BIJ12

INSPIRE View service voor Beschermde Gebieden van de gezamenlijke provincies

PS.ProtectedSite PS.ProtectedSite PS.ProtectedSite
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
infoMapAccessService, Beschermde gebieden
Fees
none
Access constraints
otherRestrictions; Geen beperkingen; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Supported languages
dut
Data provider

BIJ12 (unverified)

Contact information:

GBO provincies

BIJ12

postal:
Leidseveer 2, 3511SB Utrecht, Nederland

Email: 

Phone: 085 486 2222

Service metadata

Ads by Google

Deze View service is gebaseerd op de geharmoniseerde provinciale datasets voor Beschermde Gebieden. Onderdeel van deze View service zijn datasets voor Aardkundige Waarden, Ecologische Hoofdstructuur, Provinciale Monumenten, Nationale Landschappen, Stiltegebieden en WAV gebieden

Available map layers (14)

Beschermde gebieden (PS.ProtectedSite)

Gebieden die worden aangeduid of beheerd in het kader van internationale en communautaire wetgeving of wetgeving van de lidstaten om specifieke doelstellingen op het vlak van milieubescherming te verwezenlijken.

Beschermde gebieden - Natuurbehoud (PS.ProtectedSiteNatureConservation)

Gebieden die worden beschermd vanwege de instandhouding van natuur

Beschermde gebieden - Archeologie (PS.ProtectedSiteArchaeological)

Gebieden die worden beschermd vanwege de instandhouding van archeologische waarden

Beschermde gebieden - Cultuur (PS.ProtectedSiteCultural)

Gebieden die worden beschermd vanwege de instandhouding van cultuurhistorische waarden

Beschermde gebieden - Ecologie (PS.ProtectedSiteEcological)

Gebieden die worden beschermd vanwege ecologische stabiliteit

Beschermde gebieden - Landschap (PS.ProtectedSiteLandscape)

Gebieden die worden beschermd vanwege landschappelijke waarden

Beschermde gebieden - Milieu (PS.ProtectedSiteEnvironment)

Gebieden die worden worden beschermd vanwege de stabiliteit van het milieu

Beschermde gebieden - Geologie (PS.ProtectedSiteGeological)

Gebieden die worden beschermd vanwege de instandhouding van geologische waarden

Beschermde gebieden - Aardkundige Waarden (PS.ProtectedSiteAardkundigeWaarden)

De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Beschermde gebieden - Ecologische Hoofdstructuur (PS.ProtectedSiteEcologischeHoofdstructuur)

De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geisoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Beschermde gebieden - Nationale Landschappen (PS.ProtectedSiteNationaleLandschappen)

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke , cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid en beleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Beschermde gebieden - Provinciale Monumenten (PS.ProtectedSiteProvincialeMonumenten)

Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provinciale monumentenlijst. De lijst is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies: - Panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden. - De lijst dient als basis voor subsidie toezeggingen. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Beschermde gebieden - Stiltegebieden (PS.ProtectedSiteStilteGebieden)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijk kader overgenomen in de Wet milieubeheer.Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Beschermde gebieden - WAV gebieden (PS.ProtectedSiteWAVGebieden)

WAV gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak & Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Om de verzuring in deze gebieden tegen te gaan gelden beperkingen voor ammoniakemissies in deze gebieden en in een bufferzone van 250 meter rondom de WAV gebieden. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.