Styrelsen for Dataforsyning og Effekti…

Danmarks Højdemodel - DHM

dhym_rain dhm_terraen dhym_rain
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
DHM, Hillshade
Fees
Kontakt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Access constraints
Kræver bruger på Kortforsyningen
Data provider

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (unverified)

Contact information:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

postal:
Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark

Email: 

Phone: +45 7254 5500

Ads by Google

Terrændata i form af skyggekort eller gråtoner kan hermed bl.a. benyttes direkte i diverse GIS. Skyggekortet og kortet i gråtoner er tilgængeligt både som transparent og ikke transparent, hvilket sikrer at kortene kan kombineres med f.eks. ortofotos eller kartografiske kort og dermed give dem et 3D-udtryk.

Available map layers (15)

DHM/Terræn (dhm_terraen)

DHM/Terræn er en digital model af terrænets højde i forhold til det gennemsnitlige havniveau, dvs. terrænets kote (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.

DHM/Overflade (dhm_overflade)

DHM/Overflade er en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation i forhold til det gennemsnitlige havniveau (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.

DHM/Terræn skyggekort (dhm_terraen_skyggekort)

DHM/Terræn skyggekort er en visualisering af DHM/Terræn i form af et skyggekort. Datasættet kan kombineres med andre korttyper - og vises som 3D-udtryk uden bygninger og vegetation.

DHM/Terræn skyggekort, transparent (dhm_terraen_skyggekort_transparent)

DHM/Terræn skyggekort er en visualisering af DHM/Terræn i form af et skyggekort. Datasættet kan kombineres med andre korttyper - og vises som 3D-udtryk uden bygninger og vegetation.

DHM/Overflade skyggekort (dhm_overflade_skyggekort)

DHM/Overflade skyggekort er en visualisering af DHM/Overflade i form af et skyggekort. Datasættet kan kombineres med andre korttyper - og vises som 3D-udtryk som indeholder bygninger og vegetation.

DHM/Overflade skyggekort, transparent (dhm_overflade_skyggekort_transparent)

DHM/Overflade skyggekort er en visualisering af DHM/Overflade i form af et skyggekort. Datasættet kan kombineres med andre korttyper - og vises som 3D-udtryk som indeholder bygninger og vegetation.

DHM/kurver, 0,25 m (dhm_kurver_0_25_m)

Højdekurver med 0,25m ækvidistance. Kurverne er afledt fra Danmarks højdemodel uden yderligere tilpasninger.

DHM/kurver, 0,5 m (dhm_kurver_0_5_m)

Højdekurver med 0,5m ækvidistance (formkurve). Kurverne er afledt fra Danmarks højdemodel og tilpasset visning i målestokken 1:5.000

DHM/kurver, 2,5 m (dhm_kurver_2_5_m)

Højdekurver med 2,5m ækvidistance (formkurve). Kurverne er afledt fra Danmarks højdemodel og tilpasset visning i målestokken 1:25.000

Polygoner med de oprindelige LiDAR flyveinformationer (punktoprindelse)

"punktoprindelse_fejlrettelse" bruges ved rettelse af fejl. Typisk mindre områder. "punktoprindelse_nyflyvning" bruges ved større fladedækkende ajourføringer, typisk en større blok/landsdel. "punktoprindelse_opdatering" bruges ved mindre opdateringer.

Korrektioner i DHM (korrektion)

"korrektion_geodanmark" er korrektioner foretaget ud fra GeoDanmark data. Dette kan f.eks. være udglatning af søer, filtrering af terræn/vegetation indenfor bygningspolygoner. "korrektion_egne" er korrektioner foretaget uden støttedata. Dette kan f.eks. være vanddækkede områder (data voids) på marker hvor materiale fra den tidligere højdemodel er anvendt.

DHM/Havvand på Land (dhm_havvandpaaland)

DHM/Havvand på Land er baseret på højdemodellen DHM/Havstigning, dvs. en højdemodel med lukkede sluser. DHM/Havvand på Land viser hvilke arealer der bliver oversvømmet ved en given havvandstand. Kortet kan bruges til screening af oversvømmelsesrisiko i tilfælde af havstigning.

DHM/Bluespot Ekstremregn (dhm_bluespot_ekstremregn)

DHM/Bluespot_ekstremregn viser hvor meget regn der skal falde for at en given lavning (bluespot) bliver fyldt med vand og dermed oversvømmet. Beregningen antager en ensartet fordeling af regn i oplandet, og fyldningen af hver celle inkluderer overløb af regnvand fra opstrøms beliggende lavninger. Enheden er givet i meter. Kortet kan bruges til screening af oversvømmelsesrisiko i tilfælde af ekstremregn.

DHM/Havstigning skyggekort (dhm_havstigning_skyggekort)

Skyggekort-visning af den hydrologisk tilpassede højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen som det strømmer i naturen, f.eks. ind under veje, hvor de krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.

DHM/Nedboer skyggekort (dhm_nedboer_skyggekort)

Skyggekort-visning af den hydrologisk tilpassede højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen som det strømmer i naturen, f.eks. ind under veje, hvor de krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.