PDOK

habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingactievehoogvenen habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingactievehoogvenen habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingactievehoogvenen
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Natuur, Habitatrichtlijn, Natura2000, Flora, Habitats en biotopen, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl
Supported languages
dut
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Verspreiding en verspreidingsgebied van habitattypen in habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Available map layers (104)

Verspreiding actieve hoogvenen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingactievehoogvenen)

Verspreiding actieve hoogvenen

Verspreiding beken en rivieren met waterplanten (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingbekenenrivierenmetwaterplanten)

Verspreiding beken en rivieren met waterplanten

Verspreiding beuken-eikenbossen met hulst (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingbeukeneikenbossenmethulst)

Verspreiding beuken-eikenbossen met hulst

Verspreiding binnenlandse kraaiheibegroeiingen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingbinnenlandsekraaiheibegroeiingen)

Verspreiding binnenlandse kraaiheibegroeiingen

Verspreiding blauwgraslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingblauwgraslanden)

Verspreiding blauwgraslanden

Verspreiding droge hardhoutooibossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingdrogehardhoutooibossen)

Verspreiding droge hardhoutooibossen

Verspreiding droge heiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingdrogeheiden)

Verspreiding droge heiden

Verspreiding duinbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingduinbossen)

Verspreiding duinbossen

Verspreiding duindoornstruwelen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingduindoornstruwelen)

Verspreiding duindoornstruwelen

Verspreiding duinheiden met kraaihei (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingduinheidenmetkraaihei)

Verspreiding duinheiden met kraaihei

Verspreiding duinheiden met struikhei (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingduinheidenmetstruikhei)

Verspreiding duinheiden met struikhei

Verspreiding eiken-haagbeukenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingeikenhaagbeukenbossen)

Verspreiding eiken-haagbeukenbossen

Verspreiding embryonale duinen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingembryonaleduinen)

Verspreiding embryonale duinen

Verspreiding estuaria (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingestuaria)

Verspreiding estuaria

Verspreiding galigaanmoerassen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidinggaligaanmoerassen)

Verspreiding galigaanmoerassen

Verspreiding glanshaver- en vossenstaarthooilanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingglanshaverenvossenstaarthooilanden)

Verspreiding glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Verspreiding grijze duinen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidinggrijzeduinen)

Verspreiding grijze duinen

Verspreiding grote baaien (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidinggrotebaaien)

Verspreiding grote baaien

Verspreiding heischrale graslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingheischralegraslanden)

Verspreiding heischrale graslanden

Verspreiding herstellende hoogvenen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingherstellendehoogvenen)

Verspreiding herstellende hoogvenen

Verspreiding hoogveenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidinghoogveenbossen)

Verspreiding hoogveenbossen

Verspreiding jeneverbesstruwelen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingjeneverbesstruwelen)

Verspreiding jeneverbesstruwelen

Verspreiding kalkgraslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingkalkgraslanden)

Verspreiding kalkgraslanden

Verspreiding kalkmoerassen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingkalkmoerassen)

Verspreiding kalkmoerassen

Verspreiding kalktufbronnen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingkalktufbronnen)

Verspreiding kalktufbronnen

Verspreiding kranswierwateren (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingkranswierwateren)

Verspreiding kranswierwateren

Verspreiding kruipwilgstruwelen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingkruipwilgstruwelen)

Verspreiding kruipwilgstruwelen

Verspreiding meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingmerenmetkrabbenscheerenfonteinkruiden)

Verspreiding meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Verspreiding oude eikenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingoudeeikenbossen)

Verspreiding oude eikenbossen

Verspreiding overgangs- en trilvenen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingovergangsentrilvenen)

Verspreiding overgangs- en trilvenen

Verspreiding permanent overstroomde zandbanken (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingpermanentoverstroomdezandbanken)

Verspreiding permanent overstroomde zandbanken

Verspreiding pionierbegroeiingen op rotsbodem (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingpionierbegroeiingenoprotsbodem)

Verspreiding pionierbegroeiingen op rotsbodem

Verspreiding pioniervegetaties met snavelbiezen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingpioniervegetatiesmetsnavelbiezen)

Verspreiding pioniervegetaties met snavelbiezen

Verspreiding riffen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingriffen)

Verspreiding riffen

Verspreiding ruigten en zomen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingruigtenenzomen)

Verspreiding ruigten en zomen

Verspreiding schorren en zilte graslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingschorrenenziltegraslanden)

Verspreiding schorren en zilte graslanden

Verspreiding slijkgrasvelden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingslijkgrasvelden)

Verspreiding slijkgrasvelden

Verspreiding slik- en zandplaten (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingslikenzandplaten)

Verspreiding slik- en zandplaten

Verspreiding slikkige rivieroevers (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingslikkigerivieroevers)

Verspreiding slikkige rivieroevers

Verspreiding stroomdalgraslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingstroomdalgraslanden)

Verspreiding stroomdalgraslanden

Verspreiding stuifzandheiden met struikhei (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingstuifzandheidenmetstruikhei)

Verspreiding stuifzandheiden met struikhei

Verspreiding veldbies-beukenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingveldbiesbeukenbossen)

Verspreiding veldbies-beukenbossen

Verspreiding vochtige alluviale bossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingvochtigealluvialebossen)

Verspreiding vochtige alluviale bossen

Verspreiding vochtige duinvalleien (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingvochtigeduinvalleien)

Verspreiding vochtige duinvalleien

Verspreiding vochtige heiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingvochtigeheiden)

Verspreiding vochtige heiden

Verspreiding witte duinen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingwittedduinen)

Verspreiding witte duinen

Verspreiding zandverstuivingen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingzandverstuivingen)

Versspreiding zandverstuivingen

Verspreiding zeer zwakgebufferde vennen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingzeerzwakgebufferdevennen)

Verspreiding zeer zwakgebufferde vennen

Verspreiding zilte pionierbegroeiingen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingziltepionierbegroeiingen)

Verspreiding zilte pionierbegroeiingen

Verspreiding zinkweiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingzinkweiden)

Verspreiding zinkweiden

Verspreiding zure vennen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingzurevennen)

Verspreiding zure vennen

Verspreiding zwakgebufferde vennen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingzwakgebufferdevennen)

Verspreiding zwakgebufferde vennen

Verspreidingsgebied actieve hoogvenen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedactievehoogvenen)

Verspreidingsgebied actieve hoogvenen

Verspreidingsgebied beken en rivieren met waterplanten (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedbekenenrivierenmetwaterplanten)

Verspreidingsgebied beken en rivieren met waterplanten

Verspreidingsgebied beuken-eikenbossen met hulst (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedbeukeneikenbossenmethulst)

Verspreidingsgebied beuken-eikenbossen met hulst

Verspreidingsgebied binnenlandse kraaiheibegroeiingen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedbinnenlandsekraaiheibegroeiingen)

Verspreidingsgebied binnenlandse kraaiheibegroeiingen

Verspreidingsgebied blauwgraslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedblauwgraslanden)

Verspreidingsgebied blauwgraslanden

Verspreidingsgebied droge hardhoutooibossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebieddrogehardhoutooibossen)

Verspreidingsgebied droge hardhoutooibossen

Verspreidingsgebied droge heiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebieddrogeheiden)

Verspreidingsgebied droge heiden

Verspreidingsgebied duinbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedduinbossen)

Verspreidingsgebied duinbossen

Verspreidingsgebied duindoornstruwelen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedduindoornstruwelen)

Verspreidingsgebied duindoornstruwelen

Verspreidingsgebied duinheiden met kraaihei (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedduinheidenmetkraaihei)

Verspreidingsgebied duinheiden met kraaihei

Verspreidingsgebied duinheiden met struikhei (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedduinheidenmetstruikhei)

Verspreidingsgebied duinheiden met struikhei

Verspreidingsgebied eiken-haagbeukenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedeikenhaagbeukenbossen)

Verspreidingsgebied eiken-haagbeukenbossen

Verspreidingsgebied embryonale duinen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedembryonaleduinen)

Verspreidingsgebied embryonale duinen

Verspreidingsgebied estuaria (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedestuaria)

Verspreidingsgebied estuaria

Verspreidingsgebied galigaanmoerassen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedgaligaanmoerassen)

Verspreidingsgebied galigaanmoerassen

Verspreidingsgebied glanshaver- en vossenstaarthooilanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedglanshaverenvossenstaarthooilanden)

Verspreidingsgebied glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Verspreidingsgebied grijze duinen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedgrijzeduinen)

Verspreidingsgebied grijze duinen

Verspreidingsgebied grote baaien (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedgrotebaaien)

Verspreidingsgebied grote baaien

Verspreidingsgebied heischrale graslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedheischralegraslanden)

Verspreidingsgebied heischrale graslanden

Verspreidingsgebied herstellende hoogvenen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedherstellendehoogvenen)

Verspreidingsgebied herstellende hoogvenen

Verspreidingsgebied hoogveenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedhoogveenbossen)

Verspreidingsgebied hoogveenbossen

Verspreidingsgebied jeneverbesstruwelen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedjeneverbesstruwelen)

Verspreidingsgebied jeneverbesstruwelen

Verspreidingsgebied kalkgraslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedkalkgraslanden)

Verspreidingsgebied kalkgraslanden

Verspreidingsgebied kalkmoerassen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedkalkmoerassen)

Verspreidingsgebied kalkmoerassen

Verspreidingsgebied kalktufbronnen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedkalktufbronnen)

Verspreidingsgebied kalktufbronnen

Verspreidingsgebied kranswierwateren (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedkranswierwateren)

Verspreidingsgebied kranswierwateren

Verspreidingsgebied kruipwilgstruwelen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedkruipwilgstruwelen)

Verspreidingsgebied kruipwilgstruwelen

Verspreidingsgebied meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedmerenmetkrabbenscheerenfonteinkruiden)

Verspreidingsgebied meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Verspreidingsgebied oude eikenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedoudeeikenbossen)

Verspreidingsgebied oude eikenbossen

Verspreidingsgebied overgangs- en trilvenen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedovergangsentrilvenen)

Verspreidingsgebied overgangs- en trilvenen

Verspreidingsgebied permanent overstroomde zandbanken (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedpermanentoverstroomdezandbanken)

Verspreidingsgebied permanent overstroomde zandbanken

Verspreidingsgebied pionierbegroeiingen op rotsbodem (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedpionierbegroeiingenoprotsbodem)

Verspreidingsgebied pionierbegroeiingen op rotsbodem

Verspreidingsgebied pioniervegetaties met snavelbiezen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedpioniervegetatiesmetsnavelbiezen)

Verspreidingsgebied pioniervegetaties met snavelbiezen

Verspreidingsgebied riffen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedriffen)

Verspreidingsgebied riffen

Verspreidingsgebied ruigten en zomen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedruigtenenzomen)

Verspreidingsgebied ruigten en zomen

Verspreidingsgebied schorren en zilte graslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedschorrenenziltegraslanden)

Verspreidingsgebied schorren en zilte graslanden

Verspreidingsgebied slijkgrasvelden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedslijkgrasvelden)

Verspreidingsgebied slijkgrasvelden

Verspreidingsgebied slik- en zandplaten (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedslikenzandplaten)

Verspreidingsgebied slik- en zandplaten

Verspreidingsgebied slikkige rivieroevers (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedslikkigerivieroevers)

Verspreidingsgebied slikkige rivieroevers

Verspreidingsgebied stroomdalgraslanden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedstroomdalgraslanden)

Verspreidingsgebied stroomdalgraslanden

Verspreidingsgebied stuifzandheiden met struikhei (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedstuifzandheidenmetstruikhei)

Verspreidingsgebied stuifzandheiden met struikhei

Verspreidingsgebied veldbies-beukenbossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedveldbiesbeukenbossen)

Verspreidingsgebied veldbies-beukenbossen

Verspreidingsgebied vochtige alluviale bossen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedvochtigealluvialebossen)

Verspreidingsgebied vochtige alluviale bossen

Verspreidingsgebied vochtige duinvalleien (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedvochtigeduinvalleien)

Verspreidingsgebied vochtige duinvalleien

Verspreidingsgebied vochtige heiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedvochtigeheiden)

Verspreidingsgebied vochtige heiden

Verspreidingsgebied witte duinen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedwittedduinen)

Verspreidingsgebied witte duinen

Verspreidingsgebied zandverstuivingen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedzandverstuivingen)

Verspreidingsgebied zandverstuivingen

Verspreidingsgebied zeer zwakgebufferde vennen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedzeerzwakgebufferdevennen)

Verspreidingsgebied zeer zwakgebufferde vennen

Verspreidingsgebied zilte pionierbegroeiingen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedziltepionierbegroeiingen)

Verspreidingsgebied zilte pionierbegroeiingen

Verspreidingsgebied zinkweiden (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedzinkweiden)

Verspreidingsgebied zinkweiden

Verspreidingsgebied zure vennen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedzurevennen)

Verspreidingsgebied zure vennen

Verspreidingsgebied zwakgebufferde vennen (habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen:verspreidingsgebiedzwakgebufferdevennen)

Verspreidingsgebied zwakgebufferde vennen

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.