Maa-amet / Estonian Land Board

Maa-ameti aluskaardid / Estonian Land Board Basemaps

of10000 of10000 pohi_vr2
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
katastriüksus, halduspiirid, kitsendused, põhikaart, ortofoto, mullakaart, baaskaart, Corine, kaardilehed / cataster map, administrative borders, basemap, ortophoto, soil map, restrictions, Corine
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

WMS sisaldab järgmisi andmekihte: katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed), värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto, mullakaart, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, kaardilehtede kartogrammid. / WMS contains following layers: cadastral parcels (shape, register part, cadastral address and identifier), administrative and settlement units, restrictive objects, colored and grayscale Estonian Basic Map, ortophoto, CIR-NGR ortophoto, soil map, land cover layers (Basemap and Corine), cartogram grid.

Available map layers (122)

Maa-ameti aluskaardid (MA-ALUS)

katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed), värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto, mullakaart, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, kaardilehtede kartogrammid

Põhikaart (pohi_vr2)

Värviline rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Reljeefvarjutusega põhikaart (pohi_vv)

Reljeefvarjutusega rasteriseeritud värviline Eesti Põhikaart 1:10 000

Mustvalge põhikaart (pohi_mvr2)

Mustvalge rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Ortofoto (of10000)

Eesti topokaardistuse tarbeks toodetud ortofotod katavad kogu riigi territooriumi (va Vene piiri äärsed alad Kagu-Eestis) ja vastavad mõõtkavale 1:5 000- 1:10 000 ehk on piksli suurusega 25-50 cm. Tiheasustusega alade ortofotod toodetakse piksli suurusega 10-16 cm.

Metsanduslik ortofoto (cir_ngr)

Valevärvi (CIR-NGR) metsanduslikud ortofotod.

Rasteriseeritud mullakaart (mullaraster)

Andmed Eesti mullastiku kohta 1:10 000. Katab peaaegu kogu Eesti territooriumi. Andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohal.

Corine (CORINE)

CORINE maakatte andmebaas. Autoriõigus: Euroopa Komisjon.

maismaa (corfill)

Maismaa mask.

tööstusala (COR_TOOSTUS)

Tööstusalad (1:120 000), Corine

maardla/ehitusplats (COR_MAARDLA_EH)

Maardlad, ehitusplatsid (1:120 000), Corine

lennuväli (COR_LENNUVALI)

Lennuväljad (1:120 000), Corine

sadam (COR_SADAM)

Sadamad (1:120 000), Corine

tehisala (sh hoonestus) (COR_TEHISALA)

Tehisalad, hoonestus (1:120 000), Corine

haritav/looduslik rohumaa (COR_HARITAV_LOO)

Haritavad maad ja looduslikud rohumaad(1:120 000), Corine

kompleksviljelus (COR_KOMPLEKSV)

Kompleksviljeluse alad(1:120 000), Corine

põllumaa (COR_POLLUMAA)

Põllud (1:120 000), Corine

luide/liivik (COR_LUDE_LIIVIK)

Luited ja liivikud (1:120 000), Corine

rohumaa/põõsastik (COR_ROHUMAA)

Rohumaad, põõsastikud (1:120 000), Corine

mets/park/haljasala (1:220 000) (COR_ROHE_GEN)

Metsad, pargid, haljasalad (1:220 000), Corine

mets/park/haljasala (COR_METS_HALJAS)

Metsad, pargid, haljasalad (1:120 000), Corine

märgala (COR_MARGALA)

Märgalad (1:120 000), Corine

rannajärv (COR_RANNAJARV)

Rannajärved (1:120 000), Corine

piiritagune maakasutus (COR_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:120 000), Corine

piiritagune kohanimi (COR_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:120 000), Corine

seisuveekogu/lai jõgi (COR_VEEKOGU)

Seisuveekogud, laiad jõed (1:120 000), Corine

vooluvesi (CORINE_JOGI_KANAL)

Jõed, kanalid (1:120 000), Corine

Baaskaart (BAASKAART)

Eesti Baaskaart 1:50000

piiritagune maakasutus (BK_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune vetevõrk (BK_NEST_VEED)

Piiritagune vetevõrk (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune kohanimi (BK_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:24 000), Baaskaart.

meri (BK_MERI)

Meri (1:24 000), Baaskaart.

rohumaa/lage ala (BK_LAGE)

Lage ala (1:24 000), Baaskaart.

soo (BK_SOO)

Sood (1:24 000), Baaskaart.

raba (BK_RABA)

Rabad (1:24 000), Baaskaart.

prügimägi (BK_PRUGIMAGI)

Prügimäed (1:24 000), Baaskaart.

põld/aianduslik maa (BK_POLD)

Põllumajanduslik maa (1:24 000), Baaskaart.

turbaväli (BK_TURBAVALI)

Turbaväljad (1:24 000), Baaskaart.

mets (BK_METS)

Metsad (1:24 000), Baaskaart.

põõsastik (BK_POOSASTIK)

Põõsastikud (1:24 000), Baaskaart.

hoonestatud ala (BK_ASUSTUS)

Hoonestatud alad (1:24 000), Baaskaart.

karjäär (BK_KARJAAR)

Karjäärid (1:24 000), Baaskaart.

haljasala (BK_HALJASALA)

Haljasalad (1:24 000), Baaskaart.

jäätmaa (BK_JAATMAA)

Jäätmaad (1:24 000), Baaskaart.

kraav (BK_KRAAV)

Kraavid (1:24 000), Baaskaart.

jõgi/oja/kanal/peakraav (BK_VOOLUVESI)

Jõed, ojad, kanalid, peakraavid (1:24 000), Baaskaart.

seisuvesi/lai vooluveekogu (BK_VESI)

Seisuveed, laiad jõed (1:24 000), Baaskaart.

klint (BK_KLINT_line_8470_2)

Klindid (1:24 000), Baaskaart.

loodusnimed (bk_loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (bk_vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

Halduspiirid (HALDUSPIIRID)

Riigipiir, maakonna, valla ja linna halduspiirid.

välismaa mask (1:420 000) (MapBSR_mais100_8379_3)

Maismaa, Eesti ja naaberriigid.

maamask (1:420 000) (EHAK_GEN_8381_3)

Eesti maamask

mets (1:420 000) (ESM_ROHE_GEN)

Generaliseeritud Corine rohealad (1:420 000).

välismaa linnad (1:420 000) (linn_ala_valismaa)

Välismaa linnade pinnad (1:420 000).

linn (pindobjekt) (EHAK_GEN_8386_3)

Eesti linnade pinnad.

joed (1:420 000) (joed_1)

Suuremad jõed

meri (1:420 000) (meri_8378_3)

Mereala (1:420 000).

jarved (1:2 000 000) (jarved_1)

Suuremad järved (1:2 000 000).

jarved (1:420 000) (jarved_2)

Suuremad järved (1:420 000).

kaitseväe harjutusväljad (KV_HARJUTUSALA)

Eesti kaitseväe harjutusväljad

halduspiir (1:600 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8374_2)

Halduspiirid (1:600 000).

halduspiir (1:120 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8372_2)

Halduspiirid (1:120 000)

halduspiir (1:50 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8375_2)

Halduspiirid (1:50 000).

omavalitsuse piir (KUJUNDUSPIIR_G_8377_2)

Omavalitsuse piirid.

Eesti-Vene kontrolljoon (venepiir_line_8382_2)

Eesti-Vene kontrolljoon.

naaberriikide riigipiirid (riigipiirid_1)

Naaberriikide riigipiirid

riigi nimed (valisriigid_1)

Lähisriikide nimed.

naaberriigi linna nimi (1:420 000) (valislinnad_1)

Lähisriikide nimed.

vetenimed (vetenimed_1)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimed (loodusnimed_1)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

alevi nimi (alevid_1)

Alevite nimed.

aleviku nimi (alevikud_1)

Alevike nimed.

linnaosa nimi (linnaosad_1)

Linnaosade nimed.

linna nimi (linnad_1)

Linnade nimed.

maakonna nimi (MaakondNimi_te_8362_1)

Maakondade nimed.

omavalitsuse nimi (HaldusNimi_tex_8385_1)

Omavalitsuste nimed.

MAANTEED (MAANTEED)

MAANTEED

piiritagune teedevõrk (mnt_NEST_TEED)

piiritagune raudtee (mnt_NEST_RAUDTEED)

tee/tänav (1:10 000) (mnt_maanteed_3)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 12 000).

tee/tänav (1:50 000) (mnt_maanteed_2)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 50 000).

põhitänav (mnt_tanavad_pohi_1)

Põhitänavad ETAK-ist(1: 150 000).

tänavanimi maanteel (mnt_mnt_nimed_asulates)

Maanteede nimed asulates.

välismaa teed (1:420 000) (mnt_teed_1)

Teed naaberriikides (1:420 000).

välismaa raudteed (1:420 000) (mnt_raudtee_1)

Raudteed naaberriikides (1:420 000).

tugimaantee (mnt_tugimnt)

Tugimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

põhimaantee (mnt_pohimnt)

Põhimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

tee/tänav (1:150 000) (mnt_maanteed_1)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1:150 000).

raudtee (mnt_raudtee_esmane)

Esmavaate raudteed ETAK-ist.

Asustusüksused (KYLAD)

Asustusüksuste piirid ja külanimed.

Lahkmejooned (KUJUNDUSPIIR_G_6882_2)

Asustusüksuste lahkmejooned, Maaregister.

Nimi (kylanimed_1)

Külanimed, Maaregister.

Katastriüksus (TOPOYKSUS_6569)

Katastriüksuste ruumikujud, Maaregister.

KÜ mõõdistuse järgi (TOPOYKSUS_6573)

Katastriksuste temaatiline jaotus mõõdistuste järgi, Maaregister.

KÜ tunnus (TOPOYKSUS_6571)

Katastriüksuse tunnus, Maaregister.

KÜ nimi/aadress (TOPOYKSUS_7793)

Katastriüksuse nimi/aadress, Maaregister.

KÜ registriosa (TOPOYKSUS_RO)

Kinnistusregistri registriosa number, Maaregister.

Veekaitselised piirangud (voond_veekaitse)

Veekaitselised piiranguvööndid KPO-st.

Keskkonnakaitselised piirangud (voond_keskkond)

Keskkonnakaitselised piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatiste ühendatud piirangud (voond_tehno_yhend)

Tehnorajatiste ühendatud piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatistest tulenevad piirangud (voond_tehno)

Tehnorajatistest tulenevad piiranguvööndid KPO-st.

Muud maakasutuspiirangud (voond_muu)

Muud maakasutuse piiranguvööndid KPO-st.

Piirangute tekst (voond_text)

KPO piirangute annotatsioonid.

Veekaitselised objektid (KPO) (kpo_veekaitse)

Veekaitselised objektid KPO-st.

VK pind (kpo_vk3)

Veekaitselised objektid (pind) KPO-st.

VK joon (kpo_vk2)

Veekaitselised objektid (joon) KPO-st.

VK punkt (kpo_vk1)

Veekaitselised objektid (punkt) KPO-st.

Keskkonnakaitselised objektid (KPO) (kpo_keskkond)

Keskkonnakaitselised objektid KPO-st.

KK pind (kpo_kk3)

Keskkonnakaitselised objektid (pind) KPO-st.

KK joon (kpo_kk2)

Keskkonnakaitselised objektid (joon) KPO-st.

KK punkt (kpo_kk1)

Keskkonnakaitselised objektid (punkt) KPO-st.

Tehnovõrgud (KPO) (kpo_tehno)

Tehnovõrgud, KPO.

Tehno pind (kpo_tehno3)

Tehnovõrgud (pind), KPO.

Tehno joon (kpo_tehno2)

Tehnovõrgud (joon), KPO.

Tehno punkt (kpo_tehno1)

Tehnovõrgud (punkt), KPO.

Muud riiklikult olulised objektid (KPO) (kpo_muu)

Muud riiklikult olulised objektid, KPO

Muu pind (kpo_muu3)

Muud riiklikult olulised objektid (pind), KPO.

Muu joon (kpo_muu2)

Muud riiklikult olulised objektid (joon), KPO.

Muu punkt (kpo_muu1)

Muud riiklikult olulised objektid (punkt), KPO.

KPO tekst (kpo_text)

KPO objektide annotatsioonid.

Metainfo (metainfo)

Metainfo ortofotode ja põhikaardi kohta (kartogrammid, kaardistuse aasta ja ülelennu aeg).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.