Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezy…

Usługa przeglądania Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Podziałów Terytorialnych Kraju dla obszaru Polski

Morskie_wody_wewnetrzne Morskie_wody_wewnetrzne Morskie_wody_wewnetrzne
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
infoMapAccessService, Jednostki adminstracyjne, Administrative boundary, Administrative division, Administrative units, Boundary location, Boundary point, Boundary registry, Country, Geographical names, Gminy, Granica administracyjna, Granica państwa, National boundary, Nazwy geograficzne, Podział terytorialny, Powiaty, Przebieg granic, Punkt graniczny, Region, Rejestr granic, TERYT, Usługa przegladania, View service, WMS, Web Map Service, Województwa
Fees
Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/
Access constraints
brak ograniczeń
Supported languages
pol
Data provider

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (unverified)

Contact information:

Dział Geoportal

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

postal:
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225322501

Service metadata

Ads by Google

Usługa przeglądania umożliwiająca przeglądanie państwowego rejestru granic i powierzchni podziałów terytorialnych kraju dla obszaru Polski.Dane udostępniane za pomocą tej usługi stanowiące Państwowy Rejestr Granic (PRG) są mapą wektorową. PRG opiera się na danych pochodzących z operatów ewidencji gruntów i prowadzony jest w formie bazy Access-owej. Jest to właściwie baza danych współrzędnych punktów załamania granicy. Współrzędne przechowywane są jako współrzędne geograficzne, a dodatkowo wyrażone są w takim układzie, w jakim przechowywane są w zasobie geodezyjno-kartograficznym. Cała struktura bazy opiera się o punkty tworzące linie graniczne. Linie biegną od węzła do węzła. Węzły stanowią trójgranicę jednostek administracyjnych.Dane publikowane przez usługę nie są zgodne z modelem danych INSPIRE zdefiniowanym dla tematu Jednostki administracyjne. Usługa spełnia wymagania techniczne specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

Available map layers (48)

Morskie wody wewnętrzne (Morskie_wody_wewnetrzne)

Morskie wody wewnętrzne

Wyłączna strefa ekonomiczna (wylaczna_strefa_ekonomiczna)

Wyłączna strefa ekonomiczna

Morze terytorialne RP (Morze_terytorialne_RP)

Morze terytorialne RP

Reda (Reda)

Reda

Przystań morska (Przystan_morska)

Przystań morska

Port morski (Port_morski)

Port morski

Pas techniczny (Pas_techniczny)

Pas techniczny

Pas ochronny (Pas_ochronny)

Pas ochronny

Pas nadbrzeżny (Pas_nadbrzezny)

Pas nadbrzeżny

Urząd morski (Urzad_morski)

Urząd morski

Regionalny zarząd gospodarki wodnej (Regionalny_zarzad_gospodarki_wodnej)

Regionalny zarząd gospodarki wodnej

Regionalna dyrekcja lasów państwowych (Regionalna_dyrekcja_lasow_panstwowych)

Regionalna dyrekcja lasów państwowych

Nadleśnictwo (Nadlesnictwo)

Nadleśnictwo

Izba administracji skarbowej (Izba_skarbowa)

Izba administracji skarbowej

Urząd skarbowy dużych podatników (Urzad_skarbowy_duzych_podatnikow)

Urząd skarbowy dużych podatników

Podstawowy urząd skarbowy (Podstawowy_urzad_skarbowy)

Podstawowy urząd skarbowy

Archiwum państwowe (Archiwum_panstwowe)

Archiwum państwowe

Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy (Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_gminy)

Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy

Obszar działania szefa obrony cywilnej powiatu (Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_powiatu)

Obszar działania szefa obrony cywilnej powiatu

Obszar działania szefa obrony cywilnej województwa (Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_wojewodztwa)

Obszar działania szefa obrony cywilnej województwa

Dywizjon straży granicznej (Dywizjon_strazy_granicznej)

Dywizjon straży granicznej

Placówka straży granicznej (Placowka_strazy_granicznej)

Placówka straży granicznej

Odział straży granicznej (Odzial_strazy_granicznej)

Odział straży granicznej

Komenda powiatowa straży pożarnej (Komenda_powiatowa_strazy_pozarnej)

Komenda powiatowa straży pożarnej

Komenda wojewódzka straży pożarnej (Komenda_wojewodzka_strazy_pozarnej)

Komenda wojewódzka straży pożarnej

Komisariat policji (Komisariat_policji)

Komisariat_policji

Komenda rejonowa policji (Komenda_rejonowa_policji)

Komenda rejonowa policji

Komenda stołeczna policji (Komenda_stoleczna_policji)

Komenda stołeczna policji

Komenda powiatowa policji (Komenda_powiatowa_policji)

Komenda powiatowa policji

Komenda wojewódzka policji (Komenda_wojewodzka_policji)

Komenda wojewódzka policji

Prokuratura rejonowa (Prokuratura_rejonowa)

Jednostka podziału terytorialnego, zasieg działania Prokuratury rejonowej

Prokuratura okręgowa (Prokuratura_okregowa)

Prokuratura okręgowa

Prokuratura apelacyjna (Prokuratura_apelacyjna)

Prokuratura apelacyjna

Wojewódzki sąd administracyjny (Wojewodzki_sad_administracyjny)

Wojewódzki sąd administracyjny

Sąd rejonowy (Sad_rejonowy)

Sad_rejonowy

Sąd okregowy (Sad_okregowy)

Sad_okregowy

Sąd apelacyjny (Sad_apelacyjny)

Sad_apelacyjny

Granice obwodów spisowych (Granice_obwodow_spisowych)

Granice_obwodow_spisowych

Granice rejonów statystycznych (Granice_rejonow_statystycznych)

Granice_rejonow_statystycznych

Granice Obrębów Ewidencyjnych (Granice_obrebow_ewidencyjnych)

Jednostka powierzchniowa podziału kraju wyodrębnioną dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), dla której zakłada się odrębny operat ewidencyjny. Jest częścią składową jednostki ewidencyjnej, utworzoną dla potrzeb związanych z techniką zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Granice Jednostek Ewidencyjnych (Granice_jednostek_ewidencyjnych)

Według Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta – również w granicach administracyjnych miasta. Oznacza to, że w gminach miejsko-wiejskich odrębnymi jednostkami ewidencyjnymi są obszar wiejski gminy oraz obszar miasta.

Granice Gmin (Granice_gmin)

Podstawowa jendostka podziału terytorialnego w Polsce.Typy gmin:1 - gmina miejska,2 - gmina wiejska, 3 - gmina miejsko-wiejska,4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,8 - dzielnice gminy Warszawa-Centrum,9 - delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.

Granice Powiatów (Granice_powiatow)

Jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa.

Granice województw (Granice_wojewodztw)

Jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce.

Granice Państwa (Granice_panstwa)

Linia graniczna oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytorium jednego z państw sąsiednich lub od morza pełnego.

Punkty_graniczne_na_granicach_obrębów_ewidencyjnych (PunktyGraniczne)

Punkty wyznaczające granice jednostek podziału terytorialnego

Linie podstawowe morza (LinieMorza)

Linie podstawowe morza terytorialnego, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Morskie linie brzegowe (MorskieLinieBrzegowe)

Linie brzegu dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.