[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Data popisující životní prostředí. Ornitologicky významné hnízdní lokality - body,Památné stromy Natura 2000 - Evropsky významné lokality,Ornitologicky významné hnízdní lokality - vymezení širší oblasti,Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem,Zvláště chráněná území,Významné krajinné prvky (VKP) registrované,Přírodní parky,Chráněné krajinné oblasti

Available map layers (19)

Oblasti krajinného rázu (0)

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před znehodnocením, tj. činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Je definován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost, např. morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním krytem a osídlením. Krajinný ráz je souhrnem příznačných znaků, vlastností, jevů a hodnot určité krajiny vytvářejících její celkový charakter. Charakter krajiny vždy utváří dějinné souvislosti v přírodním rámci. Krajina vytváří každé území a podle uspořádání znaků, které ji vytváří, jejich vztahů a měřítka, lze rozlišit mnoho typů krajiny. Za základní typy můžeme považovat krajinu přírodní a krajinu kulturní. Přírodní krajinu utváří především znaky přírodní povahy, civilizační vliv zde není vůbec patrný nebo je výhradně podřízený přírodním podmínkám. Kulturní krajina je naopak vytvářena činností člověka.

Chráněné krajinné oblasti - zonace (1)

Český zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, charakterizuje CHKO jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území.CHKO se vyhlašují vládním nařízením.

ÚSES - regionální biokoridor (3)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV. Biokoridor - krajinná složka, která propojuje jednotlivá biocentra a tím umožňuje migraci jednotlivým organismům. Např. : potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, aleje... Jedná se o označení souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které prostupují jednotvárnou krajinou. V lese je biokoridorem širší cesta nebo průsek, v polích a na loukách mají obdobnou funkci křovinné meze, větrolamy, živé ploty či potoční a říční luhy.

ÚSES - regionální biocentrum (4)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV. Biocentrum - část krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem ekologických podmínek umožňuje existenci přirozených společenstev - biocenóz. Biocenóza - společenství organismů obývajících určitý prostor. Organismy jsou vzájemně propojeny vazbami (producent, konzument, destruent). Funkční biocenóza je schopna autoregulace.

ÚSES - nadregionální biokoridor (5)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV. Biokoridor - krajinná složka, která propojuje jednotlivá biocentra a tím umožňuje migraci jednotlivým organismům. Např. : potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, aleje... Jedná se o označení souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které prostupují jednotvárnou krajinou. V lese je biokoridorem širší cesta nebo průsek, v polích a na loukách mají obdobnou funkci křovinné meze, větrolamy, živé ploty či potoční a říční luhy.

ÚSES - nadregionální biocentrum (6)

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyjádřená plošně dle ZÚR KrV. Právní stav po 1. aktualizaci ZÚR KrV. Biocentrum - část krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem ekologických podmínek umožňuje existenci přirozených společenstev - biocenóz. Biocenóza - společenství organismů obývajících určitý prostor. Organismy jsou vzájemně propojeny vazbami (producent, konzument, destruent). Funkční biocenóza je schopna autoregulace.

Chráněné krajinné oblasti (7)

Chráněná krajinná oblast (CHKO), je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území. CHKO se vyhlašují vládním nařízením.

Přírodní parky - návrh (9)

Přírodní park (zkracováno jako PřP) je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky.

Přírodní parky (10)

Přírodní park (zkracováno jako PřP) je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky.

Návrhy zvláště chráněných území (12)

Ochranné pásmo (13)

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje 6 typů chráněných území: Ia. – Přísná přírodní rezervace (Natural Reserve) Ib. – Divočina (Wilderness) II. – Národní park (National Park) - Seznam národních parků ve světě III. – Přírodní památka (National Monument) IV. – Místo výskytu druhu (Habitat) V. – Chráněná krajinná oblast (Protected Landscape/Seascape) VI. – Oblast ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource Protected Area)

Smluvně chráněné lokality (14)

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje 6 typů chráněných území: Ia. – Přísná přírodní rezervace (Natural Reserve) Ib. – Divočina (Wilderness) II. – Národní park (National Park) - Seznam národních parků ve světě III. – Přírodní památka (National Monument) IV. – Místo výskytu druhu (Habitat) V. – Chráněná krajinná oblast (Protected Landscape/Seascape) VI. – Oblast ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource Protected Area)

Přírodní památka (15)

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje 6 typů chráněných území: Ia. – Přísná přírodní rezervace (Natural Reserve) Ib. – Divočina (Wilderness) II. – Národní park (National Park) - Seznam národních parků ve světě III. – Přírodní památka (National Monument) IV. – Místo výskytu druhu (Habitat) V. – Chráněná krajinná oblast (Protected Landscape/Seascape) VI. – Oblast ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource Protected Area)

Přírodní rezervace (16)

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje 6 typů chráněných území: Ia. – Přísná přírodní rezervace (Natural Reserve) Ib. – Divočina (Wilderness) II. – Národní park (National Park) - Seznam národních parků ve světě III. – Přírodní památka (National Monument) IV. – Místo výskytu druhu (Habitat) V. – Chráněná krajinná oblast (Protected Landscape/Seascape) VI. – Oblast ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource Protected Area)

Národní přírodní památka (17)

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje 6 typů chráněných území: Ia. – Přísná přírodní rezervace (Natural Reserve) Ib. – Divočina (Wilderness) II. – Národní park (National Park) - Seznam národních parků ve světě III. – Přírodní památka (National Monument) IV. – Místo výskytu druhu (Habitat) V. – Chráněná krajinná oblast (Protected Landscape/Seascape) VI. – Oblast ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource Protected Area)

Národní přírodní rezervace (18)

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje 6 typů chráněných území: Ia. – Přísná přírodní rezervace (Natural Reserve) Ib. – Divočina (Wilderness) II. – Národní park (National Park) - Seznam národních parků ve světě III. – Přírodní památka (National Monument) IV. – Místo výskytu druhu (Habitat) V. – Chráněná krajinná oblast (Protected Landscape/Seascape) VI. – Oblast ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource Protected Area)

Natura 2000 - evropsky významné lokality (19)

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14).

Významné krajinné prvky (VKP) registrované (20)

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Registrace VKP se provádí zápisem do seznamu (tzv. Ústředního seznamu ochrany přírody), zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků a nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení, popřípadě o výsledku zrušení a zákres v mapách přiměřeného měřítka. Ochranu VKP stanoví v ČR zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, paragraf 6. Jde o nástroj tzv. obecné ochrany přírody.

Evidované lokality (21)

Evidované lokality výskytu zvláště chráněných druhů a významných biotopů regionálního významu Jedná se o území, která dokážeme plošně vymezit a na nichž je masivní výskyt zvláště chráněných druhů (resp. cenných biotopů) a které jsou tedy v režimu § 49 a § 50 zákona o ochraně přírody – tj. mimo jiné ochrana celých biotopů (popřípadě sídel živočichů).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.