[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Hodnoty

Available map layers (30)

Les (0)

Vodní plocha (1)

Chráněná oblast přírozené akumulace vod (2)

Vedení velmi vysokotlakého plynovodu (3)

Ropovod (4)

Koridor nadřazených vedení dálkovodů (5)

Elektrické vedení - napětí 400 V (6)

Vodovod (7)

Krajinná památková zóna (9)

Oblast krajinného rázu (10)

Přírodní park (11)

Chráněná krajinná oblast (12)

Přírodní rezervace; přírodní památka (13)

Národní přírodní rezervace; národní přírodní památka (14)

NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita (> 50 ha) (15)

Vrstva hranic evropsky významných lokalit (viz § 3 odst. 1 písm. o bod 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. NV č. 301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb.. kterými se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle Směrnice Rady o ochraně přírodních stanovišť. volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS) na území ČR; © AOPK ČR. 2010

NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita (< 50 ha) (16)

Vrstva hranic evropsky významných lokalit (viz § 3 odst. 1 písm. o bod 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. NV č. 301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb.. kterými se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle Směrnice Rady o ochraně přírodních stanovišť. volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS) na území ČR; © AOPK ČR. 2010

Cyklotrasy (17)

Dálková cyklotrasa I. třídy - EuroVelo (18)

Železniční doprava (19)

Silnice III. třídy (20)

Silnice II. třídy (21)

Silnice I. třídy (22)

Dálnice (23)

Vrsvta převzatá z aZUR (březen 2011)

Heliport (24)

Letiště (veřejné. neveřejné) (25)

Jaderná elektrárna (26)

Městská památková rezervace (28)

Národní kulturní památky (29)

Památky UNESCO (30)

Mimoúrovňová křižovatka (31)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.