ARSO

GeoServer Web Map Service

arso:AGLOM_KCN arso:AGLOM_KCN arso:AGLOM_KCN
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

ARSO (unverified)

Contact information:

Primoz Kogovsek

ARSO

Ljubljana, Slovenija

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (219)

Aglomeracije (območja poselitve) (arso:AGLOM_KCN)

Podatkovni niz prikazuje Aglomeracije (območja poselitve) v R Sloveniji glede na Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Ur.l. RS st. 105/2002. Prostorska baza je predstavljena z združenimi celicami 100x100m. Analiza gostote prebivalcev v celotni aglomeraciji in maksimalna gostota v celotni aglomeraciji glede na celice 100x100m za namene strateškega načrtovanja investicij v infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadne vode. Aglomeracije so tako naselja ali deli naselji, ki po določilih Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod morajo biti opremljena z javno kanalizacijo. Od velikosti Aglomeracije je odvisno do kdaj je potrebno, znotraj nje, do določenega obdobja zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod po standardih, ki jih določa Evropska direktiva "Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment" ter naša zakonodaja.

Začetek cvetenja črnega bezga (Sambucus Nigra L.), povprečje obdobja 1971–2000 (arso:AGRO_BEZEG_71_00)

Olistanje bukve (Fagus Sylvatica L.), povprečje obdobja 1971–2000 (arso:AGRO_BUKEV_71_00)

Olistanje hrasta (Quercus Petraea, Quercus Rubur L.), povprečje obdobja 1971–2000 (arso:AGRO_HRAST_71_00)

Začetek cvetenja navadne leske (Corylus Avellana L.), povprečje obdobja 1971-2000 (arso:AGRO_LESKA_71_00)

Pojav mladih poganjkov na smreki (Picea Abies A. Dietr.), povprečje obdobja 1971-2000 (arso:AGRO_SMREKA_71_00)

CLC_1995_SI (arso:CLC_1995_SI)

CLC_2012_SI (arso:CLC_2012_SI)

Podatki so namenjeni za vsedržavno podatkovno bazo rabe in pokrovnosti tal, ki je primerljiva z ostalimi državami v Evropi. Gre za bazo pokrovnosti tal za leto 2012. Baza podatkov CLC 2012 predstavlja pokrovnost tal za leto 2012. CLC 2012 je kombinacija revidirane baze za leto 2006 in baze sprememb med letoma 2006 in 2012. V Sloveniji je 34 razredov od 44 kot jih pozna CORINE. Najpogostejši tip pokrovnosti so gozdovi, ki predstavljajo več kot 50 % površja. Podatki so v vektorski prostorski bazi. Karta predstavlja realno stanje, ki ga je zaznal satelit.

CLC_CHA_12_SI (arso:CLC_CHA_12_SI)

Podatki so spremembe, zaznane na satelitskih slikah IRS in SPOT. Zaznane spremembe so organizirane v 4 ločenedelovneenote. Ena delovna enota se nanaša na površino zaznano s satelitsko sliko. Vseh4delovnih enot je bilo nato združenih v en podatkovni set.

Odseki z referenčnimi razmerami (odseki dolvodno in gorvodno) (arso:DRSV_REF_ODSEK_DOLGOR)

Odseki z referenčnimi razmerami (območja) (arso:DRSV_REF_ODSEK_JEZERO)

Odseki z referenčnimi razmerami (vodotoki) (arso:DRSV_REF_ODSEK_VODOTOKI)

DRZAVNA_MEJA_WGS84 (VODE_PRO:DRZAVNA_MEJA_WGS84)

Ekološko pomembna območja (arso:EPO)

Ekološko pomembna območja - jame (arso:EPO_JAME)

GEN_REKE_OKOL_WGS84 (VODE_PRO:GEN_REKE_OKOL_WGS84)

GEN_REKE_SI_WGS84 (VODE_PRO:GEN_REKE_SI_WGS84)

Hidrogeološka karta (IAH) (arso:HIDGEO_KRT_IAH)

Hidrografska območja (arso:HIDGRFOBM)

HIDPRO_MURA (WMS_VEKTORJI_INTERNO:HIDPRO_MURA)

HIDPRO_SAVA (WMS_VEKTORJI_INTERNO:HIDPRO_SAVA)

HIDPRO_SOCA (WMS_VEKTORJI_INTERNO:HIDPRO_SOCA)

Industrijska odlagališča odpadkov (poligon) (arso:IND_ODLAG_OBM)

Industrijska odlagališča odpadkov (točke) (arso:IND_ODLAG_POINT)

KATEG_VODOTK (arso:KATEG_VODOTK)

Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:KLIMA_PAD_KONC)

Povprečna letna temperatura zraka 1971–2000 (arso:KLIMA_TEMP)

Komunalne čistilne naprave (arso:KOM_CIST_NAP_XY)

Komunalna odlagališča (arso:KOM_ODLAG)

Odlagališča (točke) (arso:KOM_ODLAG_POINT)

Odlagališča so razdeljena glede na vrsto (nenevarna, nenevarna-komunalna, inertna, nevarna) in glede na status obratovanja odlagališča. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15) se šteje za obdobje obratovanja odlagališča čas gradnje odlagališča, odlaganja odpadkov, zapiranja odlagališča in čas po njegovem zaprtju. Odlagališča so glede na ta status razdeljena v odlagališča, na katerih se odlaga in imajo pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje, na odlagališča, ki so v zapiranju in za katera je upravljavec vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju na podlagi 76 člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15) ter odlagališča, ki so zaprta, na podlagi odločbe o zaprtju odlagališča in odlagališča, za katera je upravljavec vložil vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče v skladu s 76. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15). Podatkovni niz je namenjen prikazu odlagališč glede na vrsto odlagališča in njen status obratovanja.

Kopalne vode (arso:KOPAL_VODE_OBM)

Kopalne vode (prispevno območje) (arso:KOPAL_VOD_PRISP_OBM)

Vplivna območja kopalnih voda (arso:KOPAL_VOD_VPLIV_OBM)

MOL - Karte hrupa - ceste L DVN (arso:KRT_HRUP_MOL_ALL_RDS_LDVN)

MOL - Karte hrupa - ceste L NOČ (arso:KRT_HRUP_MOL_ALL_RDS_LNOC)

MOL - Karte hrupa - IPPC industrija L DVN (arso:KRT_HRUP_MOL_INDUSTR_LDVN)

MOL - Karte hrupa - pomembne ceste L DVN (arso:KRT_HRUP_MOL_MAY_RDS_LDVN)

MOL - Karte hrupa - pomembne ceste L NOČ (arso:KRT_HRUP_MOL_MAY_RDS_LNOC)

MOL - Karte hrupa - železniške proge L NOČ (arso:KRT_HRUP_MOL_ZELEZ_LNOC)

Karte hrupa - pomembne železniške proge L DVN (arso:KRT_HRUP_SI_ZELEZ_LDVN)

Karte hrupa - pomembne železniške proge L NOČ (arso:KRT_HRUP_SI_ZELEZ_LNOC)

MERILNA_MESTA (VODE_PRO:MERILNA_MESTA)

Hidrološke meritve na površinskih vodah (arso:MM_HID_POVR_VOD_MV)

Merilna mesta za kakovost podzemnih voda (arso:MM_KAK_POD_MVIEW)

Merilna mesta za kakovost površinskih voda (arso:MM_KAK_POVR_MVIEW)

Merilna mesta na območjih kopalnih voda (arso:MM_KOP_VODE_MVIEW)

Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode) (arso:MM_POD_VODE_MV)

MV_AMP_ZADNJI_H (VODE_PRO:MV_AMP_ZADNJI_H)

MV_AMP_ZADNJI_M (VODE_PRO:MV_AMP_ZADNJI_M)

MV_AMP_ZADNJI_MOR (VODE_PRO:MV_AMP_ZADNJI_MOR)

MV_AMP_ZADNJI_POD (VODE_PRO:MV_AMP_ZADNJI_POD)

MV_BOBER_NEAKTIVNE (VODE_PRO:MV_BOBER_NEAKTIVNE)

Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2000 (arso:MV_CLC_2000_SI)

Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2006 (arso:MV_CLC_2006_SI)

Spremembe pokrovnosti tal med letoma 2000 in 2006 (arso:MV_CLC_CHA_00_06)

Spremembe pokrovnosti tal med letoma 1995 in 2000 (arso:MV_CLC_CHA_90_00)

MV_HE_POSTAJE (VODE_PRO:MV_HE_POSTAJE)

MV_HE_ZADNJI (VODE_PRO:MV_HE_ZADNJI)

Koncesije za rabo vode (točke) (arso:MV_KONCES_RABA_VODE_PUB)

Koncesije za rabo vode (točke)

Opozorilna karta poplav (Katastrofalna območja poplavljanja) (arso:MV_OPZ_KRT_POP_OBM_KAT)

Opozorilna karta poplav (Pogosta območja poplavljanja) (arso:MV_OPZ_KRT_POP_OBM_POG)

Opozorilna karta poplav (Redka območja poplavljanja) (arso:MV_OPZ_KRT_POP_OBM_RED)

Opozorilna karta poplav (Smer poplavljanja) (arso:MV_OPZ_KRT_POP_OBM_SMER)

MV_RIP_POSTAJE (VODE_PRO:MV_RIP_POSTAJE)

MV_RIP_ZADNJI_H (VODE_PRO:MV_RIP_ZADNJI_H)

MV_RIP_ZADNJI_M (VODE_PRO:MV_RIP_ZADNJI_M)

MV_RIP_ZADNJI_MOR (VODE_PRO:MV_RIP_ZADNJI_MOR)

Vodna dovoljenja (točke) (arso:MV_VD_TOCKOVNI_SLOJ_PUB)

Vodna soglasja (arso:MV_VODE_SOGLASJA)

NATURA2K (arso:NATURA2K)

NA_G_VS_WGS84 (VODE_PRO:NA_G_VS_WGS84)

Erozijska območa - opozorilna karta erozije (arso:NUV_EROZIJSKA_OBM)

V strokovnih podlagah Podjetja za urejanje hudournikov (v nadaljevanju PUH) (1999) jeerozijska problematika predstavljena na treh kartah v merilu 1 : 250.000. Karta »Erozijskažarišča in erodibilnost območij – stanje« prikazuje erozijska žarišča (razvrščena po jakostiv pet kategorij), s katerih se sproščajo večje količine erozijskega drobirja ter erozijskepovršine razvrščene v pet kategorij erodiranosti glede na stopnje razvitosti erozijskihprocesov. Karta »Erozija: stabilnost območij in plazovi – stanje« prikazuje nestabilna inpogojno stabilna zemljišča ter plaznice evidentiranih snežnih plazov. Označeni so tudi večjiskalni podori in podori hriba. Vsebina obeh kart stanja je bila smiselno analizirana in poekspertni odločitvi prevedena v opozorilno karto »Erozija: varstvena območja - ukrepi inomejitve« (KARTOGRAFSKA PRILOGA 55: Erozijska območja – opozorilna karta erozije).Na tej karti so prikazana »opozorilna območja strogega varovanja (območje prepovedi) «in »opozorilna območja izvajanja zaščitnih ukrepov«, pri čemer med slednja sodijoobmočja zahtevnejših zaščitnih ukrepov ali običajnih zaščitnih ukrepov.povzeto po Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 - 2015, več na http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/nuv/nacrt_upravljanja_voda.pdf

Register naravnih vrednot (jame) (arso:NV_JAME)

Register naravnih vrednot (območja) (arso:NV_POLI)

Register naravnih vrednot (točke) (arso:NV_TOC)

Meja obale morja (arso:OBAL_LIN)

Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije (arso:OBC_OBM_PP_EVTRO_POLY)

Območja odlagališč (arso:OBM_ODLAG)

Deli morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (arso:OBM_SKOLJCISCA)

OB_G_VS_WGS84 (VODE_PRO:OB_G_VS_WGS84)

Oddelki urada za upravljanje z vodami ARSO (arso:ODD_UPR_VODE)

Odseki površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (arso:ODS_VOD_RIBE)

Opozorilna karta poplav (Odseki vodotokov) (arso:OPOZ_KART_POPL_LINIJA)

OPOZ_KART_POPL_OBM_WGS84 (VODE_PRO:OPOZ_KART_POPL_OBM_WGS84)

Posnetek ozadja obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji (EMS) (arso:OZADJE_EMS)

Povprečna januarska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_01)

Povprečna februarska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_02)

Povprečna marčna višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_03)

Povprečna aprilska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_04)

Povprečna majska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_05)

Povprečna junijska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_06)

Povprečna julijska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_07)

Povprečna avgustovska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_08)

Povprečna septembrska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_09)

Povprečna oktobrska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_10)

Povprečna novembrska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_11)

Povprečna decembrska višina korigiranih padavin 1971–2000 (arso:PAD_KOR_71_00_12)

Največja 12-urna višina padavin s povratno dobo 100 let, obdobje 1961-2000 (arso:PAD_MAX_12_UR_PD_100_61_00)

Največja 12-urna višina padavin s povratno dobo 50 let, obdobje 1961-2000 (arso:PAD_MAX_12_UR_PD_50_61_00)

Največja 24-urna višina padavin s povratno dobo 100 let, obdobje 1961-2000 (arso:PAD_MAX_24_UR_PD_100_61_00)

Največja 24-urna višina padavin s povratno dobo 50 let, obdobje 1961-2000 (arso:PAD_MAX_24_UR_PD_50_61_00)

Največja 48-urna višina padavin s povratno dobo 100 let, obdobje 1961-2000 (arso:PAD_MAX_48_UR_PD_100_61_00)

Največja 48-urna višina padavin s povratno dobo 50 let, obdobje 1961-2000 (arso:PAD_MAX_48_UR_PD_50_61_00)

Povprečno letno število dni s padavinami nad 0.1 mm 1971–2000 (arso:PAD_POVP_LET_ST_DN_01_71_00)

Povprečno letno število dni s padavinami nad 30 mm 1961–1990 (arso:PAD_POVP_LET_ST_D_NAD30_61_90)

Povprečna letna višina merjenih padavin 1961–1990 (arso:PAD_POVP_LET_VIS_MERJEN_61_90)

Povprečno letno število dni s padavinami nad 40 mm 1961–1990 (arso:PAD_POV_LET_ST_D_NAD40_61_90)

Povprečno letno število dni s padavinami nad 50 mm 1961–1990 (arso:PAD_POV_LET_ST_D_NAD50_61_90)

Povprečno letno število dni s padavinami nad 70 mm 1961–1990 (arso:PAD_POV_LET_ST_D_NAD70_61_90)

Državna mreža potresnih opazovalnic (arso:POTRS_DRZ_MREZA)

Katalog potresov (arso:POTRS_KATALOG_SI)

Karta potresne nevarnosti (arso:POTRS_NEVAR_KRT)

PRCD_G_VS (WMS_VEKTORJI_INTERNO:PRCD_G_VS)

Raba vode za odvzem naplavin in za odvzem vode za obratovanje malih in velikih hidroelektrarn (arso:RABA_VODE_NAPLAV_MHE_HE)

Razvodnice (arso:RAZVOD)

REGISTER_POSTAJ (arso:REGISTER_POSTAJ)

Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (arso:ROTS_PNT)

RPE_NASLOVI_WGS84 (VODE_PRO:RPE_NASLOVI_WGS84)

Najvišja višina snežne odeje s povratno dobo 50 let (arso:SNEG_MAX_VIS_SNEGOD_PD50_51_05)

Porast snežne obtežbe z višino (arso:SNEG_OBTEZBE_CONE)

Najvišja višina snežne odeje s povratno dobo 50 let (arso:SNEG_OBTEZ_MAX_PD50_51_05)

Povprečno januarsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_01)

Povprečno februarsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_02)

Povprečno marčno število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_03)

Povprečno aprilsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_04)

Povprečno majsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_05)

Povprečno junijsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_06)

Povprečno julijsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_07)

Povprečno avgustovsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_08)

Povprečno septembrsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_09)

Povprečno oktobrsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_10)

Povprečno novembrsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_11)

Povprečno decembrsko število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_12)

Povprečno letno število dni s snežno odejo 1971–2000 (arso:SNEG_O_POV_ST_D_71_00_YR)

Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni 1971/1972–2000/2001 (arso:SNEG_POVP_SK_VIS_NOVI_71_00)

Povprečno trajanje sončnega obsevanja - jesen 1971–2000 (arso:SONCE_POVP_TRA_OBSV_JESN_71_00)

Povprečno trajanje sončnega obsevanja - poletje 1971–2000 (arso:SONCE_POVP_TRA_OBSV_POLE_71_00)

Povprečno trajanje sončnega obsevanja - pomlad 1971–2000 (arso:SONCE_POVP_TRA_OBSV_POML_71_00)

Povprečno trajanje sončnega obsevanja - zima 1971–2000 (arso:SONCE_POVP_TRA_OBSV_ZIMA_71_00)

Območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa s to uredbo niso določena za Natura območja (arso:SPA_DODATKI)

Absolutna najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (arso:TEMP_ABS_MAX_PD50_51_05)

Absolutna najnižja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (arso:TEMP_ABS_MIN_PD50_51_05)

Povprečni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni 1971/1972–2000/2001 (arso:TEMP_POVP_PRIMANK_OGRSEZ_7100)

Povprečno trajanje ogrevalne sezone 1971/1972–2000/2001 (arso:TEMP_POVP_TRAJ_OGRSEZ_71_00)

Povprečna letna najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POVP_71_00_YR)

Povprečna januarska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_01)

Povprečna februarska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_02)

Povprečna marčna najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_03)

Povprečna aprilska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_04)

Povprečna majska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_05)

Povprečna junijska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_06)

Povprečna julijska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_07)

Povprečna avgustovska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_08)

Povprečna septembrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_09)

Povprečna oktobrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_10)

Povprečna novembrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_11)

Povprečna decembrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMAX_POV_71_00_12)

Povprečna januarska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_01)

Povprečna februarska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_02)

Povprečna marčna najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_03)

Povprečna aprilska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_04)

Povprečna majska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_05)

Povprečna junijska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_06)

Povprečna julijska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_07)

Povprečna avgustovska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_08)

Povprečna septembrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_09)

Povprečna oktobrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_10)

Povprečna novembrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_11)

Povprečna decembrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_12)

Povprečna letna najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TMIN_POV_71_00_YR)

Povprečna januarska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_01)

Povprečna februarska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_02)

Povprečna marčna temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_03)

Povprečna aprilska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_04)

Povprečna majska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_05)

Povprečna junijska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_06)

Povprečna julijska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_07)

Povprečna avgustovska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_08)

Povprečna septembrska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_09)

Povprečna oktobrska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_10)

Povprečna novembrska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_11)

Povprečna decembrska temperatura zraka 1971–2000 (arso:TPOV_71_00_12)

Projektna hitrost vetra (arso:VETER_OBTEZ_PD50)

Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi 1994–2001 (arso:VETER_POVP_LET_HITR_10M_94_01)

Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994–2001 (arso:VETER_POVP_LET_HITR_50M_94_01)

Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994–2001 model DADA (arso:VETER_POVP_Y_HITR50M_94_01DADA)

Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi model DADA (obdobje 1994-2001) (arso:VETR_POV_LET_HTR_10M_94_01DADA)

Povprečna gostota moči vetra 50 m nad tlemi model AIOLOS (obdobje 1994 - 2001) (arso:VETR_POV_LET_MOC50M_94_01AIOLS)

Povprečna letna gostota moči vetra 50 m nad tlemi model DADA (obdobje 1994-2001) (arso:VETR_POV_LET_MOC50M_94_01DADA)

Emisije v vode iz industrijskih naprav (arso:VIRI_IPPC_XY)

Območje globin manjših od 0,5 m ob nastopu Q100 (Gm) (arso:VODE_GLOBINE_Q100_GM_SDE)

Območja so določena po postopku, predpisanem v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007). Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege majhnih globin (Gm), kjer je pri pretoku Q100 globina vode manjša od 0.5 m, obsege srednjih globin (Gs), kjer je pri pretoku Q100 globina vode večja od 0.5 m in manjša od 1.5 m in obsege velikih globin (Gv), kjer je pri pretoku Q100 globina vode večja od 1.5 m.

Območje globin od 0,5 m do 1,5 m ob nastopu Q100 (Gs) (arso:VODE_GLOBINE_Q100_GS_WFS)

Območja so določena po postopku, predpisanem v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007). Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege majhnih globin (Gm), kjer je pri pretoku Q100 globina vode manjša od 0.5 m, obsege srednjih globin (Gs), kjer je pri pretoku Q100 globina vode večja od 0.5 m in manjša od 1.5 m in obsege velikih globin (Gv), kjer je pri pretoku Q100 globina vode večja od 1.5 m.

Območje globin večjih od 1,5 m ob nastopu Q100 (Gv) (arso:VODE_GLOBINE_Q100_GV_WFS)

Območja so določena po postopku, predpisanem v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007). Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege majhnih globin (Gm), kjer je pri pretoku Q100 globina vode manjša od 0.5 m, obsege srednjih globin (Gs), kjer je pri pretoku Q100 globina vode večja od 0.5 m in manjša od 1.5 m in obsege velikih globin (Gv), kjer je pri pretoku Q100 globina vode večja od 1.5 m.

Območje veljavnosti iKG100 (arso:VODE_GLOBINE_Q100_OVR_WFS)

Posamezne hidrološko-hidravlične študije imajo določena območja hidravlične obdelave in območja veljavnosti rezultatov hidravličnega modela. Na dveh ali več območjih prekrivanja veljavnosti rezultatov so območja združena v eno skupno območje veljavnosti rezultatov.

Območja dosega 10-letnih poplav (Q10) (arso:VODE_KRT_POP_NEV_iKPN_Q10)

Območja so določena po postopku, predpisanem v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007). Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege območij poplavljanja pri pretokih Q10, Q100 in Q500 ter obsege območij poplavljanja pri pretoku Q100 in razredih globin manj kot 0,5 m, od 0,5 m do 1,5 m in več kot 1,5 m.

Območja dosega 100-letnih poplav (Q100) (arso:VODE_KRT_POP_NEV_iKPN_Q100)

Območja so določena po postopku, predpisanem v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007). Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege območij poplavljanja pri pretokih Q10, Q100 in Q500 ter obsege območij poplavljanja pri pretoku Q100 in razredih globin manj kot 0,5 m, od 0,5 m do 1,5 m in več kot 1,5 m.

Območja razreda majhne poplavne nevarnosti (arso:VODE_KRT_RAZ_POP_NEV_MAJHN_SDE)

Območja razreda srednje poplavne nevarnosti (arso:VODE_KRT_RAZ_POP_NEV_SRED_SDE)

Območja razreda velike poplavne nevarnosti (arso:VODE_KRT_RAZ_POP_NEV_VEL_SDE)

Območja pomembnega vpliva poplav (arso:VODE_OBM_POMB_VPL_POPLAV)

Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije iz poplavne direktive (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) najbolj poplavno ogrožena v RS.

Območja veljavnosti rezultatov iKRPN (arso:VODE_OBM_VELJAV_REZULT_HH)

Območja veljavnosti rezultatov iKPN (arso:VODE_OBM_VELJAV_REZULT_HH_iKPN)

Posamezne hidrološko-hidravlične študije imajo določena območja hidravlične obdelave in območja veljavnosti rezultatov hidravličnega modela. Na dveh ali več območjih prekrivanja veljavnosti rezultatov so območja združena v eno skupno območje veljavnosti rezultatov.

Poplavni dogodki (arso:VODE_POPLAVNI_DOGODKI)

Vodna telesa podzemne vode (arso:VT_PODZ_VOD)

Vodonosni sistemi (arso:VT_PODZ_VOD_SIST)

Vodna telesa površinskih voda (linija) (arso:VT_POVR_CRT)

Vodna telesa površinskih voda (območje) (arso:VT_POVR_POLI)

Vodna telesa površinskih voda (prispevno območje) (arso:VT_POVR_PRISP_OBM_POLI)

Vodovarstvena območja (državni nivo) (arso:VVO_DRZ_NIVO)

Vodovarstvena območja (občinski nivo) (arso:VVO_OBC_NIVO)

Vodovarstvena območja (vrelčni nivo) (arso:VVO_VREL_NIVO)

Vodovarstvena območja (zajetja) (arso:VVO_ZAJET)

ZADRZEVALNIKI (VODE_PRO:ZADRZEVALNIKI)

Zavarovana območja (conacija) (arso:ZAV_OBM_CON_POLI)

Zavarovana območja (poligon) (arso:ZAV_OBM_POLI)

Zavarovana območja (točke) (arso:ZAV_OBM_TOC)

Življenjski prostor rjavega medveda (arso:ZIV_PROST_MEDVED)

Lokacije mobilne eko postaje (arso:ZRAK_MOBIL_POSTAJA)

Vode prognoza (VODE_PRO:vode_pro)

Layer-Group type layer: VODE_PRO:vode_pro

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.