Agentura ochrany přírody a krajiny Čes…

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Územní plánování, Údaj o území
Fees
žádné
Access constraints
licence (CC BY 3.0 CZ): Uveďte původ
Supported languages
cze
Data provider

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (unverified)

Contact information:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, Česká republika

Email: 

Phone: +420 283 069 329

Service metadata

Ads by Google

Služba zobrazuje geografická data údajů o území poskytovaná AOPK ČR pro územně analytické podklady (ÚAP)

Available map layers (20)

119E - smluvně chráněné území (0)

Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (návrhy ZCHÚ, stromy)

119D - místo omezení dálkového migračního koridoru (1)

Úseky dálkových migračních koridorů s překážkami

119C - dálkový migrační koridor (2)

Osy migračních koridorů vymezené v místech, která jsou v současnosti stále ještě průchozí

119B - migračně významné území (3)

Hranice migračně významných území zahrnující oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory potřebné k migraci a chránící propustnost krajiny jako celku

119A - mokřad mezinárodního významu (4)

Hranice mokřadů vymezených v rámci Ramsarské úmluvy

118A - ÚSES - nadregionální biocentrum - koncepce (Mokřad mezinárodního významu)

Hranice nadregionálních biocenter vymezené nad katastrálními příp. obrysovými mapami jako koncepční data pro účely aktualizace vymezení nadregionálních biocenter v územně plánovacích dokumentacích

42 - hranice biochor (6)

Hranice 366 typů biochor publikované v: CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-82-4.

36 - lokalita výskytu národně významného druhu (7)

Lokality národně významných druhů převzaté z monitoringu ohrožených druhů, zajišťovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

35 - NATURA 2000 - ptačí oblast (8)

Hranice ptačích oblastí vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně ptačích druhů

34 - NATURA 2000 - evropsky významná lokalita (9)

Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů

33B - UNESCO - geopark (10)

Hranice mezinárodně významné části přírody pod patronací UNESCO (Global Geoparks)

33A - UNESCO - biosférická rezervace (11)

Hranice biosférických rezervací vymezených v rámci programu Člověk a biosféra (Man and the Biosphere Programme)

32 - památný strom (12)

Lokalizace objektů vyhlášených památných stromů

27-31 - zákonné ochranné pásmo maloplošných zvláště chráněných území (13)

Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ze zákona

31 - přírodní památka včetně ochranného pásma (14)

Hranice vyhlášených přírodních památek a jejich ochranných pásem

29 - národní přírodní památka včetně ochranného pásma (Přírodní památka)

Hranice vyhlášených národních přírodních památek a jejich ochranných pásem

28 - přírodní rezervace včetně ochranného pásma (16)

Hranice vyhlášených přírodních rezervací a jejich ochranných pásem

27 - národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma (17)

Hranice vyhlášených národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem

26 - chráněná krajinná oblast včetně zón (18)

Hranice zón ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech

25 - národní park včetně zón a ochranného pásma (19)

Hranice zón ochrany přírody v národních parcích včetně ochranných pásem

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.