Vlaamse Overheid - Mercator

ps_anker ps_anker ps_anker
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WMS, INSPIRE, View Service, Mercator
Fees
NONE
Access constraints
none
Data provider

Vlaamse Overheid - Mercator (unverified)

Contact information:

ir Marleen Van Damme

Vlaamse Overheid - Mercator

Tramstraat 52, 9000 Zwijnaarde, Belgium

Email: 

Ads by Google

Publieke View Service van Mercator

Available map layers (23)

Vastgestelde ankerplaatsen (ps_anker)

Vastgestelde ankerplaatsen

Beschermde archeologische sites (ps_arch)

Beschermde archeologische sites

Bosreservaten (ps_bosres)

Bosreservaten

Gebieden Duinendecreet (ps_duin)

Gebieden Duinendecreet

Erkende natuurreservaten (ps_erknres_anb)

Erkende natuurreservaten

Habitatrichtlijngebieden (ps_hbtrl)

Habitatrichtlijngebieden

Habitatrichtlijndeelgebieden (ps_hbtrl_deel)

Dit bestand bevat de afbakeningen van de habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei 2001, bekrachtigd op 24 mei 2002 en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 17 augustus 2002.

Inventaris Bouwkundig Erfgoed - gehelen (ps_ibeg)

Inventaris Bouwkundig Erfgoed - gehelen

Inventaris Bouwkundig Erfgoed - relicten (ps_iber)

Inventaris Bouwkundig Erfgoed - relicten

Inventaris Houtig Erfgoed: bomen en struiken (ps_ile_boom)

De inventaris Houtig Erfgoed bevat beplantingen (bomen en struiken) met erfgoedwaarde

Inventaris Historische Tuinen en Parken (ps_ile_park)

In de Inventaris van Historische Tuinen en Parken worden zowel bescheiden voortuinen en villatuinen als stadsparken en kasteeldomeinen van meerdere hectaren opgenomen.

Beschermde cultuurhistorische landschappen (ps_land)

Beschermde cultuurhistorische landschappen

Beschermde monumenten (ps_monu)

Beschermde monumenten

Ramsar-gebieden (ps_ramsar)

Ramsar-gebieden

Beschermde stads- en dorpsgezichten (ps_stdo)

Beschermde stads- en dorpsgezichten

UNESCO werelderfgoed (ps_unesco)

UNESCO werelderfgoed

Bufferzones bij de door UNESCO erkende Vlaamse werelderfgoederen (ps_unesco_buff)

In 1996 ratificeerde Belgie de UNESCO Werelderfgoedconventie van 1972. De conventie heeft tot doel het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld te beschermen. Erfgoed dat blijkt geeft van Uitzonderlijke Universele Waarde wordt conform de conventie opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Vlaanderen beschikt over vier erkenningen, met name de Vlaamse begijnhoven (1998), de Belforten van Belgie en Frankrijk (1999/2005), de historische binnenstad van Brugge (2000) en het museum-prentenkabinet Plantin-Moretus (2005). De begijnhoven en de belforten zijn seriele nominaties en bestaan dus uit meerdere componenten. In totaal prijken 40 Vlaamse onroerende goederen en 1 stad op de Werelderfgoedlijst. Alle lidstaten die de conventie ratificeerden, engageren zich ertoe dit erfgoed in stand te houden. Niet alleen binnen de afbakening van de werelderfgoedsite zelf, maar ook binnen de bufferzone kunnen de lidstaten daartoe gepaste (beheers)maatregelen nemen (of inperken). De bufferzone doet dienst als bescherming voor de werelderfgoedsite tegen externe bedreigingen. Het is een gebied dat de erkende werelderfgoedsite omringt of er bij aansluit en kan bestaan uit de onmiddellijke omgeving, belangrijke zichten op de site en andere gebieden die van belang zijn voor de ondersteuning en bescherming van de site. (Operational Guidelines bij de Werelderfgoedconventie, 2013, @ 103-107).

Uitbreidingszones van de erkende en Vlaamse natuurreservaten (ps_uznres_anb)

Uitbreidingszones van de erkende en Vlaamse natuurreservaten

VEN en IVON gebieden (ps_ven)

VEN en IVON gebieden

Vogelrichtlijngebieden (ps_vglrl)

Vogelrichtlijngebieden

Vlaamse Natuurreservaten (ps_vlnres)

Vlaamse natuurreservaten

Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten, lijnobjecten (Voorlopige IHD zoekzones) (ps_zzihd_line_v201408)

Een 'zoekzone' geeft per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen habitat de perimeter aan die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszone in kwestie. De zoekzone maakt deel uit van de richtkaarten zoals opgenomen in de Managementplannen Natura 2000. De zoekzones zullen evolueren bij elke nieuwe versie van het Managementplan Natura 2000 binnen eenzelfde cyclus van zes jaar. De zoekzones moeten dus als vaststaande verworvenheid beschouwd worden en zijn voor wat betreft de toepassing bij de passende beoordeling dan ook niet onderhandelbaar De zoekzones worden in hun concept gegenereerd voor zowel de Europees te beschermen habitats, als de leefgebieden voor de Europees te beschermen soorten. Vermits de aanpak rond het definiƫren van deze leefgebieden medio 2014 nog niet op punt staat, is gestart met voorlopige zoekzones voor habitats. Begin 2015 zou de aanpak rond leefgebieden op punt moeten staan en kunnen nieuwe zoekzone kaarten gemaakt worden. De (voorlopige) zoekzonekaarten worden opgesteld per habitattype of cluster van habitattypen. Deze worden gegenereerd met toepassing van het ruimtemodel (VITO; INBO) wat als gevolg heeft dat de kaart een rasterkaart is opgebouwd uit cellen van 100x100m (1 ha)

Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten (Voorlopige IHD zoekzones) (ps_zzihd_poly_v201408)

Een 'zoekzone' geeft per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen habitat de perimeter aan die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszone in kwestie. De zoekzone maakt deel uit van de richtkaarten zoals opgenomen in de Managementplannen Natura 2000. De zoekzones zullen evolueren bij elke nieuwe versie van het Managementplan Natura 2000 binnen eenzelfde cyclus van zes jaar. De zoekzones moeten dus als vaststaande verworvenheid beschouwd worden en zijn voor wat betreft de toepassing bij de passende beoordeling dan ook niet onderhandelbaar De zoekzones worden in hun concept gegenereerd voor zowel de Europees te beschermen habitats, als de leefgebieden voor de Europees te beschermen soorten. Vermits de aanpak rond het definiƫren van deze leefgebieden medio 2014 nog niet op punt staat, is gestart met voorlopige zoekzones voor habitats. Begin 2015 zou de aanpak rond leefgebieden op punt moeten staan en kunnen nieuwe zoekzone kaarten gemaakt worden. De (voorlopige) zoekzonekaarten worden opgesteld per habitattype of cluster van habitattypen. Deze worden gegenereerd met toepassing van het ruimtemodel (VITO; INBO) wat als gevolg heeft dat de kaart een rasterkaart is opgebouwd uit cellen van 100x100m (1 ha)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.