologische beschrijving per diepte-interval. Het verschil met de formele stratigrafie is dat de informele stratigrafie niet moet voldoen aan een algemeen aanvaarde standaard. De informele stratigrafie is een plaats in DOV om oude interpretaties of interpretaties die niet voldoen aan de huidige stratigrafische indeling toch weer te geven. De informele stratigrafie kan ook een gedetailleerde beschrijving bevatten van een lithostratigrafische eenheid.

Lithologische beschrijvingen (interpretaties:lithologische_beschrijvingen)

Wanneer een boring wordt uitgevoerd wordt er een beschrijving gemaakt van het materiaal dat men aangeboord heeft. Men beschrijft de textuur, het soort materiaal, de kleur, mineralen, fossielen, ... per diepte-interval. Dit kan zowel op het veld gebeuren als achteraf indien de stalen bewaard worden. Deze beschrijvingen kunnen gedaan worden door bijvoorbeeld de boormeester of door een geoloog. Meestal wordt de boring beschreven per diepte-interval waarover men hetzelfde materiaal herkent. De mate van detail van de beschrijving kan afhankelijk zijn van het doeleinde waarvoor men de boring uitvoert of wie de beschrijving doet: is het om een geologische kaart te maken, dienen er monsters genomen te worden voor laboratoriumanalyses, ... In DOV worden de beschrijvingen van ontsluitingen boven het aardoppervlak, aangeduid als boringen met diepte 0 m, beschreven van 0 m tot 0 m.

Grondwatermeetnetten (gw_meetnetten:meetnetten)

In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma's met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen.

Nitraatgevoelige zones (gw_bescherming:nitraatgevoelige_zones)

De oude nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones werden afgebakend bij besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot aanduiding van de nitraatgevoelige gebieden in het kader van het Decreet van 24 januari 1984. De bedoeling van de afbakening van deze gebieden was de huidige en potentiele drinkwaterwingebieden, voor wat betreft grondwater, voor verontreiniging door meststoffen te beschermen. Hiermee werd ook gevolg gegeven aan de vereiste toepassing van de Europese Nitraatrichtlijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de nitraatgevoelige gebieden en de nitraatrisicozones. In de praktijk houdt dit in, dat in nitraatgevoelige gebieden maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha per jaar mag worden toegepast; er is daar eventueel ook mogelijkheid tot derogatie. In de nitraatrisicozones geldt een verstrenge uitrijregeling. Sinds 1 januari 2007 is heel Vlaanderen kwetsbaar gebied in het kader van de nitraatrichtlijn. Desondanks zijn de vroegere nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones tot op heden niet ontheven, onder meer omdat de nitraatgevoelige gebieden een deel van de gebieden zijn waar beheersovereenkomsten Water kunnen gesloten worden. De nitraatrisicozones hebben weliswaar geen enkele betekenis meer in het mestbeleid.

Ontginningen: ontginningstoestand (2013) (ontginningen:ontginningstoestand_2013)

De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (2013) weergeeft.

Ontginningen: ontginningstoestand (2014) (ontginningen:ontginningstoestand_2014)

De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (2014) weergeeft.

Ontginningen: ontginningstoestand (2015) (ontginningen:ontginningstoestand_2015)

De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (2015) weergeeft.

Ontginningen: ontginningstoestand (2016) (ontginningen:ontginningstoestand_2016)

De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (2016) weergeeft.

Ontginningen: ontginningstoestand (2017) (ontginningen:ontginningstoestand_2017)

De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (2017) weergeeft.

Oplossingsscenario voor erosieknelpunten - knelpunten (erosie:oplsce_knelpt)

De kaart met oplossingsscenario's voor erosieknelpunten bevat de gegevens uit de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in Vlaanderen, goedgekeurd door de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse Overheid. De gegevens uit deze plannen zijn voorstellen van nuttig geachte erosiebestrijdingsmaatregelen. De opname van maatregelen in deze plannen wil niet zeggen dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Aangezien nog niet alle erosiegevoelige gemeenten beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, is de kaart niet als volledig te beschouwen. Naar schatting hebben ongeveer 120 gemeenten in het Vlaamse Gewest op minstens een deel van hun grondgebied te maken met water- en bewerkingserosie door de combinatie van de hellende topografie, het hoge leemgehalte in de bodem en de landbouwpraktijk met intensieve akkerbouw. In Vlaanderen zijn deze gemeenten geconcentreerd in een band van gemiddeld 30 kilometer in het zuiden van het Gewest. Een 100-tal gemeenten beschikken over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is opgebouwd uit enerzijds de studie van historische en omgevingsfactoren (de analyse van de randvoorwaarden), en anderzijds de identificatie van erosieknelpunten samen met een concept van oplossing bestaande uit een combinatie van brongerichte en symptoomgerichte erosiebestrijdingsmaatregelen voor elk van de knelpunten (de knelpuntanalyse). Een knelpunt wordt gedefinieerd als het gebied dat afwatert naar een gekend erosieprobleempunt. De plannen die ter goedkeuring werden ingediend, werden opgesteld door tien verschillende studiebureaus. De verscheidenheid van naamgeving en symbologie van erosiebestrijdingsmaatregelen werd voor deze kaart gereduceerd tot tien klassen van maatregelen, verdeeld over punt-, lijn- en vlakmaatregelen. De datalaag "knelpunten" bevat de afbakening van de knelpuntgebieden. Een knelpuntgebied is het afstromingsgebied dat bijdraagt tot de problemen van modderoverlast in een bepaald knelpunt.

Oplossingsscenario voor erosieknelpunten - lijnmaatregelen (erosie:oplsce_lijnmtrgl)

De kaart met oplossingsscenario's voor erosieknelpunten bevat de gegevens uit de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in Vlaanderen, goedgekeurd door de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse Overheid. De gegevens uit deze plannen zijn voorstellen van nuttig geachte erosiebestrijdingsmaatregelen. De opname van maatregelen in deze plannen wil niet zeggen dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Aangezien nog niet alle erosiegevoelige gemeenten beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, is de kaart niet als volledig te beschouwen. Naar schatting hebben ongeveer 120 gemeenten in het Vlaamse Gewest op minstens een deel van hun grondgebied te maken met water- en bewerkingserosie door de combinatie van de hellende topografie, het hoge leemgehalte in de bodem en de landbouwpraktijk met intensieve akkerbouw. In Vlaanderen zijn deze gemeenten geconcentreerd in een band van gemiddeld 30 kilometer in het zuiden van het Gewest. Een 100-tal gemeenten beschikken over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is opgebouwd uit enerzijds de studie van historische en omgevingsfactoren (de analyse van de randvoorwaarden), en anderzijds de identificatie van erosieknelpunten samen met een concept van oplossing bestaande uit een combinatie van brongerichte en symptoomgerichte erosiebestrijdingsmaatregelen voor elk van de knelpunten (de knelpuntanalyse). Een knelpunt wordt gedefinieerd als het gebied dat afwatert naar een gekend erosieprobleempunt. De plannen die ter goedkeuring werden ingediend, werden opgesteld door tien verschillende studiebureaus. De verscheidenheid van naamgeving en symbologie van erosiebestrijdingsmaatregelen werd voor deze kaart gereduceerd tot tien klassen van maatregelen, verdeeld over punt-, lijn- en vlakmaatregelen. De datalaag "lijnmaatregelen" bevat de voorgestelde maatregelen die als een lijn kunnen weergegeven worden (bv. dammen, grasbufferstroken, grasgangen, buffergrachten en kleine landschapselementen).

Oplossingsscenario voor erosieknelpunten - plangebieden (erosie:oplsce_plangb)

De kaart met oplossingsscenario's voor erosieknelpunten bevat de gegevens uit de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in Vlaanderen, goedgekeurd door de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse Overheid. De gegevens uit deze plannen zijn voorstellen van nuttig geachte erosiebestrijdingsmaatregelen. De opname van maatregelen in deze plannen wil niet zeggen dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Aangezien nog niet alle erosiegevoelige gemeenten beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, is de kaart niet als volledig te beschouwen. Naar schatting hebben ongeveer 120 gemeenten in het Vlaamse Gewest op minstens een deel van hun grondgebied te maken met water- en bewerkingserosie door de combinatie van de hellende topografie, het hoge leemgehalte in de bodem en de landbouwpraktijk met intensieve akkerbouw. In Vlaanderen zijn deze gemeenten geconcentreerd in een band van gemiddeld 30 kilometer in het zuiden van het Gewest. Een 100-tal gemeenten beschikken over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is opgebouwd uit enerzijds de studie van historische en omgevingsfactoren (de analyse van de randvoorwaarden), en anderzijds de identificatie van erosieknelpunten samen met een concept van oplossing bestaande uit een combinatie van brongerichte en symptoomgerichte erosiebestrijdingsmaatregelen voor elk van de knelpunten (de knelpuntanalyse). Een knelpunt wordt gedefinieerd als het gebied dat afwatert naar een gekend erosieprobleempunt. De plannen die ter goedkeuring werden ingediend, werden opgesteld door tien verschillende studiebureaus. De verscheidenheid van naamgeving en symbologie van erosiebestrijdingsmaatregelen werd voor deze kaart gereduceerd tot tien klassen van maatregelen, verdeeld over punt-, lijn- en vlakmaatregelen. De datalaag "plangebieden" bevat de afbakening van de gebieden waarvoor de gemeenten hun gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen hebben opgemaakt.

Oplossingsscenario voor erosieknelpunten - puntmaatregelen (erosie:oplsce_ptmtrgl)

De kaart met oplossingsscenario's voor erosieknelpunten bevat de gegevens uit de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in Vlaanderen, goedgekeurd door de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse Overheid. De gegevens uit deze plannen zijn voorstellen van nuttig geachte erosiebestrijdingsmaatregelen. De opname van maatregelen in deze plannen wil niet zeggen dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Aangezien nog niet alle erosiegevoelige gemeenten beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, is de kaart niet als volledig te beschouwen. Naar schatting hebben ongeveer 120 gemeenten in het Vlaamse Gewest op minstens een deel van hun grondgebied te maken met water- en bewerkingserosie door de combinatie van de hellende topografie, het hoge leemgehalte in de bodem en de landbouwpraktijk met intensieve akkerbouw. In Vlaanderen zijn deze gemeenten geconcentreerd in een band van gemiddeld 30 kilometer in het zuiden van het Gewest. Een 100-tal gemeenten beschikken over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is opgebouwd uit enerzijds de studie van historische en omgevingsfactoren (de analyse van de randvoorwaarden), en anderzijds de identificatie van erosieknelpunten samen met een concept van oplossing bestaande uit een combinatie van brongerichte en symptoomgerichte erosiebestrijdingsmaatregelen voor elk van de knelpunten (de knelpuntanalyse). Een knelpunt wordt gedefinieerd als het gebied dat afwatert naar een gekend erosieprobleempunt. De plannen die ter goedkeuring werden ingediend, werden opgesteld door tien verschillende studiebureaus. De verscheidenheid van naamgeving en symbologie van erosiebestrijdingsmaatregelen werd voor deze kaart gereduceerd tot tien klassen van maatregelen, verdeeld over punt-, lijn- en vlakmaatregelen. De datalaag "puntmaatregelen" bevat de voorgestelde maatregelen die als een punt kunnen weergegeven worden (bv. erosiepoelen, reliefwijzigingen en waterinfrastructuur).

Profielen kartering (profielen:profielen_kartering)

Voorstelling van de profiellijnen, horende bij de Quartair en Tertiair kartering op schaal 1/50.000 en van de Krijtfacieskartering op schaal van Vlaanderen. Voor het Quartair en Tertiair werden per kaartblad 1 of meerdere profiellijnen getrokken. Voor het krijt zijn deze kaartbladonafhankelijk. Bij de lijnen hoort telkens een link naar de profielfiguur zoals die opgeleverd werd bij de kartering. De attributen geven aan bij welke kartering de lijn hoort, op welk kaartblad het ligt en welk volgnummer het profiel daarin heeft.

Quartair profieltypekaart kaartblad 5 - 6 Sint-Margriete - Watervliet (quartair:quartair_0506)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 1 - 7 Essen - Kapellen (quartair:quartair_07)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 2 - 8 Meerle - Turnhout (quartair:quartair_08)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 3 - 9 Maarle - Arendonk (quartair:quartair_09)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 4 - 5 - 11 - 12 Oostende (quartair:quartair_12_11_04_05)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 13 Brugge (quartair:quartair_13)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 14 Lokeren (quartair:quartair_14)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 15 Antwerpen (quartair:quartair_15)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 16 Lier (quartair:quartair_16)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 17 Mol (quartair:quartair_17)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 10 - 18 Maaseik-Beverbeek (quartair:quartair_18)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 19 - 20 Veurne - Roeselare (quartair:quartair_20)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair geologische profieltypekaart (1/200.000) (quartair:quartair_200k)

Bedoeling was om aan de inhoud van de bestaande kaarten niet te raken, enkel daar waar er aan de randen moeilijkheden ondervonden werden met aaneensluiting. In eerste instantie werd nagegaan waar de boringen gelokaliseerd zijn in die specifieke probleemgrensstroken. Voor het aaneensluiten van de verschillende kaartbladen werden de interpretaties van de respectievelijke boringen zorgvuldig bekeken en zonodig geherinterpreteerd om aaneensluiting mogelijk te maken. Op de resulterende kaart worden uiteindelijk 25 karteereenheden onderscheiden. Iedere karteereenheid is genetisch en chronostratigrafisch gedefinieerd. De karteereenheden vormen de bouwstenen van de verschillende profieltypes. Een profieltype is dus gedefinieerd aan de hand van een welbepaalde opeenvolging van de karteereenheden. Om een profieltypekaart leesbaar te houden is het echter wenselijk om het aantal eenheden per profieltype te beperken tot acht (Mengling & Vinken, 1975). Dat maximum aantal eenheden is in geen enkel profieltype bereikt. De oorspronkelijke karteereenheden waren verschillend gedefinieerd, afhankelijk van de opdrachthouder die de kartering (1/50.000) heeft uitgevoerd, of zelfs van kaartblad tot kaartblad opgesteld door dezelfde opdrachthouder. Sommige karteereenheden waren lithostratigrafisch benoemd, anderen waren lithologisch gedefinieerd. Daarenboven gebruikten de diverse opdrachthouders doorgaans verschillende lithostratigrafische benamingen voor dezelfde karteereenheid. Met de doelstelling voor ogen dat deze overzichtskaart in eerste instantie voor een niet-geoloog is bestemd, is geopteerd voor een eenvoudige definiering van de karteereenheden. De karteereenheden zijn bijgevolg gedefinieerd aan de hand van de genese en de ouderdom van de afzettingen. Op basis van de genese worden vier groepen onderscheiden, namelijk fluviatiele afzettingen (F), eolische afzettingen (E), getijdenafzettingen (G) en hellingsafzettingen (H). Wat de quartaire chronostratigrafie betreft, worden in Vlaanderen twee classificaties gevolgd. Een eerste groep volgt de internationale classificatie zoals die is vastgelegd door de International Union of Geological Sciences (IUGS, 2000). Daarbij vangt het Quartair 1,81 miljoen jaar geleden aan. Die bepaling is echter alleen gebaseerd op de studie van mariene sedimenten die afkomstig zijn van Zuid-Italie (Aguirre & Pasini, 1985). De kaarten die de Katholieke Universiteit Leuven heeft opgesteld volgen deze classificatie. Een tweede groep volgt de Noordwest-Europese classificatie. Het Quartair, meer bepaald het Pleistoceen, is oorspronkelijk gedefinieerd in Noordwest-Europa als de periode waarin koude invloeden duidelijk hun stempel op de afzettingen hebben gedrukt (Lyell, 1839). Het Quartair is dan ook met een koude fase begonnen ongeveer 2,6 miljoen jaar geleden. Die fase wordt onder andere gekenmerkt door het verdwijnen van de subtropische planten, door veranderingen bij de zoogdieren en door de aanwezigheid van schelpen en andere organismen in de Noordzee die vandaag nog enkel in koudere gebieden voorkomen. Al die veranderingen vallen zo goed als samen met de omkering van het aardmagnetische veld, de Gauss - Matuyamagrens genoemd. Op basis van die elementen gebruikt de auteur van deze quartairgeologische overzichtskaart, evenals onder andere geologen in Belgie, Nederland, Groot-Brittannie en in andere landen, de oorspronkelijke definiering van het Quartair. In de "plenaire sessie van het ICS in Kyoto (1992)" is gebleken dat de sterke stroming binnen de groep van quartairgeologen om de ondergrens van het Quartair te herdefinieren naar de vroegere grens van ongeveer 2,6 miljoen jaar resultaten boekt. Een gezamenlijke groep van specialisten uit het Quartair en het Neogeen onderzoekt het probleem opnieuw. Aangezien beide classificaties in Vlaanderen worden gehanteerd, is bij de opmaak van deze kaart een chronostratigrafische overzichtstabel opgesteld waarop beide classificaties zijn voorgesteld zodat de gebruiker steeds een leidraad bij de hand heeft om de informatie in de tijd te plaatsen.

Quartair profieltypekaart kaartblad 21 Tielt (quartair:quartair_21)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 22 Gent (quartair:quartair_22)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 23 Mechelen (quartair:quartair_23)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 24 Aarschot (quartair:quartair_24)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 25 Hasselt (quartair:quartair_25)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 26 Rekem (quartair:quartair_26)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 27 - 28 - 36 Proven - Ieper - Ploegsteert (quartair:quartair_28)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 29 Kortrijk (quartair:quartair_29)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 30 - 38 Geraardsbergen - Ath (quartair:quartair_30)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 31 - 39 Brussel - Nijvel (quartair:quartair_31)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 32 Leuven (quartair:quartair_32)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 33 Sint-Truiden (quartair:quartair_33)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 34 - 35 Tongeren (quartair:quartair_34)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartair profieltypekaart kaartblad 41 Waremme (quartair:quartair_41)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Samengestelde Quartairprofieltypekaart Vlaanderen (1/50.000) (quartair:quartair_samengesteld)

Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes voor gans Vlaanderen. Deze kaart is samengesteld op basis van de individuele Quartairgeologische profieltypekaarten per kaartblad op schaal 1/50.000. Elke individuele kaart per kaartblad geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten per kaartblad aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.

Quartaire stratigrafie (interpretaties:quartaire_stratigrafie)

De quartaire afzettingen in Vlaanderen, de jongste afzettingen, zijn lateraal en verticaal heterogeen en varieren erg in dikte. De afzettingen zijn vooral onder continentale omstandigheden tot stand gekomen (rivier-, duinafzettingen). Eigenlijk zijn het pakketten die zelden meer dan 30 meter en soms zelfs minder dan 1 meter dik zijn. Omwille van deze grote eigenheid en de grote mate van detail van de beschrijvingen, werd hiervoor een eigen stratigrafische codering uitgewerkt voor Vlaanderen.

Dieptecriterium voor rubriek 55.1 - VLAREM-trein 2011 (dov-pub:r55GeoTiff)

De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen tot welke diepte er meldingsplicht is voor boringen opgedeeld onder rubriek 55.1 en vanaf welke diepte er een milieuvergunning dient aangevraagd te worden.

H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen - Aandachtspunten (h3o:rds_alg_aandachtspunten)

Deze polygoon geeft de algemene aandachtspunten weer. Aandachtspunten is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-Roerdalslenk - Geologie' en 'H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie'.

H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen - Breuken aan het maaiveld waarneembaar (h3o:rds_alg_breuken_maaiveld)

Deze lijnen geven de locatie van de breuken weer die aan het maaiveld waarneembaar zijn. Breuken aan het maaiveld waarneembaar is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-Roerdalslenk - Geologie' en 'H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie'.

H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen - Inventarisatiegebied (h3o:rds_alg_inventarisatiegebied)

Deze polygoon geeft de locatie van het inventarisatiegebied weer. Inventarisatiegebied is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-Roerdalslenk - Geologie' en 'H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie'.

H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen - Modelgebied (h3o:rds_alg_modelgebied)

Deze polygoon geeft de locatie van het modelgebied weer. Dit is het gebied waarbinnen het geologisch en het hydrogeologisch lagenmodel werden samengesteld. Kaartlaag Modelgebied maakt deel uit van de dataset 'H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-Roerdalslenk - Geologie' en 'H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie'.

H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen - Seismische lijnen (h3o:rds_alg_seismische_lijnen)

Deze lijnen geven de locatie van de gebruikte seismische lijnen weer. Seismische lijnen is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-Roerdalslenk - Geologie' en 'H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie'.

H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen - Topografie (h3o:rds_alg_topografie)

Deze polygoon geeft de topografie van de regio weer. Topografie is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-Roerdalslenk - Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-Roerdalslenk - Geologie' en 'H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie'.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Beegden (h3o:rds_geo_basis_be)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Beegden.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Bilzen (h3o:rds_geo_basis_bi)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Bilzen.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Boom (h3o:rds_geo_basis_bm)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Boom.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Borgloon (h3o:rds_geo_basis_bo)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Borgloon.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Boxtel (h3o:rds_geo_basis_bx)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Boxtel.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Diest/Bolderberg/Ville (h3o:rds_geo_basis_dibb)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Diest/Bolderberg/Ville.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Eigenbilzen (h3o:rds_geo_basis_eg)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Eigenbilzen.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Hannut (h3o:rds_geo_basis_ha)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Hannut.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Holoceen (h3o:rds_geo_basis_hl)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van het Holoceen (HL).

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Heers (h3o:rds_geo_basis_hs)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Heers.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Inden (h3o:rds_geo_basis_ie)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Inden.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Kiezelooliet Formatie (h3o:rds_geo_basis_ki)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Kiezelooliet Formatie.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Maassluis (h3o:rds_geo_basis_ms)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Maassluis.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Oosterhout (h3o:rds_geo_basis_oo)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Oosterhout.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Opglabbeek (h3o:rds_geo_basis_op)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Opglabbeek.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Waalre (h3o:rds_geo_basis_pzwa)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Waalre.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (h3o:rds_geo_basis_sh)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Sterksel (h3o:rds_geo_basis_st)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Sterksel.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Stramproy (h3o:rds_geo_basis_sy)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Stramproy.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart basis Formatie van Voort (h3o:rds_geo_basis_vo)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formatie van Voort.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Boringen met informele stratigrafie (h3o:rds_geo_boringen_informele)

Deze laag geeft de selectie van DOV-boringen weer die een informele stratigrafie hebben gekregen tijdens het H3O-Roerdalslenk project.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Beegden (h3o:rds_geo_br_be)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Beegden snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Bilzen (h3o:rds_geo_br_bi)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Bilzen snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Boom (h3o:rds_geo_br_bm)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Boom snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Borgloon (h3o:rds_geo_br_bo)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Borgloon snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Boxtel (h3o:rds_geo_br_bx)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Boxtel snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Diest/Bolderberg/Ville (h3o:rds_geo_br_dibb)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Diest/Bolderberg/Ville snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Eigenbilzen (h3o:rds_geo_br_eg)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Eigenbilzen snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Hannut (h3o:rds_geo_br_ha)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Hannut snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Holoceen (h3o:rds_geo_br_hl)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van het Holoceen (HL) snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Heers (h3o:rds_geo_br_hs)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Heers snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Inden (h3o:rds_geo_br_ie)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Inden snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Kiezelooliet Formatie (h3o:rds_geo_br_ki)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Kiezelooliet Formatie snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Maassluis (h3o:rds_geo_br_ms)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Maassluis snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Oosterhout (h3o:rds_geo_br_oo)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Oosterhout snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Opglabbeek (h3o:rds_geo_br_op)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Opglabbeek snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Waalre (h3o:rds_geo_br_pzwa)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Waalre snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (h3o:rds_geo_br_sh)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Sterksel (h3o:rds_geo_br_st)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Sterksel snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Stramproy (h3o:rds_geo_br_sy)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Stramproy snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Breuken Formatie van Voort (h3o:rds_geo_br_vo)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van de Formatie van Voort snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Beegden (h3o:rds_geo_dikte_be)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Beegden.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Bilzen (h3o:rds_geo_dikte_bi)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Bilzen.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Boom (h3o:rds_geo_dikte_bm)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Boom.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Borgloon (h3o:rds_geo_dikte_bo)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Borgloon.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Boxtel (h3o:rds_geo_dikte_bx)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Boxtel.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Diest/Bolderberg/Ville (h3o:rds_geo_dikte_dibb)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Diest/Bolderberg/Ville.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Eigenbilzen (h3o:rds_geo_dikte_eg)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Eigenbilzen.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Hannut (h3o:rds_geo_dikte_ha)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Hannut.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Holoceen (h3o:rds_geo_dikte_hl)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van het Holoceen (HL).

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Heers (h3o:rds_geo_dikte_hs)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Heers.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Inden (h3o:rds_geo_dikte_ie)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Inden.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Kiezelooliet Formatie (h3o:rds_geo_dikte_ki)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Kiezelooliet Formatie.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Maassluis (h3o:rds_geo_dikte_ms)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Maassluis.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Oosterhout (h3o:rds_geo_dikte_oo)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Oosterhout.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Opglabbeek (h3o:rds_geo_dikte_op)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Opglabbeek.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Waalre (h3o:rds_geo_dikte_pzwa)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Waalre.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (h3o:rds_geo_dikte_sh)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Sterksel (h3o:rds_geo_dikte_st)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Sterksel.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Stramproy (h3o:rds_geo_dikte_sy)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Stramproy.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Dikte Formatie van Voort (h3o:rds_geo_dikte_vo)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van de Formatie van Voort.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Beegden (h3o:rds_geo_top_be)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Beegden.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Bilzen (h3o:rds_geo_top_bi)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Bilzen.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Boom (h3o:rds_geo_top_bm)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Boom.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Borgloon (h3o:rds_geo_top_bo)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Borgloon.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Boxtel (h3o:rds_geo_top_bx)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Boxtel.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Diest/Bolderberg/Ville (h3o:rds_geo_top_dibb)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Diest/Bolderberg/Ville.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Eigenbilzen (h3o:rds_geo_top_eg)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Eigenbilzen.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Hannut (h3o:rds_geo_top_ha)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Hannut.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Holoceen (h3o:rds_geo_top_hl)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van het Holoceen (HL).

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Heers (h3o:rds_geo_top_hs)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Heers.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Inden (h3o:rds_geo_top_ie)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Inden.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Kiezelooliet Formatie (h3o:rds_geo_top_ki)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Kiezelooliet Formatie.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Maassluis (h3o:rds_geo_top_ms)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Maassluis.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Oosterhout (h3o:rds_geo_top_oo)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Oosterhout.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Opglabbeek (h3o:rds_geo_top_op)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Opglabbeek.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Waalre (h3o:rds_geo_top_pzwa)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Waalre.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (h3o:rds_geo_top_sh)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Sterksel (h3o:rds_geo_top_st)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Sterksel.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Stramproy (h3o:rds_geo_top_sy)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Stramproy.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Voort (h3o:rds_geo_top_vo)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Voort.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Beegden (h3o:rds_geo_vk_be)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Beegden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Boxtel (h3o:rds_geo_vk_bx)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Boxtel weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Diest/Bolderberg/Ville (h3o:rds_geo_vk_dibb)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Diest/Bolderberg/Ville weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Holoceen (h3o:rds_geo_vk_hl)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van het Holoceen (HL) weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Inden (h3o:rds_geo_vk_ie)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Inden weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Kiezelooliet Formatie (h3o:rds_geo_vk_ki)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Kiezelooliet Formatie weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Maassluis (h3o:rds_geo_vk_ms)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Maassluis weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Oosterhout (h3o:rds_geo_vk_oo)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Oosterhout weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Waalre (h3o:rds_geo_vk_pzwa)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Waalre weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Sterksel (h3o:rds_geo_vk_st)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Sterksel weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Stramproy (h3o:rds_geo_vk_sy)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Stramproy weer.

H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Voort (h3o:rds_geo_vk_vo)

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Voort weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BE-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_bek1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BE-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BE-k-2 (h3o:rds_hyd_basis_bek2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BE-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BE-z-1 (h3o:rds_hyd_basis_bez1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BE-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BE-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_bez2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BE-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BE-z-3 (h3o:rds_hyd_basis_bez3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BE-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BX-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_bxk1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BX-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BX-k-2 (h3o:rds_hyd_basis_bxk2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BX-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BXLM-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_bxlmk1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BXLM-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BXSC-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_bxsck1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BXSC-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BX-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_bxz2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BX-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BX-z-3 (h3o:rds_hyd_basis_bxz3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BX-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BX-z-4 (h3o:rds_hyd_basis_bxz4)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BX-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0252 + 0253-1 (h3o:rds_hyd_basis_d0253_1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0252 + 0253-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0253-2 (h3o:rds_hyd_basis_d0253_2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0253-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0253-3 (h3o:rds_hyd_basis_d0253_3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0253-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0253-v1 (h3o:rds_hyd_basis_d0253v1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0253-v1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0253-v2 (h3o:rds_hyd_basis_d0253v2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0253-v2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0254-1 (h3o:rds_hyd_basis_d0254_1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0254-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0254-2 (h3o:rds_hyd_basis_d0254_2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0254-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0255 (h3o:rds_hyd_basis_d0255)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0255.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0256 (h3o:rds_hyd_basis_d0256)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0256.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0300 (h3o:rds_hyd_basis_d0300)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0300.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0410 + 0420 + 0431 (h3o:rds_hyd_basis_d0410)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0410 + 0420 + 0431.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0441 (h3o:rds_hyd_basis_d0441)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0441.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 0451 + 0452 (h3o:rds_hyd_basis_d0451)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 0451 + 0452.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 1021 + 1022 (h3o:rds_hyd_basis_d1021)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 1021 + 1022.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 1023 + 1032 (h3o:rds_hyd_basis_d1023)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 1023 + 1032.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis 1033 +1034 (h3o:rds_hyd_basis_d1033)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van 1033 +1034.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis HL-c (h3o:rds_hyd_basis_hlc)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van HL-c.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis IE-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_iek1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van IE-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis IE-k-2 (h3o:rds_hyd_basis_iek2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van IE-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis IE-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_iez2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van IE-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis IE-z-3 (h3o:rds_hyd_basis_iez3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van IE-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis Kl-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_kik1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van Kl-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis Kl-k-2 (h3o:rds_hyd_basis_kik2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van Kl-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis Kl-k-3 (h3o:rds_hyd_basis_kik3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van Kl-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis Kl-k-4 (h3o:rds_hyd_basis_kik4)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van Kl-k-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis Kl-z-1 (h3o:rds_hyd_basis_kiz1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van Kl-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis KI-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_kiz2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van KI-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis KI-z-3 (h3o:rds_hyd_basis_kiz3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van KI-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis Kl-z-4 (h3o:rds_hyd_basis_kiz4)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van Kl-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis Kl-z-5 (h3o:rds_hyd_basis_kiz5)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van Kl-z-5.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis MS-z (h3o:rds_hyd_basis_msz1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van MS-z.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis OO-c (h3o:rds_hyd_basis_ooc)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van OO-c.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis OO-z-1 + OO-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_ooz1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van OO-z-1 + OO-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis PZWA-z-1 (h3o:rds_hyd_basis_pzwaz1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van PZWA-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis PZWA-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_pzwaz2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van PZWA-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis PZWA-z-3 (h3o:rds_hyd_basis_pzwaz3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van PZWA-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis PZWA-z-4 (h3o:rds_hyd_basis_pzwaz4)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van PZWA-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis ST-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_stk1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van ST-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis ST-z-1 (h3o:rds_hyd_basis_stz1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van ST-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis ST-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_stz2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van ST-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis SY-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_syk1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van SY-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis SY-k-2 (h3o:rds_hyd_basis_syk2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van SY-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis SY-k-3 (h3o:rds_hyd_basis_syk3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van SY-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis SY-z-1 (h3o:rds_hyd_basis_syz1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van SY-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis SY-z-2 (h3o:rds_hyd_basis_syz2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van SY-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis SY-z-3 (h3o:rds_hyd_basis_syz3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van SY-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis SY-z-4 (h3o:rds_hyd_basis_syz4)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van SY-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis WA-k-1 (h3o:rds_hyd_basis_wak1)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van WA-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis WA-k-2 (h3o:rds_hyd_basis_wak2)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van WA-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis WA-k-3 (h3o:rds_hyd_basis_wak3)

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van WA-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 0253-v1 (h3o:rds_hyd_br_0253_v1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 0253-v1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 0253-v2 (h3o:rds_hyd_br_0253_v2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 0253-v2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 0254-1 (h3o:rds_hyd_br_0254_1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 0254-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 0254-2 (h3o:rds_hyd_br_0254_2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 0254-2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 0255 (h3o:rds_hyd_br_0255)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 0255 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 0300 (h3o:rds_hyd_br_0300)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 0300 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 0441 (h3o:rds_hyd_br_0441)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 0441 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 1021 + 1022 (h3o:rds_hyd_br_1021_1022)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 1021 + 1022 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 1023 + 1032 (h3o:rds_hyd_br_1023_1032)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 1023 + 1032 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken 1033 +1034 (h3o:rds_hyd_br_1033_1034)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van 1033 +1034 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken BE-k-1 (h3o:rds_hyd_br_bek1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van BE-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken BE-k-2 (h3o:rds_hyd_br_bek2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van BE-k-2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken BX-k-1 (h3o:rds_hyd_br_bxk1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van BX-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken BX-k-2 (h3o:rds_hyd_br_bxk2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van BX-k-2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken BXLM-k-1 (h3o:rds_hyd_br_bxlmk1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van BXLM-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken BXSC-k-1 (h3o:rds_hyd_br_bxsck1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van BXSC-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken HL-c (h3o:rds_hyd_br_hlc)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van HL-c snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken IE-k-1 (h3o:rds_hyd_br_iek1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van IE-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken IE-k-2 (h3o:rds_hyd_br_iek2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van IE-k-2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken KI-k-1 (h3o:rds_hyd_br_kik1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van KI-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken KI-k-2 (h3o:rds_hyd_br_kik2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van KI-k-2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken KI-k-3 (h3o:rds_hyd_br_kik3)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van KI-k-3 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken KI-k-4 (h3o:rds_hyd_br_kik4)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van KI-k-4 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken OO-c (h3o:rds_hyd_br_ooc)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van OO-c snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken OO-k-1 (h3o:rds_hyd_br_ook1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van OO-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken ST-k-1 (h3o:rds_hyd_br_stk1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van ST-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken SY-k-1 (h3o:rds_hyd_br_syk1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van SY-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken SY-k-2 (h3o:rds_hyd_br_syk2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van SY-k-2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken SY-k-3 (h3o:rds_hyd_br_syk3)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van SY-k-3 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken WA-k-1 (h3o:rds_hyd_br_wak1)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van WA-k-1 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken WA-k-2 (h3o:rds_hyd_br_wak2)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van WA-k-2 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Breuken WA-k-3 (h3o:rds_hyd_br_wak3)

Deze lijnen geven de locaties van breuken die de basis van WA-k-3 snijden weer.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BE-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_bek1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BE-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BE-k-2 (h3o:rds_hyd_dikte_bek2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BE-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BE-z-1 (h3o:rds_hyd_dikte_bez1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BE-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BE-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_bez2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BE-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BE-z-3 (h3o:rds_hyd_dikte_bez3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BE-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BX-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_bxk1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BX-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BX-k-2 (h3o:rds_hyd_dikte_bxk2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BX-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BXLM-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_bxlmk1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BXLM-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BXSC-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_bxsck1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BXSC-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BX-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_bxz2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BX-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BX-z-3 (h3o:rds_hyd_dikte_bxz3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BX-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte BX-z-4 (h3o:rds_hyd_dikte_bxz4)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van BX-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0252 + 0253-1 (h3o:rds_hyd_dikte_d0253_1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0252 + 0253-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0253-2 (h3o:rds_hyd_dikte_d0253_2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0253-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0253-3 (h3o:rds_hyd_dikte_d0253_3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0253-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0253-v1 (h3o:rds_hyd_dikte_d0253v1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0253-v1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0253-v2 (h3o:rds_hyd_dikte_d0253v2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0253-v2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0254-1 (h3o:rds_hyd_dikte_d0254_1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0254-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0254-2 (h3o:rds_hyd_dikte_d0254_2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0254-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0255 (h3o:rds_hyd_dikte_d0255)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0255.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0256 (h3o:rds_hyd_dikte_d0256)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0256.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0300 (h3o:rds_hyd_dikte_d0300)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0300.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0410 + 0420 + 0431 (h3o:rds_hyd_dikte_d0410)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0410 + 0420 + 0431.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0441 (h3o:rds_hyd_dikte_d0441)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0441.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0451 + 0452 (h3o:rds_hyd_dikte_d0451)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0451 + 0452.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 1021 + 1022 (h3o:rds_hyd_dikte_d1021)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 1021 + 1022.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 1023 + 1032 (h3o:rds_hyd_dikte_d1023)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 1023 + 1032.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 1033 +1034 (h3o:rds_hyd_dikte_d1033)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van 1033 +1034.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte HL-c (h3o:rds_hyd_dikte_hlc)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van HL-c.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte IE-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_iek1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van IE-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte IE-k-2 (h3o:rds_hyd_dikte_iek2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van IE-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte IE-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_iez2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van IE-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte IE-z-3 (h3o:rds_hyd_dikte_iez3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van IE-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte Kl-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_kik1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van Kl-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte Kl-k-2 (h3o:rds_hyd_dikte_kik2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van Kl-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte Kl-k-3 (h3o:rds_hyd_dikte_kik3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van Kl-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte Kl-k-4 (h3o:rds_hyd_dikte_kik4)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van Kl-k-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte Kl-z-1 (h3o:rds_hyd_dikte_kiz1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van Kl-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte KI-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_kiz2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van KI-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte KI-z-3 (h3o:rds_hyd_dikte_kiz3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van KI-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte Kl-z-4 (h3o:rds_hyd_dikte_kiz4)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van Kl-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte Kl-z-5 (h3o:rds_hyd_dikte_kiz5)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van Kl-z-5.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte MS-z (h3o:rds_hyd_dikte_msz1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van MS-z.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte OO-c (h3o:rds_hyd_dikte_ooc)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van OO-c.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte OO-z-1 + OO-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_ooz1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van OO-z-1 + OO-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte PZWA-z-1 (h3o:rds_hyd_dikte_pzwaz1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van PZWA-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte PZWA-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_pzwaz2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van PZWA-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte PZWA-z-3 (h3o:rds_hyd_dikte_pzwaz3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van PZWA-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte PZWA-z-4 (h3o:rds_hyd_dikte_pzwaz4)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van PZWA-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte ST-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_stk1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van ST-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte ST-z-1 (h3o:rds_hyd_dikte_stz1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van ST-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte ST-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_stz2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van ST-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte SY-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_syk1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van SY-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte SY-k-2 (h3o:rds_hyd_dikte_syk2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van SY-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte SY-k-3 (h3o:rds_hyd_dikte_syk3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van SY-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte SY-z-1 (h3o:rds_hyd_dikte_syz1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van SY-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte SY-z-2 (h3o:rds_hyd_dikte_syz2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van SY-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte SY-z-3 (h3o:rds_hyd_dikte_syz3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van SY-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte SY-z-4 (h3o:rds_hyd_dikte_syz4)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van SY-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte WA-k-1 (h3o:rds_hyd_dikte_wak1)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van WA-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte WA-k-2 (h3o:rds_hyd_dikte_wak2)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van WA-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte WA-k-3 (h3o:rds_hyd_dikte_wak3)

Deze laag geeft de dikte (m) weer van WA-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BE-k-1 (h3o:rds_hyd_top_bek1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BE-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BE-k-2 (h3o:rds_hyd_top_bek2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BE-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BE-z-1 (h3o:rds_hyd_top_bez1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BE-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BE-z-2 (h3o:rds_hyd_top_bez2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BE-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BE-z-3 (h3o:rds_hyd_top_bez3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BE-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BX-k-1 (h3o:rds_hyd_top_bxk1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BX-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BX-k-2 (h3o:rds_hyd_top_bxk2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BX-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BXLM-k-1 (h3o:rds_hyd_top_bxlmk1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BXLM-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BXSC-k-1 (h3o:rds_hyd_top_bxsck1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BXSC-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BX-z-2 (h3o:rds_hyd_top_bxz2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BX-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BX-z-3 (h3o:rds_hyd_top_bxz3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BX-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top BX-z-4 (h3o:rds_hyd_top_bxz4)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van BX-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0252 + 0253-1 (h3o:rds_hyd_top_d0253_1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0252 + 0253-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0253-2 (h3o:rds_hyd_top_d0253_2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0253-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0253-3 (h3o:rds_hyd_top_d0253_3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0253-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0253-v1 (h3o:rds_hyd_top_d0253v1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0253-v1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0253-v2 (h3o:rds_hyd_top_d0253v2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0253-v2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0254-1 (h3o:rds_hyd_top_d0254_1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0254-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0254-2 (h3o:rds_hyd_top_d0254_2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0254-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0255 (h3o:rds_hyd_top_d0255)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0255.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0256 (h3o:rds_hyd_top_d0256)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0256.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0300 (h3o:rds_hyd_top_d0300)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0300.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0410 + 0420 + 0431 (h3o:rds_hyd_top_d0410)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0410 + 0420 + 0431.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0441 (h3o:rds_hyd_top_d0441)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0441.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 0451 + 0452 (h3o:rds_hyd_top_d0451)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 0451 + 0452.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 1021 + 1022 (h3o:rds_hyd_top_d1021)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 1021 + 1022.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 1023 + 1032 (h3o:rds_hyd_top_d1023)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 1023 + 1032.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top 1033 +1034 (h3o:rds_hyd_top_d1033)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van 1033 +1034.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top HL-c (h3o:rds_hyd_top_hlc)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van HL-c.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top IE-k-1 (h3o:rds_hyd_top_iek1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van IE-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top IE-k-2 (h3o:rds_hyd_top_iek2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van IE-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top IE-z-2 (h3o:rds_hyd_top_iez2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van IE-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top IE-z-3 (h3o:rds_hyd_top_iez3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van IE-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top Kl-k-1 (h3o:rds_hyd_top_kik1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van Kl-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top Kl-k-2 (h3o:rds_hyd_top_kik2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van Kl-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top Kl-k-3 (h3o:rds_hyd_top_kik3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van Kl-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top Kl-k-4 (h3o:rds_hyd_top_kik4)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van Kl-k-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top Kl-z-1 (h3o:rds_hyd_top_kiz1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van Kl-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top KI-z-2 (h3o:rds_hyd_top_kiz2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van KI-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top KI-z-3 (h3o:rds_hyd_top_kiz3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van KI-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top Kl-z-4 (h3o:rds_hyd_top_kiz4)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van Kl-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top Kl-z-5 (h3o:rds_hyd_top_kiz5)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van Kl-z-5.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top MS-z (h3o:rds_hyd_top_msz1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van MS-z.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top OO-c (h3o:rds_hyd_top_ooc)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van OO-c.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top OO-z-1 + OO-z-2 (h3o:rds_hyd_top_ooz1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van OO-z-1 + OO-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top PZWA-z-1 (h3o:rds_hyd_top_pzwaz1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van PZWA-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top PZWA-z-2 (h3o:rds_hyd_top_pzwaz2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van PZWA-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top PZWA-z-3 (h3o:rds_hyd_top_pzwaz3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van PZWA-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top PZWA-z-4 (h3o:rds_hyd_top_pzwaz4)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van PZWA-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top ST-k-1 (h3o:rds_hyd_top_stk1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van ST-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top ST-z-1 (h3o:rds_hyd_top_stz1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van ST-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top ST-z-2 (h3o:rds_hyd_top_stz2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van ST-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top SY-k-1 (h3o:rds_hyd_top_syk1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van SY-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top SY-k-2 (h3o:rds_hyd_top_syk2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van SY-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top SY-k-3 (h3o:rds_hyd_top_syk3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van SY-k-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top SY-z-1 (h3o:rds_hyd_top_syz1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van SY-z-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top SY-z-2 (h3o:rds_hyd_top_syz2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van SY-z-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top SY-z-3 (h3o:rds_hyd_top_syz3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van SY-z-3.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top SY-z-4 (h3o:rds_hyd_top_syz4)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van SY-z-4.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top WA-k-1 (h3o:rds_hyd_top_wak1)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van WA-k-1.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top WA-k-2 (h3o:rds_hyd_top_wak2)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van WA-k-2.

H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top WA-k-3 (h3o:rds_hyd_top_wak3)

Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van WA-k-3.

Andere erosiegerelateerde gronden (2015) (erosie:so_a_grndn_2015)

Bepaalde percelen met een lage erosiegevoeligheid op de potentiële bodemerosiekaart kunnen door hun specifieke ligging toch een belangrijke rol spelen in de bodemerosieproblematiek. Zo kunnen licht hellende gronden bovenop een plateau (plateaugronden) aan de bron liggen van bodemerosie op de eronder liggende percelen doordat zij afstromend water genereren. Valleigronden daarentegen ontvangen veel water van hoger gelegen percelen en kunnen daardoor getroffen worden door ernstige bodemerosie ondanks hun intrinsieke lage erosiegevoeligheid. Dergelijke percelen kunnen op aanvraag ingedeeld worden als 'andere erosiegerelateerde gronden'. Aan deze percelen wordt dan een code A toegekend. Daardoor wordt het mogelijk een beheerovereenkomst erosiebestrijding af te sluiten. Deze datalaag bevat de meest recente afbakeningen van andere erosiegerelateerde gronden in de vorm van geografische eenheden. De afbakening is onafhankelijk van de jaarlijks wijzigende perceelsgrenzen. Alle huidige en toekomstige percelen met een zeer lage tot verwaarloosbare bodemerosie die binnen de 'andere erosiegerelateerde gronden' vallen, krijgen automatisch de code A toegewezen.

Andere erosiegerelateerde gronden (2016) (erosie:so_a_grndn_2016)

Bepaalde percelen met een lage erosiegevoeligheid op de potentiele bodemerosiekaart kunnen door hun specifieke ligging toch een belangrijke rol spelen in de bodemerosieproblematiek. Zo kunnen licht hellende gronden bovenop een plateau (plateaugronden) aan de bron liggen van bodemerosie op de eronder liggende percelen doordat zij afstromend water genereren. Valleigronden daarentegen ontvangen veel water van hoger gelegen percelen en kunnen daardoor getroffen worden door ernstige bodemerosie ondanks hun intrinsieke lage erosiegevoeligheid. Dergelijke percelen kunnen op aanvraag ingedeeld worden als 'andere erosiegerelateerde gronden'. Aan deze percelen wordt dan een code A toegekend. Daardoor wordt het mogelijk een beheerovereenkomst erosiebestrijding af te sluiten. Deze datalaag bevat de meest recente afbakeningen van andere erosiegerelateerde gronden in de vorm van geografische eenheden. De afbakening is onafhankelijk van de jaarlijks wijzigende perceelsgrenzen. Alle huidige en toekomstige percelen met een zeer lage tot verwaarloosbare bodemerosie die binnen de 'andere erosiegerelateer