Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens geodatatjänster via WFS

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

41104 Göteborg, Sweden

Phone: 010-698 60 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens geodatatjänster via WFS

Available map layers (95)

Urval: Tema Transport och kommunikationer (sjöfart och sjöfart UTR) (hav-havsplanering:anv-sjofart)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

GP_SJO_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_SJO_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Prövningsgrupper för vattenkraftverk (hav-vattenforvaltning:provningsgrupper-for-vattenkraftverk)

Info: https://www.havochvatten.se/geodata.html

musslor-nationella-miljoovervakningsstationer (hav-miljoovervakning:musslor-nationella-miljoovervakningsstationer)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_STORA_SJOAR_BOTTENFAUNA (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_BOTTENFAUNA)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Tillrinningsområden enligt HELCOM (helcom:plc-subcatchments)

Områden för rapportering av näringsbelastning enligt Helsingforskonventionen framtagna av Helsingforskommissionen (HELCOM). Tillägg för svensk etiketthantering gjord av HaV. Mer information: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html

Phosphorus Vulnerable Zone (hav-vattenforvaltning:AM.PhosporusVulnerableZone)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för fosfor som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforfosfor.html

GP_SJO_TRENDST_PROVFISKE (hav-miljoovervakning:GP_SJO_TRENDST_PROVFISKE)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Urval: Tema Försvar (F) (hav-havsplanering:omraden-forsvar)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Kvarken översiktligt havsområde (hav-havsomraden-oversikter:kvarken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Havsområden (hav-havsplanering:havsomraden)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

GP_VEGETATIONSKLAD_BOT (hav-miljoovervakning:GP_VEGETATIONSKLAD_BOT)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Urval: Tema Lagring och utvinning av material (sandutvinning) (hav-havsplanering:anv-sandutvinning)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

BR.Bio-geographicalRegions (hav-biogeografiskaregioner:BR.Bio-geographicalRegion)

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavbiogeografiskaregionerlimniskaekoregioner.html

Värdefulla vatten fisk (hav-vardefullavatten:vardefulla-vatten-fisk)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Sammanslagna tillrinningsområden enligt HELCOM (helcom:plc-subcatchments-merged)

Områden för rapportering av näringsbelastning enligt Helsingforskonventionen framtagna av Helsingforskommissionen (HELCOM). Tillägg för svensk etiketthantering samt ihopslagen version per havsbassäng gjorda av HaV. Mer information: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html

Designated Waters (hav-vattenforvaltning:AM.DesignatedWaters)

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenskyddadeenligtfiskvattendirektivet.html

GP_VIKARESAL_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_VIKARESAL_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Riksintresse för yrkesfisket Hav (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-hav)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

Riksintresse för yrkesfisket Vattendrag (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-vattendrag)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

Särskilt värdefulla vatten natur älvar (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-natur-alvar)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Skyddade marina områden i Sverige enligt OSPAR (OSPAR MPA) (hav-omradesskydd:ospar-mpa)

Skyddade områden i Nordostatlanten enligt havskonventionen OSPAR. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddosparmpa.html

Fiskförekomster per län (hav-fiskforekomster:fiskforekomster-per-lan)

En sammanställning av förekomst av fisk per art och län. https://www.havochvatten.se/geodatahavfiskforekomsterfiskforekomster.html

Tätorter med population större än 15000 från geonames (geonames:cities15000)

Större städer i hela världen Städer med population 15000 eller större från geonames.org anpassad för HaVs behov vad gäller etiketter Villkor: Fri att och sprida givet att Geonames.org anges som källa. Se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Kontaktperson: gis@havochvatten.se

Västerhavet översiktligt havsområde (hav-havsomraden-oversikter:vasterhavet-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Områden känsliga för fosfor (hav-vattenforvaltning:omraden-kansliga-for-fosfor)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för fosfor som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforfosfor.html

GP_MACROFAUNA_MJUKBOTTEN (hav-miljoovervakning:GP_MACROFAUNA_MJUKBOTTEN)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Landningshamnar för svenskt fiske - för fiskerikontrollsammanhang (hav-special:landningshamnar-svenskt-yrkesfiske)

Utvalda svenska hamnar sammanställda för att använda i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Mats Börje, mats.borje@havochvatten.se - Tjänsteadress för WMS/WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/ows

GP_VATTENDRAG_BOTTENFAUNA (hav-miljoovervakning:GP_VATTENDRAG_BOTTENFAUNA)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_STORA_SJOAR_VAXTPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_VAXTPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Särskilt värdefulla vatten natur (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-natur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Egentliga Östersjön översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:egentligaostersjon-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Havs- och vattenmyndighetens kontor (hav-special:havs-kontor)

Havs- och vattenmyndighetens kontor. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

GP_SJO_VAXTPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_SJO_VAXTPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Öresund översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:oresund-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Urval: Tema Attraktiva livsmiljöer (hav-havsplanering:anv-attraktivalivsmiljoer)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Bakgrundsinformation: Sjöfart utanför havsplan (hav-havsplanering:bg-sjofartutanforhavsplan)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Mjuk kustlinje (hav-bakgrundskartor:mjuk-kustlinje)

En avrundad och förenklad kustlinje baserad på ne coast endast tänkt att ingå som dellager i bakgrundskartor

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (hav-vattenforvaltning:fiskvatten)

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenskyddadeenligtfiskvattendirektivet.html

Urval: Tema Energi (E och E UTR) (hav-havsplanering:omraden-energi)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Finska viken översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:finskaviken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

GP_VATTENDRAG_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_VATTENDRAG_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Havsplaneområden (hav-havsplanering:havsplaneomraden)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Särskilt värdefulla vatten fisk (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-fisk)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Utländska orter efter urval för fiskerikontrollsammanhang (hav-special:utlandska-orter-urval)

Utvalda utländska orter sammanställda för att användas i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Jonas Ljungberg, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Kattegatt översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:kattegatt-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Länsnamn (lantmateriet:an-riks-lansnamn)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Områden känsliga för kväve (hav-vattenforvaltning:omraden-kansliga-for-kvave)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för kväve som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforkvave.html

GP_STORA_SJOAR_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Nitrogen Vulnerable Zone (hav-vattenforvaltning:AM.NitrogenVulnerableZone)

Särskilt skyddsvärda områden som är känsliga för kväve som kommer från övergödning och avlopp. https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenforvaltningomradenkansligaforkvave.html

GP_GRASAL_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_GRASAL_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Skärgårdshavet översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:skargardshavet-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

GP_IKEU (hav-miljoovervakning:GP_IKEU)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_VATTENDRAG_PERIFYTON (hav-miljoovervakning:GP_VATTENDRAG_PERIFYTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Bottenviken översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:bottenviken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

ICES Statistical Rectangles (ices:ices-rectangles)

Indelning av havet Indelningar av havet i olika statistiska områden. Informationen kommer från ICES. Data får användas enligt ICES data policy, http://www.ices.dk/marine-data/guidelines-and-policy/Pages/ICES-data-policy.aspx samt http://www.ices.dk/marine-data/Documents/ICES_Data_Policy_2012.pdf. Dokumentation: - Kontaktperson: gis@havochvatten.se Villkor: Enligt ICES data policy Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/ices/ows - WFS: -

Riksintresse för yrkesfisket Sjöar (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-sjoar)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

GP_PELAGIAL_KEMI_BIOLOGI (hav-miljoovervakning:GP_PELAGIAL_KEMI_BIOLOGI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Svenska hamnar - för fiskerikontrollsammanhang (hav-special:svenska-hamnar)

Utvalda svenska hamnar sammanställda för att använda i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Restriktionsområden för torsk enligt Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare (dgmare:dgmare-restriktionsomraden-torsk)

Områden där det råder restriktioner för fiske, restriktionerna kan innebära totalt fiskeförbud eller begränsningar av fisket Leverantör: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Version: 2013-04-29 Villkor: Innehållet är inte säkerhetsklassat. Får användas externt. Kontaktperson: Avdelningen för fiskförvaltning (F)/ Enheten för administrativ kontroll (Fa), Mats Börje, mats.borje@havochvatten.se Övrigt: Data kommer från Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare. http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm Mer information: www.havochvatten.se Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - Nyckelord: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries; DG Mare; Restriktionsområden; torsk - Referenssystem: EPSG:4326 WGS84

Bottenhavet översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:bottenhavet-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Länsytor (lantmateriet:an-riks-lansytor)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Skagerrak översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:skagerrak-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

GP_SJO_BOTTENFAUNA (hav-miljoovervakning:GP_SJO_BOTTENFAUNA)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Kommunnamn (lantmateriet:ak-riks-kommunnamn)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Bratten översiktligt havsområde (hav-havsomraden-oversikter:bratten-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

GP_STORA_SJOAR_DJURPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_STORA_SJOAR_DJURPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Skyddade marina områden i Sverige enligt HELCOM (HELCOM BSPA) (hav-omradesskydd:helcom-bspa)

Skyddade områden i Östersjön som ingår i nätverket HELCOM. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddhelcombspa.html

GP_KNUBBSAL_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_KNUBBSAL_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Ålandshav översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:alandshav-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Bältenhavet översiktligt havsområde (hav-havsomraden-oversikter:baltenhavet-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Hanöbukten översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:hanobukten-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Urval: Tema Natur (N och n) (hav-havsplanering:omraden-natur)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Förbudsområden enligt Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare (dgmare:dgmare-forbudsomraden)

Områden där det råder restriktioner för fiske, restriktionerna kan innebära totalt fiskeförbud eller begränsningar av fisket Leverantör: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Version: 2013-04-29 Villkor: Innehållet är inte säkerhetsklassat. Får användas externt. Kontaktperson: Avdelningen för fiskförvaltning (F)/ Enheten för administrativ kontroll (Fa), Mats Börje, mats.borje@havochvatten.se Övrigt: Data kommer från Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare. http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm Mer information: www.havochvatten.se Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/dgmare/ows - Nyckelord: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries; DG Mare; Restriktionsområden; torsk - Referenssystem: EPSG:4326 WGS84

GP_ELFISKE (hav-miljoovervakning:GP_ELFISKE)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Limniska ekoregioner (hav-biogeografiskaregioner:limniska_ekoregioner)

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavbiogeografiskaregionerlimniskaekoregioner.html

Havsbassänger enligt HELCOM (helcom:plc-baltic-sea-subbasins)

Områden för rapportering av näringsbelastning enligt Helsingforskonventionen framtagna av Helsingforskommissionen (HELCOM). Tillägg för svensk etiketthantering gjord av HaV. Mer information: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/konventioner/helcom---skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html

Områden med nummer (hav-havsplanering:omraden)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

Bottniskaviken översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:bottniskaviken-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Värdefulla vatten natur (hav-vardefullavatten:vardefulla-vatten-natur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Kommunytor (lantmateriet:ak-riks-kommunytor)

Sverigekartan 1:1 miljon Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. De digitala kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar. De tryckta Sverigekartorna används ofta som översiktskartor att hänga på väggen. Leverantör: Lantmäteriet Version: 2013-12-09 Villkor: ©Lantmäteriet. Fri att sprida, villkor enligt Lantmäteriets ÖPPEN LICENS: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ Kontaktperson: geodatasupport@lm.se Mer information: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/ Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/lantmateriet/ows - Nedladdning: https://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Gratis-Sverigekartor/ - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM Övrigt: Data saknar versionsinformation så datum för nedladdning från Lantmäteriet är satt som version. Vattenytorna utbrutna till egen shapefil samt tillägg av attributnamn för standardetiketter gjorda av HaV.

Särskilt värdefulla vatten kultur (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-kultur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

GP_SJO_DJURPLANKTON (hav-miljoovervakning:GP_SJO_DJURPLANKTON)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

30 minuters sändningsområden för fiskebåtar (hav-fiskerikontroll:30min-sandningsomraden)

Områden där fiskebåtar måste ange position var 30:e minut. Källa: Grunddata hämtat från överenskommelse mellan EU och Norge, HaV har sedan redigerat polygonen. Kontaktperson: Avdelningen för fiskförvaltning (F)/ Enheten för administrativ kontroll (Fa), mats.borje@havochvatten.se Tjänsteadress (WMS/WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-administrativkontroll/ows

ICES Statistical Areas (ices:ices-areas)

Indelning av havet Indelningar av havet i olika statistiska områden. Informationen kommer från ICES. Data får användas enligt ICES data policy, http://www.ices.dk/marine-data/guidelines-and-policy/Pages/ICES-data-policy.aspx samt http://www.ices.dk/marine-data/Documents/ICES_Data_Policy_2012.pdf. Dokumentation: - Kontaktperson: gis@havochvatten.se Villkor: Enligt ICES data policy Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/ices/ows - WFS: -

GP_FLODMYNNING_VATTENKEMI (hav-miljoovervakning:GP_FLODMYNNING_VATTENKEMI)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Rigabukten översiktligt område (hav-havsomraden-oversikter:rigabukten-oversikt)

Översiktliga havsområden Ett antal utvalda, större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsomradenoversikter.html

Protected Sites - OSPAR (hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesOSPAR)

Skyddade områden i Nordostatlanten enligt havskonventionen OSPAR. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddosparmpa.html

Protected Sites - HELCOM (hav-omradesskydd:PS.ProtectedSitesHELCOM)

Skyddade områden i Östersjön som ingår i nätverket HELCOM. https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddhelcombspa.html

Riksintresse för yrkesfisket Hamnar (hav-riksintressen:riksintresse-yrkesfiske-hamnar)

Områden av riksintresse för yrkesfiske Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen. Områden av riksintresse för yrkesfiske för yrkesfiske pekades ut första gången 1986 då med stöd av naturresurslagens (NRL, SFS 1987:247) 2 kap 5 §. Områdena reviderades 1991. Sedan dess har svenskt fiske genomgått stora förändringar. En förnyad översyn av de utpekade områdena resulterade 2006 i att riksintresseområdena återigen reviderades och nya riksintressen pekades ut enligt bestämmelser i Miljöbalken (SFS 1998:808) 3 kap 5 §. Syftet med bestämmelserna om riksintressen är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha påtaglig negativ inverkan. Bedömningsgrunderna för de rådande områden av riksintresse för yrkesfisket finns redovisade i rapporten ”Områden av riksintresse för yrkesfiske” (FINFO 2006:1). Mer information: https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo2006_1.pdf Kontaktperson: Stig Thörnqvist, stig.thornqvist@havochvatten.se Villkor: Fri användning. Speciella villkor för vattendrag: Data kommer från SMHI och är nedladdat via geodata.se från http://opendata-view.smhi.se/SMHI_vatten/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=SMHI_vatten:smhi_natverksbildade_vattendrag_SVAR_2010_2&outputFormat=SHAPE-ZIP . För mer detaljer hänvisas till SMHIs hemsida http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 Tjänsteadresser - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2014-03-03

(Bounding box för Web Mercator) (hav-bakgrundskartor:worldboundingbox-webmercator)

(Speciallager. Ungefärlig utsträckning av projectionen web mercator som används av bland annat Google Maps och Bing. Endast tänk för användning i HaVs bakgrundskartor)

badplatser (hav-miljoovervakning:badplatser)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

Urval: Tema Yrkesfiske (hav-havsplanering:anv-yrkesfiske)

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering. https://www.havochvatten.se/geodatahavhavsplanering.html

GP_KUSTFISK_BESTAND (hav-miljoovervakning:GP_KUSTFISK_BESTAND)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

GP_SJO_TRENDST_MAKROFYT (hav-miljoovervakning:GP_SJO_TRENDST_MAKROFYT)

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.