Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Vodstvo
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 82745 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A.2.2.4 Zobrazenie atribútových údajov kategórie vodstvo zo súboru objektov ZBGIS.

Available map layers (19)

Nádrž plavebnej komory (1)

Hrádza, hať, stavidlo (2)

Koruna hrádze (3)

Močiar, slanisko (4)

Vodná plocha (5)

Plocha vodného toku (6)

Vodný tok (7)

Plavebná brána (8)

Hrádza, hať, stavidlo (9)

Koruna hrádze (10)

Vodopád (11)

Fontána (12)

Brod (13)

Prameň (14)

Močiar, slanisko (16)

Vodná plocha (17)

Plocha vodného toku (18)

Vodný tok (19)

ZBGIS® (20)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.