CONSELL INSULAR DE MENORCA

ambiental:am007geo_unitatspai am007bio_zonificacio ambiental:am007geo_unitatspai
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
Sense taxes
Access constraints
Aquest conjunt de dades es publica sota els termes de la llicència Creative Commons Attribution 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Cal citar la font de procedència de la següent manera: ''Informació geogràfica de l'administració local de Menorca per mitjà del projecte IDE menorca. http://ide.cime.es''. Més informació sobre la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES
Supported languages
spa
Data provider

CONSELL INSULAR DE MENORCA (unverified)

Contact information:

Tècnic sistemes informació geogràfica

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Feina:
Pl. Biosfera, 5, 07002 Maó, Espanya

Email: 

Phone: 971.356261

Service metadata

Ads by Google

Aquest servei web inclou el conjunt de dades geogràfiques relacionades amb el medi ambient, agricultura o caça que son elaborades per l'administració local de Menorca en l'exercici de les seves competències o en el desenvolupament de projectes o accion puntuals. Destaquen en aquest servei els conjunts de dades aportades per l'OBSAM (Observatori Social i Ambiental de Menorca).

Available map layers (128)

Reserva de la Biosfera (AM007BIO_reservabiosfera)

Conjunt de capes relacinades amb la Zonificació de la Reserva de la Biosfera.

Zonificació de la Reserva de la Biosfera (am007bio_zonificacio)

Delimitació de les diferents zones, tant de l'àmbit mari com terrestre, que constitueixen la zonificació de la Reserva de Biosfera de Menorca després de l'amplicació de la mateixa aprovada per la UNESCO dia 19 de gener de 2019

Localització de les reserves de biosfera de la xarxa mundial (am100bio_reservesilla)

Localització de les reserves de biosfera que formen part de la xarxa mundial de Reserves de Biosfera Illes y Zones Costaneres creada l'any 2009 per la UNESCO per impulsar el desenvolupament sostenible en illes i zones costaneres i promoure estratègies d'adaptació i mitigació del canvi climàtic (http://www.islandbiosphere.org). La Reserva de Biosfera de Menorca, juntament amb la Reserva de Biosfera de Jeju, gestiona la secretaria tècnica de la xarxa.

Caça (AM007CAC_caça)

Delimitacions relatives a la llei 6/2006 de pesca i caça fluvial. El grup de capes conté la delimitació dels vedats, els refugis de fauna i els terrenys gestionats d'aprofitament comú. Les superfícies no grafiades corresponen a terrenys inhàbils de caça on la pràctica de qualsevol activitat cinegètica està prohibida sense l'autorització expressa del Servei de caça del Consell Insular de Menorca i del titular dels terrenys. La delimitació continguda a l’IDE corresponent a aquests terrenys, és exclusivament de caire informatiu i no suposa la validació dels límits cartogràfics dels vedats de caça, refugis de fauna o terrenys d’aprofitament comú, els quals s’han d’atendre als seus expedients de creació o modificació per mitjà de la seva resolució administrativa vigent.

Vedats de caça (am007cac_vedats)

Delimitació dels vedats de caça de Menorca atenent al capítol III de la llei 6/2006 de caça i pesca fluvial. Els vedats son els terrenys cinegètics on la caça està reservada a favor del seu titular (art. 12). Les superfícies no grafiades en cap de les capes d'aquest grup corresponen a terrenys inhàbils de caça on la pràctica de qualsevol activitat cinegètica està prohibida sense l'autorització expressa del Servei de caça del Consell Insular de Menorca i del titular dels terrenys. La delimitació continguda a l’IDE corresponent a aquests terrenys, és exclusivament de caire informatiu i no suposa la validació dels límits cartogràfics dels vedats de caça, refugis de fauna o terrenys d’aprofitament comú, els quals s’han d’atendre als seus expedients de creació o modificació per mitjà de la seva resolució administrativa vigent.

Refugis de caça (am007cac_refugis)

Delimitació dels refugis de fauna de Menorca atenent al capítol III de la llei 6/2006 de caça i pesca fluvial. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets a l'aprofitament cinegètic per motius de caràcter biològic, científic o educatiu a fi d'assegurar la conservació de determinades espècies de la fauna silvestre (art. 23). Les superfícies no grafiades en cap de les capes d'aquest grup corresponen a terrenys inhàbils de caça on la pràctica de qualsevol activitat cinegètica està prohibida sense l'autorització expressa del Servei de caça del Consell Insular de Menorca i del titular dels terrenys. La delimitació continguda a l’IDE corresponent a aquests terrenys, és exclusivament de caire informatiu i no suposa la validació dels límits cartogràfics dels vedats de caça, refugis de fauna o terrenys d’aprofitament comú, els quals s’han d’atendre als seus expedients de creació o modificació per mitjà de la seva resolució administrativa vigent..

Terrenys aprofitament comú (am007cac_tacomu)

Delimitació dels terrenys gestionats d'aprofitament comú atenent al capítol III de la llei 6/2006 de caça i pesca fluvial. Els terrenys gestionats d'aprofitament comú són terrenys cinegètics comuns (àmbit d'actuació del Consell, Ajuntament o de societats de caçadors) on, amb l'autorització pertinent de l'entitat que els gestione, es permés caçar a tots els caçadors amb la documentació en vigor. Les superfícies no grafiades en cap de les capes d'aquest grup corresponen a terrenys inhàbils de caça on la pràctica de qualsevol activitat cinegètica està prohibida sense l'autorització expressa del Servei de caça del Consell Insular de Menorca i del titular dels terrenys. La delimitació continguda a l’IDE corresponent a aquests terrenys, és exclusivament de caire informatiu i no suposa la validació dels límits cartogràfics dels vedats de caça, refugis de fauna o terrenys d’aprofitament comú, els quals s’han d’atendre als seus expedients de creació o modificació per mitjà de la seva resolució administrativa vigent.

Altres capes de medi ambient (AM007CLI_altres)

Conjunt de capes relacionades amb el medi ambient, com són les estacions meteorològiques i mapa de vegetació potencial.

Estacions meteorològiques (am007cli_estacionsmeteo)

Localització de les estacions meteorològiques de les que es disposa registre històric de dades climàtiques.

Mapa de vegetació potencial 1995 (am007veg_vege95)

Mapa de vegetació actual de Menorca elaborat l'any 1995. Es un mapa de vegetació de suficient detall i qualitat científica que ens presenta un estudi global rigurós del territori insular menorquí. Es un treball que dóna continuació al Projecte Europeu de " Inventariación de Habitats del Anejo I de la Directiva 92/43 CE", que va consistir en l'elaboració i delimitació de comunitats vegetals d'especial interés, sobre cartografia 1:50.000. I com a resultat s'obté un mapa de vegetació de major detall, escala 1:25.000, en el que es representen no tan sols les comunitats vegetals que la Comunitat Europea considerava prioritàries, sinó també totes aquelles altres que encara que no hagin estat seleccionades, presenten un amplia cobertura a l'illa, o siguin especialment singulars.

Cartografia del medi marí (AM007CMM_cartografiamedimari)

Conjunt de capes relacionades amb el medi marí de l´illa de Menorca: hàbitats del fons marins, pressió pesquera, distribució de la posidònia, comunitats marines de diferents àrees de l'illa, zones de fondeig, estat de la Cystoseira, grau d'exposició de la costa, localitats de Cymodocea nodosa i distribució d'algues invasores.

Distribució algues invasores (am007cmm_alguesinvasores)

Distribució d'algues invasores a la costa de Menorca.

Localitats de Cymodocea nodosa (2006) (am007cmm_cymodocea2006)

Localitats de Cymodocea nodosa (2006)

Grau d'exposició de la costa (am007cmm_exposiciocosta)

Grau d'exposició de la costa

Cystoseira de Menorca (2020) (am007cmm_cystoseira2020)

Estat de la Cystoseira de Menorca (2020-2005). Mapa de l'abundància de les espècies de Cystoseira sensu lato determinades visualment mitjançant l'escala semiquantitativa de Braun-Blanquet (1979) en 103 cales arrecerades de Menorca, realitzat per l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) el 2020.

Cystoseira de Menorca (2005) (am007cmm_cystoseira2005)

Estat de la Cystoseira de Menorca (2005)

Cystoseira de Menorca (2002) (am007cmm_cystoseira2002)

Estat de la Cystoseira de Menorca (2002)

Zones marines sensibles (am007cmm_zonessensibles)

Zones marines sensibles

Zones de fondeig regulat (am007cmm_regulaciofondeig)

Zones de fondeig regulat

Zones de fondeig prohibit de Menorca (am007cmm_fondeigprohibit)

Delimitació de les zones de fondeig prohibit atenent a la diversa legislació relativa: decrets 26,28 i 29 de 30 de març de 2007 de Plans de Gestió de LICs marins, decret 25 de 2018 de conservació de posidònia i Reial Decret 139/2011 de 4 de febrer i Llei 42/2007 de patrimoni natural de la Biodiversitat.

Bionomia Es Tamarells - Illa d'en Colom (amp01cmm_comunitats)

Cartografia bionòmica de detall del fons marí de l'àrea de fondeig regulat del Govern Balear, entre els Tamarells i l'Illa d'en Colom, en el Parc Natural de s'Albufera des Grau, a partir de la restitució fotogramètrica digital del vol de l'any 2016 i estudi de camp de 2018

Comunitats marines de l'Illa d'en Colom i Tamarells (am007cmm_comunitatstamarells)

Comunitats marines de l'Illa d'en Colom i Tamarells

Comunitats marines de l'Illa de l'aire (am007cmm_comunitatsillaaire)

Comunitats marines de l'Illa de l'aire

Comunitats marines del Parc Natural (am007cmm_comunitatsparc)

Comunitats marines del Parc Natural

Comunitats de l'àrea marina del Sud de Menorca (am007cmm_comunitatssud)

Comunitats de l'àrea marina del Sud de Menorca

Comunitats de l'àrea marina del Nord de Menorca (am007cmm_comunitatsnord)

Comunitats de l'àrea marina del Nord de Menorca

Distribució de la posidònia de Menorca (am007cmm_posidonia)

Mapa de distribució de la comunitat de Posidònia oceànica realitzat per l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) a partir de diverses cartografies de base: 1- Projecte ECOCARTOGRÀFICO del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 2- Cartografia marina de la Xarxa Natura 2000 del Govern dels Illes Balears realitzada per BALLESTEROS & CEBRIAN i altres investigadors del CEAB-CSIC.

Hàbitats dels fons marins de Menorca (am007cmm_habitats)

Hàbitats dels fons marins de Menorca

Pressió pesquera recreativa acumulada (2000-2001) (am007cmm_presiopesquera)

Pressió pesquera recreativa acumulada (2000-2001)

Cobertes de sòl (AM007COB_cobertes)

Conjunt de capes que contenen els mapes de cobertes de sòl a escala 1:5000 segons una classificació adaptada del programa CORINE LAN COVER, i que han estat elaborats a partir de les ortofotos de Menorca dels anys 1995, 2002, 2007 i 2015. També inclou dos mapes amb els canvis en els usos del sòl i les cobertes CORINE, elaborat per comparació dels mapes de cobertes i usos del 2007/2002 i del 2015/2007.

Canvis cobertes del sòl entre els anys 2007 i 2015 (am007cob_canvis07_15)

Canvis en les cobertes del sòl entre els anys 2007 i 2015. Mapa elaborat a partir de la comparació dels mapes de cobertes CORINE 2007 i 2015

Mapa de canvis en les cobertes de sòl CORINE de Menorca entre 2002 i 2007 (am007cob_canvis02_07)

Mapa dels canvis en els usos del sòl i les cobertes CORINE. El mapa s'ha elaborat per comparació dels mapes de cobertes i usos del 2007 i 2002. S'han considerat únicament canvis en superfícies majors de 500 metres quadrats.

Mapa cobertes del sòl 1995 (am007cob_cobe95)

Cobertes del sòl de Menorca de l'any 1995, realitzat a partir de la reclassificació del mapa d'usos de l'any 1995 segons la llegenda CORINE.

Cobertes del sòl CORINE de Menorca 2002 (am007cob_cobe02)

Mapa de les cobertes del sòl a escala 1:5.000 segons una classificació adaptada del programa CORINE LAND COVER. Elaborat a partir de les ortofotos de Menorca de l'any 2002 i un exhaustiu treball de camp. La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es basa en les tipologies del nivell 3 de la llegenda CORINE LC.

Cobertes del sòl CORINE de Menorca 2007 (am007cob_cobe07)

Mapa de cobertes del sòl a escala 1:5.000 segons una classificació adaptada del programa CORINE LAND COVER. Elaborat a partir de les ortofotos de Menorca de l'any 2007 i un exhaustiu treball de camp. Aquest treball correspon a l'actualització 2007 de la feina iniciada al 2002.

Cobertes del sòl CORINE de Menorca 2015 (am007cob_cobe15)

Versió del mapa de les cobertes del sòl segons la classificació que estableix el programa CORINE LAND COVER (2015) que inclou els límits municipals. A aquesta versió s'ha obtingut del creuament del mapa de cobertes amb el de divisions municipals.

Usos del sòl (AM007COB_usos)

Conjunt de capes que contenen els mapes de usos de sòl elaborats a partir de fotointerpretació de les fotos aèries de 1995, 1973, 1956, 2002, 2007 i 2015.

Mapa usos del sòl 2015 (am007uso_usos15)

Mapa d'usos sòl ha estat elaborat de forma paral·lela al mapa de les cobertes de sòl . La classificació utilitzada en el mapa contempla un total de 30 classes diferents.

Mapa usos del sòl 2007 (am007uso_usos07)

Mapa d'usos sòl ha estat elaborat de forma paral·lela al mapa de les cobertes de sòl . La classificació utilitzada en el mapa contempla un total de 30 classes diferents.

Mapa usos del sòl 2002 (am007uso_usos02)

Mapa d'usos sòl ha estat elaborat de forma paral·lela al mapa de les cobertes de sòll (a escala 1:5.000 segons una classificació adaptada del programa CORINE LAND COVER. Elaborat a partir de les ortofotos de Menorca de l'any 2002 i un exhaustiu treball de camp. La classificació proposada pel mapa de cobertes de sòl es basa en les tipologies del nivell 3 de la llegenda CORINE LC.

Mapa usos del sòl 1995 (am007uso_usos95)

Usos del sòl de Menorca a l'any 95. Cobertura elaborada a partir de fotointerpretació de les fotos aèries de 1995. La cobertura és va crear per permetre l'anàlisi de canvis en els usos del sòl entre 1956 i 1995.

Mapa usos del sòl 1995. 2 (am007uso_usos95_2)

Usos del sòl de Menorca a l'any 1995. Cobertura elaborada a partir de fotointerpretació de les fotos aèries de 1995. La cobertura és va crear per permetre l'anàlisi de canvis en els usos del sòl entre 1973 i 1995.

Mapa usos del sòl 1973 (am007uso_usos73)

Classificació dels usos del sòl de Menorca de 1973. Cobertura elaborada a partir de fotointerpretació de les fotos aèries de 1973. La cobertura és va crear per permetre l'anàlisi de canvis en els usos del sòl entre 1973 i 1995.

Mapa usos del sòl 1956 (am007uso_usos56)

Usos del sòl de Menorca a l'any 1956. Cobertura elaborada a partir de fotointerpretació de les fotos aèries de 1956. La cobertura és va crear per permetre l'anàlisi de canvis en els usos del sòl entre 1956 i 1995.

Mapa geològic (AM007GEO_geologia)

Conjunt de capes relacionades amb la geologia de Menorca. Es representen les falles, els contactes i les unitats geològiques de l'illa a partir del mapa geològic en paper del "Instituto Tecnológico GeoMinero de España".

Mapa geològic. Falles (am007geo_falles)

Mapa geològic de Menorca. Escala 1:25000 Aquesta capa es va digitalitzar a l'OBSAM a partir del mapa geològic en paper de l'Instituto Tecnológico GeoMinero de España.

Mapa geològic. Contactes (am007geo_contactes)

Tipus de contactes entre unitats geològiques. Escala 1:25000. Aquesta capa es va digitalitzar a l'OBSAM a partir del mapa geològic en paper de l'Instituto Tecnológico GeoMinero de España.

Mapa geològic. Unitats geològiques (am007geo_geolog)

Mapa geològic de Menorca. Escala 1:25000 Aquesta capa es va digitalitzar a l'OBSAM a partir del mapa geològic en paper de l'Instituto Tecnológico GeoMinero de España.

Geologia i edafologia (AM007GEO_geologia_edafologia)

Conjunt de capes relacionades amb la geologia i edafologia de l'illa. Corresponen a aquest conjunt aquelles capes amb informació sobre les unitats paisatgístiques i geològiques de Menorca, els materials i períodes geològics, la edafologia i els sistemes dunars.

Unitats paisatgístiques/geològiques de Menorca (am007geo_unitatspai)

Aquest mapa agrupa els períodes geològics en cinc grups a partir d'un suggeriment fet l'any 1879 per Hermite. L'autor és el Dr. Antoni Obrador. El mapa es va elaborar amb el suport del Servei de Cartografia del Consell Insular de Menorca per il·lustrar el Capitol "Geologia i basses temporals" publicat dins del llibre Basses temporals mediterrànies.

Materials geològics (am007geo_materials)

Mapa dels materials geològics de Menorca. Escala 1:25000. Aquesta capa es va digitalitzar a l'OBSAM a partir del mapa geològic en paper de l'Instituto Tecnológico GeoMinero de España.

Mapa dels períodes geològics de Menorca. (am007geo_periodes)

Mapa dels períodes geològics de Menorca. Escala 1:25000. Aquesta capa es va digitalitzar a l'OBSAM a partir del mapa geològic en paper del "Instituto Tecnológico GeoMinero de España".

Dunes segons geologia (am007geo_dunes)

Sistemes dunars extrets del mapa geològic 1:25000. Aquesta capa és una extracció directa de les categories de 2a (dunes actuals eòliques sense fixar) i 2b (Dunes, arenes semiconsolidades) del mapa geològic.

Edafologia (am007eda_eda)

Mapa de sòls de Menorca tipificats segons la classificació FAO-UNESCO (1988).

Hàbitats (AM007HAB_habitats)

Conjunt de capes que representen els hàbitats forestals de Menorca. Uns hàbitats es defineix segons la classificació que l'Agencia Europea de Medi Ambient recull al document "Manual dels CORINE Biotopes" i altres es defineixen segons la classificació que apareix al “Manual d’Interpretació dels Hàbitats de la Unió Europea (versió EUR27)”.

Hàbitats forestals, CORINE Biotopes. Hàbitat principal (am007hab_habitats7)

Mapa d'hàbitats forestals de Menorca. L'hàbitat es defineix segons la classificació que l'Agència Europea de Medi Ambient recull al document "Manual dels CORINE Biotopes". Hàbitat forestal principal, que té l'aspecte més aparent i ocupa la major superfície (fins a un 100%) d'un indret.

Hàbitats forestals, CORINE Biotopes. Hàbitat secundàri (am007hab_habitats6)

Mapa d'hàbitats forestals de Menorca. L'hàbitat es defineix segons la classificació que l'Agència Europea de Medi Ambient recull al document "Manual dels CORINE Biotopes". Hàbitat forestal secundari, que té un aspecte força aparent i ocupa una superfície compresa entre el 50% i el 33% d'un indret.

Hàbitats forestals, CORINE Biotopes. Hàbitat acompanyant (am007hab_habitats5)

Mapa d'hàbitats forestals de Menorca. L'hàbitat es defineix segons la classificació que l'Agència Europea de Medi Ambient recull al document "Manual dels CORINE Biotopes". Hàbitat forestal acompanyant, que té un aspecte poc aparent i ocupa una superfície menor (fins a un 33%) d'un indret.

Hàbitat Forestal d'Interès Comunitari. Hàbitat principal (am007hab_habitats4)

Mapa forestal de Menorca segons hàbitats forestals presents a l’Annex I de la Directiva Europea 92/43/EEC i es defineix segons la classificació que apareix al “Manual d’Interpretació dels Hàbitats de la Unió Europea (versió EUR27)”. Hàbitat forestal principal, que té l'aspecte més aparent i ocupa la major superfície (fins a un 100%) d'un indret.

Hàbitat Forestal d'Interès Comunitari. Hàbitat secundari (am007hab_habitats3)

Mapa forestal de Menorca segons hàbitats forestals presents a l’Annex I de la Directiva Europea 92/43/EEC i es defineix segons la classificació que apareix al “Manual d’Interpretació dels Hàbitats de la Unió Europea (versió EUR27)”. Hàbitat forestal secundari, que té un aspecte força aparent i ocupa una superfície compresa entre el 50% i el 33% d'un indret.

Hàbitat Forestal d'Interès Comunitari. Hàbitat acompanyant (am007hab_habitats2)

Mapa forestal de Menorca segons hàbitats forestals presents a l’Annex I de la Directiva Europea 92/43/EEC i es defineix segons la classificació que apareix al “Manual d’Interpretació dels Hàbitats de la Unió Europea (versió EUR27)”. Hàbitat forestal acompanyant, que té un aspecte poc aparent i ocupa una superfície menor (fins a un 33%) d'un indret.

Hàbitats forestals, generalització segons Projectes (am007hab_habitats1)

Mapa d'hàbitats forestals de Menorca segons la reclassificació de les masses forestals que ha realitzat el projecte LIFE+BOSCOS a partir de la generalització dels mapes d'hàbitats forestals CORINE Biotopes.

Hidrologia i aqüífers (AM007HID_hidrologia)

Conjunt de capes relacionades amb la hidrologia i els aqüífers de tota Menorca. Són capes que contenen informació sobre el contingut de nitrats i clorurs a l'aqüífer, conductivitat elèctrica, direcció de fluxes, delimitació de les unitats hidrogeològiques, localització dels pous del projecte Aquanet, localització del piezòmetres, tipificació i estructures dels torrents, qualitat del bosc de rivera, comunitats vegetals, torrents de Menorca segons Pardo, zones humides, conques hidrològiques, zones amb risc d'inundació...

Contingut de Nitrats a l'aqüifer any 2003 (AM007AQU_N2003)

Mapa de contingut de nitrats dels aqüífers de Menorca elaborat l'any 2003 amb interpolació krigging de valors de mostres de 381 pous de Menorca en el marc del projecte Intereg AQUANET. Unitats mg/l

Contingut de Clorurs a l'aqüífer any 2003 (AM007AQU_cl2003)

Mapa de contingut de clorurs dels aqüífers de Menorca elaborat l'any 2003 amb interpolació krigging de valors de mostres de 381 pous de Menorca en el marc del projecte Intereg AQUANET. Unitats en mg/l

Conductivitat elèctrica de l'aqüífer any 2003 (AM007AQU_ce2003)

Mapa de conductivitat elèctrica dels aqüífers de Menorca elaborat l'any 2003 amb interpolació krigging de valors de mostres de 381 pous de Menorca en el marc del projecte Intereg AQUANET. Valors en microSiemens/cm

Hidrologia. Direcció de fluxes (am007geo_dirflu)

Direcció dels fluxes d'aigua subterrània.

Hidrologia. Unitats hidrogeològiques (am007geo_aquife)

Delimitació de les unitats hidrogeològiques (aqüífers) de Menorca.

Hidrologia. Pous projecte Aquanet (am007hid_aqpous)

Localització dels pous d'extracció d'aigua que són o han estat monitoritzas per les diferents administracions, incloent els que vàren ser controlats en el projecte INTERREG Aquanet l'any 2003.

Hidrologia. Localització dels piezòmetres (am007hid_piezom)

Localització dels piezòmetres de Menorca de mesura del nivell d'aigua de l'aquífer. Inclou l'identificador del pou que té més proper.

Hidrologia. Torrents (am007hid_torrents)

Tipificació dels torrents de Menorca.

Estructures en torrents (am007hid_torrentsestructures)

Mapa de les estructures en torrents.

Qualitat Bosc de Rivera de torrents (am007hid_torrentsllits)

Mapa de la qualitat del bosc de rivera de torrents.

Comunitats vegetals de torrents (am007hid_torrentscomunitats)

Mapa de les comunitats vegetals de torrents

Hidrologia. Modelització de torrents (am007hid_torrentspardo)

Modelització dels torrents de Menorca segons Pardo.

Hidrologia. Modelització de torrents suavitzat (am007hid_torrentspardosuav)

Torrents de Menorca segons una versió suavitzada de la modelització de Pardo.

Hidrologia. Zones humides v1 (am007hid_zhumides1)

Zones humides de Menorca

Hidrologia. Zones humides v2 (am007hid_zhumides2)

Zones humides de Menorca.

Hidrologia. Conques hidrològiques (am007hid_conques)

Conques hidrològiques de Menorca.

Hidrologia. Conques hidrològiques. Pardo (am007hid_conquespardo)

Conques hidrològiques de Menorca segons els treballs de Pardo.

Hidrologia. Zones inundació (am007hid_inundacio)

Zones amb risc d'inundació.

Projectes LIFE (AM007LIF_projecteslife)

Capa del Projecte LIFE Basses

Life Basses. Proposta nous LIC (am007lif_basseslicproposats)

Proposta d'incorporació de noves zones LIC a la Xarxa Natura 2000 realitzada pel projecte LIFE Basses, per tal d'incloure-hi les conques de les basses temporals més rellevants.

Paisatge (AM007PAI_paisatge)

Conjunt de capes relacionades amb el grau d'ocupació humana de Menorca i el grau de diversitat del paisatge.

Paisatge. Ocupació (am007pai_ocupac)

Categorització del grau d'ocupació humana de Menorca, establert en quadrícules d'un kilòmetre per un kilòmetre.

Paisatge. Diversitat (am007pai_divers)

Categorització del grau de diversitat del paissatge de Menorca establert en quadrícules d'un quilòmetre per un quilòmetre.

Reserva Starlight de Menorca (AM007PCN_reservastarlight)

Conjunt de capes relacionades amb la protecció del cel nocturn de Menorca. Delimitació de les zones de reserva Starlight de Menorca definides per a la certificació atorgada a Menorca el mes de gener de 2019 per la Fundació Starlight.

Reserva Starlight de Menorca (amortiment) (am007pcn_starlightamortiment)

Delimitació de les zones de reserva Starlight de Menorca definides per a la certificació atorgada a Menorca el mes de gener de 2019 per la Fundació Starlight. Comprenen les zones d'amortiment.

Reserva Starlight de Menorca (nucli) (am007pcn_starlightnucli)

Delimitació de les zones de reserva Starlight de Menorca definides per a la certificació atorgada a Menorca el mes de gener de 2019 per la Fundació Starlight. Comprenen les zones de l'illa de màxima obscuritat on l'observació de les estrelles és molt bona d'acord amb paràmetres de nitidesa de l'atmòsfera, transparència, cobertura de núvols o percentatge de dies que el cel està clar.

Fotòmetres Starlight (am007pcn_fotometres)

Xarxa de Fotòmetres per a la mesura de l'obscuritat del cel nocturn o brillantor del fons del cel de Menorca.

Cartografia de platges (AM007PLA_platges)

Conjunt de capes relacionades amb les platges de Menorca. Són capes amb informació sobre la delimitació del sistemes dunars, superfícies d'erosió, superfícies de repòs, superfícies de platja en diferents anys, valoració de l'estat de les platges, identificació dels impactes ambientals als sistemes dunars, classificació dels camins dels sistemes dunars i platges, classificació de les platges de menorca segons tipologia i disponibilitat de serveis.

Localització platges (am007pla_platge)

Classificació de les platges de menorca segons tipologia i disponibilitat de serveis.

Cartografia dels Sistemes Dunars. Impacte puntual (am007pla_impactesp)

Identificació dels impactes ambientals als sistemes dunars de Menorca. Impactes puntuals.

Cartografia de sistemes dunars 2002 de Menorca. Camins (am007pla_camins)

Classificació dels camins dels sistemes dunars i platges.

Cartografia de sistemes dunars. Impactes linials (am007pla_impactesl)

Identificació dels impactes ambientals als sistemes dunars de Menorca. Impactes linials.

Cartografia dels Sistemes dunars. Habitats EUNIS (am007pla_habitatseunis)

Hàbitats naturals segons la classificació EUNIS (European Nature Information System) dels sistemes dunars de Menorca.

Cartografia dels sistemes dunars. Impactes zonals (am007pla_impactesa)

Identificació dels impactes ambientals als sistemes dunars de Menorca. Impactes zonals.

Cartografia dels sistemes dunars. Valoració grau impacte 1988 (am007pla_valoracio1988)

Valoració de l'estat de les platges a l'any 1988.

Cartografia dels sistemes dunars. Valoració grau impacte 2002 (am007pla_valoracio2002)

Valoració de l'estat de les platges a l'any 2002.

Cartografia dels sistemes dunars. Superfície platja 2015 (am007pla_superficie2015)

Superfície de platja a l'any 2015.

Cartografia dels sistemes dunars. Superfície platja 2007 (am007pla_superficie2007)

Superfície de platja a l'any 2007.

Cartografia dels sistemes dunars. Superfície platja 2002 (am007pla_superficie2002)

Superfície de platja a l'any 2002.

Cartografia dels sistemes dunars. Superfície de repòs (am007pla_repos)

Superficies de repòs de totes les platges de Menorca. Superficie de repòs es on físicament pots posar una toballola. És la superficie de platja menys zona de batuda, zones de pas i inici vegetació.

Cartografia dels sistemes dunars. Erosió (am007pla_erosio)

Superfície d'erosió a les platges.

Cartografia dels sistemes dunars. Límits dunars (am007pla_dunlim)

Delimitació dels sistemes dunars de Menorca.

Cartografia dels sistemes dunars. Limits dunars. Geologia (am007pla_dungeo)

Delimitació dels sistemes dunars obtinguda per extracció del mapa geologic 1:25000.

Zones neteja platges (am007pla_neteja)

Zones de neteja de platges. Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els 8 ajuntaments de l'illa per a la prestació del servei integral de neteja de platges, accessos i l'entorn 2020-2024

Mapes microclimàtics (AM007RAS_MICROCLIMATIC)

Resum de mapes microclimàtics de Menorca

Temperatura mínima anual (am007cli_tminanu0005)

Mapa climàtic de la temperatura mínima anual. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mínima estiu (am007cli_tminest0005)

Mapa climàtic de la temperatura mínima durant el període d'estiu. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mínima tardor (am007cli_tmintar0005)

Mapa climàtic de la temperatura mínima durant el període de tardor. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mínima hivern (am007cli_tminhiv0005)

Mapa climàtic de la temperatura mínima durant el període d'hivern. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mínima primavera (am007cli_tminpri0005)

Mapa climàtic de la temperatura mínima durant el període de primavera. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mitjana anual (am007cli_tmiganu0005)

Mapa climàtic de la temperatura mitjana anual. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mitjana estiu (am007cli_tmigest0005)

Mapa climàtic de la temperatura mitjana durant el període d'estiu. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mitjana hivern (am007cli_tmighiv0005)

Mapa climàtic de la temperatura mitjana durant el període d'hivern. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mitjana primavera (am007cli_tmitpri0005)

Mapa climàtic de la temperatura mitjana durant el periòde de primavera. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de vint i cinc estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura mitjana tardor (am007cli_tmittar0005)

Mapa climàtic de la temperatura mitjana durant el període de tardor. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura màxima anual (am007cli_tmaxanu0005)

Mapa climàtic de la temperatura màxima anual. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura màxima estiu (am007cli_tmaxest0005)

Mapa climàtic de la temperatura màxima durant el període d'estiu. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura màxima hivern (am007cli_tmaxhiv0005)

Mapa climàtic de la temperatura màxima durant el període d'hivern. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura màxima primavera (am007cli_tmaxpri0005)

Mapa climàtic de la temperatura màxima durant el període de primavera. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Temperatura màxima tardor (am007cli_tmaxtar0005)

Mapa climàtic de la temperatura màxima durant el període de tardor. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de temperatura de nou estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS.

Precipitació mitjana anual (am007cli_precanu0005)

Mapa climàtic de la precipitació acumulada anual. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de pluviometria de vint i cinc estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Precipitació mitjana estiu (am007cli_precest0005)

Mapa microclimático de la precipitación acumulada durante el período de verano.

Precipitació mitjana hivern (am007cli_prechiv0005)

Mapa microclimático de la precipitación acumulada durante el período de invierno.

Precipitació mitjana primavera (am007cli_precpri0005)

Mapa climàtic de la precipitació acumulada durant el periòde de primavera. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de pluviometria de vint i cinc estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

Precipitació mitjana tardor (am007cli_prectar0005)

Mapa climàtic de la precipitació acumulada durant el periòde de tardor. El mapa s'ha elaborat a partir de la interpolació de les dades de pluviometria de vint i cinc estacions meteorològiques de Menorca entre els anys 1950-2008. La capa s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE+ BOSCOS

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.