Vlaamse Overheid - Mercator

pf_bedter_ao pf_bedter_ao pf_bedter_ao
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WMS, INSPIRE, View Service, Mercator
Fees
NONE
Access constraints
Gebruiksvoorwaarden zie https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/64e1bd31-8ba6-4e43-9e8d-3a1078075f31/Gratis%20Open%20Data%20Licentie.pdf
Data provider

Vlaamse Overheid - Mercator (unverified)

Contact information:

ir Marleen Van Damme

Vlaamse Overheid - Mercator

Tramstraat 52, 9000 Zwijnaarde, Belgium

Email: 

Ads by Google

Publieke View Service van Mercator

Available map layers (6)

Bedrijventerreinen (pf_bedter_ao)

Inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaams Gewest. De bestanden kunnen enkel gebruikt worden op middenschalig niveau omdat het belangrijkste bronbestand, het gewestplan, op schaal 1 : 10 000 werd opgemaakt.

Percelen bedrijventerreinen (pf_bedter_perc_ao)

Inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaams Gewest. Aan deze laag wordt door het Agentschap Ondernemen informatie gerelateerd inzake het al dan niet gebruik (incl. het type gebruik) en inzake het al dan niet beschikbaar zijn van percelen voor bedrijfsaanwending. Met gebruikspercelen wordt bedoeld de visueel waarneembare (al dan niet bebouwde) kavel, die uit een deel of uit meerdere kadastrale percelen kan bestaan.

GPBV-installaties in Vlaanderen in het kader van de Richtlijn Industriele Emissies (RIE) (pf_gpbv_ind)

De industrie speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, daartegenover staat dat zij een grote impact heeft op het milieu. Om hierop vat te hebben zijn industriele installaties, met potentieel een grote impact op het milieu, onderworpen aan de Europese wetgeving inzake Geintegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Deze dataset bevat de GPBV-installaties onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Industriele Emissies. Volgende categorieen en types komen voor: - GPBV-installaties industrie: Energie-industrieen; Productie en verwerken van metalen; Minerale industrie; Chemische industrie; Afvalbeheer; Pulp- en papierindustrie ; de productie van houten plaatmaterialen; Textielindustrie; Leerlooierijen; Slachthuizen ; voeding; Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval; Oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen; Fabricage van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering; Afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag; Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen;Zelfstandig ge-exploiteerde behandeling van afvalwater - GPBV-installaties veeteelt: Intensieve pluimveehouderij; Intensieve varkenshouderij voor mestvarkens; Intensieve varkenshouderij voor zeugen

GPBV-installaties in Vlaanderen in het kader van de Richtlijn Industriele Emissies (RIE) (pf_gpbv_vee)

De industrie speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, daartegenover staat dat zij een grote impact heeft op het milieu. Om hierop vat te hebben zijn industriele installaties, met potentieel een grote impact op het milieu, onderworpen aan de Europese wetgeving inzake Geintegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Deze dataset bevat de GPBV-installaties onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Industriele Emissies. Volgende categorieen en types komen voor: - GPBV-installaties industrie: Energie-industrieen; Productie en verwerken van metalen; Minerale industrie; Chemische industrie; Afvalbeheer; Pulp- en papierindustrie ; de productie van houten plaatmaterialen; Textielindustrie; Leerlooierijen; Slachthuizen ; voeding; Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval; Oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen; Fabricage van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering; Afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag; Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen;Zelfstandig ge-exploiteerde behandeling van afvalwater - GPBV-installaties veeteelt: Intensieve pluimveehouderij; Intensieve varkenshouderij voor mestvarkens; Intensieve varkenshouderij voor zeugen Het is mogelijk dat een type geen installaties bevat, dit type wordt niet weergegeven in de Geopunt-kaart of INSPIRE-kaarttoepassing.

Seveso-inrichtingen (pf_seveso)

De kaart biedt een overzicht van de locaties van de verschillende Seveso-inrichtingen in Vlaanderen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen.

Terreinen van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen (pf_seveso_ter)

Seveso-inrichtingen zijn inrichtingen met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun bedrijfsterrein die vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen. Deze datalaag omvat de terreingrenzen van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.