RIVM/SSCC

RIVM environmental and public health maps

altr_a01_gv_potnatbestui altr_a01_gv_potnatbestui Actuele_bestuiving_door_alle_soorten_bestuivers
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
gezondheid, milieu, health, environment, RIVM
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

RIVM/SSCC (unverified)

Contact information:

SSC Campus \ RDG

RIVM/SSCC

Work:
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Web Mapping Services of the National Institute for Public Health and the Environment. Provides maps of environmental and public health related research.

Available map layers (132)

rivm_r62_20161010_gm_actuelebestuivingall (Actuele_bestuiving_door_alle_soorten_bestuivers)

LCEU10m (LCEU10m)

rivm_r61_20161010_gm_potaanbodallebestuivers (Potentieel_aanbod_alle_bestuivers_tif)

Potentieel aanbod natuurlijke bestuiving (altr_a01_gv_potnatbestui)

Het potentiële aanbod van de ecosysteemdienst bestuiving door wilde bestuivers in de periode 2008-2010. Productie kaart in 2014

gevoeligheid en bescherming tegen winderosie (altr_a02a_gv_winderosie)

Dit bestand geeft aan of de bodem gevoelig is voor verstuiven en of dit verhinderd wordt door aanwezige begroeiing.

Gevoeligheid en bescherming tegen watererosie (altr_a02b_gv_watererosie)

Deze kaart geeft aan of de bodem kan wegspoelen door afstromend regenwater en of dit verhinderd wordt door aanwezige begroeiing.

Beschermde natuurgebieden (altr_a03_rv_genbronhab)

De kaart toont beschermde natuurgebieden(Natura 2000, EHS/NNN, beschermde natuurmonumenten, Nationale Parken, Landgoederen).

Bodemkoolstofvoorraad in heel Nederland (altr_a04_gi_bodemC)

Deze kaart geeft de koolstofvoorraad in de bodem weer in heel Nederland. Publicatiejaar 2010, bodem C data uit 1995-2000.

Bodemkoolstofvoorraad in natuur (altr_a05_gi_bodkoolstnat)

Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien voor natuurgebieden in heel Nederland.

Actuele bodemkoolstof balans landbouwgronden (altr_a06_ri_bodemcbalans)

Deze kaart laat de actuele gemodelleerde bodem C balans van landbouwgronden zien.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel akkerrandenbeheer (altr_a07_ri_bodemcakrand)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel akkerrandenbeheer.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel geen grondbewerking (altr_a08_ri_bodemczerot)

Deze kaart laat de potentiële bodem koolstof vastlegging zien voor de maatregel geen grondbewerking.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel gewasresten achterlaten (altr_a09_ri_bodemcgewrst)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel gewasresten achterlaten.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel niet scheuren grasland (altr_a10_ri_bodemcscheur)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel niet scheuren grasland.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel niet-kerende grondbewerking (altr_a11_ri_bodemcredtil)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel niet-kerende grondbewerking.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel vanggewas/groenbemesting (altr_a12_ri_bodemcvang)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel vanggewas/groenbemester.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel verbeteren gewasrotatie (altr_a13_ri_bodemcrota)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel gewasrotaties verbeteren.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging realistisch totaal voor alle maatregelen (altr_a14_ri_bodemctotaal)

Deze kaart laat de realistische potentie voor bodem C vastlegging zien voor een combinatie van alle doorgerekende maatregelen.

Potentiële invang fijn stof door vegetatie (PM10) (altr_a15_gv_lzuifijnstof)

Op de kaart is de potentiele invangcapaciteit van vegetatie voor fijnstof (PM10) weergegeven.

Natuurlijke plaagregulatie - gewas (altr_a16_gv_natplaagregu)

Het potentiële aanbod van natuurlijke plaagregulatie door natuurlijke vijanden in de periode 2008-2010. Productie kaart in 2014

Bodemvruchtbaarheid voor landbouw (altr_a18_gv_bodemvrchtbh)

De bodemvruchthaarheidskaart deelt de Nederlandse gronden in naar natuurlijke bodemvruchtbaarheid.

Vochtleverend vermogen door de bodem (altr_a19_gv_vochtlverm)

Deze kaart toont in welke mate er tijdens het groeiseizoen vocht in de bodem via de plantenwortels beschikbaar is voor de plant.

Belevingswaarde van het landschap (altr_a21_gv_landbeleving)

De kaart geeft een modelmatige voorspelling van hoe (visueel) aantrekkelijk Nederlanders het landschap in een gebied vinden.

Recreatieaanbod voor fietsen in een groene omgeving (altr_a22_gi_fietsaanbod)

De kaart laat de omvang van het aanbod van recreatieve fietsmogelijkheden in een groene omgeving zien.

Recreatieaanbod voor wandelen in een natuurlijke setting (altr_a23_gi_wandelaanbod)

De kaart laat de omvang van het aanbod van recreatieve wandelmogelijkheden in een groene omgeving zien.

Staande houtvoorraad (altr_a24_ir_sthoutvoorrd)

De staande houtvoorraad van het Nederlandse bos per gemeente.

Staande houtvoorraad gemiddeld (altr_a25_ir_sthoutvrrdgm)

De gemiddelde staande houtvoorraad van het Nederlandse bos per gemeente.

Biomassa-Bos-houtoogst stamhout (altr_a26_ir_boshoutoogst)

Gemiddelde jaarlijkse potentiele houtoogst (m3 / jaar) van het Nederlandse bos op gemeentelijk niveau.

Biomassa-Bos-tak- en tophout (altr_a27_ri_takentophout)

De potentiële oogst van tak- en tophout (Mg per jaar) van het Nederlandse bos op gemeentelijk niveau.

Biomassa - stamhout buiten bos (altr_a28_ri_bmassnietbos)

De kaart geeft voor de Nederlandse gemeenten de oogstbare hoeveelheid stamhout weer afkomstig uit landschappelijke beplantingen

Biomassa - tak-, top-, snoeihout buiten bos (altr_a29_ri_taktopsnoeih)

De kaart geeft de uit landschappelijke beplantingen oogstbare hoeveelheid tak-, top- en snoeihout weer per gemeente

Biomassa - bermmaaisel (altr_a30_ri_bermmaaisel)

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (kton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente.

Biomassa - natuurmaaisel (altr_a31_ri_naturmaaisel)

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid grasmaaisel (kton per jaar) die uit natuur beschikbaar kan komen per gemeente.

Biomassa uit natuur: riet en heide (altr_a32_ri_brietenheide)

Op de kaart staat de potentieel te oogsten hoeveelheid biomassa uit natuurlijke rietvelden en heidevelden.

Biomassa uit landbouw: stro (altr_a33_ri_bmlandbwstro)

Op de kaart staat de totale hoeveelheid (kton) biomassa uit stro (graanstengels) per gemeente.

Biomassa uit landbouw: stengel en bladresten (niet stro) (altr_a34_ri_bmlbstenblad)

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid (kton per jaar) biomassa uit stengel- en bladresten (niet stro) uit de landbouw.

Biomassa vaste mest (altr_a35_ri_bmvastemest)

Deze kaart toont de hoeveelheden vaste stalmest (dus geen weidemest) die geproduceerd wordt per 4-cijferig postcodegebied

Biomassa dunne mest (altr_a36_ri_bmdunnemest)

Deze kaart toont de hoeveelheden dunne mest (exclusief weidemest) die per 4-cijferig postcodegebied wordt geproduceerd.

Conservation Units voor bomen (altr_a37_pv_consunitboom)

De kaart toont populaties van bomen en struiken die een bepaalde genetische waarde vertegenwoordigen voor deze soorten.

Bronpopulaties voor zaadproductie voor bomen en struiken (altr_a38_pv_bronpopzaad)

De kaart toont populaties van bomen en struiken die een bepaalde genetische waarde vertegenwoordigen voor deze soorten.

Genetische structuur Nederlandse Hamsterpopulatie (Cricetus cricetus) (altr_a39_rv_leefghamster)

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse Hamsterpopulatie.

Genetische structuur Nederlandse Otterpopulatie (Lutra lutra) (altr_a40_pv_otterspraint)

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse Otterpopulatie.

Genetische structuur Nederlandse populatie Boommarter Martes martes (altr_a41_rv_leefgboommar)

Weergegeven is de genetische structuur van de populatie van boommarters in Nederland.

Genetische structuur Nederlandse populatie Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) (altr_a42_pv_geelbuikvpad)

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse populatie van Geelbuikvuurpad in Zuid-Limburg.

Bovengrondse koolstofvoorraad in natuur (altr_a43_gi_bgkoolstvlnt)

Deze kaart laat de bovengrondse koolstofvoorraad in de vegetatie van de natuur in heel Nederland.

avans_20180328_g_landgebruik_drunense_duinen (avans_20180328_g_landgebruik_drunense_duinen)

rivm_r59_20161010_gm_dalingUHImaxmediaan (daling_UHI_max_mediaana_tif)

Gewasproductie van de NL akkerbouw in euro's 2015 (lei_l1a_gc_akkerbvoed)

De standaardopbrengst van de NL akkerbouw voor voedsel uit de Meitelling 2015.

Gewasproductie van ruwvoer in euro's 2015 (lei_l1b_gc_ruwvoer)

De standaardopbrengst in euro's van ruwvoer (gras en snijmais) uit de Meitelling 2015.

Tuinbouwproductie voor voedsel in euro's 2015 (lei_l1c_gc_tuinbvoed)

De standaardopbrengst in euro's van tuinbouwproducten voor voedsel uit de Meitelling 2015.

Tuinbouwproductie voor sierteelt in euro's 2015 (lei_l1d_gc_tuinbsier)

De standaardopbrengst in euro's van tuinbouwproducten voor de sierteelt uit de Meitelling 2015.

rivm_084_20170314_gm_Bomenkaart (rivm_084_20170314_gm_Bomenkaart)

rivm_085_20170314_gm_Struikenkaart (rivm_085_20170314_gm_Struikenkaart)

rivm_086_20170314_gm_graskaart (rivm_086_20170314_gm_graskaart)

rivm_087_20170415_gm_boomhoogte (rivm_087_20170415_gm_boomhoogte)

rivm_090_20170620_gm_bee_species_naturalis (rivm_090_20170620_gm_bee_species_naturalis)

rivm_20170415_g_groenkaart_10m (rivm_20170415_g_groenkaart_10m)

rivm_20180126_g_duinprofieloppervlakte (rivm_20180126_g_duinprofieloppervlakte)

rivm_20180126_g_regulatie_erosierisico (rivm_20180126_g_regulatie_erosierisico)

rivm_20180201_g_regenwormabundantie (rivm_20180201_g_regenwormabundantie)

rivm_20180201_g_regenwormtaxa (rivm_20180201_g_regenwormtaxa)

rivm_n1_20171107_gm_npp2013 (rivm_n1_20171107_gm_npp2013)

rivm_n2_20171107_gm_npp2013maart (rivm_n2_20171107_gm_npp2013maart)

rivm_n3_20171107_gm_npp2013mei (rivm_n3_20171107_gm_npp2013mei)

rivm_n4_20171107_gm_npp2013juli (rivm_n4_20171107_gm_npp2013juli)

rivm_n5_20171107_gm_npp2013sept (rivm_n5_20171107_gm_npp2013sept)

Robuustheid en herstelvermogen van de bodem na stress (rivm_r12_gm_resilience)

De robuustheid van de bodem voor milieustress en het vermogen tot herstel en aanpassing aan veranderend bodemgebruik in 2011

Ecologisch kapitaal van de onafgedekte, intacte bodem (rivm_r13_gm_afdekking)

De relatief ongestoorde en niet vergraven bodem, die daardoor goed ecologisch kan functioneren in 2011

Nitraat in grondwater op een diepte van 5-15m (rivm_r15_20120601_pc_no3_5m)

Verandering in de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater in de periode 2004-2010

Grootschalige stikstofdepositie Nederland (rivm_r19_gm_n-depositie)

Grootschalige stikstofdepositie Nederland als berekend via OPS voor 2015

Bodemstructuur toplaag voor groei van gewassen (rivm_r1_gm_soilstr)

Beschrijving van de structuur van de bovenste bodemlaag, op basis van metingen en modellen voor 2011

rivm_r201a_20170608_gm_fysische_geschiktheid_akker_10m (rivm_r201a_20170608_gm_fysische_geschiktheid_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201b_20170608_gm_fysische_geschiktheid_fruit_10m (rivm_r201b_20170608_gm_fysische_geschiktheid_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201c_20170608_gm_fysische_geschiktheid_gras_10m (rivm_r201c_20170608_gm_fysische_geschiktheid_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201d_20170608_gm_fysische_geschiktheid_groenten_10m (rivm_r201d_20170608_gm_fysische_geschiktheid_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201e_20170608_gm_fysische_geschiktheid_mais_10m (rivm_r201e_20170608_gm_fysische_geschiktheid_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

NO3 in bovenste meter grondwater natuur (rivm_r20_pc_no3_gwnatuur)

Daling NO3 in grondwater 2014 in % ten opzichte van vorige meetronde TMV in 1989

rivm_r21_20150729_lg_TransportleidingenDrinkwater (rivm_r21_20150729_lg_TransportleidingenDrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar chloride is aangemerkt als (potentiële) probleemstof (rivm_r21_20150805_pc_ChlorideDrinkwater)

Intrinsieke nutrientenkringloop toplaag bodem (rivm_r2_gm_nutrcycl)

De nutrientenhuishouding in de bovenste 20 cm van de bodem, obv samengestelde indicatorenset voor 2011

Natuurlijke ziekte- en plaagwering van de bodem (rivm_r3_gm_diseasesupp)

De natuurlijke ziekten- en plaagwering van de bovenste 20 cm van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

rivm_r40a_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_akker_10m (rivm_r40a_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40b_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_fruit_10m (rivm_r40b_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40c_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_gras_10m (rivm_r40c_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40d_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_groenten_10m (rivm_r40d_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40e_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_mais_10m (rivm_r40e_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41a_20170329_gm_actuele_voedselproductie_akker_10m (rivm_r41a_20170329_gm_actuele_voedselproductie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41b_20170215_gm_actuele_voedselproductie_fruit_10m (rivm_r41b_20170215_gm_actuele_voedselproductie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41c_20170608_gm_actuele_voedselproductie_gras_10m (rivm_r41c_20170608_gm_actuele_voedselproductie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41d_20170608_gm_actuele_voedselproductie_groenten_10m (rivm_r41d_20170608_gm_actuele_voedselproductie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41e_20170608_gm_actuele_voedselproductie_mais_10m (rivm_r41e_20170608_gm_actuele_voedselproductie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_akker_10m (rivm_r42a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_fruit_10m (rivm_r42b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_gras_10m (rivm_r42c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_groenten_10m (rivm_r42d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_mais_10m (rivm_r42e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_akker_10m (rivm_r43a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_fruit_10m (rivm_r43b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_gras_10m (rivm_r43c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_groenten_10m (rivm_r43d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_mais_10m (rivm_r43e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

Actuele houtproductie (rivm_r45_gm_actuelehoutproductie)

Deze kaart laat de actuele houtproductie zien uitgedrukt als m3 spilhout per jaar

Actuele productie energie uit bos (rivm_r48_gm_actueleproductieenergieuitbos)

Deze kaart laat de actuele productie van energie uit bos zien uitgedrukt als GJ per hectare per jaar

Waterregulatie in de toplaag van de bodem (rivm_r4_gm_waterreg)

De waterregulatiecapaciteit van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

Actuele koolstofopslag biomassa (rivm_r58_gm_actuelekoolstofopslagbiomassa)

Deze kaart laat de actuele koolstofopslag in biomassa zien uitgedrukt als ton C per hectare per jaar

Daling UHI max mediaan (rivm_r59_gm_dalingUHImaxmediaan)

Deze kaart laat de daling van het stedelijk hitte eiland effect zien in graden Celcius

Zelfreinigend vermogen in de toplaag van de bodem (rivm_r5_gm_naturalatt)

Het zelfreinigende vermogen in de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

Habitat geschikt voor bestuivers (rivm_r60_gm_geschiktehabitatbestuivers)

Deze kaart laat zien waar bestuivers voor kunnen komen

Potentieel aanbod bestuiving (rivm_r61_gm_potentieelaanbodbestuivingall)

Deze kaart laat de kans op bestuiving zien (uitgedrukt als percentage)

Potentieel aanbod bestuiving (rivm_r62_gm_actuelebestuivingall)

Deze kaart het vermeden rendementsverlies zien (als percentage) thematype

Habitatfunctie van de bodem en bodembiodiversiteit (rivm_r6_gm_habitatbiod)

De bodembiodiversiteit en de habitatfunctie van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

100 jaarszones drinkwatervoorziening (rivm_r70_rg_100jaarszonesdrinkwater)

Beschermingszone rondom winningen voor drinkwatervoorziening waarbij de reistijd van het geinfiltreerde water 100 jaar onderweg is naar de winning. Deze zones zijn vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) van de betreffende provincie.

Potentiele probleemstoffen (rivm_r71_pc_aanwezigheidactueeldrinkwater)

Overzicht van winningen met een of meer actuele probleemstoffen in het onttrokken water.

Potentiele bij drinkwaterwinningen (rivm_r72_pc_aanwezigheidpotentieeldrinkwater)

Overzicht van winningen met een of meer actuele probleemstoffen in het onttrokken water.

Chloride in drinkwaterbronnen (rivm_r73_pc_chloridedrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar chloride is aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Emerging Substances in drinkwaterbronnen (rivm_r74_pc_emergingsubstancesdrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar emerging substances zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen (rivm_r75_pc_gewasbeschermingsmiddelendrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar bestrijdingsmiddelen zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Nitraat in drinkwaterbronnen (rivm_r76_pc_nitraatdrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar nitraat is aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Oude verontreinigingen in bronnen drinkwater (rivm_r77_lg_bedreigingoudeverontreinigingdrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar ousde verontreinigingen zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Boringsvrije zones (rivm_r78_rg_boringsvrijezonesdrinkwater)

Beschermingszone rondom winningen voor drinkwatervoorziening waar geen broingsactiviteiten mogen plaatsvinden ter bescherming van ondoorlatende lagen in de ondergrond. Deze zones zijn vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) van de betreffende provincie.

Grondwaterbeschermingszone (rivm_r79_rg_grondwaterbeschermingsgebiedendrinkwater)

Beschermingszone rondom winningen voor drinkwatervoorziening waar het water over 25 jaar in de winning terecht komt. Binnen deze zone gelden speciale eisen voor activiteiten die er plaatsvinden. Deze zones, en de regels die er gelden, zijn vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) van de betreffende provincie.

Koolstofcyclus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag (rivm_r7_gm_carboncycl)

koolstofcycus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag, obv samengestelde indicatorenset in 2011

Transportleidingen tbv drinkwater (rivm_r80_lg_transportleidingendrinkwater)

Leidingen ten behoeve van transport van drinkwater en industriewater in bij verschillende stadia in het productieproces. Reinwater omvat gezuiverd drinkwater. Ruwwater omvat ongezuiverd grond- oppervlaktewater. Industriewater betreft water t.b.v. industriele processen (zowel ruw als reinwater)

Voorzieningsgebieden van de drinkwaterbedrijven in Nederland (rivm_r81_rg_voorzieningsgebiedendrinkwaterbedrijven)

Op deze kaart zijn de gebieden te zien waar de drinkwaterbedrijven in Nederland water leveren aan huishoudens en industrie. De kaart is gebaseerd op data uit Rewab (Registratie waterkwalitiet bedrijven) en de viercijferige postcodegebieden uit 20??.

Waterwingebieden voor drinkwaterbescherming Geohydrologische klassificering drinkwaterwinningen (rivm_r82_rg_waterwingebiedendrinkwater)

Waterwingebieden voor de bescherming van winningen voor drinkwaterproductie. In deze gebieden gelden strenge eisen voor de activiteitenbinnen het aangegeven gebied. De eisen zijn beschreven in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) opgesteld door de provincie. Classificering van de drinkwaterwinningen in Nederland op basis van geohydrologie en type grondstof

Geohydrologische klassificering drinkwaterwinningen (rivm_r83_lg_typewinningdrinkwater)

Classificering van de drinkwaterwinningen in Nederland op basis van geohydrologie en type grondstof

rivm_r88_20170621_gm_actueel_uhi (rivm_r88_20170621_gm_actueel_uhi)

Bijdragen van de toplaag van de bodem aan klimaatregulatie (rivm_r8_gm_climatereg)

Bodemaspecten van de toplaag die bijdragen aan een goed lokaal en mondiaal klimaat in 2011

rivm_r90_20170626_gm_kansrijkegebieden (rivm_r90_20170626_gm_kansrijkegebieden)

rivm_r91_20170626_pg_ruimtelijke_reserveringen (rivm_r91_20170626_pg_ruimtelijke_reserveringen)

rivm_r92_20170901_gm_verkoelend_effect_groen (rivm_r92_20170901_gm_verkoelend_effect_groen)

Ecologisch kapitaal bodem, niet door diffuse bodemverontreiniging aangetast (rivm_r9_gm_mspaf)

de chemische bodemkwaliteit die niet belemmerend is voor het functioneren van het ecosysteem in de toplaag van de bodem in 2011

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.