CGI

Tampereen kaupungin viranomaiskäytön WFS-palvelurajapinta

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER, TAMPERE, INSPIRE
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
fin
Data provider

CGI (unverified)

Contact information:

NTP Support

CGI

Helsinki, Finland

Service metadata

Ads by Google

Tampereen kaupungin viranomaiskäytön WFS-palvelurajapinta. Tukee WFS-versioita 1.0.0, 1.1.0 ja 2.0.0.

Available map layers (426)

Koulut harrastava iltapäivätoiminta (opendata:KOULUT_HARRASTAVA_ILTAPAIVATOIMINTA)

Aanestysalueet (tampere_ora:KH_AANESTYS)

VIREILLÄ OLEVIEN YLEISKAAVOJEN VARANTO (tampere_ora:YK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on vireillä ja joille arvioidaan yleiskaavassa syntyvän kaavavarantoa. Kohde poistuu karttatasolta jos sen yleiskaavoitus keskeytetään tai perutaan, tai kun yleiskaava hyväksytään. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein.

Rakennusluvat LOP (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_LOP_VIEW)

Rakennusluvat, lopullinen loppukatselmus tehty

Raitiotiekatujen Harava-kysely 5/2015 (piste) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_raitiotiekadut_31052015_point_tm35)

Katuverkon maatutkaukset (liikennealueet:kartta_katuverkon_maatutkaukset_view)

WFS_KATU (tampere_iris:WFS_KATU)

Kevyen liikenteen väylän alueen osa - arvioitu leveys (tampere_iris:WFS_KLV_ALUEEN_OSA_ARVIOITU_LEVEYS)

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 1/2015 (viiva) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute1_31082015_line_tm35)

KH_TILASTODATA_GSVIEW (tampere_ora:KH_TILASTODATA_GSVIEW)

Tampere tilastodata

Hila geoidi etrs-gk24 (tampere_ora:HILA_GEOIDI_GK24)

Liikennevalojen ilmaisimet (tampere_iris:WFS_LIIKENNEVALO_ILMAISIN)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

ELY: Valuma-alueiden purkupisteet (ely:PIR_PURKUPISTEET)

YT_TILANNE_SPAT (ymparisto_ja_terveys:YT_TILANNE_SPAT)

Raitiotielinja (yleissuunnitelma 2014) (tampere_ora:LINJA_YS2014)

Rullalautailualueet (tampere_iris:WFS_RULLALAUTAILUALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

ELY: Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelma-alueet (ely:ELY_LS_OHJELMA_ALUEET)

Infra suunniteltu katu (uusi) (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_katu_uudet_linestring)

Luontopolkureitit (tampere_ora:YV_LUONTOPOLKU)

Tampereen luotopolkureitit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Rakennukset alueina (rakennukset:RAKENN_ST_FA_MVIEW)

Arseeniriskialueet (tampere_ora:YV_ARSEENIRISKIALUE)

Kaavayksikot alueina (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_ALUE_MVIEW)

Aineisto sisältää rekisteröidyt sekä tonttijaon mukaiset kaavayksiköt (geometria + ominaisuudet)

Neuvolat (opendata:NEUVOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet (tampere_ora:YK_KT_ALUE_VIEW)

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet

Selvitykset - Tampereen kantakaupungin valuma-alueselvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTA_VALUMA_ALUE)

YT_VALV_RAVINTOLAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_RAVINTOLAT_MV)

Leikkipaikat (tampere_iris:WFS_LEIKKIPAIKKA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Selvitykset - Muut - Arviointi (=vaikutusten arviointi) (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_ARVIOINTI)

Hila geoidi lat-lon (tampere_ora:HILA_GEOIDI_LL)

Ilma_NO2_vuosi_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_NO2_VUOSI_KA_2011)

Yleiskaavojen rakennusmerkinnät (tampere_ora:YK_KOHDE_RAKENNUKSET)

Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat.

Vanhat kaatopaikat (tampere_ora:YV_SAAST_MAA_ALUE)

Selvitykset - Muut - Kyselytutkimus (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_KYSELYTUTKIMUS)

Infra suunniteltu ulkovalaistus (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_ulkovalaistus_point)

Kevyen liikenteen väylä, raportointi (tampere_ora:IRIS_KLV)

Koulut (opendata:KOULUT)

Hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat (tampere_ora:AK_RANTA_AK_VIEW)

Ranta-asemakaava (ennen rantakaava) on suunnitelma haja-asutusalueille sijoittuvien ranta-alueiden maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Useimmiten ranta-asemakaava laaditaan loma-asutuksen mahdollistamiseksi rantojen tuntumassa ja siinä määritelläänkin muun muassa rantatonteille kohdistuvan rakennusoikeuden määrä.

Nimistö (tampere_ora:NIMISTO_MVIEW)

Kevyenliikenteen väylän osa, raportointi (tampere_ora:IRIS_KLV_OSA)

Maastomittaussuunnitelmakartta (maankaytto:MAASTOMITTAUSSUUNNITELMA)

Jätehuollon kuljetusrekisteri (tampere_ora:JATEHUOLTO_KULJETUSREK)

Savupiiput ja maamerkit (tampere_ora:SAVUPIIPUT_JA_MAAMERKIT)

Koulut valmistava opetus (opendata:KOULUT_VALMISTAVA_OPETUS)

Päiväkodit suppea (tampere_ora:PAIVAKODIT_VIEW)

Yleiskaavojen suojelukohteet (opendata:YK_KOHDE_SUOJELU)

Yleis- ja osayleiskaavoihin merkityt suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut tai merkittävät rakennukset, rakennelmat, muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit, pihapiirit, kasvillisuuskohteet ym. Suojeluluokka on kolmijakoinen: 1=suojeltu, 2=suojeltavaksi tarkoitettu, 3=merkittävä.

Tonttijaon mukaiset tontit, varannon kohteet (tampere_ora:TONTTIJAKOTONTIT)

Raitiotiepysäkit (kehitysvaihe 2015) (tampere_ora:PYSAKIT_KEHITYSVAIHE)

Selvitykset - Elollinen luonto - Hyönteiset (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_HYONTEISET)

Osoitteet - kirjaimet (osoitteet:OSOITTEET_KIRJAIMET)

YT_TARKASTUKSET_TUPAK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TARKASTUKSET_TUPAK_MV)

Selvitykset - Elollinen luonto - Luontoarvot (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_LUONTOARVOT)

SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO)

Kaivoveden laatu (tampere_ora:YV_KAIVOVESI_VIEW)

VAK - huomiointivyöhykkeet (ymparisto_ja_terveys:vak_huomiointivyohykkeet_view)

Viinikan järjestelyratapiha on liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) nimeämä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha. Riskianalyysin perusteella on määritetty eri suuruisten VAK -onnettomuuksien aiheuttama kokonaisriskitaso järjestelyratapihan ympäristössä. Oranssilla värillä olevalla alueella todennäköisyys altistua hengenvaarallisille olosuhteille on kohonnut. Keltaisella esitetyllä alueella on kohonnut todennäköisyys altistua pysyvälle haitalle.

Roskikset (tampere_iris:WFS_ROSKIS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - kohdekortti aluejako (kanta_yk2040:liito_oravaselvitys_kohdekortti_aluejako)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Pohjavesi (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_POHJAVESI)

Rauenneet uudisrakennukset ja rakennelmat pisteinä (tampere_ora:RAKENNUKSET_R_MVIEW)

Sisältää rauenneet uudisrakennukset ja rakennelmat pisteinä

KYMS: Viherverkon merkittävät osat (tampere_ora:SELA_VIHERV_MERKITT)

VUORES_SEURANTA (tampere_ora:VUORES_SEURANTA)

Kiinteistöt, määräalat, kaavayksiköt ja vuokratontit pisteinä (kiinteistot:KI_KIINTEISTO_MVIEW)

Katualueen osa - viheralue (tampere_iris:WFS_KATUALUEEN_OSA_KATUVIHERALUE)

YT_VALV_SUURTALOUS_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_SUURTALOUS_MV)

Selvitykset - Ympäristö - Melu (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_MELU)

Selvitykset - Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003 (tampere_ora:SELVITYKSET_ARVOKKAAT_LUONTOKOHTEET_2003)

Kuntoilupaikat (tampere_iris:WFS_KUNTOILUPAIKKA_VIEW)

Selvitykset - Liikenne - Telematiikka (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_TELEMATIIKKA)

Selvitykset - Ympäristö - Saastuneet maa-alueet (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_SAASTUNEET_MAA_ALUEET)

YT_YKSITYISET_TARK_MV (ymparisto_ja_terveys:YKSITYISET_TARK_MV)

YT_TS_TOIMINT_04042017_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TS_TOIMINT_04042017_MV)

Infra suunniteltu kevytliikenne (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_kevytliikenne_linestring)

Pienvedet (viiva) (tampere_ora:YV_PIENVEDET_VIEW_LINE)

Luontopolkurastit (tampere_ora:YV_LUONTORASTI)

Tampereen luontopolkurastit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katuosa (tampere_iris:WFS_KATUOSA)

Tampereen katuosa. Sisältää paikkatietona Tampereen kadut ja niiden perustietoja kuten kadunnimi, suunta, tieluokka ja nopeusrajoitus.

Koulut, luokat 1-9 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-9)

Hammashoitolat (opendata:HAMMASHOITOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Koulut, luokat 1-4 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-4)

Raitiotiepysakkien tilavaraukset (kehitysvaihe 2016_06) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_tilavaraukset_2016_06_line)

Koulut, luokat 1-6 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-6)

YT_TARKASTUKSET_ELVA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TARKASTUKSET_ELVA_MV)

Koulut, luokat 1-2 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-2)

Kiinteistöt alueina (viranomaiskäyttö) (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE_VIRANOMAINEN)

Kiinteistöt alueina (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Kaupunkikuva (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_KAUPUNKIKUVA)

Asemakaavoitusohjelman kohteet (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_KAAVOHJKOHTEET)

Asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu (tampere_ora:AK_SR)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavoihin merkityistä rakennus- ja rakennekohtaisista suojelumerkinnöistä. Suojelu on ilmaistu sr- kaavamääryksellä.

Vireillä olevat rakennetut kaavayksiköt (kiinteistot:KYKS_VIR_JA_RAKENN_VIEW)

Arseeniriskialueet (opendata:YV_ARSEENIRISKIALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Maisema (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_MAISEMA)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Ojat (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_OJAT)

Huoneistot (rakennukset:HUONEISTOT_MVIEW)

Tapsa dokumentit (tampere_ora:DOKUMENTIT_MVIEW)

Tämä taso on tarkoitettu TAPSA-lupakuvamyyntipalvelun käyttöön!

porakaivo (tampere_porakaivo:porakaivo)

Selvitykset - Liikennejärjestelmän nykytilannekuvaus (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNEJARJ_NYK_TIL_KUVAUS)

Laituripaikat (tampere_iris:WFS_LAITURIPAIKKA)

Tampereen kaupungin laituripaikat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Selvitykset - Liikennetavoitteet yleiskaavassa (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNETAVOITTEET_YK)

Liikennevalolaitteet (tampere_iris:WFS_LIIKENNEVALO_LAITE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Selvitykset - Ympäristö - Ilmanlaatu (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_ILMANLAATU)

Kiinteistöt pisteinä (viranomaiskäyttö) (tampere_ora:KIINTEISTOT_PISTEINA_VIRANOMAINEN)

Rakennuksien, kiinteistöjen ja kaavayksiköiden osoitteet (tampere_ora:OSOITTEET_TABLE)

AK_KAAVATYOT_OHJ_ALUEET_VIEW (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_OHJ_ALUEET_VIEW)

Kaupunkimalli-indeksi (tampere_ora:KAUPUNKIMALLI_INDEKSI)

SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO)

YT_VALV_KAUNEUSHOITOLAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KAUNEUSHOITOLAT_MV)

Rakennukset poistuneet pisteinä (tampere_ora:RAKENNUKSET_P_MVIEW)

Selvitykset - Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuri (tampere_ora:SELVITYKSET_AITOLAHTI_TEISKO_RAK_KULTTUURI)

Selvitykset - Muut (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT)

KIINTEISTOT_ALUE_TEST (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE_TEST)

Rakennukset suunnitellut (tampere_ora:RAKENNUKSET_S_MVIEW)

Tampereen suunnitellut rakennukset

Kaavayksiköt pisteinä (viranomainen) (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_MVIEW_VIRANOMAINEN)

Kevyen liikenteen väylä (tampere_iris:WFS_KLV)

Talviliukupaikat (tampere_iris:WFS_TALVILIUKUPAIKKA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Koulut, 10-luokka (opendata:KOULUT_LUOKKA_10)

Pienvedet (pisteet) (tampere_ora:YV_PIENVEDET_VIEW_POINT)

Raitiotielinja keskusta - Hervanta/ TAYS puoltenvaihdoilla (joukkoliikenne:raitiotielinja_keskusta_hervanta_tays_puoltenvaihdoilla)

Raitiotien ensimmäisen vaiheen (keskusta-Hervanta/TAYS) molempien suuntien keskilinjat. Aineistosta löytyvät ratalinjat ja puolenvaihtopaikat viiva-aineistona.

Päiväkodit (tampere_ora:PAIVAKODIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Väestösuunnite 2015 - 2030 (tampere_ora:KH_VAESTOSUUNNITE_2015_2030)

Selvitykset - Elollinen luonto - Kasvillisuus (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_KASVILLISUUS)

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 2/2015 (viiva) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute2_30112015_line_tm35)

Pylväät (tampere_iris:WFS_PYLVAS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Raitiotiepysäkkien (vaikutusten arviointi 2016) saavutettavuusvyöhykkeet (liikenneverkot:raitiotie_vaikutusten_arviointi_2016_saavutettavuusvyohykkeet)

Saavutettavuusvyöhykkeet on laskettu pääosin olemassa olevaa kävelytieverkkoa pitkin 2D-tasossa. Merkittävimmät kaavasuunnitelmien tuottamat muutokset verkostoon on pyritty huomioimaan laskennassa (esim. Niemenranta, Santalahti, Matrixin-silta, Hervantajärvi). Analyysi on tehty ArcGIS-ohjelmalla. Polygonin muodostuksen asetukset: Polygon type: Generalized, Trim Polygons: 100 meters, Merge polygons by break value, Create Rings. Analyysin pvm. 9.6.2016.

Suuralueet (tampere_ora:KH_SUURALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Koulut aamu- ja iltapäivätoiminta (opendata:KOULUT_AAMU_ILTAPAIVATOIMINTA)

Selvitykset - Liikenne - Joukkoliikenne (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_JOUKKOLIIKENNE)

Katurakentamiskohteet kadut (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW)

Koulut erityisluokka (opendata:KOULUT_ERITYISLUOKKA)

Puut (ei ajantasainen) (tampere_iris:WFS_PUU)

Aineisto ei ole ajantasainen. Aineistoa parannetaan jatkuvasti.

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - Elinympäristöt (kanta_yk2040:liito_oravaselvitys_elinymparistot_polygon)

Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 on osa Kantakaupungin yleiskaava 2040 -työtä. Liito-oravaselvitys laadittiin kevään-kesän 2016 aikana. Työn tarkoituksena oli kartoittaa ja selvittää liito-oravien elinympäristöt ja niiden väliset yhteydet Tampereen kantakaupungin alueella. Yleisenä taustana selvitykselle oli tiivistyvä kaupunkirakenne ja maankäytön paineen mukanaan tuomat haasteet liito-oravan, yleisesti viherverkon, ja muun maankäytön yhteensovittaminen. Kartta-aineistossa on esitetty liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt ja kulkureitit osa-alueittain. Tarkempi kohdekuvaus aukeaa osa-aluetta klikkaamalla. Karttaselitteet-sivupalkista löytyy elinympäristöjen ja kulkureittien tarkemmat määritelmät.

Rekisteritontit (varanto) (tampere_ora:REKISTERITONTIT_VARANTO)

Raitiotielinja (kehitysvaihe 2016) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_raiteiden_keskilinja_2016_linestring)

Selvitykset - Ympäristö - Jätteet (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_JATTEET)

Kuntaraja (tampere_ora:KH_KUNTARAJA)

Käyttötarkoitusten yleistys (tampere_ora:KT_YLEISTYS)

Väestö (tampere_ora:VAESTO_SUPPEA_MVIEW)

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat (tampere_iris:WFS_VIHERALUEEN_OSA_vara)

Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto).

Yleiskaavan reittimerkintä (tampere_ora:YK_REITTI)

Yleiskaavaan merkitty ulkoilu- tai kevyen liikenteen reitti

Tonttijakohaku Factasta (tampere_ora:TONTTIJAKOHAKU_VIEW)

Pyörätiet (tampere_iris:WFS_PYORATIET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Selvitykset - Muut - Aloitus (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_ALOITUS)

YT_VALV_LEIPMOTUOTTEET_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_LEIPMOTUOTTEET_MV)

Rakennusluvat hyväksytty (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_HYV_VIEW)

Rakennusluvat, Hyväksytty %

Liikennevalo-ohjatut liittymät (tampere_iris:WFS_LIIKENNEVALO_LIITTYMA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Osoitenumerointikartta (tampere_ora:ONK_NMR_MVIEW)

YT_SEURAAVA_TARK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_SEURAAVA_TARK_MV)

Maastomittaussuunnitelmakartta - stereokartoitus 2014 (maankaytto:MAASTOMITTAUSSUUN_STEREO_2014)

WinBus pysakkitiedot (tampere_ora:V_PYSAKKITIEDOT)

Kevyen liikenteen väylän alueen osa (tampere_iris:WFS_KLV_ALUEEN_OSA)

Karttanimistö (paikannimet:NIMISTO_MVIEW)

Selvitykset - Koko kaupunkia koskeva liito-orava selvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_KK_LIITO_ORAVA)

yleisten_alueiden_suunnitelma_arkisto_point_donna_view (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:yleisten_alueiden_suunnitelma_arkisto_point_donna_view)

Raitiotien etäisyysvyöhykkeet (vaikutusten arviointi 2016) (liikenneverkot:raitiotie_vaikutusten_arviointi_2016_etaisyysvyohykkeet)

Bussipysäkit (tampere_ora:BUSSIPYSAKIT)

Tamperen joukkoliikenteen pysäkit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Maalämpökaivot (maankaytto:MAALAMPOKAIVOT)

Tapsa osoitteet (tampere_ora:OSOITTEET_MVIEW)

Tämä taso on tarkoitettu TAPSA-lupakuvamyyntipalvelun käyttöön!

Valuma-alueselvitys (tampere_ora:VALUMA_ALUE_SELVITYS)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Arkeologia (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_ARKEOLOGIA)

AK_KAAVATYOT_FULL_TABLE (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_FULL_TABLE)

Työmatkatapaturmat (tampere_ora:TYOMATKATAPATURMAT)

Vuoreksen seuranta-alueet (tampere_ora:VUORES_SEURANTA_VIEW)

Katurakentamiskohteet alueet (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW)

Maanalaiset tilat (tampere_ora:RK_MAANALAISET)

Fluoridiriskialue (tampere_ora:YV_FLUORIDIRISKIALUE)

Vanhan intrakartan yksityistiet (tampere_ora:YKSITYISTIET_OLD)

Yleiskaavan johtomerkintä (tampere_ora:YK_JOHTO)

Yleiskaavaan johtomerkinnällä ilmaistaan yleiskaavassa osoitettu johto tai linja (sähkölinja, sähkökaapeli, maakaasujohto jne.)

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 1/2015 (piste) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute1_31082015_point_tm35)

Raitiotielinja 2015 (tampere_ora:LINJA2015)

Raitiotiepysäkit (kehitysvaihe 2016) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_keskipisteet_2016_point)

Tampereen ja Pirkkalan historiallinen nimistö (maankaytto:HIST_NIMISTO)

Tampereen ja Pirkkalan historiallinen nimistö Vuosina 1987-90 Tampereen kaupunkimittausyksikön toimesta talletettu historiallinen nimistö, jonka lähteenä on ollut pääosin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston (nyk. nimiarkisto) paikan- ja henkilönnimikorttien kopiot. Aineistoa on kerätty mm. ylioppilaiden toimesta Teiskossa 1928-39, Viitapohjan kansakoulun oppilaiden toimesta 1952 ja useiden eri yliopisto-opiskelijoiden toimesta 1960-80 -luvuilla. Lisäksi mukana on myös yksittäisten asian harrastajien keräämiä nimiä, esimerkiksi Aku Huurteen 1900-luvun alkupuolella keräämää Messukylän nimistöä. Aineistossa on 10594 paikan- tai henkilönnimeä, joista lähes kaikilla on sijainti. Henkilöiden nimillä ei ole sijaintia, eikä Pirkkalan nimistön sijainteja ole tarkistettu. "Seuraavat paikannimet on kopioitu kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston kokoelmista. Aineistoa käytettäessä on mainittava alkuperäislähde. Nimikokoelman tietoja ei saa käyttää kenenkään kiusaksi tai vahingoksi."

Tonttirekisteritontit, varannon kohteet (tampere_ora:REKISTERITONTIT)

Hammashoitolat (tampere_ora:HAMMASHOITOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

YT_TARKASTUKSET_TESU_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TARKASTUKSET_TESU_MV)

Selvitykset - Liikenne - Liikenneverkot (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEVERKOT)

Selvitykset - Kantakaupungin yleiskaava 2040 (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTAKAUPUNGIN_YLEISKAAVA_2040)

Radonmittauspisteet (tampere_ora:YV_RADONMITTAUS)

SELVITYKSET_YMPARISTO (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO)

Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömetsä (tampere_ora:LSO_KOHTEET_JA_PER_MET)

Rakennusluvat pisteinä (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_VIEW)

Tampereen rakennusluvat pisteinä

Kentät (tampere_iris:WFS_KENTTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

YV_NOP_TULOKSET_VIEW (tampere_ora:YV_NOP_TULOKSET_VIEW)

YT_VALV_LEIKKIKENTAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_LEIKKIKENTAT_MV)

Infra suunniteltu katu uusi (piste) (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_katu_uudet_point)

Kevyenliikenteen väylät - alue (tampere_iris:WFS_KLV_ALUEEN_OSA_AJORATA)

Nimistö (tampere_ora:NIMISTO_VIEW)

LUPAKUVAT_MVIEW (tampere_ora:LUPAKUVAT_MVIEW)

Arseenimittauspisteet (tampere_ora:YV_ARSEENIMITTAUSPISTE)

Selvitykset - Ympäristö - Kemikaalit (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_KEMIKAALIT)

Maastomittaussuunnitelmakartta v.2015 (tampere_ora:MAASTOMITTAUSSUUNNITELMA_2015)

Infra suunniteltu ulkovalaistus (liikennealueet:infra_suunn_kartta_ulkovalaistus_linestring)

Infran tilat (rakennukset:infran_tilat)

Infran tilat kartalla pisteinä sekä tietoja. Esim. työmaakopit jne. Vastuutaho Infra Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä.

ELY: Rakennussuojelukohteet (ely:PIR_RAKSUOJELU)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Kulttuuriympäristö (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_KULTTUURIYMPARISTO)

YT_VALV_VAHMYYNTI_ULKOMYY_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_VAHMYYNTI_ULKOMYY_MV)

Selvitykset - Viherverkko (tampere_ora:SELVITYKSET_VIHERVERKKO)

Avainbiotoopit (julkinen) (suojellut_alueet:YV_AVAINBIOTOOPPI_VIEW)

Koirapuistot (tampere_iris:WFS_KOIRAPUISTO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ilma_PM10_vrk_ohjearvo_2011 (tampere_ora:ILMA_PM10_VRK_OHJEARV_2011)

Kasvilajikirjasto (tampere_ora:YV_KASVILAJI_KIRJASTO)

Soutuvenerannat (tampere_iris:WFS_SOUTUVENERANTA)

Tampereen kaupungin soutuvenerannat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Asumisoikeusasuntokohteet (tampere_ora:ASUNTOTOIMI_ASO)

Huoneistot (tampere_ora:HUONEISTOT_MVIEW)

Yleiskaavojen suojelukohteet (tampere_ora:YK_KOHDE_SUOJELU)

Yleis- ja osayleiskaavoihin merkityt suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut tai merkittävät rakennukset, rakennelmat, muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit, pihapiirit, kasvillisuuskohteet ym. Suojeluluokka on kolmijakoinen: 1=suojeltu, 2=suojeltavaksi tarkoitettu, 3=merkittävä.

Ilma_PM10_vuosi_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_PM10_VUOSI_KA_2011)

Järvien ja pienvesien havaintopaikat (tampere_ora:YV_JARVET_NOP)

Selvitykset - Liikenne - Liikennemelu (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEMELU)

Selvitykset - Ympäristö - Tärinä (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_TARINA)

Työtapaturmat (tampere_ora:TYOTAPATURMAT)

YT_TULEVAT_ELVA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TULEVAT_ELVA_MV)

YT_OIVATARK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_OIVATARK_MV)

Yleiskaavan liikenteeseen liittyvä kohdemerkintä (tampere_ora:YK_KOHDE_LIIKENNE)

Tampereen yleis- ja osayleiskaavoissa olevat liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät, esim. ylikulku, alikulku, liittymä, pikaraitiotien seisake, pysäköintitalo, venevalkama, uimaranta jne.

Infra suunniteltu kadun saneeraus (piste) (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_katu_saneeraus_point)

Ilma_PM2,5_vuosi_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_PM2_5_VUOSI_KA_2011)

Katurakentamiskohteet alueet 2017 (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW_2017)

YT_TULEVAT_TESU_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TULEVAT_TESU_MV)

Katurakentamiskohteet alueet 2018 (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW_2018)

Katurakentamiskohteet alueet 2019 (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW_2019)

Kevyen liikenteen väylän osa (tampere_iris:WFS_KLV_OSA)

Selvitykset - Asuminen (tampere_ora:SELVITYKSET_ASUMINEN)

Avainbiotooppi (tampere_ora:YV_AVAINBIOTOOPPI)

Selvitykset - Liikenne - Sujuvuus (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_SUJUVUUS)

Asemakaavojen alueellinen suojelu (tampere_ora:AK_S)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavalla suojelluista alueista (kaavamerkintä /s). Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Rakennukset pisteinä (rakennukset:RAKENNUKSET_MVIEW)

Selvitykset - Elollinen luonto - Lepakot (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_LEPAKOT)

Tampereen perusopetuksen oppilasalueet (tampere_ora:KH_OPPILASALUEET)

Tampereen perusopetuksen oppilasalueet esittää ajantasaisen oppilasaluejaon perusopetuksen osalta. Oppilasalueiden ominaisuustietoja ovat oppilasalueen nimi ja tunnus

Paiväkodit suppea (opendata:PAIVAKODIT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kiinteistöt, määräalat, kaavayksiköt ja vuokratontit pisteinä (tampere_ora:KI_KIINTEISTOT_MVIEW)

Koulut, luokat 7-9 (opendata:KOULUT_LUOKAT_7-9)

Vireillä olevat tontit (laskettu geometria) (kiinteistot:KAAVAYKSIKOT_VIR_ALUE_VIEW)

Tonttijaon mukaiset rajamerkit (maankaytto:TONTTIJAKO_RAJAMERKIT)

KH_KANTAKAUPUNKI (tampere_ora:KH_KANTAKAUPUNKI)

Kantakaupungin aluerajaus

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat (tampere_iris:WFS_VIHERALUEEN_OSA)

Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto).

Ohjeelliset tontit varanto (tampere_ora:OHJEELLISET_TONTIT_VARANTO)

Suunnittelu ja rakentamiskohteet - Sillat (liikennealueet:suun_ja_rak_kohteet_sillat_point)

Selvitykset - Väestö ja asuminen (tampere_ora:SELVITYKSET_VAESTO_JA_ASUMINEN)

Selvitykset - Ympäristö - Maaperä (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_MAAPERA)

Infra suunniteltu hulevesi (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_hulevesi_point)

Koulut joustava perusopetus (opendata:KOULUT_JOUSTAVA_PERUSOPETUS)

Raitiotiepysäkkien (kehitysvaihe 2015) 800m etäisyysvyöhyke (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_etaisyysvyohyke800m)

Tampereen raitiotien kehitysvaiheen kaikista (vahvat+pysäkkivaraus) pysäkeistä laskettu 800m etäisyysvyöhyke. 800m etäisyysvyöhykettä käytetään myös raitiotiehankkeen vaikutusten arvioinnissa ns. välittömänä raitiotien vaikutusalueena.

Reitittävät kevyen liikenteen väylät (liikenneverkot:kunta_klv)

Infran tilat (vuokranantaja muu kuin Tilapalvelut) (rakennukset:infran_tilat_vuokranantaja_muu)

Selvitykset - Liikenne - Kapasiteetti (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_KAPASITEETTI)

Arvokas hyönteisalue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002)

Attribuuttien metatiedot: http://80.248.161.119/tampere_wfs_geoserver/tampere_ora/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=tampere_ora:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002_MD&maxFeatures=50&outputFormat=HTML

REKISTEROIDYT_RAK_JA_KMO_TARK (kiinteistot:REKISTEROIDYT_RAK_JA_KMO_TARK)

REKISTEROIDYT_RAK_JA_KMO_TARK

Infra suunniteltu sillat (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_sillat_point)

Juupajoen jätevesiverkoston toiminta-alue (ymparisto_ja_terveys:juupajoki_viemariverkoston_toim_alue_linestring)

Raitiotiepysäkit (yleissuunnitelma 2014) (tampere_ora:PYSAKIT_YS2014_PISTE)

Rakennukset pisteinä (tampere_ora:RAKENNUKSET_MVIEW)

Terveysasemat (opendata:TERVEYSASEMAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Palvelualueet 2018 (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:palvelualueet_2018_polygon)

Kasvatus- ja opetuspalvelut on organisoitu viiteen kasvatuksen ja opetuksen alueeseen. Alueiden toimintaa tukee kasvatuksen ja opetuksen pedagiogiset palvelut. Kasvatuksen ja opetuksen palvelut järjestetään siten, että toiminnan johtamisessa ja ohjauksessa toteutetaan sujuvan kasvun ja opinpolun periaatetta.

Suojatiet viivoina (liikenneverkot:kunta_suojatie)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Järvet (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_JARVET)

Katutilanvalvonnan valvontakohteet (liikennealueet:kativa_valvontakohteet_point)

Yleistetty asemakaavatilanne (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:ak_kaavatilanne)

Yleistetyllä asemakaavatilannekartalla esitetään pääkäyttötarkoitukset

Nuorten tilat (opendata:NUORTEN_TILAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet (tampere_ora:YK_KT_ALUE)

Voimassa olevat yleiskaavan käyttötarkoitusalueet.

Lievealue (Tampereen kaupunkiseutu) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:lievealue_tampereen_kaupunkiseutu)

Päätöksen mukaan asemakaava-alueiden läheisyydessä olevilla lievealueilla rakentaminen edellyttää asemakaavaa, eikä suunnittelutarveratkaisuja tulisi myöntää kuin vanhojen kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen.

Pienvedet (alueet) (tampere_ora:YV_PIENVEDET_VIEW_POLYGON)

Asemakaavaindeksi (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:AK_ASEMAKAAVAINDEKSI_VIEW)

Tampereen asemakaavaindeksi esittää ajantasaisten kaavojen ulottuvuutta. Asemakaavaindeksin ominaisuustietoja ovat kaavanumero ja vahvistumispäivä. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Liito-oravalle soveltuva elinympäristö (tampere_ora:YV_LIITO_ORAVAN_ELINYMP)

YT_VALV_KAHVILAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KAHVILAT_MV)

Arvokas kasvialue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002)

GTK taajamageokemiallinen kartoitus (tampere_ora:GTK_TAAJAMAGEOKEM_KART)

Kiinteistöjen omistajat ja haltijat (tampere_ora:KI_OMISTAJAT_JA_HALTIJAT_MVIEW)

Kiinteistötoimitukset (kiinteistot:TOIMITUKSET_MVIEW)

Vireillä olevien asemakaavojen varanto (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIR_TIL_VIEW)

Kiinteistöt alueina (kiinteistot:KIINTEISTOT_ALUE)

Tilastoalueittainen väestöhistoria (tampere_ora:KH_TILASTO_VAESTOHISTORIA)

Vireillä olevat yleiskaavat (tampere_ora:YK_S_KAAVA_ALUE)

Vireillä olevien yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat

Maalämpökaivot kieltoalueet (maankaytto:MAALAMPOKAIVOT_KIELTOALUEET)

Raitiotiekatujen Harava-kysely 5/2015 (viiva) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_raitiotiekadut_31582015_line_tm35)

Tilastoalueet (tampere_ora:KH_TILASTODATA_VIEW)

Yleiskaavaindeksi (tampere_ora:YK_KAAVA_ALUE)

AKA_TONTTILUOKITTELU (tampere_ora:AKA_TONTTILUOKITTELU)

Selvitykset - Muut - Palaute (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_PALAUTE)

Meluesteet (tampere_ora:YV_MELUESTE)

Raitiotielinja puolenvaihdoilla (kehitysvaihe 2016_06) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_keskilinjat_puolenvaihto_2016_06_line)

Yleiskaavan kehittämistavoiteviiva (tampere_ora:YK_KEHITTAMISTAVOITE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Tässä tietokannassa kuvataan yleiskaavaan viivamerkinnällä kuvattuja kehittämistavoitteita, kuten meluntorjuntatarve, kevyen liikenteen yhteystarve, viheryhteystarve jne.

Järvien ja pienvesien analyysitulokset (tampere_ora:YV_VESI_ANALYYSI)

Kaavoitusohjelmassa olevien asemakaavojen varanto (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_OHJ_TIL_VIEW)

Väestösuunnite 2017-2040 1-v tiedot (tilastointiyksikot:vaestosuunnite_2017_2040)

Tapsa rakennusluvat (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_MVIEW)

Tämä taso on tarkoitettu TAPSA-lupakuvamyyntipalvelun käyttöön!

Osoitteet - kirjaimet (rakennukset:OSOITTEET_KIRJAIMET)

Asemakaavoituksen aluejako (palvelut:asemaK)

Suunnittelutarvealueet (tampere_ora:YK_SUUNNITTELUTARVEALUE)

YT_TULEVAT_TUPAK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TULEVAT_TUPAK_MV)

HYVÄKSYTTYJEN YLEISKAAVOJEN VARANTO (tampere_ora:YK_KAAVATYOT_HYV_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on hyväksytty (riippumatta siitä onko hyväksytty kaava lainvoimainen vai ei). Kohde poistuu karttatasolta jos se poistetaan tietokannasta. Kohde voidaan poistaa tietokannasta kun kaikki yleiskaavan mukainen varanto on käytetty.

Arvokas lepakkoalue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_LEPAKKOALUE)

Arvokkaat kasvialueet (julkinen) (suojellut_alueet:YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002_VIEW)

Uimahallit (opendata:UIMAHALLIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Arvokas lintualue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_LINTUALUE2002)

Määräalat (tampere_ora:MAARA_ALAT)

Kiintopisteet (tampere_ora:KIINTOPISTEET)

Tilastoalueet (geometria) (opendata:KH_TILASTO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Selvitykset - Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella (tampere_ora:SELVITYKSET_EKOSYSTEEMIPALVELUT_JA_EKORAKENNE)

Luistinkentät (tampere_iris:WFS_KENTTA_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ulkovalaistuskeskukset (liikennealueet:uv_keskukset_point)

YT_VALV_PIKARUOKA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_PIKARUOKA_MV)

Suunnittelualueet (tampere_ora:KH_SUUNNITTELUALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Asukkaat rakennuksittain (kpl) (tampere_ora:RA_ASUKKAAT_KPL)

Tilastokeskuksen toimipaikkatiedot seutu (päivitys 8/2017) (yritykset:tk_toimipaikat_8_2017_tm35_seutu)

Selvitykset - Ympäristö - Vaaralliset aineet (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_VAARALLISET_AINEET)

Selvitykset - Asuntojen ja asumisen hinnasta (tampere_ora:SELVITYKSET_ASUMINEN_JA_HINTA)

Selvitykset - Tampereen ilmanlaatuselvitys 2013 (tampere_ora:SELVITYKSET_ILMANLAATU_2013)

Kaavayksiköt alueina (viranomainen) (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_ALUE_MVIEW_VIRANOMAINEN)

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - kulkureitit (kanta_yk2040:liito_oravaselvitys_kulkureitit_polygon)

Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 on osa Kantakaupungin yleiskaava 2040 -työtä. Liito-oravaselvitys laadittiin kevään-kesän 2016 aikana. Työn tarkoituksena oli kartoittaa ja selvittää liito-oravien elinympäristöt ja niiden väliset yhteydet Tampereen kantakaupungin alueella. Yleisenä taustana selvitykselle oli tiivistyvä kaupunkirakenne ja maankäytön paineen mukanaan tuomat haasteet liito-oravan, yleisesti viherverkon, ja muun maankäytön yhteensovittaminen. Kartta-aineistossa on esitetty liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt ja kulkureitit osa-alueittain. Tarkempi kohdekuvaus aukeaa osa-aluetta klikkaamalla. Karttaselitteet-sivupalkista löytyy elinympäristöjen ja kulkureittien tarkemmat määritelmät.

Väestösuunnite 2017-2040 alueet (tilastointiyksikot:vaestosuunnite_2017_2040_alueet)

Selvitykset - Elollinen luonto - Liito-oravat (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_LIITOORAVAT)

Ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusalueet (maankaytto:KAYTTOTARKOITUSALUEET)

AK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_VIEW (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_VIEW)

KYMS: Viherverkkoon liittyvät merkittävät (tampere_ora:SELA_VIHERV_VIH_YHT)

Koulut (tampere_ora:KOULUT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Katualueen osa (tampere_iris:WFS_KATUALUEEN_OSA)

Poikkeusluvat (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:YK_POIKKEUS_SUUNN_TARVE_VIEW)

KUVAUS: Poikkeusluvat. Hakemuksen saapumisen ja diaarisoinnin jälkeen kohde viedään tietokantaan, jota täydennetään käsittelyvaiheiden jälkeen. Kentät: PÄÄTÖS lainvoiman saanut;+hyväksytty / -hylätty, tyhjä käsittely kesken NUMERO ei täytetä nykyisin NUMERO_VUOSI - / päätösvuosi VUOSI Hankkeen aloitusvuosi HAKIJA Hakijan nimi KOSA_KYLA Kaupunginosa / maarekisterikylä numeroilla KORTTELI_TILA Korttelin numero / tilan nimi TONTTI_RNO Tontin numero / rekisterinumero TILAN_PA_HA tilan pinta-ala, ei täytetä nykyisin MAARA_ALA x mikäli haetaan tilan määräalalle KAAVA_PVM Hankkeen diaarinumero KAAVA_LAUSUNTO + myönteinen, - kielteinen YLA_PVM Lautakunnan pykälä ja päivämäärä, jossa hanke käsitelty YLA_LAUSUNTO + myönteinen tai - kielteinen lausunto Elylle, joka tekee päätöksen YLA_PAATÖS + myönteinen, - kielteinen YM_PVM Ympäristöministeriön, nykyisin ELYn päätös päivämäärä YM_PAATOS + myönteinen, - kielteinen KHO_PVM Hämeen Hallinto-oikeuden tai Korkeimman hallinto-oikeuden päätöspäivämäärä KHO_PAATOS + myönteinen, - kielteinen POIKKEUS Laki- tai määräys josta poiketaan. Ei täytetä nykyisin ASIA Selitys hankkeesta: 011 omakotitalo, 040 lomarakennus tms. Asemakaava-alueella: poikkeaminen rakennusoikeudesta pääkäyttötarkoituksesta tms. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: Pistemäinen JULKISUUS: Aineisto ei ole julkinen POIKKILEIKKAUS: aineisto on ylläpidossa AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus

Kirjastot (opendata:KIRJASTOT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kaivoveden laatu (tampere_ora:YV_KAIVOVESI)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Purot (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_PUROT)

Kaavoitusohjelmassa olevat asemakaavat, varannon kohteet (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_OHJ_ALUEET_TABLE)

Kasvikartoitus - ruutujako (tampere_ora:YV_RUUTU)

Katualueen osa - katualue (tampere_iris:WFS_KATUALUEEN_OSA_AJORATA)

Koulut lisäopetus (opendata:KOULUT_LISAOPETUS)

Tilastokeskuksen toimipaikkatiedot (päivitys 2/2015) (yritykset:TK_TOIMIPAIKAT_SYKSY2015)

Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus (tampere_ora:YK_ERITYISOM_ALUE)

Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- tai vaara-alueet, suojavyöhykkeet tai puhdistettava maa-alue.

Tapsa rakennukset kaikki (tampere_ora:RAKENNUKSET_ALL_MVIEW)

Tämä taso on tarkoitettu TAPSA-lupakuvamyyntipalvelun käyttöön!

Lajihavainnot (alueet) (tampere_ora:YV_LAJIHAVAINTO_VIEW_POLYGON)

Selvitykset - Meluselvitys vuonna 2012. Kansallisten tunnuslukujen (LAeq, keskiäänitasot) mukaan lasketut melutasot. (tampere_ora:SELVITYKSET_MELU_2012)

Asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu (tampere_ora:AK_SJ)

Aineisto sisältää tiedon kaupunkikuvallisista suojelukohteista, jotka on merkitty asemakaavaan kaavamerkinnällä sj-. Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Kasvilajien esiintymä (tampere_ora:YV_KASVILAJI_ESIINTYMA)

Tampereen omistamat kiinteistöt (tampere_ora:KI_TRE_OMISTUS_VIEW)

Kiinteistöt alueina + doc (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE_VIEW)

Ilma_PM2,5_vrk_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_PM2_5_VRK_KA_2011)

Infra suunniteltu satama (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_satamat_point)

YT_VALV_TUKKUMYYNTI_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_TUKKUMYYNTI_MV)

Luonnonmuistomerkit (tampere_ora:YV_LUONNONMUISTOMERKKI)

Tampereen luonnonmuistomerkit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Keskustan pysäköinti (tampere_ora:KESKUSTAN_PYSAKOINTI_VIEW)

Aineistosta löytyvät Tampereen keskusta-alueen ja Kaupin Kuntokadun alueen yleisillä katuja pysäköintialueilla olevat maksulliset pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. keskustaalueella olevat asukas- ja yrityspysäköintipaikat ja eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleiset) tiedoissa on vain paikkamäärä. Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen.

Rakennuskieltoalueet (tampere_ora:RAK_KIELTOALUEET)

Tampereen ajantasaiset rakennuskieltoalueet. Aineistoa ylläpidetään Oracle ympäristössä. Kohteilla seuraavia ominaisuustietoja: PAATOS_TUNNUS, PAATOS_PVM VOIMASSA_PVM, DIAARINRO. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24. Saatavissa WMS-/WFS-palveluna

Päiväkodit (opendata:PAIVAKODIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Keskustan strategisen osayleiskaavan Harava-kysely 2013 (piste) (tampere_ora:KSOYK_HARAVA2013_PISTE)

WFS_LUPA (tampere_iris:WFS_LUPA)

AK_KAAVATYOT (tampere_ora:AK_KAAVATYOT)

Ehyt 2011 - Käyttötarkoituksen muutosalueet (tampere_ora:EHYT2011_KAYTTARK_MU)

Selvitykset - Liikenne - Pysäköinti (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_PYSÄKÖINTI)

YT_VALV_KOSMETOLOGISET_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KOSMETOLOGISET_MV)

Raitiotiepysäkkien (kehitysvaihe 2015) saavutettavuusvyöhykkeet (liikenneverkot:anal_raitiotie_kehitysv_pysakkien_saavutettavuus_01022016)

Saavutettavuusvyöhykkeet on laskettu pääosin olemassa olevaa kävelytieverkkoa pitkin 2D-tasossa. Merkittävimmät kaavasuunnitelmien tuottamat muutokset verkostoon on pyritty huomioimaan laskennassa (esim. Niemenranta, Santalahti, Matrixin-silta, Hervantajärvi). Analyysin pvm. 1.2.2016. Väestötiedot © Facta-kuntarekisteri, Tampereen kaupunki 2016; työpaikkatiedot © Yritysrekisterin toimipaikkatiedot 2015, Tilastokeskus 2015 ja YKR 2012, TK & SYKE 2016.

Pyöräparkit (liikenneverkot:PYORAPARKIT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Arvokkaat lintualueet (julkinen) (suojellut_alueet:YV_ARVOKAS_LINTUALUE2002_VIEW)

Suojatiet alueina (liikenneverkot:suojatiet_polygon)

Katujen kuntotieto (tampere_iris:WFS_KUNTOTIETO)

Selvitykset - Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTA_YMPARISTO_JA_MAISEMA)

Selvitykset - Ympäristö - Ekotehokkuus (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_EKOTEHOKKUUS)

KYMS: Viherverkkoon liittyvät rakennetut kohteet (tampere_ora:SELA_VIHERV_RAK_KOH)

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 2/2015 (piste) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute2_30112015_point_tm35)

Osoitteet - numerot (osoitteet:OSOITTEET_NUMEROT)

SELVITYKSET (tampere_ora:SELVITYKSET)

Katuvalot (tampere_iris:WFS_KATUVALO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

ELY: Perinnebiotoopit (ely:ELY_PERINNEBIOTOOPIT)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Rakennettu ympäristö (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_RAKENNETTU_YMPARISTO)

YT_VALV_KAMPAAMOTARKASTUS_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KAMPAAMOTARKASTUS_MV)

RAKENN_PUURAKENTAMINEN (rakennukset:RAKENN_PUURAKENTAMINEN)

Hila (tampere_ora:HILA)

Rajamerkit (maankaytto:RAJAMERKIT)

Järvien vedenlaatu (tampere_ora:YV_JARVI)

Selvitykset - Liikenne (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE)

Osoitteet - numerot (rakennukset:OSOITTEET_NUMEROT)

Selvitykset - Liikenne - Liikennemerkit (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEMERKIT)

YT_VALV_RUOKALEIPA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_RUOKALEIPA_MV)

Selvitykset - Muut - Palvelut (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_PALVELUT)

Eliölajikirjastokoodit (tampere_ora:YV_KD_ELIOLAJIT)

Avoimet maisematilat (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:avoimet_maisematilat)

Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat -selvitystyössä vuonna 2015 inventoidut ja arvotetut merkittävät avoimet maisematilat. Selvitys on osa EHYT (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) työtä. Avoimilla maisematiloilla tarkoitetaan maiseman osaa, jossa katseluetäisyydet muodostuvat pitkiksi, kuten laajat peltoaukeat ja vesialueet. Merkittäviä avoimia maisematiloja tunnistettiin yhteensä 85 kappaletta, joista 31:een on laadittu kohdekortti. Ominaisuustietoina on kohteen nimi ja numero. Merkittävimpiin kohteisiin on linkitetty kohdekortti, joka sisältää kohteen kuvauksen, arvottamisen ja kehittämiseen liittyviä suosituksia. Muihin kohteisiin on linkitetty kohdeluettelo, josta löytyvät kohteiden kehittämissuositukset.

VIREILLÄ OLEVIEN YLEISSUUNNITELMIEN VARANTO (tampere_ora:KA_YLEISSUUNN_VIR_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ne ”Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden kaavavaranto”-tietokannan kohteet, joissa yleissuunnittelu on jo käynnistynyt. Kohde poistuu karttatasolta jos sen suunnittelu keskeytetään tai kun se hyväksytään. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein.

LUPAKUVAT_MVIEW2 (kiinteistot:LUPAKUVAT_MVIEW2)

Selvitykset - Ympäristö - Hulevesi (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_HULEVESI)

Infran tilat (Infran listalta puuttuneet) (rakennukset:infran_tilat_puuttuneet)

Lajihavainnot (pisteet) (tampere_ora:YV_LAJIHAVAINTO_VIEW_POINT)

Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet (ymparisto_ja_terveys:kemikaalilaitosten_konsultointivyohykkeet_12_7_2016)

Ympäristönsuojelun valvontakohteet (tampere_ora:YV_YMPARISTONSUOJELU)

Kunnossapidon urakka-alueet (tampere_iris:WFS_URAKKA_ALUE)

Tampereen kaupungin katujen ja viheralueiden kunnossapitoalueiden rajat

Maastomittaussuunnitelmakartta v.2014 (maankaytto:MAASTOMITTAUSSUUNNITELMA_2014)

Voimassa olevat katuluvat (tampere_iris:WFS_LUPA_VOIMASSA)

Palvelualue 2013 (tampere_ora:KH_PALVELUALUE_2013)

Selvitykset - Liikenne - Ennusteet (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_ENNUSTEET)

Ohjeelliset tontit (tampere_ora:OHJEELLISET_TONTIT)

Luonnonkolot, pöntöt ja risupesät (tampere_ora:YV_PESA)

Kaavayksiköt (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_MVIEW)

Katurakentamiskohteet kadut 2019 (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW_2019)

Ehyt 2011 - Kortteleiden täydennyskohteet (tampere_ora:EHYT2011_KORT_TAYD_KOHT)

Katurakentamiskohteet kadut 2018 (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW_2018)

Katurakentamiskohteet kadut 2017 (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW_2017)

Vanhat metsät (tampere_ora:LU_VANHAT_METSAT_2006)

Selvitykset - Liikenne - Esteettömyys (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_ESTEETTOMYYS)

Selvitykset - Liikenne - Liikennevalot (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEVALOT)

Rakennusala (rakennukset:RAKENNUSALA)

Raitiotiepysakkien tilavaraukset (kehitysvaihe 2016) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_tilavaraukset_2016_linestring)

Selvitykset - Kantakaupungin lepakkokartoitus 2002 (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTA_LEPAKKOKARTOITUS_2002)

OSOITTEET_2016_VIEW (tampere_ora:OSOITTEET_2016_VIEW)

Rakennusluvat VIR (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_VIR_VIEW)

Rakennusluvat, vireillä

Yleisten alueiden toimituksien indeksi (tampere_ora:KI_YL_AL_INDEKSI)

Vireillä olevat asemakaavat (Viranomainen) (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIEW_VIRANOMAINEN)

Infra suunniteltu liikennevalo (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_liikennevalot_point)

Arvokkaat hyönteisalueet (julkinen) (suojellut_alueet:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002_VIEW)

Blom 2012 viistokuva-aineisto (maankaytto:BLOM_VIISTO_2012)

YT_VALV_VIENTITUONTI_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_VIENTITUONTI_MV)

Vireillä olevat asemakaavat, varannon kohteet (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_TABLE)

Tummaverkkoperhosen elinympäristö (tampere_ora:YV_TUMMAVERKON_NIITYT)

Raitiotiepysäkit keskusta - Lentävänniemi alustava (joukkoliikenne:raitiotiepysakit_keskusta_lentavanniemi_alustava)

Raitiotielinjan keskusta-Lentävänniemi alustavat pysäkit pisteaineistona. Aineisto päivittyy suunnittelun edetessä. Lentävänniemen linjan rakentamisesta ei ole vielä päätöstä. Päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Raitiotien toinen osa on alustavasti tarkoitus rakentaa vuosina 2021–2024.

Lupakuvat rakennusvalvonnan asiakaspäätteelle (tampere_ora:LUPAKUVAT_VIEW_RAVAPAATE)

Koulut, luokat 5-9 (opendata:KOULUT_LUOKAT_5-9)

Raitiotielinja (kehitysvaihe 2015) (tampere_ora:LINJA_KEHITYSVAIHE)

Tampereen raitiotiehanketta edistetään nyt vuonna 2014 laaditun yleissuunnitelman pohjalta. Käynnissä olevan kehitysvaiheen aikana täsmennetään raitiotielinjaa, sekä tehdään mm. yksityiskohtaisempia katusuunnitelmia.

Raitiotiepysäkit keskusta - Hervanta / TAYS (joukkoliikenne:raitiotiepysakit_keskusta_hervanta_tays)

Raitiotien ensimmäisen vaiheen (keskusta-Hervanta/TAYS) pysäkit pisteaineistona. Aineistosta löytyvät liikennöitävät pysäkit, pysäkkivaraukset ja vaihtopysäkit.

Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömetsä (julkinen) (suojellut_alueet:LSO_KOHTEET_JA_PER_MET_VIEW)

Koulut, esiopetus (opendata:KOULUT_ESIOPETUS)

Yleiskaavan kehittämistavoitealue (tampere_ora:YK_KEHITTAMISTAVOITE_ALUE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä.

Bussipysäkit Winbus (tampere_ora:BUSSIPYSAKIT_WB)

Tampeeen joukkoliikenteen bussilinjat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Raitiotielinja keskusta - Lentavanniemi alustava (joukkoliikenne:raitiotielinja_keskusta_lentavanniemi_alustava)

Pienvedet (tampere_ora:YV_PIENVEDET)

HYVÄKSYTTYJEN YLEISSUUNNITELMIEN VARANTO (tampere_ora:KA_YLEISSUUNN_HYV_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ne ”Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden kaavavaranto”-tietokannan kohteet, joihin laadittu yleissuunnitelma on hyväksytty tai muutoin valmiiksi todettu, mikäli kyseinen yleissuunnitelma ei tule käymään erillistä hyväksymiskäsittelyä. Kohde poistuu karttanäkymästä jos se poistetaan tietokannasta. Kohde voidaan poistaa tietokannasta kun kaikki yleissuunnitelman mukainen varanto on käytetty. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein.

Selvitykset - Yhdyskuntateknisen huollon nykytilan selvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_YHD_TEK_HUOLLON_NYK_TILA)

YT_VALV_LIIKUNTATILAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_LIIKUNTATILAT_MV)

Ilma_NO2_vrk_ohjearv_2011 (tampere_ora:ILMA_NO2_VRK_OHJEARV_2011)

Tilapalveluiden tilat (omassa käytössä) (rakennukset:tilapalveluiden_tilat_omassa_kaytossa)

Väestöprojektio 2012 (tampere_ora:KH_VAESTOPROJEKTIO_KAIKKI_VIEW)

Väestöprojektio 2012

Bussilinjat (tampere_ora:BUSSILINJAT)

Tampeeen joukkoliikenteen bussilinjat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Selvitykset_Tuulisuus (tampere_ora:Selvitykset_Tuulisuus)

Katuosa, raportti (tampere_ora:IRIS_KATUOSA)

Vireillä olevat asemakaavat (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIEW)

Tampereen vireillä olevat kaavat. Aineiston ylläpito Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Tonttijaon mukaiset rekisteröimättömien tonttien varanto, rakentamaton (tampere_ora:TONTTIJAKOTONTIT_VARANTO)

Sillat (tampere_iris:WFS_SILTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Postipiirit (tampere_ora:KH_POSTIPIIRI)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.