Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Vegetácia
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 82745 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A.2.2.9 Zobrazenie priestorových údajov kategórie vegetácia zo súboru objektov ZBGIS.

Available map layers (12)

Úžitková zeleň (1)

Trávnatý a krovinatý porast (2)

Vinica (3)

Orná pôda (4)

Les (5)

Lúka (6)

Ovocný sad, záhrada (7)

Chmeľnica (8)

Živý plot, stromoradie (9)

Strom (10)

Les (12)

ZBGIS® (13)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.