CGI

Tampereen kaupungin avoin WFS-palvelurajapinta

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER, TAMPERE, INSPIRE
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
fin
Data provider

CGI (unverified)

Contact information:

NTP Support

CGI

Helsinki, Finland

Service metadata

Ads by Google

Tampereen kaupungin avoin WFS-palvelurajapinta Tukee WFS-versioita 1.0.0, 1.1.0 ja 2.0.0. http://kartat.tampere.fi/www/arkisto/kayttoehdot/avoimen_rajapintapalvelun_kayttoehdot.pdf

Available map layers (87)

Fluoridiriskialueet (opendata:YV_FLUORIDIRISKIALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Melu Päivä 2040 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2040_KESKIAANI)

Melu Päivä 2017 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2017_KESKIAANI)

Suun terveydenhuollon alueet 2013 (opendata:KH_HAMMASLAAKARI_2013)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Terveysasemat (opendata:TERVEYSASEMAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavojen suojelukohteet (opendata:YK_KOHDE_SUOJELU)

Yleis- ja osayleiskaavoihin merkityt suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut tai merkittävät rakennukset, rakennelmat, muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit, pihapiirit, kasvillisuuskohteet ym. Suojeluluokka on kolmijakoinen: 1=suojeltu, 2=suojeltavaksi tarkoitettu, 3=merkittävä.

Katuvalot (opendata:WFS_KATUVALO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Talviliukupaikat (opendata:WFS_TALVILIUKUPAIKKA_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Pylväät (opendata:WFS_PYLVAS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Nuorten tilat (opendata:NUORTEN_TILAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kirjastot (opendata:KIRJASTOT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Palvelualue 2013 (opendata:KH_PALVELUALUE_2013)

Liikennevalojen ilmaisimet (opendata:WFS_LIIKENNEVALO_ILMAISIN)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Joukkoliikenteen bussilinjat (opendata:joli_reitit_gtfs_tm35)

Tampeeen joukkoliikenteen bussilinjat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat (opendata:AK_RANTA_AK_VIEW)

Ranta-asemakaava (ennen rantakaava) on suunnitelma haja-asutusalueille sijoittuvien ranta-alueiden maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Useimmiten ranta-asemakaava laaditaan loma-asutuksen mahdollistamiseksi rantojen tuntumassa ja siinä määritelläänkin muun muassa rantatonteille kohdistuvan rakennusoikeuden määrä.

Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus (opendata:YK_ERITYISOM_ALUE)

Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- tai vaara-alueet, suojavyöhykkeet tai puhdistettava maa-alue.

Melu Yö 2030 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2030_KESKIAANI)

Luontopolkureitit (opendata:YV_LUONTOPOLKU)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katuosoitteet (opendata:ONK_NMR_MVIEW)

Tampereen kaupungin katuosoitteet. Sisältää kiinteistöjen osoitteet sekä haja-asutusalueen rakennusten osoitteet. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ikäihmisten palvelukeskukset (opendata:PALVELUKESKUKSET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavan kehittämistavoitealue (opendata:YK_KEHITTAMISTAVOITE_ALUE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä.

Auringon säteilyenergia katoille (piste, ominaisuustiedot) (opendata:aurinkoenergiapotentiaali_point_tm35)

Soutuvenerannat (opendata:WFS_SOUTUVENERANTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavojen rakennusmerkinnät (opendata:YK_KOHDE_RAKENNUKSET)

Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat.

Yleiskaavaindeksi (opendata:YK_KAAVA_ALUE)

Yleiskaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Tietokanta sisältää yleistiedot kaavoista kuten kaavan nimen, lainvoimapäivämäärän, tiedon oikeusvaikutteisuudesta (O=oikeusvaikutteinen, H=oikeusvaikutukseton), sekä yleiskaava-aluetta koskevan yleismääräyksen määräyskoodin. Määräyskoodeja vastaavat määräykset ovat erillisessä excel-tietokannassa.

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat (opendata:WFS_VIHERALUEEN_OSA)

Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto). Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavan liikenteeseen liittyvä kohdemerkintä (opendata:YK_KOHDE_LIIKENNE)

Tampereen yleis- ja osayleiskaavoissa olevat liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät, esim. ylikulku, alikulku, liittymä, pikaraitiotien seisake, pysäköintitalo, venevalkama, uimaranta jne.

Kentät (opendata:WFS_KENTTA_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luistinkentät (opendata:WFS_LUISTINKENTTA_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

EHYT-yleissuunnitelmat (opendata:EHYT_YLEISSUUNNITELMAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Avoimet maisematilat (opendata:avoimet_maisematilat)

Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat -selvitystyössä vuonna 2015 inventoidut ja arvotetut merkittävät avoimet maisematilat. Selvitys on osa EHYT (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) työtä. Avoimilla maisematiloilla tarkoitetaan maiseman osaa, jossa katseluetäisyydet muodostuvat pitkiksi, kuten laajat peltoaukeat ja vesialueet. Merkittäviä avoimia maisematiloja tunnistettiin yhteensä 85 kappaletta, joista 31:een on laadittu kohdekortti. Ominaisuustietoina on kohteen nimi ja numero. Merkittävimpiin kohteisiin on linkitetty kohdekortti, joka sisältää kohteen kuvauksen, arvottamisen ja kehittämiseen liittyviä suosituksia. Muihin kohteisiin on linkitetty kohdeluettelo, josta löytyvät kohteiden kehittämissuositukset. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Rakennukset pisteinä (opendata:RAKENNUKSET_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Huom! Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta!

Rullalautailualue (opendata:WFS_RULLALAUTAILUALUE_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Äänestysalueet (opendata:KH_AANESTYS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet (opendata:YK_KT_ALUE_VIEW)

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet tietokanta sisältää kaikki yleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset, sekä alueita koskevat kaavamääräykset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Alueiden käyttötarkoitukset on ryhmitelty 11 pääluokkaan, jotka ovat: A = Asuminen, C = Keskustatoiminnot, P ja KM = Palvelut, T = Työ ja tuotanto, V = Virkistys, R = Loma-asuminen, L = Liikenne, E = Erityisalueet, S = Suojelu, M = Maa- ja metsätalous, W = vesialueet.

Katuosa (opendata:WFS_KATUOSA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Laituripaikat (opendata:WFS_LAITURIPAIKKA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Melu Yö 2017 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2017_KESKIAANI)

Koirapuistot (opendata:WFS_KOIRAPUISTO_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Museot (opendata:MUSEOT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Päiväkodit (opendata:PAIVAKODIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Sillat (opendata:WFS_SILTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavan kehittämistavoiteviiva (opendata:YK_KEHITTAMISTAVOITE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Tässä tietokannassa kuvataan yleiskaavaan viivamerkinnällä kuvattuja kehittämistavoitteita, kuten meluntorjuntatarve, kevyen liikenteen yhteystarve, viheryhteystarve jne.

Asemakaavojen alueellinen suojelu (opendata:AK_S)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavalla suojelluista alueista (kaavamerkintä /s). Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Raitiotiepysäkkien (kehitysvaihe 2016) keskipisteet (opendata:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_keskipisteet_nimet_2016_point)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Leikkipaikat (opendata:WFS_LEIKKIPAIKKA_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Hammashoitolat (opendata:HAMMASHOITOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kiintopisteet (opendata:KIINTOPISTEET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Neuvolat (opendata:NEUVOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ajoneuvoliikenteen liikennemäärät (opendata:liikennemaarat_ajoneuvoliikenne_point_TM35)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Auringon säteilyenergia katoille (rakennukset alueina + ominaisuustiedot) (opendata:aurinkoenergiapotentiaali_polygon_tm35)

Bussipysäkit (opendata:BUSSIPYSAKIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Melu Päivä 2012 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2012_KESKIAANI)

Rakennukset alueina (opendata:RAKENN_ST_FA_MVIEW_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Huom! Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta!

Melu Päivä 2030 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_P_2030_KESKIAANI)

Bussilinjat (opendata:BUSSILINJAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Pyöräpysäköintipaikat (opendata:PYORAPARKIT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Maalämpökaivot (opendata:MAALAMPOKAIVOT)

Arseeniriskialueet (opendata:YV_ARSEENIRISKIALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Vireillä olevat yleiskaavat (opendata:YK_S_KAAVA_ALUE)

Vireillä olevien yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat

Yleiskaavan reittimerkintä (opendata:YK_REITTI)

Yleiskaavaan merkitty ulkoilu- tai kevyen liikenteen reitti

Uimahallit (opendata:UIMAHALLIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalo-ohjatut liittymät (opendata:WFS_LIIKENNEVALO_LIITTYMA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalolaitteet (opendata:WFS_LIIKENNEVALO_LAITE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luontopolkurastit (opendata:YV_LUONTORASTI)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu (opendata:AK_SR)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavoihin merkityistä rakennus- ja rakennekohtaisista suojelumerkinnöistä. Suojelu on ilmaistu sr- kaavamääryksellä.

Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä Tampereen seudulla (opendata:liikennemaarat_jalankulku_pyoraily_point_TM35)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Suuralue (opendata:KH_SUURALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Keskustan pysäköinti (opendata:KESKUSTAN_PYSAKOINTI_VIEW)

Aineistosta löytyvät Tampereen keskusta-alueen ja Kaupin Kuntokadun alueen yleisillä katuja pysäköintialueilla olevat maksulliset pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. keskustaalueella olevat asukas- ja yrityspysäköintipaikat ja eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleiset) tiedoissa on vain paikkamäärä. Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Lisätietoja: YÖPYSÄKÖINTIKIELTO: Kielto on yleensä voimassa vain talviaikana. HINTA: Määräytyy maksuvyöhykkeen mukaan. TALVIKUNNOSSAPITO: Talviaikaan voimassa oleva pysäköityjen autojen siirtokehotus. Talvihoito suoritetaan päivällä eri alueilla eri ajankohtina.

Tilastoalueet (opendata:KH_TILASTO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katualueen osa (opendata:WFS_KATUALUEEN_OSA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu (opendata:AK_SJ)

Aineisto sisältää tiedon kaupunkikuvallisista suojelukohteista, jotka on merkitty asemakaavaan kaavamerkinnällä sj-. Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Yleiskaavan johtomerkintä (opendata:YK_JOHTO)

Yleiskaavaan johtomerkinnällä ilmaistaan yleiskaavassa osoitettu johto tai linja (sähkölinja, sähkökaapeli, maakaasujohto jne.)

Ikäihmisten päiväkeskukset (opendata:PAIVAKESKUKSET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Melu Yö 2012 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2012_KESKIAANI)

Pyörätiet (opendata:WFS_PYORATIET_MVIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Roskikset (opendata:WFS_ROSKIS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Asemakaavaindeksi (opendata:AK_ASEMAKAAVAINDEKSI_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kaupunkimalli-indeksi (opendata:KAUPUNKIMALLI_INDEKSI)

Tampereen kaupungin kaupunkimalli

Koulut (opendata:KOULUT)

Melu Yö 2040 keskiäänitaso (opendata:YV_MELU_Y_2040_KESKIAANI)

Väestövastuualueet (opendata:KH_OMALAAKARI)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Raitiotieraiteiden (kehitysvaihe 2016) keskilinja (opendata:raitiotie_kehitysvaihe_raiteiden_keskilinja_2016_linestring)

Suunnittelualue (opendata:KH_SUUNNITTELUALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luonnonmuistomerkit (opendata:YV_LUONNONMUISTOMERKKI)

Tampereen luontopolkurastit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Vireillä olevat asemakaavat (opendata:AK_KAAVATYOT_VIEW)

Tampereen vireillä olevat kaavat. Aineiston ylläpito Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Karttanimistö (opendata:NIMISTO_MVIEW)

Asemakaavanimistöä, haja-asutusalueen tiennimet. Ominaisuustiedot: nimi, tyyppi, koordinaatit. Jatkuva päivitys Facta-kuntarekisterissä. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf Tietoja on konvertoitu Facta-kuntarekisteriin aiemmasta osoiterekisteristä v. 2004. Asemakaavanimistö kerätty ajantasa-asemakaavasta 3.9.2013. Jatkuva ylläpito.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.