Provincie Overijssel

GeoServer Web Feature Service

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Overijssel (unverified)

Contact information:

Afdeling Publieke Dienstverlening Beleids Uitvoering PDBU

Provincie Overijssel

Zwolle, Netherlands

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

This is the reference implementation of WFS 1.0.0 and WFS 1.1.0, supports all WFS operations including Transaction.

Available map layers (112)

Maximale transporthoogte van viaducten op provinciale wegen (B2:Doorrijhoogte_point)

sql_wka_faunaslachtoffers_2009_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2009_wegen_point)

Treinstation uit het NWB spoor (B2:Treinstations_NWB)

Een bestand met de daarbij behorende voorzieningen (bijv. stationsgebouw) waar treinen hun begin- of eindpunt hebben of kunnen stoppen om passagiers in en uit te laten stappen. betreft een puntlokatie binnen een afstand van 100m. vanaf een spoorvak. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

WIS_FAUNA_VOORZ_ARC (B2:WIS_FAUNA_VOORZ_ARC)

B2.NWB_vaarweg_light_arc (B2:Vaarwegen_NWB_light)

REQUIRED: A brief narrative summary of the data set.

OMLEIDING_AFSLUITING_ARC (B2:OMLEIDING_AFSLUITING_ARC)

sql_VIS_carpool_fiets (B2:sql_VIS_carpool_fiets)

Hectometerpunten langs de provinciale vaarwegen (B2:Hectometerpunten_Provinciale_vaarwegen)

Het is een puntenbestand van de kilometermarkeringen langs de provinciale vaarwegen. Als basis is gebruik gemaakt van een .dgn bestand (MicroStation CAD bestand). Dit bestand wordt gebruikt in het VRIS (VastgoedRegistratieInformatieSysteem).

Duiker beheerkaart (B2:Duiker beheerkaart)

selectie van duikers op B2.wegbeheer_arc

FIETSTOT10000_STROOIROUTE_ARC (B2:FIETSTOT10000_STROOIROUTE_ARC)

sql_VIS_intensiteit_mvt_werkdag (B2:sql_VIS_intensiteit_mvt_werkdag)

Spoorwegovergangplaatsen uit het NWB spoor (B2:Spoorwegovergangplaatsen_NWB)

spoorwegovergangplaatsen uit het nwb-spoor betreft overgangen met wegen die in het bestand nwb-weg zijn opgenomen (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

WIS_VERKEERS_VOORZ_POINT (B2:WIS_VERKEERS_VOORZ_POINT)

NETWERKVISIE_WEGEN (B2:NETWERKVISIE_WEGEN)

Wegen te gebruiken voor vervoer van gevaarlijke stoffen (B2:Routes_gevaarlijke_stoffen)

De door gemeenten vastgestelde wegen welke vrij te gebruiken zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Behoudens ontheffing is het verboden bepaalde gevaarlijke stoffen over andere dan de daarvoor aangewezen wegen te vervoeren. Indien gemeenten geen routering instellen, dan zijn alle wegen vrij te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De wegen in dit bestand zijn geselecteerd uit het NWB (Nationaal Wegen Bestand) versie januari 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Routering gevaarlijke stoffen ------------------Als basisregel geldt dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten mijden op grond van artikel 11 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen alleen binnen de bebouwde kom mag plaatsvinden ten behoeve van laden en lossen of als er geen geschikte route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. Vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom zal dus voornamelijk bestemmingsverkeer zijn en nauwelijk doorgaand verkeer. Bovendien geldt voor transporten van zogenaamde 'routeplichtige stoffen' (zoals LPG en vuurwerk) dat die zoveel mogelijk gebruik moeten maken aanwezige routering. De routeplichtige stoffen zijn aangewezen in tabel 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Rijkswegen zijn aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen, op enkele tunnels onder belangrijke vaarwegen na. Daarnaast mogen gemeenten binnen hun grenzen wegen aanwijzen waar routeplichtige stoffen vervoerd mogen worden. Veel provinciale wegen zijn geschikt voor aanwijzing als route gevaarlijke stoffen. De route moet aansluiten op wegen waarop vervoer van routeplichtige stoffen is toegestaan. Op andere dan de aangewezen wegen mogen routeplichtige stoffen alleen worden vervoerd met een ontheffing van de betreffende gemeente. De gemeentelijke routering is niet verplicht. Het is voor gemeenten alleen interessant als zij geschikte transportroutes hebben om aan te wijzen. Als alle (doorgaande) wegen door bebouwde kommen gaan, is het misschien beter om geen routering vast te stellen. Want als er geen verplichte routes zijn aangewezen, geldt de basisregel dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk mijden.

N34_TUNNELS_POINT (B2:N34_TUNNELS_POINT)

N34_POLYGON (B2:N34_POLYGON)

TWENTE_HOOGTE_ARC (B2:TWENTE_HOOGTE_ARC)

TWENTE_RUNWAY_ARC (B2:TWENTE_RUNWAY_ARC)

Trajectindeling ten behoeve van programmering eenheid WK (B2:Trajectindeling_programmering_WK)

Trajectindeling zoals deze gebruikt wordt bij de programmering en planning van werkzaamheden van de eenheid Wegen en Kanalen. De trajecten zijn zodanig gekozen, dat er wegomleidingen kunnen worden gebruikt.--------Inhoud attributentabel: VOLG_NR_: volgnummer van het traject; WEG_NR_: wegnummer; BENAMING: benaming van de weg; TRAJECT_NR: nummer van het traject; VAN_KM: hectometrering waar het traject begint; KM_: hectometrering waar het traject eindigd; LENGTE__KM: lengte van het traject in km.; TRAJECT: benaming van het traject. Bestand uitsluitend voor intern gebruik

TWENTE_HOOGTE_POLYGON (B2:TWENTE_HOOGTE_POLYGON)

sql_VIS_snelheidsmeting_perc_snelheidsovertreders (B2:sql_VIS_snelheidsmeting_perc_snelheidsovertreders)

BUSHALTES_POINT (B2:BUSHALTES_POINT)

MAX_BELASTING_POINT (B2:MAX_BELASTING_POINT)

TWENTE_VOGELS_POLYGON (B2:TWENTE_VOGELS_POLYGON)

DUIKERS_POINT (B2:DUIKERS_POINT)

Ligplaatsen recreatievaart langs provinciale vaarwegen (B2:Ligplaatsen_Provinciale_vaarwegen)

Een lijnenbestand van de ligplaatsen (recreatievaart) langs de provinciale vaarwegen.

sql_wka_faunaslachtoffers_2015_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2015_wegen_point)

VIS_meetpunten_point (B2:VIS_meetpunten_point)

TWENTE_HANDHAVINGSPUNTEN_POINT (B2:TWENTE_HANDHAVINGSPUNTEN_POINT)

Stations_Omgevingsvisie (B2:Treinstations_omgevingsvisie)

Stations. O2 kaartlagen: a) Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - compleet en ondersteunend vervoersnetwerk - spoorwegnetwerk. Ontwikkeling gericht op vergroting kwaliteit en frequentie. b) Gebiedskenmerken - Stedelijke laag - spoor met stations. De stations zijn ‘brandpunten’: kruispunten van nationale, regionale en lokale routes, dragers van intensieve woon-, werk- en voorzieningenmilieus in steden en dorpen. Het ruimtelijk beleid is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). In de Omgevingsverordening wordt vereist dat in elk bestemmingsplan inzichtelijk wordt gemaakt hoe wordt bijgedragen aan ruimtelijke kwaliteit zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Kaartnrs. 09295048 (Gebiedskenmerken) en 09295055 (Ontwikkelingsperspectieven). (omgevingsvisie, verordening)

Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland (B2:Vaarwegen_bevaarbaarheid)

Geografische bestanden met bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland. Vaarweg of deel van de vaarweg of haven, waaraan een bepaalde bevaarbaarheidsklasse is toegekend. (Classificatie van vaarwegen aan de hand van de internationale klasse indeling 1992.) Voor iedere haven, vaarweg of een deel van een vaarweg is een zogenoemde bevaarbaarheidsklasse toegekend. De indeling voor die klassen is gebaseerd op de afmetingen van standaard-schepen en duwstellen. De Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (CEMT) kwam in 1992 met een klassering voor bevaarbaarheid. Aan de klassen I tot en met VII werd voor Nederland een klasse 0 toegevoegd, voor vaarwegen kleiner dan klasse I. Klasse VII is niet overgenomen: duwvaart met negen bakken komt niet voor in Nederland. De klassen zijn gebaseerd op de volgende zaken: - lengte en de breedte van het vaartuig (het grootste duwstel). - breedte en diepte van de vaarweg. - kunstwerken (schutlengte, wijdte, drempeldiepte en hoogte van hefdeuren en/of vaste bruggen). - eventuele (scherpe) bochten in de vaarweg. Actualiteit van de dekking: 01-07-2010 betreft een bestand van Rijkswaterstaat contactpersoon: Servicedesk Data, T 015 - 275 77 00, Servicedesk-data@rws.nl.

sql_wka_faunaslachtoffers_2010_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2010_wegen_point)

WIS_BERMEN_EN_SLOTEN_ARC (B2:WIS_BERMEN_EN_SLOTEN_ARC)

WAARDENKRT_PROV_WEGBERMEN_ARC (B2:WAARDENKRT_PROV_WEGBERMEN_ARC)

Spoorwegen uit het Nationaal Wegenbestand (B2:Spoorlijnen_NWB)

Opgenomen zijn alle spoorverbindingen in beheer bij ns-infra die in gebruik zijn voor goederen en personentransport. Het spoorwegennet is als enkellijns netwerk opgenomen, dwz dat daar waar meer dan een evenwijdig spoor (= een stel van twee metalen staven ) aanwezig is die geaggregeerd zijn tot een lijn die de spoorverbinding representeert. Men zou kunnen zeggen dat het lijnenspel het spoortracé weergeeft. het spoorwegennet wordt vanaf 2002 minimaal 1x per jaar geactualiseerd (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

WEGEN_ARC (B2:WEGEN_ARC)

sql_wka_faunaslachtoffers_2011_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2011_wegen_point)

Hartlijnen van vaarwegen uit NWB (B2:Vaarwegen_NWB)

Het nwb-vaarwegen is een digitaal geografisch bestand van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in nederland. Opgenomen zijn alle vaarwegen met een minimale vaardiepte van 1,10 meter en een doorvaarhoogte van minstens 2,45 meter. (in dit bestand zijn alle vaarwegen opgenomen binnen kader_ov) Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het nwb-wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

PARALTOT10000_STROOIROUTE_ARC (B2:PARALTOT10000_STROOIROUTE_ARC)

WIS_BERMEN_EN_SLOTEN_POINT (B2:WIS_BERMEN_EN_SLOTEN_POINT)

sql_wka_faunaslachtoffers_2014_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2014_wegen_point)

beheerplan duurzame openbare verlichting 2012_2016 (B2:Lichtmasten)

Beheerplan duurzame openbare verlichting 2012-2016

sql_wka_faunaslachtoffers_2012_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2012_wegen_point)

sql_VIS_intensiteit_vra_werkdag (B2:sql_VIS_intensiteit_vra_werkdag)

sql_wka_faunaslachtoffers_2013_wegen_point (B2:sql_wka_faunaslachtoffers_2013_wegen_point)

TWENTE_ZWEEFVLIEGSTRIP_POLYGON (B2:TWENTE_ZWEEFVLIEGSTRIP_POLYGON)

WIS_FAUNA_VOORZ_POLYGON (B2:WIS_FAUNA_VOORZ_POLYGON)

Dynamisch Route_informatiepaneel (B2:Dynamisch_route_informatiepaneel)

Een Dynamisch Route-informatiepaneel of DRIP is een instrument waarmee route-informatie kan worden gegeven aan de weggebruiker. Doel van een DRIP is de verdeling van het verkeersstroom op de ring- en overige autosnelwegen te optimaliseren, de congestiekans te verkleinen, en het reiscomfort van weggebruikers te verhogen. De eerste versies van de DRIP’s werden over de rijstroken van de snelwegen op portalen gehangen. Tegenwoordig wordt vaker de zogenaamde bermDRIP geplaatst. Deze bermDRIP is een stuk kleiner en staat aan de kant van de snelweg in de berm. Een DRIP is eigenlijk onmisbaar in het dynamisch verkeersmanagement. Door middel van deze panelen kunnen weggebruikers door de verkeerscentrale gestuurd worden. Dit sturen van weggebruikers wordt gedaan bij congestie (het vollopen van de autosnelweg) maar vooral bij incidenten. Bij incidenten kan er bijvoorbeeld een Uitwijkroute nummer (U-route) getoond worden. Door het tonen van het U nummer weet de weggebruiker welke nummers op de standaard bewegwijzering hij moet volgen om toch snel op zijn bestemming te kunnen komen. Bij ringwegen worden er vaak rijtijden geprojecteerd. Op deze manier wordt er een spreiding van verkeersstromen bewerkstelligd. Op dit moment heeft de provincie Overijssel geen (berm)DRIP(’s). Wel kunnen wij, bij bijvoorbeeld incidenten, gebruik maken van de (berm)DRIP’s van Rijkswaterstaat. Om visueel inzicht te krijgen waar deze RWS DRIP’s staan is een kaart gemakkelijk. Onze buitenmedewerkers weten dan eerder waar een DRIP staat en zetten ze dan ook daadwerkelijk sneller in. De RWS DRIP’s worden aangestuurd door de wegverkeersleiders van de Verkeerscentrale Noord en Oost Nederland welke gevestigd is in Wolfheze. attribuut gegevens: locatie = wegnummer, hectometrering, L of R v/d weg

Openbaarvervoer zoneringen (B2:Openbaarvervoer_zoneringen)

Openbaarvervoer zoneringen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Een zone is sinds de invoering van de Nationale Strippenkaart in Nederland de eenheid waarmee een reisafstand - en dus het tarief - wordt opgegeven. De lengte van een zone is 4 à 5 km. Afwijkingen zijn mogelijk. Doordat een zone vrij groot is en bushaltes meestal dicht bij elkaar liggen, vallen vaak veel haltes binnen dezelfde zone. De kleinere dorpen en steden vormen vaak een enkele zone. (bron: wikipedia)

PARALAF10000_STROOIROUTE_ARC (B2:PARALAF10000_STROOIROUTE_ARC)

TWENTE_GELUIDSCONTOUR_POLYGON (B2:TWENTE_GELUIDSCONTOUR_POLYGON)

N34_POLYLINE (B2:N34_POLYLINE)

sql_VIS_snelheidsmeting_gemsnelheid (B2:sql_VIS_snelheidsmeting_gemsnelheid)

Betonning provinciale vaarwegen (B2:Betonning)

Betonning van de provinciale vaarwegen ingemeten door de landmeter van de provincie Overijssel (RD met 06-GPS) in opdracht van de scheepvaartinspectie. De aanvullende informatie van de betonning is afkomstig van de scheepvaartinspectie van de provincie Overijssel Datum meting: 3 mei 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betonning is het met behulp van markeringen aangeven van vaarwegen in relatief ondiep water. Dit gebeurt door het plaatsen van tonnen, boeien en bakens.

Hectometerpunten langs provinciale vaarwegen uit NWB (B2:Kilometermarkeringen_Provinciale_vaarwegen)

Bestand met kilometermarkeringen langs vaarwegvakken die zijn opgenomen in het bestand nwb_vaarw. Het nwb-vaarwegen is een digitaal geografisch bestand van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in nederland. opgenomen zijn alle vaarwegen met een minimale vaardiepte van 1,10 meter en een doorvaarhoogte van minstens 2,45 meter ( in dit bestand zijn alle kilometermarkeringen langs vaarwegen opgenomen binnen kader_ov

Oversteekplaatsen uit het NWB-spoor (B2:Oversteekplaatsen_NWB)

oversteekplaatsen uit het nwb-spoor het betreft overgangen met wegen, onverharde wegen paden e.d. die niet in het bestand nwb-weg zijn opgenomen (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

VIS_intensiteiten_mvt_vra_arc (B2:VIS_intensiteiten_mvt_vra_arc)

WIS_WEG_POLYGON (B2:WIS_WEG_POLYGON)

PROVINCIE_STROOIROUTES_ARC (B2:PROVINCIE_STROOIROUTES_ARC)

Sonderingen kanaal Deel C en Deel B (B2:Sonderingen)

Grondonderzoek aanleg wachtplaatsen kanaal Almelo - de Haandrik te Hardenberg

TWENTE_HOOGTEBANDEN_POLYGON (B2:TWENTE_HOOGTEBANDEN_POLYGON)

Verkeersregelinstallaties (B2:VRI_POINT)

TWENTE_RISICOCONTOUR_POLYGON (B2:TWENTE_RISICOCONTOUR_POLYGON)

Maximale transporthoogte van viaducten op provinciale wegen (B2:Doorijhoogtes)

Maximale doorrij- en transporthoogte viaducten op provinciale wegen in Overijssel. Deze hoogtes zijn ingemeten in augustus 2009. Dit bestand is bedoeld uitsluitend voor intern gebruik en mag niet worden geleverd aan derden ------- De N350 ecoduct is tijdelijk opgenomen in afwachting van realisatie zodat deze kan worden ingemeten.

WIS_BERMEN_EN_SLOTEN_POLYGON (B2:WIS_BERMEN_EN_SLOTEN_POLYGON)

Rotondes in provinciale wegen (B2:Rotondes)

Puntenbestand van locatie's op provinciale wegen waar rotondes zijn gelegen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel. Beheer geeft aan of ze binnen dan wel buiten de bebouwde kom zijn gelegen.

BEREIKBAARHEIDSKAART_POLYGON (B2:BEREIKBAARHEIDSKAART_POLYGON)

TWENTE_HOOGTELIJNEN_ARC (B2:TWENTE_HOOGTELIJNEN_ARC)

sql_VIS_carpool_auto (B2:sql_VIS_carpool_auto)

Indeling van een vaarweg_deel naar karakter binnen Nederland (B2:Vaarwegen_indeling_naar_karakter)

Indeling van een vaarweg(deel) naar karakter binnen Nederland (rivier, kanaal. geul e.d.) Actualiteit van de dekking: 01-07-2010 Betreft een bestand van Rijkswaterstaat contactpersoon: Servicedesk Data, T 015 - 275 77 00, Servicedesk-data@rws.nl

TWENTE_ADT_POLYGON (B2:TWENTE_ADT_POLYGON)

WIS_REINIGING_POINT (B2:WIS_REINIGING_POINT)

BUSLIJNEN_ARC (B2:BUSLIJNEN_ARC)

WIS_HAAG_BEPLANT_POLYGON (B2:WIS_HAAG_BEPLANT_POLYGON)

B2.Ontwerp_trace_N340_2 (B2:Wegontwerp_N340)

Hectometerpunten langs rijks- en provinciale wegen volgens het NWB (B2:Hectometerpunten_NWB)

In dit bestand zijn de hectometer-afstanden opgenomen die staan langs rijks- en provinciale wegen dit bestand is een onderdeel van het nationaal wegen bestand (nwb).Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 148.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-945000). Het NWB-Wegen wordt 12 keer per jaar geactualiseerd. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Hartlijnen van wegen uit het nationaal wegenbestand (B2:Wegen_hartlijnen_NWB)

Het nwb-wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het nwb-wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

N34_KUNSTWERK_POLYGON (B2:N34_KUNSTWERK_POLYGON)

FIETSAF10000_STROOIROUTE_ARC (B2:FIETSAF10000_STROOIROUTE_ARC)

Centroides kunstwerken in provinciale wegen en vaarwegen (B2:Kunstwerken)

Het bestand bestaat uit de positionering van de kunstwerken in de provinciale wegen en vaarwegen uit het Kunstwerken Informatie en Onderhouds Systeem (KIOS). De administratieve gegevens zijn afkomstig uit KIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIOS staat voor Kunstwerken Informatie en Onderhoud Systeem. KIOS geeft de beheerders van kunstwerken de mogelijkheid om via een gebruiksvriendelijk en online programma, de beheer- en onderhoudskosten te onderbouwen.

EIGENDOMSGRENS_OVERIJSSEL_ARC (B2:EIGENDOMSGRENS_OVERIJSSEL_ARC)

Consessiegebied regiotaxi provincie Overijssel (B2:Consessiegebieden_regiotaxi)

Consessiegebied regiotaxi (gekoppeld aan gemeentegrenzen). De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor een drietal regio's, te weten: Regiotaxi Noordwest, Regiotaxi Vechtdal en Regiotaxi Salland.

sql_VIS_snelheidsmeting_V85 (B2:sql_VIS_snelheidsmeting_V85)

Spoorlijnen in Overijssel en omgeving_Omgevingsvisie (B2:Spoorlijnen)

Spoor. Omgevingsvisie (O2). O2-kaartlagen: a) Omgevingsverordening: Ontwikkelingsperspectieven - compleet en ondersteunend vervoersnetwerk - Spoorwegnetwerk. Ontwikkeling gericht op vergroting kwaliteit en frequentie. b) Gebiedskenmerken - Stedelijke laag - spoor met stations. Spoorwegen vormen soms moeilijk te kruisen lijnen in het landschap. Het ruimtelijk beleid is verankerd in de Omgevingsverordening (PS/2009/407). Hierin wordt vereist dat in elk bestemmingsplan inzichtelijk wordt gemaakt hoe wordt bijgedragen aan ruimtelijke kwaliteit zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Kaartnrs. 09295048 (Gebiedskenmerken) en 09295055 (Ontwikkelingsperspectieven). (omgevingsvisie)

VIS_snelheidsmeting_arc (B2:VIS_snelheidsmeting_arc)

EIKENPROCESSIERUPS_POINT (B2:EIKENPROCESSIERUPS_POINT)

WIS_FAUNA_VOORZ_POINT (B2:WIS_FAUNA_VOORZ_POINT)

Hectometerpunten langs de provinciale wegen en waterwegen in Overijssel (B2:hectometerpunten_WK)

In dit bestand zijn de hectometer-punten opgenomen op de assen van de provinciale wegen en waterwegen in Overijssel. Opgenomen zijn de hectometerpunten van alle wegen en waterwegen die worden beheerd door de provincie Overijssel. Het betreft dus niet de in het terrein aanwezige hectometerbordjes maar de berekende hectometermaten op de assen van de provinciale wegen en vaarwegen. Bij de wegen is op elke 100 meter een punt geplaatst en bij de waterwegen op elke 200 meter.

VIS_akoestisch_onderzoek_arc (B2:VIS_akoestisch_onderzoek_arc)

TWENTE_LHG_POLYGON (B2:TWENTE_LHG_POLYGON)

TWENTE_LASER_POLYGON (B2:TWENTE_LASER_POLYGON)

WIS_WATER_POLYGON (B2:WIS_WATER_POLYGON)

Locatie meetpunten van GladheidsMeldSysteem (B2:Gladheidsmeldsysteem)

Deze meetpunten GladheidsMeldSysteem (GMS) staan langs de provinciale wegen op kritische plaatsen en meten d.m.v sensoren in het wegdek verschillende meetwaarden. Om de 5 minuten worden deze waarden (data) verzonden naar de GMS server en gepresenteerd via een webapplicatie. De dienstdoende coördinator kan aan de hand van deze gegevens vooraf zien of er gladheid zal optreden. Wat wordt er gemeten: wegdektemperatuur, lucht temperatuur, dauwpunt, relatieve luchtvochtigheid, geleidbaarheid, zoutwaarden, droge / natte weg en diepte temperatuur op 3 plaatsen (Lonneker, Goor, Eesveen) meetwaarden onder het asfalt op ca. 40 cm i.v.m. opvriezen

Locatie van 360 graden foto's van vaarweg 77 Kanaal Almelo de Haandrik (B2:Locaties_360_graden_fotos_vaarweg_V77)

Locatie van 360 graden foto's van de vaarweg 77 (Kanaal Almelo de Haandrik). Foto's zijn genomen op 26 oktober 2010. Daarnaast is hier ook een stuk van V5 en de N332 gefotografeerd. Deze foto's zijn van 1 december 2009. Voor het gebruiken van de foto's is een inlog met wachtwoord nodig. Log in: overijssel, wachtwoord: over1sseL. Dit bestand is uitsluitend voor intern gebruik

TWENTE_RUNWAY_POLYGON (B2:TWENTE_RUNWAY_POLYGON)

As vaarroutes van provinciale vaarwegen (B2:Provinciale_vaarwegen)

Het is een lijnenbestand van de provinciale vaarroutes. Het betreft hier de hartlijnen van de vaarroutes. Als basis is gebruik gemaakt van een .dgn bestand (MicroStation CAD bestand). Dit bestand wordt gebruikt in het VRIS (VastgoedRegistratieInformatieSysteem).

Sneeuwduinen potentiele (B2:Potentiele_locaties_sneeuwduinen)

Potentiele locaties waar gevaar gelopen kan worden op sneeuwduinen bij harde wind. De daadwerkelijke vorming van sneeuwduinen is afhankelijk van diverse condities/omstandigheden. Deze inventarisatie is tot stand gekomen door de gebiedskennis vanuit de rayons van Wegen en Kanalen. Het wil niet zeggen dat er op andere plaatsen geen sneeuwduinen zich zouden kunnen vormen. Bestand is opgebouwd door linear referencing tool van ArcGIS.

WIS_HAAG_BEPLANT_ARC (B2:WIS_HAAG_BEPLANT_ARC)

Hectometerpunten langs NWB spoorwegen (B2:Hectometerpunten_spoorwegen)

hectometerpunten langs alle spoorverbindingen in beheer bij ns-infra die in gebruik zijn voor goederen en personenvervoer (in dit bestand zijn alle wegen opgenomen binnen kader_ov)

Locaties opslagplaatsen strooizout (B2:Zoutopslag_wegen)

Puntenbestand van de opslag van het wegenzout

sql_VIS_intensiteit_mvt_weekdag (B2:sql_VIS_intensiteit_mvt_weekdag)

Toekenning van recreatievaartklasse aan vaarwegen in Nederland (B2:Recreatievaartklasse_vaarwegen)

Deel van de vaarweg, waaraan een bepaalde recreatievaartklasse is toegekend aan de hand van de klasseindeling van het recreatie-toevaartnet volgens de BRTN(Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland) Actualiteit van de dekking: 01-07-2010 Betreft een bestand van Rijkswaterstaat Contactpersoon: Servicedesk Data, T 015 - 275 77 00, Servicedesk-data@rws.nl.

WIS_BOMEN_POINT (B2:WIS_BOMEN_POINT)

MAX_SNELHEDEN_ARC (B2:MAX_SNELHEDEN_ARC)

WIS_REINIGING_ARC (B2:WIS_REINIGING_ARC)

VIS_carpoolpleinen_point (B2:VIS_carpoolpleinen_point)

WIS_OEVER_ARC (B2:WIS_OEVER_ARC)

FAUNASLACHTOFFERS_WEGEN_POINT (B2:FAUNASLACHTOFFERS_WEGEN_POINT)

GEMEENTE_STROOIROUTES_ARC (B2:GEMEENTE_STROOIROUTES_ARC)

Avondspits 2020 Overijssel (B2:Prognose_avondspits_in_2020)

Het betreft een prognose/voorspelling van de I/C-waarde op een wegvak in de avondspits in 2020 door gebruik te maken van een verkeersmodel (NRM, basisprognose GE-2020). De I/C-waarde geeft de verhouding tussen het aantal voertuigen op een wegvak en de capaciteit op het betreffende wegvak. Hoe hoger de I/C-waarde, hoe groter de kans op vertraging/filevorming.

WIS_REINIGING_POLYGON (B2:WIS_REINIGING_POLYGON)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.