Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, ZBGIS
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 82745 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS s atribútmi

Available map layers (152)

Neidentifikovateľné objekty (1)

Plocha letiska (2)

Plochy okolo líniových objektov (3)

Strelnica (4)

Úžitková zeleň (5)

Les (6)

Trávnatý a krovinatý porast (7)

Lúka (8)

Vinica (9)

Chmeľnica (10)

Opevnenie, hradba, obranný val (11)

Ovocný sad, záhrada (12)

Orná pôda (13)

Násyp, ochranná hrádza (14)

Zárez (15)

Neúrodná pôda (16)

Plocha bez typického využitia (17)

Tieňovaný reliéf (18)

Vrstevnica (19)

Plocha vodného toku (20)

Nádrž plavebnej komory (21)

Vodná plocha (22)

Močiar, slanisko (23)

Ostatné objekty (24)

Hrádza, hať, stavidlo (25)

Koruna hrádze (26)

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov (27)

Skládka materiálu (28)

Obilné silo, sýpka (29)

Zakryté skladisko (30)

Stena lomu (31)

Sedimentačná nádrž (32)

Parkovisko (33)

Amfiteáter (34)

Tribúna (35)

Tenisový kurt (36)

Ihrisko (37)

Bazén, požiarna nádrž (38)

Vodojem (39)

Sídla (plocha) (40)

Plot (41)

Zrub, chatrč, búda (42)

Budova (43)

Most (44)

Ostatné objekty (45)

Neidentifikovateľné objekty (46)

Živý plot, stromoradie (47)

Násyp, ochranná hrádza (48)

Zárez (49)

Vodný tok (50)

Plavebná brána (51)

Hrádza, hať, stavidlo (52)

Koruna hrádze (53)

Dostihová a iné dráhy (54)

Opevnenie, hradba, obranný val (55)

Lesná, poľná cesta (56)

Ulica, Miestna komunikácia, Privádzač (57)

Železnica - Vlečka; vedľajšia trať (58)

Železnica - Hlavná trať, linka (59)

Cesta 1, 2 a 3 triedy (60)

Diaľnica,Rýchlostná cesta (61)

Lanovka, vlek (62)

Chodník pre peších (63)

Elektrické vedenie (64)

Elektrické vedenie (65)

Ostatné objekty (66)

Neidentifikovateľné objekty (67)

Strom (68)

Vodopád (69)

Fontána (70)

Brod (71)

Prameň (72)

Železničné priecestie (73)

Brána, závora (74)

Vodojem (75)

Veža (76)

Studňa (77)

Transformátor (78)

Stĺp lanovky (79)

Stĺp, stožiar elektrického vedenia (80)

Priepust (81)

Pomník (82)

Jaskyňa (83)

Komín (84)

Božie muky, kríž (85)

Výšková kóta (86)

Atrakcia v zábavnom parku, aquaparku (87)

ŠNS (88)

ŠPS (89)

Obec (90)

Okres (91)

Kraj (92)

Slovenská republika (93)

Názov ulice (96)

Priemyselný podnik (98)

Pošta (99)

OcÚ (100)

Ostatné (101)

Vodná nádrž (103)

Vodstvo (104)

Vrch, skaly (105)

Ostatné (106)

Default (108)

20001 - 100000 (110)

2001 - 20000 (111)

251 - 2000 (112)

0 - 250 (113)

nad 100001 (115)

20001-100000 (116)

5001-20000 (117)

1001-5000 (118)

251-1000 (119)

pod 250 (120)

nad 100000 (122)

20001-100000 (123)

5001-20000 (124)

1001-5000 (125)

251-1000 (126)

pod 250 (127)

Les (129)

25m (131)

Sídla (132)

Močiar, slanisko (133)

Vodná plocha (134)

Plocha vodného toku (135)

Sídla, významné (136)

Vodný tok (137)

Železnica (138)

Cesta 3 triedy (139)

Cesta 2 triedy (140)

Cesta 1 triedy (141)

Diaľnica, Rýchlostná cesta (142)

Obec (143)

Okres (144)

Kraj (145)

Slovenská republika (146)

Default (149)

Default (151)

nad 100001 (153)

20001-100000 (154)

5001-20000 (155)

1001-5000 (156)

251-1000 (157)

pod 250 (158)

nad 100000 (160)

20001-100000 (161)

5001-20000 (162)

1001-5000 (163)

251-1000 (164)

pod 250 (165)

Default (167)

ZBGIS® (168)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.