Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

INSPIRE View service Beschermde gebieden

ArcheologicalMonuments ArcheologicalMonuments ArcheologicalMonuments
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
rijksmonument, monument, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, bouwkunde, archeologie, beschermde gebieden
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (unverified)

Contact information:

Infodesk Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Postadres:
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, Netherlands

Email: 

Phone: 0031(0) 33 421 7 421

Ads by Google

Deze View service is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit de datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Werelderfgoed.

Available map layers (5)

Archeologische Monumenten (ArcheologicalMonuments)

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is in samenwerking met de verschillende provincies en gemeentelijk archeologen ontwikkeld. De kaart bevat een overzicht van archeologische terreinen in Nederland. De AMK is één van de bronnen om ruimtelijke plannen, zoals streek- en bestemmingsplannen, te kunnen opstellen, beoordelen en toetsen op hun gevolgen voor de archeologie. Een groot aantal provincies gebruikt de AMK ook als bron voor de ontwikkeling van digitale cultuurhistorische waardenkaarten. De terreinen zijn beoordeeld op de criteria kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde. Op grond van deze criteria zijn de terreinen ingedeeld in terreinen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde. Onder deze laatste categorie vallen ook de wettelijk beschermde monumenten. De AMK vormt altijd een momentopname van de archeologische kennis over een provincie. Ieder jaar komen er nieuwe archeologische terreinen bij. Bestaande terreinen kunnen vervallen, groter of juist kleiner worden. Daarnaast kunnen ook buiten de terreinen die op de AMK staan, waardevolle archeologische resten liggen. De kaarten worden via een roulatiesysteem doorlopend herzien.

Rijksmonumenten (NationalListedMonuments)

De gegevens in deze dataset zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en fysiek opgenomen in de Objecten Databank (ODB). In de dataset zijn gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Stads- en Dorpsgezichten (Townscapes)

Deze dataset bevat de begrenzingen van alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988).

Werelderfgoed (WorldHeritage)

Deze dataset bevat de begrenzingen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comité van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. De begrenzingen zijn gebaseerd op de kaarten die destijds opgenomen waren in het nominatiedossier dat aan Unesco is aangeboden.

PS.ProtectedSite (PS.ProtectedSite)

Deze laag is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Werelderfgoed.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.