[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Polohopis využívající data ČÚZK.

Available map layers (8)

Hranice ČR (0)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Vodní plocha (1)

Vodní útvar vzniklý akumulací vody v uměle vytvořeném prostoru nebo přírodní prohlubni na zemském povrchu, ve kterém se zdržuje nebo zpomaluje odtok vody z povodí. Náleží sem vodní nádrž umělá (přehradní nádrž, rybník) nebo přirozená (jezero) a dále vodní tok širší než 5 m.

Lesní půda se stromy (2)

Půda pokrytá rostlinným společenstvím, jehož určující složkou jsou lesní dřeviny stromovitého růstu vytvářející porost.

Orná půda a ostatní neurčená plocha (3)

Orná půda - půda zpravidla každoročně obdělávaná, se svahovitostí do cca 15°, na níž se pěstují zemědělské plodiny. Ostatní dále nespecifikované plochy - plochy, jejichž trvalé využití není zřejmé.

Budova nebo blok budov_polygon (4)

Budova - stavební objekt ohraničený zevně obvodovými stěnami a střechou. Jedná se o trvalé stavby na pevném základě sloužící konkrétnímu účelu - budovy občanské, průmyslové, zemědělské, dopravní a budovy se speciálním účelem. Blok budov - souvislá skupina budov obklopená zpravidla ulicemi.

Vodní tok (5)

Vodní útvar, pro který je charakteristický stálý nebo dočasný pohyb vody v korytě ve směru celkového sklonu terénu a který je napájen z vlastního povodí nebo z jiného vodního útvaru. Jedná se o vody trvale (příp. občasně) tekoucí mezi břehy buď v korytě přirozeném (popř. upraveném) - tj. řeky a potoky, nebo v korytě umělém - tj. průplavy, vodní kanály a náhony.

Silnice, dálnice (6)

Silnice - silniční komunikace zařazená do silniční sítě, s mimoúrovňovými i úrovňovými křižovatkami. Podle významu se dělí na rychlostní komunikace, silnice 1., 2. a 3. třídy. Dálnice - silniční komunikace zařazená do dálniční sítě, směrově rozdělená s mimoúrovňovým křížením se všemi ostatními komunikacemi.

Želežniční trať (7)

Úsek kolejí na železničním tělese náležející jednomu definičnímu úseku železnice.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.