[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba publikující data ÚPD pro Kraj Vysočina

Available map layers (10)

Plochy s rozdílným způsobem využití (0)

Plochy a koridory se stanovením podmínky územní studie nebo regul. plánu (1)

Územní rezervy (2)

Zastavěné území (3)

Rozvojové plochy (4)

Územní systém ekologické stability (5)

Veřejně prospěšné zájmy - plošné (6)

Veřejně prospěšné zájmy - liniové (7)

Veřejně prospěšné zájmy - bodové (8)

Hranice řešeného území (9)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.