Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

ArcheologicalMonuments ArcheologicalMonuments ArcheologicalMonuments
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
monument, archeologie, historische geografie, stedenbouwkunde, planologie, bouwkunde, cultuurhistorie, architectuurgeschiedenis, wereld erfgoed, beschermde gebieden, infoMapAccessService, infoMapAccessService, Beschermde gebieden
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
dut
Data provider

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (unverified)

Contact information:

Infodesk Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Postadres:
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, Netherlands

Email: 

Phone: 0031(0) 33 421 7 421

Service metadata

Ads by Google

Deze View service is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Werelderfgoed.

Available map layers (5)

PS.ProtectedSite (PS.ProtectedSite)

Deze laag is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Werelderfgoed.

Archeologische Monumenten (ArcheologicalMonuments)

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is in samenwerking met de verschillende provincies en gemeentelijk archeologen ontwikkeld. De kaart bevat een overzicht van archeologische terreinen in Nederland. De AMK is één van de bronnen om ruimtelijke plannen, zoals streek- en bestemmingsplannen, te kunnen opstellen, beoordelen en toetsen op hun gevolgen voor de archeologie. Een groot aantal provincies gebruikt de AMK ook als bron voor de ontwikkeling van digitale cultuurhistorische waardenkaarten. De terreinen zijn beoordeeld op de criteria kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde. Op grond van deze criteria zijn de terreinen ingedeeld in terreinen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde. Onder deze laatste categorie vallen ook de wettelijk beschermde monumenten. De AMK vormt altijd een momentopname van de archeologische kennis over een provincie. Ieder jaar komen er nieuwe archeologische terreinen bij. Bestaande terreinen kunnen vervallen, groter of juist kleiner worden. Daarnaast kunnen ook buiten de terreinen die op de AMK staan, waardevolle archeologische resten liggen. De kaarten worden via een roulatiesysteem doorlopend herzien.

Rijksmonumenten (NationalListedMonuments)

De gegevens in deze dataset zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en fysiek opgenomen in de Objecten Databank (ODB). In de dataset zijn uitsluitend ingeschreven rijksmonumenten opgenomen (ex artikel 6 Monumentenwet 1988). Formeel gesproken bevat de dataset vervaardigde zaken waarop de Monumentenwet 1988 onherroepelijk van toepassing is. De locaties van de rijksmonumenten die in de dataset zijn opgenomen zijn uit verschillende bronnen afkomstig. Die bronnen worden in de dataset aangeduid met: - BAG: de locatie is die van een verblijfsobject uit de BAG waarvan het adres gelijk is aan het hoofdadres van het rijksmonument; - Bridgis: de locatie is door Bridgis BV te Tiel bepaald op basis van het hoofdadres van het rijksmonument; - AMR: de locatie is het middelpunt van de digitale contour die destijds in het Project Actualisering Rijksmonumenten (AMR) is bepaald. In AMR werkten destijds de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) samen om de gegevens over gebouwde en archeologische rijksmonumenten te actualiseren; - handmatig: de (correctie op de) locatie is handmatig door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingevoerd; - onbekend: de oorsprong van de locatie is onbekend (met name het geval bij archeologische rijksmonumenten). De locaties van de rijksmonumenten in de dataset zijn slechts indicatief en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Zie de gebruiksbeperkingen. Meer informatie over de rijksmonumenten is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl - Direct naar: Monumentenregister. Voor uitsluitsel over de gegevens en locatie van rijksmonumenten kan contact opgenomen worden met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, telefoon 033-4217456 of info@cultureelerfgoed.nl

Stads- en Dorpsgezichten (Townscapes)

Deze kaartlaag geeft aan welke beschermde gezichten zijn aangewezen in 2011, en welke eerder aangewezen zijn.

Werelderfgoed (WorldHeritage)

Begrenzingen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comite van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. De begrenzingen zijn gebaseerd op de kaarten die destijds opgenomen waren in het nominatiedossier.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.