The ancient geographes INC

GeoServer Web Map Service

icgc_icoast:01_HIST_PN sols:Regim_humitat icgc_icoast:01_HIST_PN
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

The ancient geographes INC (unverified)

Contact information:

Claudius Ptolomaeus

The ancient geographes INC

Work:
Alexandria, Egypt

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (69)

Historical events (icgc_icoast:01_HIST_PN)

Sondejos a Barcelona (2000) (icgc_geotecnia:01_SBCN_PN)

Mapa geotècnic de Barcelona 1:25 000 (2000)

Sondejos (icgc_geotecnia:01_SOND_PN)

Informació disponible de sondejos realitzats a Catalunya, on es descriu la situació de cada punt i els paràmetres geològics i geotècnics coneguts per cada un dels punts.

Fora del rang escala de visualització (nivoallaus:01_fora_esc)

Capa per indicar que estàs fora del rang d'escales de visualització

Litoral cells (icgc_icoast:02_LCELL_PA)

Beach targets (icgc_icoast:03_BTAR_LN)

Beach targets

Descriptive Coastal Units (icgc_icoast:04_DCUS_POL)

Descriptive Coastal Units

Coastal municipality (icgc_icoast:05_MUNI_PA)

Coastal municipality

Coastline (icgc_icoast:06_CSTL_LN)

Coastline

1989_nov_01 (icgc_icoast:08_S891_PA)

1990_oct_01 (icgc_icoast:09_S901_PA)

1996_feb_01 (icgc_icoast:10_S961_PA)

1997_dec_01 (icgc_icoast:11_S971_PA)

1997_nov_01 (icgc_icoast:12_S971_PA)

1997_oct_01 (icgc_icoast:13_S971_PA)

2000_dec_01 (icgc_icoast:14_S001_PA)

2001_dec_01 (icgc_icoast:15_S011_PA)

2001_nov_01 (icgc_icoast:16_S011_PA)

2002_may_01 (icgc_icoast:17_S021_PA)

2003_feb_01 (icgc_icoast:18_S031_PA)

2003_feb_02 (icgc_icoast:19_S032_PA)

2003_oct_01 (icgc_icoast:20_S031_PA)

2004_dec_01 (icgc_icoast:21_S041_PA)

2004_mar_01 (icgc_icoast:22_S041_PA)

2006_dec_01 (icgc_icoast:23_S061_PA)

2006_gen_01 (icgc_icoast:24_S061_PA)

2008_dec_01 (icgc_icoast:25_S081_PA)

2008_gen_01 (icgc_icoast:26_S081_PA)

2009_dec_01 (icgc_icoast:27_S091_PA)

2010_mar_01 (icgc_icoast:28_S101_PA)

2010_mar_02 (icgc_icoast:29_S102_PA)

2010_oct_01 (icgc_icoast:30_S101_PA)

2011_mar_01 (icgc_icoast:31_S111_PA)

2011_nov_01 (icgc_icoast:32_S111_PA)

2012_oct_01 (icgc_icoast:33_S121_PA)

2012_oct_02 (icgc_icoast:34_S122_PA)

2013_feb_01 (icgc_icoast:35_S131_PA)

2013_mar_01 (icgc_icoast:36_S131_PA)

2013_nov_01 (icgc_icoast:37_S131_PA)

2014_mar_01 (icgc_icoast:38_S141_PA)

2014_nov_01 (icgc_icoast:39_S141_PA)

Regim_humitat (sols:Regim_humitat)

allau_geom (allaus:allau_geom)

Classificació de pendents de zones de sortida possibles d’allaus (nivoallaus:class_pendents)

El pendent és un element clau del terreny per al desencadenament d’allaus. Aquest tret combinat amb la vegetació (ortofoto), la freqüència d’allaus (observacions d’allaus) i la classificació del terreny exposat a allaus constitueixen una eina de gran utilitat per a la gestió de les activitats en muntanya (realització d’itineraris, traçats de curses d’esquí de muntanya, gestió d’activitats hivernals, entre d’altres).

enquesta_geom (allaus:enquesta_geom)

Enquestes d'allaus (nivoallaus:enquestes)

Allaus històriques obtingudes a partir d'enquestes

Epicentres macrosísmics (sismicitat:epicentres_macrosismics)

Epicentres de sismes percebuts per la població des de temps històrics fins 2013.

Geotreball I: MG25000 (geotreballs:geotreball_I)

Mapa de progrés del Geotreball I: Mapa Geològic 1:25000

Geotreball II: MG25000 (geotreballs:geotreball_II)

Mapa de progrés del Geotreball II: Mapa Geoantròpic 1:25000

Geotreball III: MGZU5000 (geotreballs:geotreball_III)

Mapa de progrés del Geotreball III: Mapa Geologic de les zones urbanes 1:5000.

Geotreball IV: MS25000 (geotreballs:geotreball_IV)

Mapa de progrés del Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25000

Geotreball V: MH25000 (geotreballs:geotreball_V)

Mapa de progrés del Geotreball V: Mapa Hidrogeològic 1:25000

Geotreball VI: MPRG25000 (geotreballs:geotreball_VI)

Mapa de progrés del Geotreball VI: Mapa per a la Prevenció dels Riscos Geològics 1:25000

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000 (nivoallaus:mtc5m)

Observacions d'allaus (nivoallaus:observacions)

Allaus recents a partir d'observacions

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 vigent (nivoallaus:orto5m)

Àrees controlades (nivoallaus:proteccions_acontrol)

Inventari d’àrees controlades per a minimitzar el risc d'allaus.

Proteccions lineals (nivoallaus:proteccions_lineals)

Inventari de proteccions lineals per a minimitzar el risc d'allaus. Es classifiquen en diferents tipus de proteccions lineals: terrassa, barrera pel vent, deflector, mur de contenció, barrera, tascó de desviament i visera.

Proteccions puntuals (nivoallaus:proteccions_puntuals)

Inventari de proteccions puntuals emplaçats per a minimitzar el risc d'allaus. Es classifiquen en diferents tipus de proteccions puntuals: tascó de desviament, desencadenament artificials i barrera a carretera.

Zones de reforestació (nivoallaus:proteccions_reforest)

Inventari de zones reforestades per a minimitzar el risc d’allaus.

Punts d'observació (nivoallaus:puntsobservacio)

Punts de presa de dades de la xarxa d’observació nivològica de Catalunya (XANIC). Els assaigs que es realitzen principalment són sondeigs per colpeig, perfils estratigràfics i tests d’estabilitat. Aquesta informació es bàsica per a la realització diària del Butlletí de Perill d’Allaus.

Règim de temperatura (sols:rtemperatura)

Epicentres instrumentals (sismicitat:sismicitat_instrumental)

Epicentres de sismes determinats a partir de registres instrumentals pel període 1977-2012.

Tall 1:25000 (geotreballs:tall25m)

Distribució dels fulls de publicació del 1:25000

Tall 1:5000 (geotreballs:tall5m)

Distribució dels fulls de publicació 1:5 000

z_allau_geom (allaus:z_allau_geom)

Zones d'allaus (nivoallaus:zonesallaus)

Zones on s'han produït desencadenaments d'allaus

Zones nivoclimàtiques (nivoallaus:zonesnivoclima)

Límits de les zones nivoclimàtiques en que s’ha dividit el Pirineu de Catalunya. Cadascuna d’aquestes zones té un comportament nivològic i climàtic similar.

nivoallaus:zonesallaus_orto5m (nivoallaus:zonesallaus_orto5m)

Layer-Group type layer: nivoallaus:zonesallaus_orto5m

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.