[unknown data provider]

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba obsahuje plochy a koridory zpřesněné z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a vymezené plochy a koridory nadmístního významu dopravní a technické infrastruktury, včetně územního systému ekologické stability.

Available map layers (30)

Ropovod (1)

Plynovody - liniové jevy (2)

Energetika - liniové jevy (3)

Železnice (4)

Prvky ÚSES (7)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Vodovod - územní rezerva (9)

Ostatní záměry obsahují plochy a koridory územních rezerv (dle ZÚR KrV). tedy taková záměry. které nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod - územní rezerva (10)

Ostatní záměry obsahují plochy a koridory územních rezerv (dle ZÚR KrV). tedy taková záměry. které nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Horkovod (11)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Ropovod (12)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Plynovod VVTL a VTL (13)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Plocha pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany- územní rezerva (14)

Ostatní záměry obsahují plochy a koridory územních rezerv (dle ZÚR KrV). tedy taková záměry. které nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Vedení el. energie 110 kV - územní rezerva (15)

Ostatní záměry obsahují plochy a koridory územních rezerv (dle ZÚR KrV). tedy taková záměry. které nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Vedení el. energie 110 kV (16)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Vedení el. energie ZVN 400 kV (17)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Objekt na elektrické síti - územní rezerva (18)

Záměry technické infrastruktury dle ZÚR KrV vyjádřené bodově. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Objekty na sítích technické infrastruktury (19)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená bodově.

Koridor vysokorychlostní trati (21)

Železniční trať celostátní - územní rezerva (22)

Ostatní záměry obsahují plochy a koridory územních rezerv (dle ZÚR KrV). tedy taková záměry. které nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Silnice I.. II. a III. třídy - homogenizace stávajícího tahu (23)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Silnice I.. II. a III. třídy - územní rezerva obchvatu/přeložky (24)

Ostatní záměry obsahují plochy a koridory územních rezerv (dle ZÚR KrV). tedy taková záměry. které nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Silnice I.. II. a III. třídy - návrh obchvatu/přeložky (25)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV.

Územní rezerva dálnice D1 (26)

Objekt na silniční síti (MÚK) (27)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená bodově.

RBC = 1; RBK = 1 (30)

RBC = 0; RBK = 0 (31)

NRBC = 1; NRBK = 1 (32)

NRBC = 0; NRBK = 0 (33)

Default (35)

Default (37)

Výchozí (39)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.