[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (21)

Hlavní rozvojové záměry (0)

Obce s vyjížďkou > 2/3 obyvatel za prací mimo obec (1)

Obce s podílem "nezaměstnaní EA / celkem EA" > 20% (2)

Obce s indexem stáří < 0,75 (3)

Plochy orné půdy se sklonem svahu > 12° (plochy kriticky ohrožené vodní erozí) (5)

Plochy orné půdy se sklonem svahu 7-12° (plochy silně ohrožené vodní erozí) (6)

Velké zdroje znečištění ovzduší (REZZO1) (7)

Zastavěné plochy uvnitř záplavového území předpokládané povodně Q100 (8)

svahové deformace pasivní (10)

svahové deformace aktivní (11)

poddolovaná území (12)

střety - rozvojové záměry × zastavěné území (14)

střety - rozvojové záměry × ochrana vodních zdrojů (15)

střety - rozvojové záměry × velkoplošná CHÚ + NATURA (16)

střety - rozvojové záměry × NRaRÚSES (17)

střety - rozvojové záměry × těžba (18)

střety - rozvojové záměry × hodnoty (19)

Území k prověření regulačním plánem (20)

Území k prověření územní studií (21)

Hranice správního území obce (22)

Hranice kraje (23)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.