Agència Catalana de l'Aigua

SH ZP SH
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
Gratuït
Access constraints
http://aca-web.gencat.cat/sig/ows/custom/avis_legal.txt
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Agència Catalana de l'Aigua (unverified)

Contact information:

SAU

Agència Catalana de l'Aigua

postal:
Provença, 204-208, 08036 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 93 567 28 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

La zonificació de l'espai fluvial es realitza d'acord a la legislació sectorial vigent en funció del que preveuen dos reglaments: a) el Reglament de la Llei d'Urbanisme que diferencia tres zones que configuren aquest (zona fluvial, sistema hídric i zona inundable) i b) el Reglament de Domini Públic Hidràulic que diferencia quatre zones que configuren l'espai fluvial (Domini públic hidràulic, zona de servitud, zona de policia i zona inundable). La delimitació de les zones integrades en l'espai fluvial, segons els reglaments anteriorment esmentats, està sent realitzada per l'administració hidràulica en funció de la programació de la seva planificació hidrològica. La delimitació de la zona inundable s'inclou com un servei específic de la temàtica hidràulica.

Available map layers (3)

Zona de Policia (ZP)

Zona de com a mínim 100 metres d'amplada a banda i banda del Domini Públic Hidràulic, en la que cal autorització de l'administració hidràulica per a la seva ocupació. Propòsit: Donar compliment al reglament de Domini Públic Hidràulic amb l'objectiu de definir la zona té com a finalitat la protecció del règim de corrents en avingudes, afavorint la funció del terrenys adjacents a les lleres pel que fa a la laminació de cabals i càrrega sòlida transportada pel flux en avinguda. Queden sotmesos a allò establert al Reglament del Domini Públic Hidràulic les següents activitats i usos del sòl: les alteracions substancials del relleu natural del terreny; les extraccions d'àrids; les construccions de qualsevol tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional; així com qualsevol altre ús o activitat que suposi un obstacle per al flux en règim d'avinguda o que pugui ser causa de degradació o deteriorament de l'estat de la massa d'aigua, de l'ecosistema aquàtic, i en general, del domini públic hidràulic.

Zona de Servitud (ZS)

Zona de mínim 5 metres d'amplada a banda i banda del Domini Públic Hidràulic per a ús públic, que es regula segons el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic. Propòsit: Donar compliment al reglament de Domini Públic Hidràulic amb la finalitat de protecció de l'ecosistema fluvial i del domini públic hidràulic; el pas públic per vianants i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, tret que per raons ambientals o de seguretat l'organisme de conca consideri convenient la seva limitació; i l'avarament i amarratge d'embarcacions de forma ocasional i en cas de necessitat.

Domini Públic Hidràulic (DPH)

El Domini Públic Hidràulic (DPH) és la zona de l'espai fluvial coberta per les aigües en la màxima crescuda ordinària i que s'ha estimat com a llera natural. Per a la delimitació del DPH en general es pren com a referència la línia base sorgida de la delimitació de la màxima crescuda ordinària (MCO) complementada amb les característiques morfològiques, la cartografia de referència (topogràfics, cadastre, etc.) i les referències històriques disponibles. Propòsit: Donar compliment al reglament de Domini Públic Hidràulic amb l'objectiu de preservació de la qualitat de l'aigua i dels ecosistemes associats a la llera.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.