Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens geodatatjänster via WFS

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management

-, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-69 86 000

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens geodatatjänster via WFS

Available map layers (65)

Etiketter utzoomad (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:etiketter_1-2300000)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Inom havsplan (riksintresse-for-yrkesfiske:inom-havsplan)

Användning sjöfart och utredningsområde sjöfart (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-sjofart)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Fiskets geografier linjer (fiskets-geografier:fiskets-geografier-linjer)

Linjer i Fiskets geografier som definieras i FIFS 2004:36 & 2004:37. Mer info: https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/fiskets-geografier.html

Områden skyddade enligt förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (omr-skyddade-enl-sfs-2001-554:fisk-och-musselvatten)

Förordningen omfattar vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fisk- och musselbestånd. Målet för förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk och musslor lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. I förordningen finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.

Fiskets geografier områden (fiskets-geografier:fiskets-geografier-omraden)

Områden för reglering av fiske enligt FIFS 2004:36, 2004:37 samt områden för reglering av fritidsfiske enligt EU-förordningar: https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/fiskets-geografier.html

Designated Waters (havsmiljoforordningen-bedomningsomraden:AM.DesignatedWaters)

management/restriction/regulation zones, designated waters

Mark- och miljödomstolar (provningsgrupper-for-vattenkraftverk:mark-och-miljodomstolar)

Gränser för Sveriges mark- och miljödomstolar. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenkraftverk.html

Användning Yrkesfiske (havsplaner-2022:anv-yrkesfiske)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

signalkrafta-yta (hanteringsomrade-signalkrafta:signalkrafta-yta)

Havsområdenas avgränsning (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:havsomraden)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Kustzonen (riksintresse-for-yrkesfiske:kustzonen)

ANSSE_assessmentareas (havsmiljoforordningen-bedomningsomraden:ANSSE_assessmentareas)

Havsområdesindelning enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), uppdaterad 2018

Områden med nummer. Innehåller de användningar som avgränsas med orange kantlinjer i plankartan (havsplaner-2022:omraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

River Basin District (provningsgrupper-for-vattenkraftverk:AM.RiverBasinDistrict)

Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units

Baslinje + 1nm - punkter (baslinje-plus-en-nautisk-mil:SA_punkter)

Användning Rekreation (havsplaner-2022:anv-rekreation)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning sandutvinning och utredningsområde sandutvinning (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-sandutvinning)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Etiketter inzoomad (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:etiketter_1-1000000)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Havsområdenas avgränsning (havsplaner-2022:havsomraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Elöverföring (havsplaner-2022:anv-eloverforing)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Tätorter med population större än 15000 från geonames (geonames:cities15000)

Större städer i hela världen Städer med population 15000 eller större från geonames.org anpassad för HaVs behov vad gäller etiketter Villkor: Fri att och sprida givet att Geonames.org anges som källa. Se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Kontaktperson: gis@havochvatten.se

Användning Sandutvinning och Utredningsområde Sandutvinning (havsplaner-2022:anv-sandutvinning)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Designated Waters (havsmiljoforordningen-forvaltningsomraden:AM.DesignatedWaters)

management/restriction/regulation zones, designated waters

Användning elöverföring (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-eloverforing)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Baslinje + 1nm - kompletterande baslinjepunkter (baslinje-plus-en-nautisk-mil:baslinjepunkter_sa)

Särskilt värdefulla vatten fisk (vardefulla-vatten:svf_FIV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Elöverföring utanför havsplan (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:bg-eloverforingutanforhavsplan)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Vattendrag (riksintresse-for-yrkesfiske:vattendrag)

Havsplanernas avgränsning (havsplaner-2022:havsplaneomraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning yrkesfiske (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-yrkesfiske)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Särskilt värdefulla vatten kultur (vardefulla-vatten:svf_RAA)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Särskilt värdefulla vatten natur (vardefulla-vatten:svf_NV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

signalkrafta-linje (hanteringsomrade-signalkrafta:signalkrafta-linje)

Områden skyddade enligt förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten:fisk-och-musselvatten)

Förordningen omfattar vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fisk- och musselbestånd. Framställd med ledning av områdesbeskrivningarna och koordinater i Naturvårdsverkets https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-6.pdf

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (havsplaner-2022:hansyn-kulturmiljo)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Värdefulla vatten fisk (vardefulla-vatten:vf_FIV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Etiketter utzoomad (havsplaner-2022:etiketter-utzoomad)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Prövningsgrupper för vattenkraftverk med tidsplan (provningsgrupper-for-vattenkraftverk:provningsgrupper-for-vattenkraftverk-med-tidsplan)

Prövningsgrupper för vattenkraftverk med tidsplan. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenkraftverk.html

Etiketter inzoomad (havsplaner-2022:etiketter-inzoomad)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Fiskehamnar (riksintresse-for-yrkesfiske:fiskehamnar)

Särskilt värdefulla vatten natur älvar (vardefulla-vatten:svf_NV_Storalvar)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

ANSSE_marinewaters (havsmiljoforordningen-forvaltningsomraden:ANSSE_marinewaters)

Havsområdesindelning enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), uppdaterad 2018 Förvaltningsområden

Levande sjöar och vattendrag- generaliserad (vardefulla-vatten:levande-sjoar-vattendrag-generaliserad)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Sjöar delområden (riksintresse-for-yrkesfiske:sjoar-delomraden)

Designated Waters (omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten:AM.DesignatedWaters)

management / restriction / regulation zones, designated waters

Baslinje + 1nm - linje (baslinje-plus-en-nautisk-mil:SA_linje)

Användning Sjöfart och Utredningsområde Sjöfart (havsplaner-2022:anv-sjofart)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Havsplanernas avgränsning (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:havsplaneomraden)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:hansyn-kulturmiljo)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Omvända kartan Namn på platser (omvanda-kartan:omvandakartan-namn-geos)

https://www.havochvatten.se/geodatahavomvandakartan.html

BALSE_marinewaters (havsmiljoforordningen-forvaltningsomraden:BALSE_marinewaters)

Havsområdesindelning enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), uppdaterad 2018 Förvaltningsområden

Sjöar (riksintresse-for-yrkesfiske:sjoar)

Elöverföring utanför havsplan (havsplaner-2022:bg-eloverforingutanforhavsplan)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Farleder och sjöfartsstråk utanför havsplan (havsplaner-2022:bg-sjofartutanforhavsplan)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Områden med nummer. Innehåller de användningar som avgränsas med orange kantlinjer i plankartan. (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:omraden)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Designated Waters (fiskets-geografier:AM.DesignatedWaters)

management / restriction / regulation zones, designated waters

Användning rekreation (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:anv-rekreation)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

Bio-geographical Regions (limniska-vattentypsregioner:BR.BiogeographicalRegion)

Bio-geographical regions / ecological regions

Levande sjöar och vattendrag (vardefulla-vatten:levande-sjoar-vattendrag)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Farleder och sjöfartsstråk utanför havsplan (havsplaner-forslag-for-samrad-2023:bg-sjofartutanforhavsplan)

Plankarta i samrådsförslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 2023.

limniska-vattentypsregioner (limniska-vattentypsregioner:limniska-vattentypsregioner)

Hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Landsgränser (hav-bakgrundskartor:landsgranser)

Landsgränser från Natural Earth, för bakgrundskartorna. Visar gränser efter vem som kontrollerar territoriumet.

Värdefulla vatten natur (vardefulla-vatten:vf_NV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

BALSE_assessmentareas (havsmiljoforordningen-bedomningsomraden:BALSE_assessmentareas)

Havsområdesindelning enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), uppdaterad 2018.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.