[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tématické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000.

Available map layers (42)

Zranitelné oblasti (0)

Dané nařízením vlády č. 262/2012 Sb.. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. ve znění pozdějších předpisů Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

Významné vodní nádrže (1)

Významné vodní nádrže Vodní nádrž - vodní útvar vzniklý akumulací vody v uměle vytvořeném prostoru nebo přírodní prohlubni na zemském povrchu. ve kterém se zdržuje nebo zpomaluje odtok vody z povodí. Náleží sem vodní nádrž umělá (přehradní nádrž. rybník) nebo přirozená (jezero). Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha Významná vodní nádrž - vodní nádrže s objemem větším než 1 mil. m3 nebo jiné nádrže významné z jiných hledisek.

Území působnosti správců povodí (2)

Území působnosti správců povodí tj. státních podniků Povodí (Povodí Moravy. s.p.. Povodí Vltavy. státní podnik. Povodí Labe. státní podnik. Povodí Ohře. státní podnik. Povodí Odry. státní podnik) Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

D05_Záplavová území - aktivní zóny 100-leté vody (3)

Hranice aktivní zóny záplavového území pro 100-letou vodu - hranice ohraničující území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů. jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku. a tak bezprostředně ohrožuje život. zdraví a majetek lidí. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

D04_Záplaová území - nejvyšší přirozené povodně (4)

Záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně - záplavová čára odpovídající nejvyšší hladině vody v jednotlivých profilech vodního toku při nejvyšší zaznamenané přirozené povodni. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

D03_Záplavová území - 100-leté vody (5)

Záplavová území 100-leté vody - záplavová čára povodně s periodicitou 100 let (výskyt povodně. který je dosažen nebo překročen průměrně 1x za 100 let). která se odvozuje z nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech vodního toku při povodni. přičemž její nadmořské výšky jsou stanoveny hydraulickým výpočtem. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

D02_Záplavová území - 20-leté vody (6)

Záplavová území 20-leté vody - záplavová čára povodně s periodicitou 20 let (výskyt povodně. který je dosažen nebo překročen průměrně 1x za 20 let). která se odvozuje z nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech vodního toku při povodni. přičemž její nadmořské výšky jsou stanoveny hydraulickým výpočtem. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

D01_Záplavová území - 5-leté vody (7)

Záplavová území 5-leté vody - záplavová čára povodně s periodicitou 5 let (výskyt povodně. který je dosažen nebo překročen průměrně 1x za 5 let). která se odvozuje z nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech vodního toku při povodni. přičemž její nadmořské výšky jsou stanoveny hydraulickým výpočtem. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C12_Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů - malá (8)

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) - hranice území vymezeného rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě vyhlášky na ochranu zdroje před činnostmi. které mohou nepříznivě ovlivnit jeho chemické. fyzikální a mikrobiologické vlastnosti. jeho zdravotní nezávadnost. jakož i zásoby a vydatnost zdroje. stanoví ochranná pásma Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou (lázeňský zákon. § 21 (1) č.164/2001 Sb.). Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C11_Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů - velká (9)

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) - hranice území vymezeného rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě vyhlášky na ochranu zdroje před činnostmi. které mohou nepříznivě ovlivnit jeho chemické. fyzikální a mikrobiologické vlastnosti. jeho zdravotní nezávadnost. jakož i zásoby a vydatnost zdroje. stanoví ochranná pásma Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou (lázeňský zákon. § 21 (1) č.164/2001 Sb.). Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C10_Ochranná pásma vodních zdrojů (10)

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) - hranice území vymezeného rozhodnutím vodohospodářského orgánu. pro něž platí zvláštní předpisy na ochranu vydatnosti a jakosti vodního zdroje. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C10_Ochranná pásma vodních nádrží (11)

Ochranná pásma vodních nádrží (OPVN) - hranice území vymezeného rozhodnutím vodohospodářského orgánu. pro něž platí zvláštní předpisy na ochranu vodní nádrže. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C09_Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (12)

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - oblast s příznivými přírodními podmínkami pro tvorbu význačných vodních zdrojů. Vlivem přírodních podmínek dochází k tvorbě vyšších specifických odtoků. které výrazně přispívají k vodnosti vodohospodářsky důležitých vodních toků. Dané nařízeními vlády č. 40/1978 Sb.. č. 10/1979 Sb. a č. 85/1981 Sb.. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C08_Maloplošná chráněná území s vazbou na vodu (13)

Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C07_Natura 2000 s vazbou na vodu (14)

Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C06_Ptačí oblasti s vazbou na vodu (15)

Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

B09_Rozvodnice útvarů povrchových vod (16)

Rozvodnice útvarů povrchových vod - linie vymezující hranici polygonu útvaru povrchových vod. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

B03_Oblasti lososových a kaprových vod (17)

Oblasti lososových a kaprových vod - oblasti povodí povrchové vody. které jsou nebo se stanou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Lososové vody – pro život ryb lososovitých (Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus). Kaprové vody – pro život ryb kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů. jako je štika (Esox lucius). okoun (Perca fluviatilis) a úhoř (Anguilla anguilla). Dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb.. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

B01_Oblasti povodí (18)

Oblasti povodí - souvislá území České republiky vymezená povodími a k nim přiřazenými hydrogeologickými rajony. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A14_Hydrogeologické rajony základní vrstvy (19)

Hydrogeologické rajony základní vrstvy - území s obdobnými hydrogeologickými poměry. typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Zpracováno v měřítku 1:50 000. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A11_Povodí vodoměrných stanic (20)

Rozvodnice vodoměrných stanic Hydrologické povodí vymezené k příslušné vodoměrné stanici. LINIE ROZVODNICE VODOMĚRNÉ STANICE - čára vymezující část povodí 4. řádu určenou vodoměrnou stanicí Jedná se o vrstvu z ČHMU vytvořenou nad rozvodnicemi 1:25 000. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A10_Povodí I. řádu (21)

Hydrologické členění – povodí I. řádu POVODÍ - území. ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí. kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvarů v povodí. ROZVODNICE HLAVNÍCH POVODÍ - Čára. označující geografickou hranici mezi povodími. Myšlená čára na povrchu terénu. od které se rozděluje odtok povrchové vody do dvou sousedních povodí (ČSN 73 6511). Linie dělící území dle příslušnosti k povodí hlavního toku I. řádu. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A09_Povodí II. řádu (22)

Hydrologické členění – povodí II. řádu POVODÍ - území. ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí. kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvarů v povodí. ROZVODNICE VELKÝCH HYDROLOGICKÝCH CELKŮ – linie dělící území vymezené rozvodnicí hlavních povodí na menší části dle příslušnosti k dílčímu povodí hlavního toku. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A08_Povodí III. řádu (23)

Hydrologické členění – povodí III. řádu POVODÍ - území. ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí. kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvarů v povodí. ROZVODNICE DÍLČÍCH POVODÍ – linie dělící území vymezené rozvodnicí velkých hydrologických celků na menší části dle hydrologického pořadí dalšího dělení dílčích povodí. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A07_Povodí IV. řádu (24)

Hydrologické členění – povodí IV. řádu POVODÍ - území. ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí. kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvarů v povodí. ROZVODNICE DROBNÝCH POVODÍ – linie dělící území vymezené rozvodnicí dílčích povodí na menší části dle hydrologického pořadí detailních plošek povodí v rámci dílčích ploch povodí. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A06_Bažiny. močály (25)

Bažina. močál - vodní útvary. u kterých je půdní profil trvale nebo po převážnou část roku zamokřený. Průvodním znakem bývá zpravidla výskyt specifické bažinné flóry. (ČSN 73 6511) BAŽINA - část terénu s povrchovou vrstvou půdy o tloušťce nad 30 cm trvale nasycenou stojatou vodou nebo po převážnou část roku zamokřenou je částečně porostlá speciální bažinnou flórou. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha MOČÁL - bažina s větším množstvím vody. která pokrývá povrch terénu v menších nebo větších souvislých plochách.

A05_Vodní nádrže (26)

Vodní nádrže - vodní útvar vzniklý akumulací vody v uměle vytvořeném prostoru nebo přírodní prohlubni na zemském povrchu. ve kterém se zdržuje nebo zpomaluje odtok vody z povodí. Náleží sem vodní nádrž umělá (přehradní nádrž. rybník) nebo přirozená (jezero). Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

Jakost vody v letech 2007-2008 (27)

Jakost vody v letech 2007 - 2008 Jakost vody se na území ČR sleduje pomocí státní sítě provozované ČHMÚ. Vyhodnocení je prováděno dle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. Tekoucí povrchové vody se podle jakosti vody zařazují do 5 tříd: Třída I - neznečištěná voda: stav povrchové vody. který nebyl významně ovlivněn lidskou činností. při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v tocích. Třída II – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které umožňují existenci bohatého. vyváženého a udržitelného ekosystému. Třída III – znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého. vyváženého a udržitelného ekosystému. Třída IV – silně znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které vytvářejí podmínky. umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému. Třída V – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které vytvářejí podmínky. umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

Jakost vody v letech 1991-1992 (28)

Jakost vody v letech 1991 - 1992 Jakost vody se na území ČR sleduje pomocí státní sítě provozované ČHMÚ. Vyhodnocení je prováděno dle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. Tekoucí povrchové vody se podle jakosti vody zařazují do 5 tříd: Třída I - neznečištěná voda: stav povrchové vody. který nebyl významně ovlivněn lidskou činností. při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v tocích. Třída II – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které umožňují existenci bohatého. vyváženého a udržitelného ekosystému. Třída III – znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého. vyváženého a udržitelného ekosystému. Třída IV – silně znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které vytvářejí podmínky. umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému. Třída V – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody. který byl ovlivněn lidskou činností tak. že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot. které vytvářejí podmínky. umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

B02_Lososové a kaprové vody (29)

Lososové a kaprové vody - povrchové vody. které jsou nebo se stanou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Lososové vody – pro život ryb lososovitých (Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus). Kaprové vody – pro život ryb kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů. jako je štika (Esox lucius). okoun (Perca fluviatilis) a úhoř (Anguilla anguilla). Dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb.. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A16_Břehové linie toků (30)

Břehové linie - linie vymezující vodní plochu vodních toků v okamžiku snímkování prováděného pro aktualizaci ZABAGED. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A04_Meliorační kanály (31)

Meliorační kanály - otevřené nebo kryté umělé toky pro účely zlepšení přírodních podmínek využívání půdy úpravou vodních poměrů v půdě Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A03_Vodní toky - hrubé úseky (32)

Vodní tok (hrubé úseky) - hrubý úsekový model říční sítě. vektorově orientovaný po směru proudění. tvořený páteřními toky povodí IV.řádu (počet hrubých úseků odpovídá počtu povodí IV.řádu) Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A02_Vodní toky - jemné úseky (33)

Vodní tok (jemné úseky) - úsekový model říční sítě. vektorově orientovaný po směru proudění a definovaný počátečním a koncovým bodem (pramen-ústí) Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A01_Záplavová území - úseky (34)

Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

I01_Jezy (35)

Jezy - vzdouvací stavba přehrazující koryto toku. která slouží k vytvoření zdrže pro požadované hloubky vody a získání spádu. JEZ PEVNÝ - stavby umístěné v korytě toku. které v něm trvale nebo dočasně vzdouvají vodu na různé vodohospodářské účely. JEZ POHYBLIVÝ - stavby umístěné v korytě toku. které v něm trvale nebo dočasně vzdouvají vodu tak. že lze ovlivnit výšku vzdutí. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

E06_Místa monitoringu podzemních vod (36)

Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

E05_Místa monitoringu povrchových vod (37)

Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

E04_Vodomerne_stanice (38)

Vodoměrné stanice - síť vodoměrných stanic povrchových vod tvořící stanice. ve kterých jsou pozorovány vodní stavy. přičemž ve většině stanic se vyhodnocují průtoky. Měření vodních stavů probíhá ve většině stanic pomocí automatických měřících přístrojů. které jsou v některých stanicích osazeny teploměrnými čidly pro měření teploty vody. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C03_Koupaliště ve volné přírodě (39)

Koupaliště ve volné přírodě - rekreační zařízení provozovaná ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.. o ochraně veřejného zdraví. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 135/2004 Sb.. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště. sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

C02_Koupací oblasti (40)

Koupací oblasti - povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody. které obvykle používá ke koupání větší počet osob. Oblastí povrchových vod využívaných ke koupání jsou § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody. které obvykle používá ke koupání větší počet osob. Oblasti stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou (vyhláška č. 152/2008 Sb.). Koupání v takto stanovených oblastech je povoleno. pokud jakost vody odpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (zákon č. 258/2000 Sb.) Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

A12_Kilometráž toků po 1 km (41)

Kilometráž toku odvozená z DIBAVOD Délkové rozdělení střednice koryta toku. nádrže. kanálu apod. (ČSN 73 6511). Toto délkové rozdělení po 1 km je vytvořeno nad vektorovou digitální vrstvou os vybraných vodních toků DIBAVOD. Je značena od vyústění směrem proti toku. Zdroj: VÚV TGM. v.v.i.. Praha

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.