NVE

VerneplanforVassdrag VerneplanforVassdrag VerneplanforVassdrag
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Vassdrag,Verneplan
Fees
None
Access constraints
None
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

NVE (unverified)

Contact information:

Ivar Peereboom

NVE

besøkadres:
Middelthunsgate 29, 0301 Majorstua Oslo, Norge

Email: 

Phone: +47 22959119

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbørfeltet. Det kan være nedbørfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utløp i sjøen, sidenedbørfeltet til et større vassdrag, eller øvre deler av et nedbørfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nærmere bestemt geografisk område. Gjennom de fire vernevedtakene har det vært en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for vernet. I de første verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet. I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urørthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene, verneplan III og IV ble det i større grad fokusert på verdien av ulike områder og elvestrekninger i vassdragene.

Available map layers (1)

VerneplanforVassdrag (VerneplanforVassdrag)

VerneplanforVassdrag

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.