Provincie Overijssel

B4 - WFS - Natuur en milieu

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Overijssel (unverified)

Contact information:

Afdeling Publieke Dienstverlening Beleids Uitvoering PDBU

Provincie Overijssel

Zwolle, Netherlands

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

This is the reference implementation of WFS 1.0.0 and WFS 1.1.0, supports all WFS operations including Transaction.

Available map layers (165)

Rijksbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur 1990 (B4:Ecologische_hoofdstructuur_1990_rijksbegrenzing)

In het Natuurbeleidsplan is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) beschreven en in gebiedsgrenzen vastgelegd. De EHS is opgebouwd uit natuurgebieden, bos en landschap (450.000 ha), relatienotagebieden uit de 1e fase (80.000 ha) en overige landbouwgronden (430.000 ha). De EHS is onderverdeeld in kern- en natuurrontwikkelingsgebieden en verbindingszones. (zie bestand VBS_RIJK) Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de Regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan van juni 1990. Algemene voor gebruik zijn te vinden op x:\b4\b46\ehs-rijk.doc Meer meta-informatie te vinden op x:\b4\b46\ehs- rijk.htm - - - - - -- - - - - - - inhoud attributentabel; NED: 0 insluitsel (behoort niet tot EHS); 1 kerngebied: duingebied; 2 kerngebied: laagveen- en kleigebied; 3 kerngebied: hogere zandgronden en heuvelland Zuid-Limburg; 4 natuurontwikkelingsgebied: duingebied; 5 natuurontwikkelingsgebied: laagveen- en kleigebied; 6 natuurontwikkelingsgebied: hogere zandgronden en heuvelland Zuid-Limburg; 7 overig: rivierengebied(uiterwaarden:kern- en natuurontwikkelingsgebied); 8 overig: grote wateren (als kerngebieden); 9 overig: grote wateren als natuurontwikkelingsgebied); 10 overig: kwelders en schorren (kerngebied); 11 overig: randmeren (kern- en natuurontwikkelingsgebied); HA: oppervlakte in ha. REGIO: 1 heuvelland; 2 hogere zandgronden; 3 rivierengebied (alleen kerngebieden aangegeven); 4 laagveengebied; 5 zeekleigebied; 6 duinen; 7 afgesloten zeearmen (alleen land); 8 getijdegebieden (alleen land);

Cultuurhistorische landschapselementen (lijnen) (B4:Cultuurhistorische_landschapselementen_lijn)

Inventarisatie van de provincie Overijssel op cultuur- historisch waardevolle landschapselementen. Zowel lijn, punt als vlakelementen worden onderscheiden. De basis is gelegd door twee studenten van het van Hall instituut uit Groningen. Zij hebben oktober 1998 ongeveer 1000 elementen in kaart gebracht. Naast de locatie van het element wordt de aard van het element onderscheiden (bv. eendenkooi, grafheu- vel, grenssteen, vloeiwijde turfvaart, woonterp,land- huis, schans e.a.). Het bestand is niet volledig - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; CODE; 2JP = jaagpad; 2TB = trambaan; 4DK = dijk; 4TV = turfvaart/wetering; 5LW = landweer; 5SC = schans; 6MG = markegrens; 7KP = kerkpad;

Faunaknelpunten (B4:Faunaknelpunten)

in opdracht van de provincie overijssel is een onderzoek uitgevoerd naar faunaknelpunten binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur en de te realiseren ecologische verbindingszones. hierbij is gekeken naar rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen, spoorwegen en kanalen. deze knelpunten zijn vastgelegd in een puntenbestand. de knelpunten voor fauna zijn onderverdeeld volgens de gebiedsindeling in het kader van de reconstructiewet. uitgangspunt bij de inventarisatie is het voorkomen van versnipperinggevoelige diersoorten in het desbetreffende gebied. overlay met het wegennet resulteerde in knelpunten ten aanzien van de verspreiding van dieren en uitwisseling tussen deelpopulaties - - - - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; DEELGEBIED: NO-Twente = noordoost-twente; N-Overijssel = noord overijssel; NW-Overijssel = noordwest overijssel; Salland = salland; Vecht-Regge = vecht-regge; Z-Twente = zuid twente; WEG: naam van de weg volgens topografische kaart TYPE_: rw = rijksweg; pw = provinciale weg; gw = gemeentelijke weg; ns = spoorlijn; k = kanaal; WEGNR_: wegnummer (alleen bij rijks- en provinciale wegen) NAAM: naam van het gebied KM: globale aanduiding van het traject (kilometrering) TOPK_: verwijzing naar het kaartblad in de topografische atlas van overijssel (schaal 1 : 25.000) X: x_coördinaat Y: y-coördinaat EV: nummer van de betreffende verbinding of ecologische verbindingszone KADER: evz = het oplossen van het knelpunt kan gerealiseerd worden binnen het kader van de ecologische verbindingszones; pehs = het oplossen van het knelpunt kan gerealiseerd worden binnen het kader van de provinciale ecologische hoofdstructuur; rv = het oplossen van het knelpunt kan gerealiseerd worden binnen het kader van de robuuste verbindingen; PRIOR_: prioriteit van de verbinding en het knelpunt (1 = hoogste prioriteit) STATUS: uitgevoerd, in voorbereiding of schetsontwerp DOELS_: doelsoorten voor passages FB: aantal faunabuizen BP: aantal brug- of duikerpassages R_K: aantal meters raster of geleidewand OA: lengte (in meters) waarover de oever van het betreffende kanaal passerbaar dient te zijn (totale lengte over beide oevers) LITERATUUR: literatuurbron waarin het knelpunt wordt gesignallerd KPNR_: eventueel knelpuntnummer in genoemde literatuur OPMERKINGE: nadere plaatsaanduiding en overige opmerkingen

BBN_2014_POLYGON (B4:BBN_2014_POLYGON)

sql_NBTK_wijz_leefgebied_2017 (B4:sql_NBTK_wijz_leefgebied_2017)

Rioolwaterzuivering (B4:Rioolwaterzuiveringsinstallaties)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

CASCO_NOT_Beplanting_vlakken_28maart2012_2 (B4:CASCO_Noordoost_Twente_natuur_vlakelementen)

LANDINRICHTING_POLYGON (B4:LANDINRICHTING_POLYGON)

NEO_BEDRIJVEN_POINT (B4:NEO_BEDRIJVEN_POINT)

NAT_adelaarsvaren (B4:NAT_adelaarsvaren)

RAGO_POLYGON (B4:RAGO_POLYGON)

sql_neo_regeling_vbwoningen_renovatie (B4:sql_neo_regeling_vbwoningen_renovatie)

NAT_elzenzegge (B4:NAT_elzenzegge)

B4.zoutwin_point (B4:Zoutwinlocaties)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Mestproductie en mestoverschot per gemeente in Overijssel (B4:Mestproductie_en_mestoverschot)

Mestproductie en mestoverschot per gemeente in Overijssel, op basis van de CBS-gegevens van 2007. || Attributen:|| Naam: naam_gemeente| Eenheid:naam|Omschrijving: Naam van de gemeente|| Naam: ha_cultuurgrond | Eenheid: hectare | Omschrijving: Cultuurgrond waarop dierlijke mest kan worden toegepast. Dit omvat alle cultuurgrond behalve cultuurgrond die dienst doet als braakland, of gebruikt wordt voor de teelt van snelgroeiend hout en groenbemestingsgewassen. De oppervlakten zijn gegeven in gemeten maat, dat wil zeggen de netto beteelbare oppervlakte, inclusief voren en paden die voor de teelt noodzakelijk zijn.|| Naam: mestproductie_rundvee_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De mestproductie is gedefinieerd als de hoeveelheid mest die aanwezig is in stalopslag en in opslag buiten de stal, inclusief schoonmaakwater en vermorst drinkwater. Voor rundvee en schapen komt daar nog de hoeveelheid mest bij die deze dieren produceren wanneer ze in de wei lopen. || Naam: mestproductie_vleesvee_vast| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De stalmest van gekalfde vleeskoeien. Gekalfde vleeskoeien zijn voor de vleesproductie bestemde vrouwelijke runderen ouder dan twee jaar die minstens een keer gekalfd hebben, ook wel aangeduid met 'zoog-, mest- en weidekoeien'.|| Naam: mestproductie_kalf_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Alle mest van vleeskalveren wordt als dunne stalmest beschouwd; dergelijke mest wordt ook wel aangeduid als kalvergier. Vleeskalveren zijn voor de vleesproductie bestemde runderen jonger dan acht maanden.|| Naam: mestproductie_kip_vast| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De mest van pluimvee in stalsystemen met vaste mest. Pluimvee heeft betrekking op de volgende diersoorten: leghennen en ouderdieren daarvan, vleeskuikenouderdieren, vleeskuikens, vleeseenden en kalkoenen. De mest van overige pluimveesoorten zoals legeenden, ganzen, parelhoenders en dergelijke blijft buiten beschouwing. || Naam: mestproductie_kip_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De mest van leghennen in een stalsysteem met dunne mest.|| Naam: mestproductie_vleesvarken_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Alle varkensmest wordt als dunne mest beschouwd. Vleesvarkens zijn varkens die voor de vleesproductie worden gehouden.|| Naam: mestproductie_fokvarken_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Alle varkensmest wordt als dunne mest beschouwd. Fokvarkens zijn varkens die voor de fokkerij worden gehouden. || Naam: mestproductie_overig| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De stal- en weidemest van paarden, pony's en schapen, en de stalmest van geiten, konijnen, vossen en nertsen. || Naam: mestproductie_totaal| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Totale productie van de in de tabel genoemde mestsoorten. || Naam: mestproductie_ton_ha| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Totale productie van de in de tabel genoemde mestsoorten, gedeeld door het aantal hectares cultuurgrond || Naam: fosfaatproductie_ton_ha| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: Totale productie van de in de tabel genoemde mestsoorten, omgerekend naar hoeveelheid fosfaat, gedeeld door het aantal hectares cultuurgrond. || Naam: mestoverschot_rundvee_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van rundveemest op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_kalf_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van dunne kalvermest op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_kip_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van dunne pluimveemest op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_varken_dun| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De afvoer van varkensmest (fokvarkens en vleesvarkens) op landbouwbedrijven minus de aanvoer daarvan. Een positief getal duidt op netto afvoer, een negatief getal op netto aanvoer. || Naam: mestoverschot_totaal| Eenheid:ton (1000kg)|Omschrijving: De aanvoer van soorten dierlijke mest op landbouwbedrijven minus de afvoer daarvan. Dierlijke mest kan worden onderscheiden in dunne mest en vaste mest. Tot dunne mest wordt gerekend dunne stalmest en weidemest. Dunne stalmest is de stalmest van rundvee (behalve de stalmest van gekalfde vleeskoeien), alle varkensmest en de mest van leghennen en leghenouderdieren in een stalsysteem met dunne mest. Weidemest is de mest van rundvee en schapen als ze in de wei lopen. Vaste mest is de stalmest van gekalfde vleeskoeien, de stalmest van schapen en geiten, de pluimveemest in stalsystemen met vaste mest en alle mest van konijnen, nertsen en vossen. Gekalfde vleeskoeien zijn voor de vleesproductie bestemde vrouwelijke runderen, ouder dan acht maanden, die minstens een keer gekalfd hebben; in de veehouderijwereld worden ze ook wel aangeduid met de verzamelterm 'zoog-, mest- en weidekoeien'. Van weidemest en vaste mest wordt aangenomen dat die niet wordt getransporteerd. Weidemest laat zich niet verzamelen en transporteren. Voorzover vaste mest wel wordt getransporteerd, wordt ze omgerekend naar een gelijkwaardige hoeveelheid dunne mest. Op de hoeveelheid mineralen in de mest is deze omrekening niet van invloed.

Luchtkwaliteit 2008 (B4:Luchtkwaliteit_2008)

Het bestand bevat de concentratie op 10 meter vanaf de rand van de weg voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof langs rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen in het jaar 2008. De bestanden zijn afkomstig uit de rapportagetool luchtkwaliteit 2008. De luchtkwaliteit is met de Rapportagetool berekend conform de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit'. De luchtkwaliteit is bepaald per wegvak (gemiddeld circa 100 m lang). Afhankelijk van de ligging en omgevingskenmerken worden deze wegvakken met een SRM-1- of SRM-2-luchtkwaliteitverspreidingsmodel doorgerekend. Voor SRM-1 wordt gebruik gemaakt van CAR en voor SRM-2 van het VLW-model. De resultaten van deze drie modellen zijn in de Rapportagetool opgeteld. De rapportagetool maakt gebruik van de saneringstool versie 3.1. Een uitgebreide technische beschrijving daarvan is beschikbaar via www.saneringstool.nl. - - - - - - - - - inhoud attributentabel; SEGMENT_ID: uniek nr. wegsegment GME_NAAM: naam gemeente STT_NAAM: straatnaam WEGNUMMER: wegnummer WEGBEHSRT: wegbeheerder (g= gemeente, p= provincie r=rijk) X: de x-coördinaat [decimeters] van het zwaartepunt van het wegvak in rijksdriehoekcoördinaten. Y: de y-coördinaat [decimeters] van het zwaartepunt van het wegvak in rijksdriehoekcoördinaten. WEGTYPE08: wegtype behorende bij standaardrekenmethode 1 (bijlage 1 rbl) CARSPEED08: snelheidstype behorende bij standaardrekenmethode 1 (bijlage 1 rbl) BOOMFAC08: Bomenfactor behorende bij Standaardrekenmethode 1 (bijlage 1 RBL) PCT_STAG08: Percentage stagnerend verkeer behorende bij Standaardrekenmethode 1 (bijlage 1 RBL) LOADPA: Verkeersintensiteit personenauto's (weekdagen) LOADMV: Verkeersintensiteit middelzwaar vrachtverkeer (weekdagen) LOADZV: Verkeersintensiteit middelzwaar vrachtverkeer (weekdagen) LOADBV: Verkeersintensiteit busverkeer (weekdagen) ACHTCONCN: Achtergrondconcentratie stikstodioxide (NO2) uit de GCN incl. verkeersbijdrage autosnelwegen (in ug/m3) ACHTCONCP: Achtergrondconcentratie fijn stof (pm10) uit de GCN incl. verkeersbijdrage autosnelwegen (in ug/m3) ZZ: onbekend N: Concentratie fijn stof op 10 meter van wegrand van dit segment (in ug/m3 of dagen) P: Concentratie stikstofdioxide op 10 meter van wegrand van dit segment (in ug/m3 of dagen) PD: Het aantal dagen per jaar dat de daggemiddelde concentratie van 35 ug/m3 wordt overschreden KL_N: Klasse indeling concentraties fijn stof KL_P: Klasse indeling concentraties stikstofdioxide KL_PD: Klasse indeling concentraties overschrijding grenswaarde daggemiddelde concentratie PROV: provincie GEM: gemeente AGGL: Naam van de agglomeratie waarin de gemeente ligt DIST: Lengte van het totale wegvak in meters (bij gescheiden rijbanen is dit de lengte van een richting)

Weidevogelgebieden (B4:Weidevogelgebieden)

Weidevogelgebieden die speciale aandacht krijgen voor instandhouding en bescherming; deze graslanden zijn in gebruik van de landbouw, die daar het primaat houdt. O2 besluitnr. PS/2009/407.

Geluidsbelasting langs provinciale wegen (B4:Geluidsbelasting_langs_provinciale_wegen)

In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd, voor het peiljaar 2011, zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. Het bestand bevat de contouren van de geluidsbelasting langs provinciale wegen. De geluidsbelasting is zoveel mogelijk bepaald overeenkomstig de "Handreiking omgevingslawaai" {VROM, september 2004). Deze Handreiking is opgesteld in het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De geluidsbelasting is berekend met hetmodel SKM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van art. 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Er zijn twee geluidindicatoren zijn gebruikt: 1. de categorie dag (Lden), Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode 2. de categorie nacht (Lnight), Lnight is het gemiddelde geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). - - - - - - - - inhoud attributentabel; FROM_DAG: minimale waarde geluidsklasse Lden, (den: day, evening, night) TO_DAG: maximale waarde geluidsklasse Lden, (den: day, evening, night) PERIOD_DAG: voor de periode Lden, (den: day, evening, night) is de waarde van toepassing CATEGORIE_DAG: legenda categorie Lden, (den: day, evening, night) FROM_NACHT: minimale waarde geluidsklasse Lnight ('s nachts) TO_NACHT: maximale waarde geluidsklasse Lnight ('s nachts) PERIOD_NACHT: voor de periode Lnight ('s nachts)t is de waarde van toepassing van 23.00 tot 7.00 uur CATEGORIE_NACHT: legenda categorie Lnight ('s nachts)

VERGISTERS_POINT (B4:VERGISTERS_POINT)

Gemeentegrenzen Overijssel (vlakken)gggggg (B4:PMJP_GEMEENTE_POINT)

De bestuurlijk vastgestelde gemeentegrenzen van de provincie overijssel. De gemeentegrenzen zijn afgeleid uit kadastrale grenzen. De laatste wijziging die in dit bestand is opgenomen betreft een grenscorrectie tussen de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten. Deze wijziging is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde staten van Overijssel op 15 december 2009, kenmerk 2009/0195179

Oudere vegetatiegegevens (B4:Oudere_vegetatiegegevens)

In dit bestand zitten gegevens van eerdere vegetatie-opnames. het kan voorkomen dat van een gebied meerdere opnames zijn .(voor een uitgebreide beschrijving zie het bestand 'vegetatie')

sql_neo_regeling_tenderregeling (B4:sql_neo_regeling_tenderregeling)

sql_neo_regeling_huizenroute (B4:sql_neo_regeling_huizenroute)

Verdwenen vennen sinds 1900 (B4:Verdwenen_vennen_sinds_1900)

Sinds 1900 verdwenen vennen Vennen zijn kleine natuurlijke wateren die vanouds op heidevelden voorkomen en geheel of grotendeels gevoed werden met zuur regenwater. Natuurlijke vennen zijn dan ook zuur of licht zuur als enige buffering optreedt. De meeste vennen rusten op een ondoorlaatbare laag. Dat kan een lemige laag zijn, een keileemafzetting of een met humus verkitte laag in de ondergrond. De vennenkaart 1900 is gebaseerd op een analoge, ingescande versie van de topografische kaart van omstreeks 1900 (G.L. Wieberdink, 1990. Historisch Atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000). Deze vennen zijn op de huidige topografische kaart geprojecteerd. Vennen op de 1900 kaart zijn goed herkenbaar omdat het water met lichtblauw is aangegeven. Bij vergelijking van de huidige vennen met de situatie van 1900 valt op dat een deel van de vennen in 1900 niet op de kaart stonden. Op deze plekken was wel steeds sprake van natte laagten. Deze natte laagten zijn aangeduid als blauw-groen met onderbroken strepen. Op de 1900 kaart zijn deze natte laagten vaak aangegeven in de heide. Deze laagten zullen begroeid zijn geweest met zuur blauwgrasland, blauwgrasland of venachtige vegetaties. Het is niet aan te geven hoeveel van deze natte laagten in feite vennen waren die bijvoorbeeld in droge zomers droogvielen.

CASCO Noordoost Twente, nieuwe lijnelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_nieuwe_lijnelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

Begrenzing van alle reconstructiegebieden in Nederland (B4:Begrenzing_reconstructiegebieden_Nederland)

begrenzing van alle reconstructiegebieden in nederland. het betreffen de zandgebieden met relatief hoge dichtheid intensieve veehouderijbedrijven... . hierdoor is er vooral in deze gebieden sprake van een ammoniakprobleem.

Invloedsferen terreinbeherende organisaties (B4:Invloedsferen_terreinbeherende_organisaties)

Het betreft een indicatief bestand waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Een vlakdekkende onderverdeling van de Provincie Overijssel in invloedsfeer gebieden van de terreinbeherende organisaties (TBO's). Het bestand heeft tot doel richting te geven aan de doorlevering van aangekochte nieuwe natuurgebieden. De globale begrenzingen zijn tot stand gekomen in onderling overleg met desbetreffende organisaties.

ZONNE_ENERGIE_POINT (B4:ZONNE_ENERGIE_POINT)

Prioritaire gebieden groene diensten (B4:Prioritaire_gebieden_groene_diensten)

de gebieden die in het beleidskader groene en blauwe diensten 2006 als prioritair zijn aangewezen. groene en blauwe diensten zijn projecten en activiteiten op het gebied van landschap, natuur en water, cultuurhistorie en recreatie die de kwaliteit en toegankelijkheid van het landelijk en stedelijk gebied verhogen en die verder gaan dan de wettelijke plicht hiertoe, uitgevoerd door een of meerdere particulieren grondgebruikers. de prioritaire gebieden hebben uitsluitend betrekking op de groene diensten. bij groene diensten gaat het om beheer, aanleg, herstel en vergroten van de toegankelijkheid van landschap en natuur. de prioritaire gebieden zijn opgebouwd uit de pehs, nationaal landschap en de waardevolle (kleinschalige) landschappen uit het streekplan - - - - - - - - - - - - -

Sterrenwachten in en rond Overijssel (B4:Sterrenwachten)

In het bestand staan de namen en locaties van volks- of publiekssterrenwachten van waaruit sterren en andere hemellichamen worden bekeken en bestudeerd. Een volkssterrenwacht of publiekssterrenwacht heeft als doel een breed publiek te informeren over sterrenkunde en ruimtevaart, de astronomie te populariseren bij een breed publiek en amateurastronomen te verenigen. Bij een volkssterrenwacht worden met enige regelmaat lezingen gegeven over allerhande onderwerpen in de sterrenkunde dan wel ruimtevaart. Ook kan men terecht voor het actief beoefenen van de hobby sterrenkunde, door het observeren met een telescoop. De namen en locaties zijn afkomstig van de website van Stichting De Koepel: http://www.dekoepel.nl/sterrenwachten.html. Stichting 'De Koepel' is een landelijke organisatie die amateursterrenkundige activiteiten in Nederland ondersteunt.

Ecologische verbindingszones Rijk 1990 (B4:Ecologische_verbindingszones_Rijk_1990)

Dit bestand bevat de verbindingszones zoals gebruikt in de EHS. In het Natuurbeleidsplan is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) beschreven en in gebiedsgrenzen vastgelegd. (zie bestand EHS_RIJK) De EHS is opgebouwd uit natuurgebieden, bos en landschap (450.000 ha), relatienotagebieden uit de 1e fase (80.000 ha) en overige landbouwgronden (430.000 ha). De EHS is onderverdeeld in kern- en natuurontwikkelijngsgebieden en verbindingszones. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de Regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan van juni 1990.

geomorfologische kaart (B4:Geomorfologische_kaart)

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak. De geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over relief, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer. Bron: Alterra, Research instituut voor de groene ruimte postbus 47 6700 AA Wageningen te. 0317-474700

Weidevogel- en ganzengebieden (B4:Weidevogel_en_ganzengebieden)

Aangewezen foerageergebieden voor ganzen en smienten in Overijssel. De minister van LNV heeft de provincies verzocht het Beleidskader Faunabeheer te vertalen in het provinciale beleid. Vanuit het IPO is besloten om landelijk 80.000 ha foerageergebieden voor ganzen en smienten te begrenzen en aan te wijzen. Van dit quotum is in Overijssel 3011 ha begrensd. De aanwijzing is 1 oktober 2004 in werking getreden. Binnen de aangewezen foerageergebieden moeten de betrokken ganzen met rust worden gelaten, erbuiten is ter voorkoming van landbouwschade, verjaging, met evt. ondersteunend afschot, toegestaan. In 2005 zijn deze foerageergebieden opgenomen in het Natuurgebiedsplan en worden hier, naast de mogelijkheid van schadevergoeding, ook ganzenpakketten (SAN) mogelijk in het kader van het Programma Beheer. O2: Weidevogelbeheer- en ganzengebieden. besluitnr. PS/2009/407.

Risico op ondergrondverdichting in Nederland (B4:B4_bo_risico_dichtheid_polygon)

Dit polygonen bestand (met celgrootte 25x25 m) geeft voor geheel Nederland in vijf klassen informatie over het risico op ondergrondverdichting in relatie tot het landgebruik. Een gezonde bodem bestaat uit vaste bestanddelen en voldoende poriën. Deze poriën zijn belangrijk voor transport van lucht en water door de bodem en voor plantenwortels. Bij bodemverdichting, bijvoorbeeld door te hoge wiellasten, vermindert het poriënvolume. Bij een te sterke bodemverdichting zal de doorlatendheid en het vochtbergend vermogen van de bodem afnemen. Dit kan tot wateroverlast (bijvoorbeeld plasvorming) leiden en tot oppervlakkige afstroming, piekbelasting bij poldergemalen en tot inundatie van laag gelegen gronden. Ook is er meer kans op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Een verdichte bodem is niet of moeilijk bewortelbaar, waardoor de gewasopbrengst afneemt.

NEO_WONINGEN_POINT (B4:NEO_WONINGEN_POINT)

SQL_NBP_Weidevogelbeheer (B4:SQL_NBP_Weidevogelbeheer)

Begrenzing van de uitvoeringsprojecten PMJP (B4:Begrenzing_uitvoeringsprojecten_PMJP)

Begrenzing van de gebiedsprojecten die in het kader van PMJP (Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk gebied) worden uitgevoerd, in voorbereiding zijn of worden verkend. Dit bestand wordt bijgehouden door de DLG. Inhoudelijk verantwoordelijk bij de DLG is Lambertus Roozeboom

ENERGIEVERBRUIK_BUURT_POLYGON (B4:ENERGIEVERBRUIK_BUURT_POLYGON)

CBS buurtindeling van 2013 gecombineerd met CBS cijfers van energieverbruik over het jaar 2013 en gecombineerd met Enexis gegevens voor zakelijk gebruik

Landgoederen met cultuurhistorische waarden (B4:Landgoederen_met_cultuurhistorische_waarden)

bestand met landgoederen in overijssel waar cultuur(historische) waarden aanwezig zijn. alleen landgoederen met havezate/kasteel, landhuis, bijzondere landschapsarchitectuur e.d. zijn opgenomen. (dus niet alle nsw-landgoederen) - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; NR: nummer landgoed NAAM: naam van het landgoed NAAM_LANDG: naam op alfabetische volgorde (voorvoegsel achter naam) LOCATIE: plaats waar landgoed staat GEMEENTE: gemeente waar landgoed staat EIGENAAR: eigenaar van het landgoed

Bermmaaisel weg (B4:Bermmaaisel_weg)

Zie voor verdere toelichting het bestand "100819 BEONKK Bermmaaisel Werkwijze.pdf"

Essen (B4:Essen)

De essen in Overijssel. Het essenbestand is samengesteld uit 2 bronbestanden. Enerzijds bestaat het bestand uit de hoge bruine en zwarte enkeerdgronden uit de bodemkaart (Alterra), anderzijds zijn op basis van diverse kenmerken (hoogte, grondsoort, historisch grondgebruik etc.) de essen bepaald. Dit project heeft plaatsgevonden in het kader van de Natuurgebiedsplan herziening 2005. De methodiek die is toegepast voor het bepalen van de locatie van de essen is terug te vinden in het document 'Methode van onderzoek essenkaart.doc'. De beide bronnen zijn uit de attribuuttabel te herleiden, zie "Inhoud".

Mais (B4:Mais)

Maisoppervlakten per gemeente uitgesplitst per bedrijfstype over het jaar 2008. Maisoppervlakten bevat snijmais, corncobmix en korrelmais. Snijmais vormt 96% van het totale maisareaal in de provincie (Basis Registratie Percelen, 2007).||Attributen:||Naam: cbs_code|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: CBS code van gemeenten||Naam: gemeente|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: naam van de gemeente||Naam: mais_akk|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op akkerbouwbedrijven||Naam: per_akk|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt op akkerbouwbedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_vee|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op veehouderijbedrijven||Naam: per_vee|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt op veehouderijbedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_gem|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op gemengde bedrijven||Naam: per_gem|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt op gemengde bedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_overig|Eenheid: hectare|Omschrijving: aantal hectare maïs dat geteeld wordt op overige bedrijven||Naam: per_overig|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geelt wordt op overige bedrijven van het totale areaal aan maïs in de betreffende gemeente||Naam: mais_tot|Eenheid: hectare|Omschrijving: totaal aan hectare maïs dat geteeld wordt in een gemeente||Naam: opp|Eenheid: km2|Omschrijving: oppervlakte van gemeente||Naam: per_opp_totaal|Eenheid: %|Omschrijving: percentage maïs dat geteeld wordt in een gemeente van het totale grondgebruik

B4.gansfoer_polygon (B4:B4.gansfoer_polygon)

Beleidsplan Natuur- en Landschap Overijssel (B4:agrarisch_cultuurlandschap)

Een indeling van het agrarisch cultuurlandschap in Overijssel. Op een kaartbijlage van het BNLO is een indeling aangegeven van het agrarisch cultuurlandschap. - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; CODE; 1 = agrarisch cultuurlandschap met beperkte natuur- en landschapswaarden; 2 = agrarisch cultuurlandschap met veel bos; 3 = stedelijk gebied;

Eindrapportage Provinciaal Meerjarenprogramma per gemeente (B4:PMJP_GEMEENTE)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de kaart presentatie van het Provinciaal Meerjaren Programma (PMJP) Overijssel. De kaarten maken onderdeel uit van de eindrapportage van dit programma (verwijzing doc) , waarin de resultaten worden gepresenteerd. PMJP is een integraal uitvoeringsprogramma voor landelijk gebied voor de jaren 2007-2013. In het PMJP zijn ambities voor het gehele landelijke gebied weergegeven, waaraan resultaten zijn gekoppeld. Het betrof de ambities van het Rijk, aangevuld met de ambities van de provincie Overijssel. In het kader van het ILG (Inrichtingsplan Landelijk Gebied) zijn er per gebied voor de periode van 2007-2013 gebiedsprogramma's opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over investeringen. Binnen deze periode moesten de middelen besteedt zijn en de afgesproken prestaties of projecten zijn gerealiseerd. In de Overijsselse gebieden zijn de afspraken en investeringen gericht op de 5 volgende thema's of programmalijnen: 1: Perspectiefvolle Landbouw, 2: Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap, 3: Economische vitaliteit, 4: Sociale vitaliteit en leefbaarheid, 5: Veerkrachtig watersysteem. Voor het maken van de kaarten in de eindrapportage zijn 3 datasets (kaartbestanden) gemaakt waarin de PMJP resultaten zijn verwerkt naar administratieve begrenzing: gemeenten, waterschappen en landinrichtingsprojecten. De datasets (of kaartlagen) bevatten, zowel wat betreft geometrie als administratie secundaire informatie afkomstig uit diverse bronnen. De data heeft enkel tot doel informatie op een geaggregeerd niveau te presenteren. Deze kaartlaag bevat de PMJP resultaten per Gemeente.

Leefgebieden aantal aandachtssoorten (B4:Leefgebieden_aantal_aandachtssoorten)

Het bestand geeft het actuele leefgebied, maar ook het potentiele leefgebied van een aantal aandachtssoorten weer die makkelijk kunnen profiteren van specifiek ingerichte natuur en aangepast beheer. In eerste instantie zijn soorten opgenomen die in agrarische landschap voorkomen of soorten die profiteren van nieuw natuur. Alle genoemde soorten zijn kritisch en zijn kenmerkend voor een bepaald milieu. Als deze zogenaamde aandachtsoort in een gebied aanwezig is, betekent dit veelal dat het gebied ook voor andere kritische planten en dieren een geschikte plek is om te leven. Op basis van verspreidingsgegevens uit diverse verspreidingsatlassen, internetsites van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties en Waarneming.nl, maar ook inventarisaties van Landschap Overijssel, is een beeld geschetst van de huidige verspreiding. Het bestand is eigendom van en wordt beheerd door Landschap Overijssel en het wordt gebruikt in de internetapplicatie "Soorten Op Kaart (SOK)" Met het project SOK willen de provincie Overijssel en Landschap Overijssel verschillende partijen informeren over de verspreiding en beschermingsmaatregelen van bepaalde soorten. Het doel hiervan is dat overheid, adviseurs, grondbeherende instellingen en particulieren bij de inrichting van een gebied rekening houden met de aanwezige soorten.

geluidscontouren rond industrieterreinen in Overijssel 50dB(A) (B4:Geluidscontouren_industrieterreinen)

De geluidscontour geeft geluidsbelasting in dB(A) rond gezoneerde industrieterreinen weer. De contour 50zo geeft de geluidbelasting die bij de zonering is vastgesteld. - - - - - - - inhoud attributentabel; CODE: 35 contour 35 Ke; 44 contour 44 Ke; 45 contour 45 Ke; 46 contour 46 Ke; 47 contour 47 Ke; 48 contour 48 Ke; 49 contour 49 Ke; 50 contour 50 Ke; 51 contour 51 Ke; 55 contour 55 Ke; 60 contour 60 Ke; 65 contour 65 Ke; 40 contour 40 Ke;

HABITATTYPEN_PROV_POLYGON (B4:HABITATTYPEN_PROV_POLYGON)

NAT_veelstengelige_waterbies (B4:NAT_veelstengelige_waterbies)

NAT_korenbloem (B4:NAT_korenbloem)

OUDBOS_POLYGON (B4:OUDBOS_POLYGON)

Aanvraag vrijstelling meldings- en herplantingsplicht bospercelen (B4:meldings_en_herplantingsplicht_bospercelen)

Bospercelen waarvoor vrijstelling van de meldings- en herplantingsplicht is aangevraagd. Vrijstelling van het bepaalde bij of krachtens artikel 2 en 3 van de Boswet. In dit bestand zijn de volgende REGIONS opgenomen: - vryboswet.patnr17 - vryboswetpatnr22 - vryboswetpatnr38 De tabellen zijn identiek aan de basistabel.

sql_neo_regeling_vbwoningen_nieuwbouw (B4:sql_neo_regeling_vbwoningen_nieuwbouw)

(B4:Kleinschalige_landschapselementen_Noordoost_Twente_lijn)

Probleemgebieden in Overijssel (B4:Probleemgebieden)

probleemgebieden zijn gebieden die door de provincies (gs) of door de commissie beheer landbouwgronden (cbl) zijn begrensd vanwege de voorkomende handicaps en die zijn geplaatst op de zogenaamde communautaire lijst van probleemgebieden (eu-lijst) conform richtlijn 1257/99/2 (kaderverordening plattelandsontwikkeling . het bestand is in 1997 tot stand gekomen en vervolgens geactualiseerd met gegevens 1999 en 2000 betreft een uitsnede uit een landelijk bestand contactpersoon dienst landelijk gebied utrecht c. witkamp

Belvedere gebieden van geheel Nederland (B4:Belvedere_gebieden)

belvedere is de strategie waarin de cultuurhistorie uitgangspunt is voor ruimtelijke planvormingsprocessen. het doel is tweeledig; verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en het behoud van het cultureel erfgoed. bij de vervaardiging van de kaart zijn de archeologische, historische bouwkundige en historische geografische gevens geintegreerd in overleg met o.a. de provincie is deze basiskaart uitgebreid met de zienswijze van de provincie. de begrenzing van het gebied is globaal en zal nader ingevuld worden.

Monitor Nationale Landschappen 2006 - lijnvormige beplantingen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_natuur_lijnelementen)

De lijnvormige opgaande begroeiingen uit de TOP10 vectopr zijn met behulp van luchtfoto's 2006 gecontroleerd en aangevuld.

NAT_kruipbrem (B4:NAT_kruipbrem)

Lijnenbestand behorende bij reconstructiekaart streefbeeld 2015 (B4:Reconstructiekaart_streefbeeld_2015_lijn)

lijnenbestand horende bij de reconstructiekaart 'streefbeeld 2015'.( krt.nr 03556189.apr).. de streefbeeldkaart 2015 geeft de ontwikkelingsrichtingen aan voor het reconstructie-gebied overijssel in de periode van 2004 tot 2015. het is daarmee de ruimtelijke vertaling van een deel van de reconstructieambities. de overige ruimtelijke ambities zijn verwerkt in de reconstructiezonering. de kaart is een beleidsvisie met bestuurlijke intenties en inspanningen. er kunnen geen juridische afdwingbare rechten aan worden ontleend. de kaart geeft globaal de gewenste ontwikkelingsrichting aan.... de kaart is opgebouwd uit drie gis-bestanden: een vlak, lijn en punt bestand. de kaart is opgebouwd uit drie gis-bestanden: een vlak, lijn en punt bestand. in het vlakken bestand worden wenselijk functies weergegeven, zij vormen het hoofdaccent op de kaart, het puntenbestand bevat de nevenaccenten en het lijnenbestand bevat de aandachtsgebieden en de overige aanduidingen. -- - - - - - - - - inhoudattributentabel; CODE: 1 = waterloop; 2 = kanaal; 3 = grondduiker noordoost twente; 4 = verbindingsleiding zuidwest-twente; 5 = kanaal belangrijk voor werken, recreatie, natuur en landschap; 6 = ijssel; 7 = trace van nieuwe provinciale wegen; 8 = kwetsbaar intrekgebied; DEELGEBIED: naam deelgebied (salland, noordoost twente, zuidwest twente)

Landschapsgebiedsplan (vlakken) (B4:landschapsgebiedsplan)

Het landschapsgebiedsplan geeft gebieden weer, waar de rijkssubsidie regeling SAN (Subsidie Agrarisch Natuurbeheer) van toepassing is. Het gebied bestaat uit de volgende categoriën: - Behoud en herstel van de bestaande landschappelijke kwaliteit uit het Structuurschema Groene Ruimte. - Provinciale Ecologische Hoofdstructuur - WCL-gebieden (Waardevol Cultuurlandschap) (Noordoost-Twente en Vecht-Regge) - Handhaving Besloten Landschap uit de provinciale Landsschaps- notitie

NAT_groot_blaasjeskruid (B4:NAT_groot_blaasjeskruid)

sql_asbestinventarisatie_na_controle (B4:sql_asbestinventarisatie_na_controle)

gefilterde laag tbv visualisatie van Asbestdaken die door de desbetreffende gemeenten reeds gecontroleerd zijn

NAT_bosanemoon (B4:NAT_bosanemoon)

CASCO Noordoost Twente, landschapstypen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_landschapstypen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

Reconstructiezonering Salland-Twente (B4:Reconstructiezonering_Salland_Twente)

Reconstructiezonering Salland-Twente. De dataset vormt de basis voor de reconstructiezoneringskaart, onderdeel van het reconstructieplan, welke in 2003 is vastgesteld. Het bestand is opgebouwd volgens de reconstructiewet die voorschrijft het plangebied in te delen in drie soorten zones of gebieden: landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en extensiveringsgebied. Het primaire doel van de zonering is het creëren van een sturingsinstrument voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij (waar niet en waar wel). Het zoneringsbeleid heeft een ruimtelijke doorwerking in het streekplan en de bestemmingsplannen. Verklaring zones; landbouwontwikkelingsgebied: het primaat ligt in dit gebied bij de intensieve veehouderij. Een landbouwontwikkelingsgebied voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij, of zal daar in het kader van de reconstructie in voorzien; verwevingsgebied: gericht op de verweving van landbouw, wonen en natuur. In een verwevingsgebied is hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten; extensiveringsgebied: uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet toegestaan, of zal in het kader van de reconstructie onmogelijk gemaakt worden. De ligging van extensiveringsgebieden sluit aan bij de zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden. In 2006 is de kaart gewijzigd naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State op een aantal beroepszaken. In 2007 is de begrenzing van een deel van de extensiveringsgebieden gewijzigd als gevolg van het vaststellen van de zeer kwestbare gebieden krachtens de (gewijzigde) Wet Amonniak en Veehouderij (WAV). O2 besluitnr. PS/2009/407. - - - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; DEELGEBIED: Naam van het deelgebied OPMERKING: Opmerking horende bij omschr_08 OMSCHR: Omschrijving van de betreffende reconstructie zone, zoals vastgesteld in 2008 (domein: extensiveringsgebied | landbouwontwikkelingsgebied | stedelijk gebied | verwevingsgebied | overige functies) CODE: 1 = Landbouwontwikkelingsgebied; 2 = Verwevingsgebied; 3 = Extensiveringsgebied; 4 = Stedelijk gebied; 5 = overige functies (recreatieconcentratiepunt,, militair terrein en afvalverwerkingsplaats; 6 = Hoofdtransportas water (IJssel); WAV_2007: omschrijving van de wijziging van de zonering nav de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden nav de wetswijziging van de WAV in 2007 OPM_2007: Opmerking horende bij WAV_2007 ZW_2006: Omschrijving van de wijziging van de zonering van de partiele herziening nav ingediende zienswijze in 2006 OPM_2006: Opmerking horende bij zw_06 CD_VISIE: IMRO-codering (domein: 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800)

NAT_dotterbloem (B4:NAT_dotterbloem)

DWIZ_RVO_Energielabel_A_en_B (B4:DWIZ_RVO_Energielabel_A_en_B)

Landschapstypen in Overijssel Vecht Regge (B4:landschapstypen_Vecht_Regge)

Bestand met een indeling naar landschapstypen in Overijssel Vecht Regge

ENERGIEPROJECTEN_POINT (B4:ENERGIEPROJECTEN_POINT)

Locaties natuurlijke inheemse bosgemeenschappen (B4:Natuurlijke_inheemse_bosgemeenschappen)

Een inventarisatie in 1998 van de locaties waar de beste voorbeelden aanwezig zijn van natuurlijke inheemse bosgemeenschappen. Verder de landbouwgronden grenzend aan de A-locatie bos, ter aanbeveling voor eventuele uitbreiding of buffering van de bosgemeenschap. - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; CODE = 0 = eiland (uitsparing); 1 = a-locatie bos; 2 = landbouwgrond grenzend aan de a-locatie voor eventuele uitbreiding bosgemeenschap; 3 = natuurgebied binnen a-locatie;

ENERGIEPROJECT_WARMTE_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_WARMTE_POINT)

Landschapstypen in Overijssel (B4:Landschapstypen)

Bestand met een indeling naar landschapstypen in Overijssel Dit bestand is samengesteld door stichting "Het Oversticht" en gebruikt voor de cultuurhistorische atlas van Overijssel. De grondslag van dit bestand is de digitale bodemkaart van Nederland 1:50000 en oude topografische kaarten.

(B4:Houtverbrandingsinstallaties)

Faunaknelpunten in ecologische hoofdstructuur (B4:Faunaknelpunten_in_ecologische_hoofdstructuur)

Faunaknelpunten. Locaties waar maatregelen nodig zijn voor het opheffen van infrastructurele barrieres in de ecologische hoofdstructuur en de robuuste verbindingen, het beperken van faunaslachtoffers en het versterken van de samenhang van natuurgebieden. De locaties bevinden zich op de kruispunten van de ecologische hoofdstructuur met infrastructuur en waterkeringen. In opdracht van de provincie overijssel is een onderzoek uitgevoerd naar faunaknelpunten binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur en de te realiseren ecologische verbindingszones. Hierbij is gekeken naar rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen, spoorwegen en kanalen. Deze knelpunten zijn vastgelegd in een puntenbestand. De knelpunten voor fauna zijn onderverdeeld volgens de gebiedsindeling in het kader van de reconstructiewet. Uitgangspunt bij de inventarisatie is het voorkomen van versnipperinggevoelige diersoorten in het desbetreffende gebied. Overlay met het wegennet resulteerde in knelpunten ten aanzien van de verspreiding van dieren en uitwisseling tussen deelpopulaties. O2, besluitnr. PS/2009/407. (omgevingsvisie) Gerelateerde dataset: ehs, evz, rvz, wegen, waterkering. - - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; WEGNR: nummer van de weg HECTOMETER: hectometrering, locatie op de weg WEG_: nummer van de weg a of b TRACE: plaatsen waartussen de weg loopt SOORT: soort faunaknelpunt

NAT_tandjesgras (B4:NAT_tandjesgras)

(B4:Kleinschalige_landschapselementen_Noordoost_Twente)

Cultureel landschappelijk erfgoed (B4:Cultureellanschappelijk_erfgoed)

Een bestand met de gebieden met de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in overijssel. De onderverdeling is gemaakt tussen de waardevolle oude ontginningslandschappen en de waardevolle jongere ontginningslandschappen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Landview. - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; WAARDE; 1 = waardevolle oudere landschappen; 2 = waardevolle jongere landschappen;

Luchtkwaliteit fijnstof (B4:Luchtkwaliteit_fijnstof)

Dit bestand is een vereenvoudigde versie van het bestand luchtkwaliteit_polygon en bevat de concentraties fijn stof (PM10) in Overijssel in het jaar 2009. Alleen het veld eenv_PM10 is zichtbaar en dit bevat hele getallen. (vereenvoudiging, op hele getallen voor de klassificatie,van het veld combiPM10 uit het originele bestand). (Beschrijving van het originele bestand; dit is vlakdekkend en door het RIVM is op basis van de resultaten op de rekenpunten uit de Monitoringstool luchtkwaliteit een berekening gemaakt naar de concentraties voor een bepaald gebied (hexagonen). In het hexagonenbestand komen meerdere rekenresultaten voor: a) De maximale waarde voor NO2 en PM10 van de receptoren die waren opgenomen in de MT2010 voor het jaar 2009. (Deze uitkomsten zijn opgeslagen in de velden Max_NO2 en Max_PM10) b) De rekenresultaat van het centrumpunt van de hexagoon voor het jaar 2009. (Deze uitkomsten zijn opgeslagen in de velden Result_NO2 en Result_PM1) c) Een combinatie van de uitkomsten van a en b. Op het moment dat er een rekenresultaat bekend was uit a dan is deze overgenomen. In het ander geval is gebruik gemaakt van de uitkomsten van b. (Deze uitkomsten zijn opgeslagen in de velden combino2 en combipm10)) - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; LEGENDA_PM10: vereenvoudiging, op hele getallen voor de klassificatie,van combiPM10

(B4:Bermmaaisel_vaarweg)

Landschapsgebiedsplan (lijnen) (B4:Landschapsgebiedsplan_lijn)

Het landschapsgebiedsplan geeft gebieden weer, waar de rijkssubsidie regeling SAN (Subsidie Agrarisch Natuurbeheer) van toepassing is. Het gebied bestaat uit de volgende categoriën: - Behoud en herstel van de bestaande landschappelijke kwaliteit uit het Structuurschema Groene Ruimte. - Provinciale Ecologische Hoofdstructuur - WCL-gebieden (Noordoost-Twente en Vecht-Regge) - Handhaving Besloten Landschap uit de provinciale Landsschaps- notitie

NAT_borstelgras (B4:NAT_borstelgras)

CASCO Noordoost Twente, bestaande vlakelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_bestaande_vlakelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

Asbestsignaleringskaart (B4:Asbestsignalering)

De asbestsignaleringskaart is in 2006 door de provincie Overijssel opgesteld om goed zicht op de asbestproblematiek te krijgen en de aanpak van de problematiek te kunnen aansturen. De asbestsignaleringskaart is er in twee typen, een puntenkaart en een vlakkenkaart. Op de vlakkenkaart, asbestsign_k , is de kans op het aantreffen van asbest in de bodem weergegeven. Deze vlakkenkaart wordt ook wel asbestkansenkaart genoemd. Op de puntenkaart, asbest_loc, zijn locaties met feitelijke informatie over het voorkomen van asbest op een locatie weergegeven. Het betreft hier locaties waarvan bekend is dat er sprake is van aan- of afwezigheid van asbest of er zijn asbesthoudende materialen aangetoond. - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; OCCUPATIE: tijdvak van occupatie (bebouwing) JAAR_OCP: jaar van occupatie (bebouwing) KLASSE_COR: 0 = aanwezigheid in bodem: niet aanwezig/gesaneerd; 1 = aanwezigheid in bodem: kleine kans op aanwezigheid; 2 = aanwezigheid in bodem: gemiddelde kans op aanwezigheid; 3 = aanwezigheid in bodem: grote kans op aanwezigheid; 4 = aanwezigheid in bodem: aanwezig; 6 = aanwezigheid in bodem: wordt (op korte termijn) gesaneerd; 100 = aanwezigheid in waterbodem: niet aanwezig/gesaneerd; 101 = aanwezigheid in waterbodem: kleine kans op aanwezigheid; 102 = aanwezigheid in waterbodem: gemiddelde kans op aanwezigheid; 103 = aanwezigheid in waterbodem: grote kans op aanwezigheid; 104 = aanwezigheid in waterbodem: aanwezig; 106 = aanwezigheid in waterbodem: wordt (op korte termijn) gesaneerd;

Nat_dalkruid (B4:Nat_dalkruid)

Aanwijzing foerageergebieden voor ganzen en smienten (B4:Aanwijzing_foerageergebieden_ganzen_en_smienten)

Aangewezen foerageergebieden voor ganzen en smienten in Overijssel. De minister van LNV heeft de Provincies verzocht het Beleidskader Faunabeheer te vertalen in het provinciale beleid. Vanuit het IPO is besloten om landelijk 80.000 ha foerageergebieden voor ganzen en smienten te begrenzen en aan te wijzen. Van dit quotum is in Overijssel 3011 ha begrensd. De aanwijzing is 1 oktober 2004 in werking getreden. Binnen de aangewezen foerageergebieden moeten de betrokken ganzen met rust worden gelaten, erbuiten is ter voorkoming van landbouwschade, verjaging, met eventueel ondersteunend afschot, toegestaan. In 2005 zijn deze foerageergebieden opgenomen in het Natuurgebiedsplan en worden hier, naast de mogelijkheid van schadevergoeding, ook ganzenpakketten (SAN) mogelijk in het kader van het Programma Beheer . - - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; DG_CODE: gebiedscode voor koppeling met QUBIS GEB_NAAM: naam van het foerageergebied SAN_TOEG_P: sleutelcode voor relationele quotumtabel QUBIS

NAT_slofhak (B4:NAT_slofhak)

Geluidszones rond industrieterreinen in Overijssel (B4:Geluidszones_industrieterreinen)

De geluidscontouren geven de geluidsbelastingen in dB(A) rond gezoneerde industrieterreinen weer. De contouren met de aanduidingen 50-zo, 55-zo, 60-zo en 65-zo betreffen de geluidsbelastingen die bij de zonering zijn vastgesteld. Bij een aantal van de gezoneerde industrieterreinen was sprake van een saneringssituatie. De geluidsbelasting na sanering is aangegeven met de contouren welke zijn aangeduid met 50-sa en 55-sa. Vrijwel geen van de gemeenten heeft de geluidszones na sanering in de bestemmingsplannen verwerkt. Als aandachtsgebied voor de primaire beoordeling van de ontwikkelingen in de omgeving van die terreinen geldt daarom de 50dB(A)-contour, die is vastgesteld bij de zonering (50-zo). - - - - - - - -inhoud attributentabel; DB_A_: 50-sa 50 dB(A) zonegrens na sanering; 50-zo 50 dB(A) zonegrens; 55-sa 55 dB(A) zonegrens na sanering; 55-zo 55 dB(A) zonegrens; 60-zo 60 dB(A) zonegrens; 65-zo 65 dB(A) zonegrens; indus grens industrieterrein; verb verbindingslijn (fictieve lijn om een polygoon te sluiten); VROM_NR: VROM-nummer GEBNAAM: naam van het industrieterrein

Acidofiele indicatiewaarde; opgenomen in 2000 (B4:Acidofiele_indicatiewaarde)

De AIW is een maat voor de locale zuurbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van zuurminnende epifytische korstmossen. Hoge waarden geven aan waar de invloed van ammoniak minimaal is.

ENERGIEPROJECT_BIOMASSA_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_BIOMASSA_POINT)

BODEMSANERING (B4:Bodemsaneringen)

Bodemsaneringen. Werkvoorraad van potentieel ernstig verontreinigde locaties (met name asbest). Voor 2030 wil de provincie de bodemverontreiniging beheersbaar gemaakt hebben. Werkvoorraad 2015: spoedeisende werkvoorraad met ca. 600 potentiële locaties. Werkvoorraad 2030: overige locaties. De gemeenten Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede zijn zelfstandig verantwoordelijk voor gegevens over hun werkvoorraad. Deze gegevens zijn niet opgenomen in deze dataset. O2 besluitnr. PS/2009/407. (Omgevingsvisie) - - - - - - - inhoud attributentabel; LOC_CODE: unieke code van de locatie WERK_VOORR: code van het type werkvoorraad (zie veld label) LABEL: omschrijving van het type werkvoorraad, 2015 of 2030

NAT_blauwe_knoop (B4:NAT_blauwe_knoop)

Zwembaden (B4:Zwembaden)

Badinrichtingen in Overijssel.

Gebiedsoverzicht broedvogel inventarisatie (B4:Gebiedsoverzicht_broedvogel_inventarisatie)

Een bestand bestaande uit de gebieden waar een broedvogel-inventarisatie is uitgevoerd. Via het veld gebiedsnr. kan een relatie gelegd worden met de tabel 'broedvog_tabel'. In deze tabel staat oa. de naam van het gebied, wanneer het onderzoek gedaan en door wie.

Ziekenhuizen (B4:Ziekenhuizen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Bodemkaart, met veenkartering (B4:Bodemkaart_met_grondwatertrappen)

De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwatertstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit. De informatie over deze veenvlakken is beschikbaar gekomen bij de zgn. Veenkartering die bij ca. 100 000 ha is uitgevoerd. Hierbij werd per kaartvlak nagegaan of er nu nog sprake is van een veengrond.Bij deze quick scan zijn de vlakken met verouderde informatie niet opnieuw gekarteerd. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. - - - - - - - inhoud attributentabel; VOOR: Voorvoegsel bij de code, met informatie over een afwijkende bovengrond LETTER: Subgroepcode, geeft indeling op basis van moedermateriaal en bodemvorming CYFER: Cijferdeel van de code, met informatie over textuur en profielopbouw KALK: Kalkverloop, informatie over de aanwezigheid van kalk in het bodemprofiel (A: kalkrijk of kalkhoudend, C: kalkarm). ACHTER: Achtervoegsel bij de code, met informatie over afwijkende lagen in de ondergrond. SCHOP HEL: Helling, bij de gronden in Zuid-Limburg. Bij deze gronden is vanwege de hoge ligging boven het grondwater geen Gt aangegeven GWT: Code voor de grondwatertrap CODE: Volledige code voor de kaarteenheid, dit is een combinatie van de attributen voor, letter, cyfer, kalk,achter, schop en GWT KLASSE SUB_KLASSE OMSCHRIJV: Informatie over de samenstellende eenheden bij associaties

ONTGRONDING_POLYGON (B4:ONTGRONDING_POLYGON)

PMJP_WATERSCHAP (B4:PMJP_WATERSCHAP)

Stads blokverwarming (B4:Stads_blokverwarming)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

Bos, droge en natte natuurgebieden in Overijssel CBS (B4:Bos_en_droge_en_natte_natuurgebieden_CBS)

bestand met bos, droge en natte natuurgebieden binnen een rechthoekig kader om overijssel. het betreft een selectie uit het bestand bodemgebruik van nederland zoals het door de topografische dienst (tdn) en het centraal bureau voor de statistiek (cbs) is uitgegeven. natuur-cbs geeft de situatie weer van bos, droge en natte natuur over jaar 2000 weer. de basisgeometrie is grotendeels ontleent uit de top10vector

Zandwinlocatie's in Overijssel per 1 jan. 2006 (B4:Zandwinlocaties)

Zandwinlocatie's in Overijssel per 1 jan. 2006 Betreft een polygon-bestand waarbij de vlakken zijn geselecteerd uit de top10-vector en nadien zijn nagekeken aan de handvan luchtfoto's e.d. Zie ook kaartnr. 06251279.apr - - - - - - - - - inhoud attributentabel; 1 = restlocatogorie (open water); 2 = a-winning (afgeronde concessie); 3 = bestaande concessie; 4 = nieuwe winning;

ENERGIELABEL_POINT (B4:ENERGIELABEL_POINT)

ENERGIEPROJECT_WIND_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_WIND_POINT)

NAT_gele_dovenetel (B4:NAT_gele_dovenetel)

Uitsluitingsgebieden nieuwe landgoederen (B4:Uitsluitingsgebieden_nieuwe_landgoederen)

Gebieden waar geen nieuwe landgoederen gewenst zijn en waarvoor de Provincie een Nee-tenzij principe hanteert. De criteria die ten grondslag liggen aan de gebieden zijn afkomstig uit het Streekplan 2000+. Voor nieuwe landgoederen geldt dat ze in principe overal ontwikkeld mogen worden, behalve in zone IV- weidevogel- en ganzengebieden, in open grootschalig landschap zoals in het streekplan aangegeven en in de landbouwontwikkelingsgebieden zoals aangegeven in het Reconstructieplan Salland-Twente. - - - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; WEIDEVOG: 1 = weidevogelgebied volgens natuurinformatiekaart b uit streekplan 2000+ GANZEN: 1 = ganzen volgens natuurinformatiekaart b uit streekplan 2000+ LANDSCHAP: handhaven open grootschalig landschap STREEKPLAN: onderverdeling van alle streekplanzones iv + de grote bedrijventerreinen (>25ha) LOG: 1 = landbouwontwikkelingsgebieden volgens het reconstructieplan salland-twente UITSLUIT: 1 = uitsluitingsgebied nieuwe landgoederen (als aan één of meer van de criteria voldoet)

Locaties van natuurlijke bronnen in Overijssel - Omgevingsvisie (B4:Locaties_natuurlijke_bronnen)

Brongebieden. O2 kaartlaag: Gebiedskenmerken - Natuurlijke laag - zandgebieden - brongebieden (globaal aangeduid). Kleine gebieden waar grondwater, dat van hogere delen afkomstig is, als schoon kwelwater aan de oppervlakte komt. Door het constante opborrelen van water in een vrijwel constante temperatuur, ontwikkelt zich hier zeer waardevolle flora en fauna. De locatie van de bronnen is globaal aangeduid. Voor aanvullende informatie over de Natuurlijke laag zie dataset natuurlijke_laag_polygon. In de Omgevingsverordening (PS/2009/407) wordt vereist dat in elk bestemmingsplan inzichtelijk wordt gemaakt hoe wordt bijgedragen aan ruimtelijke kwaliteit zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Kaartnr. 09295046. (Omgevingsvisie, verordening) _ - - - - - - -- - - inhoud attributentabel; NR: nummer bronlocatie CODE: code bronlocatie binnen het zelfde brongebied N3: code die het waterschap regge en dinkel hanteert voor haar waterlopen NAAM: naam van de bron BRON_VAN_B: naam van de beek die de bron voedt PLAATS: naam van de dichtst bijzijnde plaats

Europese vogelrichtlijngebieden in Overijssel (B4:Europese_vogelrichtlijngebieden_Overijssel)

Gebieden in Overijssel waarop de EU-vogelrichtlijn van toepassing is. Doel van de richtlijn is het bieden van een stringent beschermingsregie voor 'krachtens de richtlijn te beschermen waarden op het vlak van flora en fauna en gehele biotopen'. De begrenzing van de gebieden is top10 passend overgenomen van analoge kaarten van het min. van LNV, die horen bij de richtlijn (vastgestelde begrenzing). Aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend.

ZONNEKAART_DAKVLAK_POLYGON (B4:ZONNEKAART_DAKVLAK_POLYGON)

Puntenbestand behorende bij de reconstructiekaart streefbeeld 2015 (B4:Reconstructiekaart_streefbeeld_2015_punt)

puntenbestand horende bij de reconstructiekaart 'streefbeeld 2015'( krtnr. 03556189.apr) . de streefbeeldkaart 2015 geeft de ontwikkelingsrichtingen aan voor het reconstructie-gebied overijssel in de periode van 2004 tot 2015. het is daarmee de ruimtelijke vertaling van een deel van de reconstructieambities. de overige ruimtelijke ambities zijn verwerkt in de reconstructiezonering. de kaart is een beleidsvisie met bestuurlijke intenties en inspanningen. er kunnen geen juridische afdwingbare rechten aan worden ontleend. de kaart geeft globaal de gewenste ontwikkelingsrichting aan..... de kaart is opgebouwd uit drie gis-bestanden: een vlak, lijn en punt bestand. de kaart is opgebouwd uit drie gis-bestanden: een vlak, lijn en punt bestand. in het vlakken bestand worden wenselijk functies weergegeven, zij vormen het hoofdaccent op de kaart, het puntenbestand bevat de nevenaccenten en lijnenbestand bevat de aandachtsgebieden en de overige aanduidingen - - - - - - - - - inhoud attributentabel; FUNCTIE: 1 = intensieve veehouderij met nieuwvestiging; 2 = grondgebonden landbouw; 3 = natuur; 4 = water; 5 = wonen / werken; 6 = natuur; 7 = landschap en cultuurhistorie; 8 = recreatie; DEELGEBIED: naam deelgebied (salland, noordoost twente zuidwest twente)

(B4:Heidegebieden)

Nationale landschappen (B4:Nationale_landschappen)

Nationale landschappen IJsseldelta en Noordoost Twente. Gebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken. Deze kwaliteiten moeten worden behouden, duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt. Uitgangspunt is "behoud door ontwikkeling": Mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (ja, mits principe) zijn binnen nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. In de Omgevingsverordening (PS/2009/407) is het ruimtelijk beleid en de exacte begrenzing van de Nationale Landschappen vastgesteld. Kaartnr. 09295050

Begrenzing reconstructiegebied binnen Overijssel (lijnen) (B4:Begrenzing_reconstructiegebied_binnen_Overijssel_lijn)

begrenzing reconstructiegebied binnen overijssel. het reconstructiegebied is gelijk aan het mestoverschotgebied. netwerkstad twente is een onderdeel van het deelgebied zuidwest twente. deze is echter apart opgenomen vanwege de aparte status die het binnen dit deelgebied heeft..... in febr 2004 is dit gewijzigd door toevinging van de gemeente twenterand aan het deelgebied zuidwest-twente

Veenweidegebieden in Noordwest Overijssel (B4:Veenweidegebieden_Noordwest_Overijssel)

Veenweidegebieden kenmerken zich door de aanwezigheid van min. 40 cm veen in de bovenste 80 cm van de ondergrond, in combinatie met de aanwezigheid van (in Europees verband) bijzondere waarden t.a.v. water- en oevervegetaties, weidevogels en overwinteringsgebieden. De veenweidegebieden zijn als een afzonderlijke laag opgenomen in het Waterhuishoudingplan.

Nat_stekelbrem (B4:Nat_stekelbrem)

NAT_eenjarige_hardbloem (B4:NAT_eenjarige_hardbloem)

Fysisch- geografisch landschap in Overijssel (B4:Fysisch_geografisch_landschap)

Bestand met fysisch- geografisch landschap in Overijssel. In dit bestand zijn de volgende landschaptypen te onderscheiden: dekzandlandschap, hoogveenlandschap, laagveenlandschap, rivier- en beekdallandschap, stuwwal- en keileemlandschap en zeekleilandschap. Stichting het Oversticht heeft dit bestand per gemeente aangemaakt. de gemeente Staphorst is niet opgenomen. Contactpersoon bij Het Oversticht is dhr. A. Groothuis, tel 038-4213257 - - - - - - - - - inhoud attributentabel: MAPTIP: onderscheid in type landschap HECTARES: oppervlakte in ha.

Begrenzing van de regionale ontwikkelingsgebieden Overijssel (B4:Regionale_ontwikkelingsgebieden_Overijssel)

begrenzing van de regionale ontwikkelingsgebieden overijssel (roo-gebieden) zoals vastgesteld in 2002. de roo gebiedsindeling geeft aan hoe de provincie het gebiedgericht beleid, geografisch, insteekt. de begrenzing van gebieden zijn gebaseerd op de gemeentegrenzen.

Grondwaterkwaliteitsmeetnet Overijssel (B4:Grondwaterkwaliteitsmeetnet_bodem)

Deze kaart bevat de ligging van zowel de PMG meetpunten (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) als de LMG meetpunten (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit). - - - - - - - - - inhoud attributentabel; MEETNETNUM: Meetnetnummer MEETNCODE: Meetnetcode KRW_MEETN: KRW (Kaderrichtlijn Water) meetnetnummer SCHETS_PDF: Verwijzing naar schets in pdf formaat De pdf bestanden zijn te bekijken via de website van de Wateratlas van Overijssel, na selectie van Grondwater - Grondwaterkwaliteit en vervolgens het gewenste meetnet selecteren. Op het kaartbeeld een punt aanclicken en dan verschijnt er een informatiescherm, waar de bij het punt behorende pdf te bekijken is.

Faunavoorzieningen in Overijssel (B4:Faunavoorzieningen_in_Overijssel)

bestaande faunavoorzieningen in overijssel. het bestand bevat puntgegevens met passage voorzieningen over/onder wegen (en enkele waterwegen). de gegevens afkomstig van derden: natuurmonumenten, staatsbosbeheer etc. het overgrote deel van de gegevens zijn afkomstig van rws (contactpersoon bert stegehuis). rws is mede eigenaar van het bestand. met rws is afgesproken dat de provincie (lnl) het bestand beheert. - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; PASSAGE: AT = amfibietunnel; ED = ecoduct (wildviaduct); ET = ecotunnel (grote wildtunnel); FB = faunabuis; LS = loopstrook in/onder duiker, viaduct of brug; LS1 = onverharde loopstrook; LS2 = verharde loopstrook; LS3 = houten loopplank(en); LS4 = ecoduiker; RA = raster; JAAR: jaar van realisatie WEGNAAM: naam van te passeren weg AANTAL: aantal voorzieningen per locatiepunt LEGENDA: verklaring van de passage codering OPMERKING: opmerkingen e.d.

PMJP_WATERSCHAP_POINT (B4:PMJP_WATERSCHAP_POINT)

ENERGIEVERBRUIK_WIJK_POLYGON (B4:ENERGIEVERBRUIK_WIJK_POLYGON)

NAT_tormentil (B4:NAT_tormentil)

VGI stromen (B4:VGI_stromen)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

NAT_krabbenscheer (B4:NAT_krabbenscheer)

BODEM_POLYGON (B4:BODEM_POLYGON)

Mate van hemelhelderheid in nachtelijke uren (B4:Hemelhelderheid_nachtelijke_uren)

Hemelhelderheid. O2 kaartlaag: Gebiedskenmerken - Lust en leisurelaag - ervaringen - donkerte. Lichthinder wordt verbonden met gebiedskenmerken om zo donkerte als kwaliteit recht te doen. Hemelhelderheid, als maat voor nachtelijke donkerte. De vlakdekkende waarden voor hemelhelderheid (in milli candelas per m¿) zijn gegenereerd op basis van interpolatie van de samengevatte originele meetpuntgegevens (zie: Hemelhelderheid_XY_data.shp) en reclassificatie. De samengevatte originele meetgegevens leveren de X en Y coördinaten van het meetpunt en een waarde voor de ratio van de gemeten hemelhelderheid tov de natuurlijke hemelhelderheid. Die laatste bedraagt 0,20 mcd / m¿ waarmee de gemeten hemelhelderheid kan worden terugberekend. Interpolatie tussen deze meetpunten genereert een rasterbestand. Als interpolatiemethode werd Inverse Distance Weighing gebruikt. Hoe verder weg gelegen de betrokken meetpunten, hoe minder gewicht de betreffende waarden krijgen in de vaststelling van de geïnterpoleerde waarde, waarbij het gewicht met exponent = 1 lineair en met exponent = 2 kwadratisch afneemt met toenemende afstand. De interpolatie is verder afhankelijk van de hoeveelheid meetpunten die mee gewogen worden (met een vastgesteld aantal punten op variabele afstand van de te bereken rastercel en/of met een variabel aantal punten binnen een vastgestelde maximale afstand tot de te berekenen rastercel). Aangezien hemelhelderheid op een gemeten punt in principe geen direct effect heeft op de omgeving, hetgeen bij een lichtbron wel het geval is, zou een eenvoudige lineaire interpolatie tussen slechts enkele dichtstbijzijnde punten moeten volstaan om een betrouwbaar vlakdekkend bestand te genereren. Een kwadratische interpolatie doet wellicht nog meer recht aan de waarden vd dichtstbijzijnde punten, maar levert een onrustiger beeld met geografisch meer geisoleerde waarden op, met een geografisch schijnnauwkeurigheid. Meerdere methoden zijn toegepast. De resulterende rasterbestanden zijn geconverteerd naar polygoon geometrie en samengevoegd tot 1 shapefile, met de resultaten van de verschillende methoden in aparte fields. De zeer grote hoeveelheid aan unieke waarden, verdeeld over de gepolygoniseerde rastercellen, gaf aanleiding tot een reclassificatie resulterend in 1 vaste waarde per klasse of polygoon overeenkomstig de gemiddelde waarde in die klasse. Ter indicatie komt een hemelhelderheid van minder dan 0,50 mcd/m¿ overeen met de hemelhelderheid zoals gemeten op het centrale deel van de Veluwe. O2 besluitnr. PS/2009/407. - - - - - - - - - inhoud attributentabel; IDW_E1_V6: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 6 XY meetpunten IDW_E1_V8: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 8 XY meetpunten IDW_E1_V10: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 10 XY meetpunten IDW_E1_V12: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 12 XY meetpunten I_E1_V6_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op 6 XY punten binnen 5 km I_E2_V6_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op 6 XY punten binnen 5 km IDW_E2_V10: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op 10 XY meetpunten IDW_E1_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op XY punten binnen 5 km IDW_E2_5K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op XY punten binnen 5 km IDW_E1_10K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 1 en gebaseerd op XY punten binnen 10 km IDW_E2_10K: Geinterpoleerde en gereclassificeerde hemelhelderheid (in mcd/m2),exp = 2 en gebaseerd op XY punten binnen 10 km MCD_M2: Natuurlijke hemelhelderheid (0,2 mcd/m2) DONKERTE: 1 = selectie die op kaart Gebiedskenmerken - Lust en Leisure als donkerte getoont wordt; IDW_E1_V6 <= 0,4

Vlakkenbestand behorende bij de reconstructiekaart streefbeeld 2015 (B4:reconstructiekaart_streefbeeld_2015)

vlakken bestand horende bij de reconstructiekaart 'streefbeeld 2015' krt.nr. 03556189.apr. . de streefbeeldkaart 2015 geeft de ontwikkelingsrichtingen aan voor het reconstructie-gebied overijssel in de periode van 2004 tot 2015. het is daarmee de ruimtelijke vertaling van een deel van de reconstructieambities. de overige ruimtelijke ambities zijn verwerkt in de reconstructiezonering. de kaart is een beleidsvisie met bestuurlijke intenties en inspanningen. er kunnen geen juridische afdwingbare rechten aan worden ontleend. de kaart geeft globaal de gewenste ontwikkelingsrichting aan. de kaart is opgebouwd uit drie gis-bestanden: een vlak, lijn en punt bestand. in het vlakken bestand worden wenselijk functies weeregeven, zij vormen het hoofdaccent op de kaart, het puntbestand bevat de neveaccenten en lijnbestand bevat de aandachtsgebieden en de overige aanduidingen. voor het vlakkenbestand geldt dat er sprake is van stapeling van functies (max 3), daarom is gekozen voor 3 functie velden. bij het maken van de kaart dient het bestand te worden opgedeeld in drie lagen (per functieveld). - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; FUNCTIE1: 1 = intensieve veehouderij; 2 = grondgebonden landbouw; 4 = water; 5 = wonen/werken; 6 = natuur; 7 = landschap en natuurhistorie; 8 = recreatie; 11 = gewenste uitbreiding wonen / werken; FUNCTIE2: 1 = intensieve veehouderij; 2 = grondgebonden landbouw; 4 = water; 5 = wonen/werken; 6 = natuur; 7 = landschap en natuurhistorie; 8 = recreatie; 11 = gewenste uitbreiding wonen / werken; FUNCTIE3: 1 = intensieve veehouderij; 2 = grondgebonden landbouw; 4 = water; 5 = wonen/werken; 6 = natuur; 7 = landschap en natuurhistorie; 8 = recreatie; 11 = gewenste uitbreiding wonen / werken;

Kaart aardkundige waarden (B4:Aardkundige_waarden)

Vereenvoudiging van de Geomorfologische Kaart. Op verzoek van de Provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden Deze dataset is samengesteld door: Het Oversticht Postbus 531 8000AM Zwolle contactpersoon: Susanne Wentink swentink@oversticht.nl

NAT2000_POV_VOORTGANG_POLYGON (B4:NAT2000_POV_VOORTGANG_POLYGON)

CASCO Noordoost Twente, bestaande lijnelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_bestaande_lijnelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

Beekdal- en veenweidegebieden (B4:Beekdal_en_veenweidegebieden)

Beekdalen en veenweidegebieden. In deze gebieden wordt een beperkte ontwatering toegestaan gericht op het gebruik als grasland, in veenweidegebieden om mogelijke bodemdaling te voorkomen en CO2-uitstoot tegen te gaan, in beekdalen om natuurlijke condities te behouden. O2 kaartlaag: Ontwikkelingsperspectieven - overige beleidsaanduidingen. O2 besluitnr. PS/2009/407 (omgevingsvisie) Gerelateerde dataset: buitendijks NB. gedigitaliseerd op aanwijzing beleidsmedewerker; reconstructie waarbij is gebruik gemaakt van domein rivier- en beekdallandschap in het fysisch-geografisch landschap (fy-lands) en hoogtelijnen.

Geluidsbelasting langs rijkswegen (B4:Geluidsniveau_rijkswegen_etmaal)

Het bestand bevat de contouren van de geluidsbelasting langs provinciale wegen voor 2006. De geluidsbelasting is zoveel mogelijk bepaald overeenkomstig de "Handreiking omgevingslawaai" {VROM, september 2004). Deze Handreiking is opgesteld in het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De geluidsbelasting is berekend met hetmodel SKM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van art. 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Er zijn twee geluidindicatoren zijn gebruikt: 1. de categorie dag (Lden), Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode 2. de categorie nacht (Lnight), Lnight is het gemiddelde geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). Inhoudelijk verantwoordelijk bij de eenheid EMT is W.J. van der Veen (0384997659) - - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; FROM_DAG: beginwaarde van de categorie TO_DAG: eindwaarde van de categorie PERIOD_DAG: voor de periode dag is de waarde van toepassing van 00.00 tot 24.00 uur CATEGORIE_DAG: In de categorie dag is de lden weergeven; dit is het energetische gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode FROM_NACHT: beginwaarde van de categorie TO_NACHT: eindwaarde van de categorie PERIOD_NACHT: voor de periode nacht is de waarde van toepassing van 23.00 tot 7.00 uur CATEGORIE_NACHT: In de categorie nacht is de lnight weergeven; dit is gemiddelde geluidsbelasting in de nachtperiode

Geluidscontouren rond industrieterreinen in Overijssel (B4:Geluidscontoren_industrieterreinen_lijn)

De geluidscontouren geven de geluidsbelastingen in dB(A) rond gezoneerde industrieterreinen weer. De contouren met de aanduidingen 50-zo, 55-zo, 60-zo en 65-zo betreffen de geluidsbelastingen die bij de zonering zijn vastgesteld. Bij een aantal van de gezoneerde industrieterreinen was sprake van een saneringssituatie. De geluidsbelasting na sanering is aangegeven met de contouren welke zijn aangeduid met 50-sa en 55-sa. Vrijwel geen van de gemeenten heeft de geluidszones na sanering in de bestemmingsplannen verwerkt. Als aandachtsgebied voor de primaire beoordeling van de ontwikkelingen in de omgeving van die terreinen geldt daarom de 50dB(A)-contour, die is vastgesteld bij de zonering (50-zo). - - - - - - - -inhoud attributentabel; DB_A_: 50-sa 50 dB(A) zonegrens na sanering; 50-zo 50 dB(A) zonegrens; 55-sa 55 dB(A) zonegrens na sanering; 55-zo 55 dB(A) zonegrens; 60-zo 60 dB(A) zonegrens; 65-zo 65 dB(A) zonegrens; indus grens industrieterrein; verb verbindingslijn (fictieve lijn om een polygoon te sluiten); VROM_NR: VROM-nummer GEBNAAM: naam van het industrieterrein

(B4:Broedvogelsoorten)

Aangewezen Natura 2000-gebieden in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen (B4:Natura_2000_gebieden_Duitsland)

Het betreft een samengesteld bestand van de 2 deelstaten met onderverdeling van vogelrichtlijn-en habitatrichrlijngebieden. De gegevens uit Nordrhein Westfalen is december 2006. Het bronbestand is afkomstig van het Landsamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-westfalen. Meer info zie : http://www.lanuv.nrw.de/home_natur2.htm De gegevens uit Niedersachsen hebben een peildatum van augustus 2006 Zie voor meer informatie: http://www.umwelt.niedersachsen.de/master/C3213768_L20_D0_I598_h1.html

Groenrecycling en composteerbedrijven (B4:Groenrecycling_en_composteerbedrijven)

Groenrecycling en composteerbedrijven in provincie Overijssel.||Attributen:||Naam: sbi|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: SBI codering 2009 van Kamer van Koophandel||Naam: naam|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: naam van groenrecycling of composteerbedrijf||Naam: adres|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: adres van groenrecycling of composteerbedrijf ||Naam: huis_nr|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: huisnummer van groenrecycling of composteerbedrijf ||Naam: huis_nr_t|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: huisnummertoevoeging||Naam: postcode#|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: 4-cijferige postcode||Naam: postcode_l|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: laatste 2 letters van de postcode||Naam: plaats|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: plaats waar groenrecycling of composteerbedrijf gevestigd is||Naam: tel_nr|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: telefoonnummer van groenrecycling of composteerbedrijf ||Naam: url|Eenheid: niet van toepassing|Omschrijving: website van groenrecycling of composteerbedrijf

WINDTURBINES_POINT (B4:WINDTURBINES_POINT)

ENERGIEPROJECT_ZON_POINT (B4:ENERGIEPROJECT_ZON_POINT)

Cultuurhistorische landschapselementen (vlakken) (B4:Cultuurhistorische_landschapselementen)

Inventarisatie van de provincie Overijssel op cultuur- historisch waardevolle landschapselementen. Zowel lijn, punt als vlakelementen worden onderscheiden. De basis is gelegd door twee studenten van het van Hall instituut uit Groningen. Zij hebben oktober 1998 ongeveer 1000 elementen in kaart gebracht. Naast de locatie van het element wordt de aard van het element onderscheiden (bv. eendenkooi, grafheu- vel, grenssteen, vloeiwijde turfvaart, woonterp,land- huis, schans e.a.). Het bestand is niet volledig - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; CODE; 2JP = jaagpad; 2TB = trambaan; 4DK = dijk; 4TV = turfvaart/wetering; 5LW = landweer; 5SC = schans; 6MG = markegrens; 7KP = kerkpad; 1 VW = vloeiweide; 1CJ = cirkels van Jannink; 1EK = eendenkooi; 4TP = terp; 4WL = wiel; 4WM = watermolenkolk; 5KB = kiekebelt; 5SC = schans; 5VE = vesting; 6GB = galgenberg; 6GP = gerechtsplaats; 6GS = grenssteen; 7GH = grafheuvel; 7HB = hunebed; 7KB = kroezeboom; 7KH = kerkheuvel; 7LK = landkruis; 7MG = mariagrot; 7MK = mariakapel; 7ZK = zoenkruis;

NAT_dolle_kervel (B4:NAT_dolle_kervel)

Asbestlocatie's in Overijssel (B4:Asbestlocaties)

Dit bestand is de grondslag voor de asbestsignaleringskaart. Het doel van de signaleringskaart is het in beeld brengen van de asbestproblematiek binnen de gemeentes door het opstellen van een kaart met zowel potenieel verdachte locaties, als op asbest onderzochte locaties. Dit bestand is in 2006 samengesteld door Geofox-Lexmond bv te Oldenzaal. Voor het samenstellen van het bestand is archiefonderzoek uitgevoerd bij gemeenten en de provincie. Op de kaart zijn de plaatsen aangegeven waar volgens de in de verschillende archieven aangetroffen documenten asbest kan zijn toegepast. De belangrijkste asbesttoepassingen zijn: - asbest in bouwwerken - asbest in ondergrondse leidingen - asbesthoudend afval - asbest in overige toepassingen (bedrijfactiviteiten, ingedeeld naar UBI's (De Uniforme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten (ubi-code)).

CASCO Noordoost Twente, nieuwe vlakelementen (B4:CASCO_Noordoost_Twente_nieuwe_vlakelementen)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

FLORA_POINT (B4:FLORA_POINT)

sql_neo_regeling_proeftuin (B4:sql_neo_regeling_proeftuin)

Gerealiseerde en nog te realiseren aardgasvulpunten in Overijssel (B4:Aardgasvulpunten)

Gerealiseerde en nog te realiseren aardgasvulpunten in Overijssel Betreft een puntenbestand met naam, adres e.d van de gerealiseerde en in 2011 nog te realiseren aardgasvulpunten Dit bestand zal tzt nog worden uitgebreid

Zeer kwetsbare gebieden krachtens art. 2 v/d Wet ammoniak en veehouderij (B4:Zeer_kwetsbare_gebieden)

De voor ammoniak zeer kwetsbare gebieden aangewezen op grond van artikel 2, lid 1 wijziging van Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) beschermt zeer kwetsbare gebieden tegen de uitstoot van ammoniak die wordt veroorzaakt door veehouderijen. Op grond van deze wet hebben Provinciale Staten gebieden aangewezen die als zeer kwetsbaar worden aangemerkt. In deze gebieden en een zone van 250 meter hieromheen is uitbreiding of het nieuw vestigen van veehouderijen beperkt. Bij de invoering van de wet in 2002 werden voor de voor verzuring gevoelige gebieden gehanteerd gelegen binnen de provinciale Ecologische Hoofdstructuur.Na de wetswijziging in 2007 zijn deze gebieden ingeperkt tot de zeer kwetsbare gebieden. De "nieuwe" Wav bepaalt dat Provinciale Staten van de Provincies de zeer kwetsbare gebieden moeten aanwijzen en geeft hiertoe de criteria. De criteria die gebruikt zijn bij de aanwijzing zijn terug te vinden in de toelichting bij het PS besluit (2007/053405). De criteria hebben betrekking op de omvang en voor ammoniak gevoelige ecologische waarde van het gebied. In een aparte relationele-tabel, onder de naam "wav_afwegingcrit" staan de ecologische onderzoeksresultaten die bij deze afweging een rol hebben gespeeld. Een belangrijk criterium voor deze gebieden is dat ze gelegen zijn binnen de Ecologische Verbindingszone. Na de herbegrenzing van de EHS op 3 juli 2013 en daarop volgende partiele herziening van 2 september 2013 hebben tevens geleid tot wijziging van de begrenzing van de zeer kwetsbare gebieden. Naast de zeer kwetsbare gebieden bestaat de dataset ook uit die begrenzingen die zijn vervallen als zeer kwetsbaar gebied waarbij is aangeven of het wijziging is n.a.v. en het daaropvolgende vaststellingsbesluit van PS of een begrenzingswijziging n.a.v. de aanpassing van de EHS.

Beschermingsplan boomkikkers (B4:Beschermingsplan_boomkikkers)

Een bestand met de kerngebieden en de potentiële kerngebieden incl. de verbindingsgebieden van het Beschermingsplan Boomkikkers gemaakt voor een rapport in 1997. *Bestand is niet meer actueel. Recente gegevens ontbreken o.a. door recent uitgevoerde maatregelen is de verspreiding van de boomkikker toegenomen. - - - - - - - - - -inhoud attributentabel; NR; 1 = kerngebied; 2 = potentieel kerngebied; 3 = verbindingsgebied;

ZONNEKAART_PAND_POLYGON (B4:ZONNEKAART_PAND_POLYGON)

NAT_Steenanjer (B4:NAT_Steenanjer)

Luchtkwaliteit 2010 (B4:Luchtkwaliteit_2010)

Het bestand bevat gegevens over de luchtkwaliteit langs provinciale wegen. Het bestand bevat de concentratie van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) op een zodanig punt dat gegevens worden verkregen waarvan aannemelijk is dat deze representatief zijn voor de luchtkwaliteit van een straatsegment met een lengte van minimaal 100 meter en op niet meer dan 10 meter van de wegrand. De rekenpunten zijn gelegen langs provinciale wegen. De berekende concentraties hebben betrekking op het jaar 2010. De concentraties zijn bepaald door middel van de Monitoringstool Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit www.nsl-monitoring.nl - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; JAAR: jaar van meting OVERHEID: naam provincie NAAM: naam weg NSL: 1 = meetpunt langs weg CONC_NO2: Concentratie fijn stof op 10 meter van wegrand van dit segment (in ug/m3 of dagen) CONC_PM10: Concentratie stikstofdioxide op 10 meter van wegrand van dit segment (in ug/m3 of dagen)

NAT_zwanenbloem (B4:NAT_zwanenbloem)

Bodemkundige basisinformatie 2003 (B4:Bodemkundige_basisinformatie)

Bodemkundige basisinformatie van de provincie Overijssel ontleend uit de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, aangevuld met gedetailleerde bodeminformatie op schaal 1:10.000 van verschillende landinrichtingsprojecten. Meer informatie over dit bestand is te vinden in Alterra-rapport-696 (F., Vries; Bodemkundige basisinformatie provincies Groningen, Drenthe en Overijssel; gepubliceerd: 18 mrt 2003; 73 pp.) (zie http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport696.pdf) - - - - - - - - - - - Inhoud attributentabel (zie ook vanaf p. 69 in het Alterra rapport 696 voor uitgebreidere omschrijvingen): VOOR: toevoeging aan het begin van de bodemcode, geeft informatie over afwijkende of specifieke bovengrond LETTER: subgroepdeel van de bodemcode. hieraan is de naamgeving van het bodemtype gekoppeld. CYFER: cijferdeel van de bodemcode. KALK: code voor het kalkverloop in het bodemprofiel, ACHTER: toevoeging aan het eind van de bodemcode, geeft informatie over afwijkende of specifieke ondergrond SCHOP: code voor vergraving HEL: hellingklasse GWT: code voor de grondwatertrap CODE: volledige kaartvlakcode. combinatie van de items voor,letter,cyfer,kalk,achter,schop,-,gwt OMSCHR: bij associaties staat hier een opsomming van de verschillende code¿s BODEM: volledige code bodemeenheid. combinatie van de items voor,letter,cyfer,kalk,achter EERSTE_BOD: code voor de hoofd-bodemeenheid zonder toevoegingen. combinatie van items letter, cyfer en kalk. EERSTE_GWT: code voor de grondwatertrap. KLEUR_BOD: kleurensymbool volgens shadeset bodem50, KLEUR_GWT: kleurensymbool volgens shadeset bodem50, SORT_C: sorteercode, van belang om de bodemeenheden te sorteren in volgorde van de legenda HELP_CODE: help-code volgens de indeling in het help-rapport. HELP_OUD: vroegere help-code voor een versleten veengrond. NUNOGVEEN: informatie over de actuele status van de veengronden. GHGP10: 10-percentiel voor de historische referentie ghg, 10% van de ghgwaarden ligt hoger dan de aangegeven diepte. GHGP30: 30-percentiel voor de historische referentie ghg, GHGP50: 50-percentiel voor de historische referentie ghg, GHGP70: 70-percentiel voor de historische referentie ghg, GHGP90: 90-percentiel voor de historische referentie ghg, GVGP10: 10-percentiel voor de historische referentie gvg GVGP30: 30-percentiel voor de historische referentie gvg GVGP50: 50-percentiel voor de historische referentie gvg GVGP70: 70-percentiel voor de historische referentie gvg GVGP90: 90-percentiel voor de historische referentie gvg GLGP10: 10-percentiel voor de historische referentie glg GLGP30: 30-percentiel voor de historische referentie glg GLGP50: 50-percentiel voor de historische referentie glg GLGP70: 70-percentiel voor de historische referentie glg GLGP90: 90-percentiel voor de historische referentie glg HISTGT_P50: historisch referentie-gt op basis van de mediaanwaarde voor de ghg en glg META_INFO: gebruikte bronbestand voor de bodemgegevens JAAR: jaar waarin de laatste opname van de bodemgegevens is uitgevoerd.

Geluidscontouren vliegveld Twente (B4:Geluidscontouren_vliegveld_Twente)

Een bestand met de geluidscontouren rond vlieg- veld Twente. De geluidscontouren zijn vastgesteld op basis van de luchtvaartwet, bij besluit van de minister VROM d.d. 5 Juni 1992, kenmerk M193. De contouren geven de geluidsbelasting in kosten- eenheden (Ke) aan. Binnen de 35 Ke-contour gelden beperkingen t.a.v. het toelaten van nieuwe geluidsgevoelige bestem- mingen. Binnen de 40 Ke-contour worden woningen die op moment van vaststelling aanwezig waren, voorzien van geluidsbeperkende maatregelen. - - - - - - - - inhoud attributentabel; CODE: 35 contour 35 Ke; 44 contour 44 Ke; 45 contour 45 Ke; 46 contour 46 Ke; 47 contour 47 Ke; 48 contour 48 Ke; 49 contour 49 Ke; 50 contour 50 Ke; 51 contour 51 Ke; 55 contour 55 Ke; 60 contour 60 Ke; 65 contour 65 Ke; 40 contour 40 Ke;

ASBESTINVENTARISATIE_POLYGON (B4:ASBESTINVENTARISATIE_POLYGON)

Meetwaarnemingen van hemelhelderheid, als maat voor nachtelijke donkerte (B4:Meetwaarnemingen_hemelhelderheid)

Waarnemingspunten met XY coördinaten en gemeten waarden voor hemelhelderheid (in milli candelas per m¿), als maat voor nachtelijke donkerte. De samengevatte originele meetgegevens leveren een waarde voor de ratio van de gemeten hemelhelderheid tov de natuurlijke hemelhelderheid. Die laatste bedraagt 0,20 mcd / m¿ waarmee de gemeten hemelhelderheid is terugberekend. - - - - - - - - - inhoud attributentabel; X_COORDINA: x coordinaat van het meetpunt (m.) Y_COORDINA: y coordinaat van het meetpunt (m.) HH_NATUUR: gemeten hemelhelderheid (mcd/m¿), berekend uit hh_natuur en hh_ratio HH_RATIO: meten hemelhelderheid tov natuurlijke hemelhelderheid (de vorm waarin de originele gegevens waren aangeleverd) HH_MCD_M2: gemeten hemelhelderheid (mcd/m¿), berekend uit hh_natuur en hh_ratio OPMERKING: eventuele opmerking

ASBESTDAKEN_WIJK_POLYGON (B4:ASBESTDAKEN_WIJK_POLYGON)

Kansrijk zoekgebied voor windenergie (B4:Windenergie)

Kansrijk zoekgebied voor windenergie. O2 kaartlaag: Omgevingsverordening - Ontwikkelingsperspectieven - overige beleidsaanduidingen. In deze gebieden worden prestatieafspraken gemaakt met gemeenten voor de (boven-)lokale ontwikkeling van windenergie. Op de uitgebreide kaart van de Ontwikkelingsperspectieven worden punten getoond, die centroiden zijn van enkele vlakken (zie attribuut Selectie). Bij de begrenzing zijn van belang: wegen, spoor, laagvliegroutes, EHS, nationaal landschap. Zowel het ruimtelijk beleid als de begrenzing is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). kaartnr. 09295055.

(B4:Natura_2000_gebieden)

FBP_WEIDEV_KORHOEN_POLYGON (B4:FBP_WEIDEV_KORHOEN_POLYGON)

NNN_ONW_POLYGON (B4:NNN_ONW_POLYGON)

Begrenzing reconstructiegebied binnen Overijssel (vlakken) (B4:Begrenzing_reconstructiegebied_binnen_Overijssel)

begrenzing reconstructiegebied binnen overijssel. het reconstructiegebied is gelijk aan het mestoverschotgebied. netwerkstad twente is een onderdeel van het deelgebied zuidwest twente. deze is echter apart opgenomen vanwege de aparte status die het binnen dit deelgebied heeft..... in febr 2004 is dit gewijzigd door toevoeging van de gemeente Twenterand aan het deelgebied zuidwest-twente

Begrenzing van de wildbeheereenheden in Overijssel (B4:Begrenzing_wildbeheereenheden)

de begrenzing van de wildbeheereenheden in Overijssel met peildatum 1 januari 2013 Een wildbeheereenheid is samenwerkingsverband tussen jagers en beheerders voor een bepaald gebied, met als doelstelling de jacht en het faunabeheer op elkaar af te stemmen.. Het faunabeheerfonds is de landelijke overkoepelende organisatie. De begrenzing van de gebieden is niet gebaseerd op gemeente (provincie) grenzen.. dit betekent dat een deel van een wbe in een andere provincie kan liggen. Dit bestand is vervaardigd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. Contactpersoon: drs. W.P. ven der Es Postbus 1165 3800 BD Amersfoort tel 033-4619841 E-mail info@knjv.nl

Luchtkwaliteit 2009 (hexagonen) (B4:Luchtkwaliteit_stikstof)

Dit bestand is een vereenvoudigde versie van het bestand luchtkwaliteit_polygon en bevat de concentraties stikstof (NO2) in Overijssel in het jaar 2009. Alleen het veld eenv_NO2 is zichtbaar en dit bevat hele getallen. (vereenvoudiging, op hele getallen voor de klassificatie,van het veld combiNO2 uit het originele bestand). (Beschrijving van het originele bestand; dit is vlakdekkend en door het RIVM is op basis van de resultaten op de rekenpunten uit de Monitoringstool luchtkwaliteit een berekening gemaakt naar de concentraties voor een bepaald gebied (hexagonen). In het hexagonenbestand komen meerdere rekenresultaten voor: a) De maximale waarde voor NO2 en PM10 van de receptoren die waren opgenomen in de MT2010 voor het jaar 2009. (Deze uitkomsten zijn opgeslagen in de velden Max_NO2 en Max_PM10) b) De rekenresultaat van het centrumpunt van de hexagoon voor het jaar 2009. (Deze uitkomsten zijn opgeslagen in de velden Result_NO2 en Result_PM1) c) Een combinatie van de uitkomsten van a en b. Op het moment dat er een rekenresultaat bekend was uit a dan is deze overgenomen. In het ander geval is gebruik gemaakt van de uitkomsten van b. (Deze uitkomsten zijn opgeslagen in de velden combino2 en combipm10)) - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; LEGENDA_PM10: vereenvoudiging, op hele getallen voor de klassificatie,van combiN02

CASCO Noordoost Twente, bouwblokken (B4:CASCO_Noordoost_Twente_bouwblokken)

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart. De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.Samen bepalen zij de ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap.

ASBESTDAKEN_BUURT_POLYGON (B4:ASBESTDAKEN_BUURT_POLYGON)

Zandwinningen en zandwinzones (B4:Zandwinningen_en_zandwinzones)

Zandwinningen en zandwinzones. Voormalige zandwinputten - het verondiepen hiervan is volgens de provincie alleen een nuttige en functionele ontwikkeling, indien deze een natuurontwikkeling dient die sterk gerelateerd is aan de omgeving. De effecten van verondiepen is onderwerp van onderzoek door een Commissie van Deskundigen, naar aanleiding van ontstane maatschappelijke zorgen. Zandwinzones: bij uitbreiding van bestaande zandwinlocaties is het uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie van toepassing (zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik - ontwikkelingsperspectieven - gebiedskenmerken). O2 besluitnr. PS/2009/407. - - - - - - - - - - inhoud attributentabel; CATEGORIE; 2 = a-winningen (afgeronde concessie); 3 = bestaande concessies; 4 = nieuwe winningen;

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.