[unknown data provider]

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba obsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Available map layers (17)

Územní systém ekologické stability (1)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Horkovod (3)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Ropovod (4)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Plynovod VVTL a VTL (5)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Vedení el. energie 110 kV (6)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Vedení el. energie ZVN 400 kV (7)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Silnice I., II. A III. třídy - homogenizace stávajícího tahu (8)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Silnice I., II. A III. třídy - návrh obchvatu/přeložky (9)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Objekty na sítích technické infrastruktury (10)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená bodově.

Objekt na silniční síti (MÚK) (11)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená bodově.

Default (14)

Default (16)

Default (18)

Default (20)

RBC/RBK (22)

NRBC/NRBK (23)

Výchozí (25)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.