Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens geodatatjänster via WFS

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management

-, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-69 86 000

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens geodatatjänster via WFS

Available map layers (51)

Fiskets geografier linjer (fiskets-geografier:fiskets-geografier-linjer)

Linjer i Fiskets geografier som definieras i FIFS 2004:36 & 2004:37. Mer info: https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/fiskets-geografier.html

Fiskets geografier områden (fiskets-geografier:fiskets-geografier-omraden)

Områden för reglering av fiske enligt FIFS 2004:36, 2004:37 samt Bratten: https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/fiskets-geografier.html

River Basin District (hav-provningsgrupper-for-vattenkraftverk:AM.RiverBasinDistrict)

Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units

Baslinje plus 1nm - punkter (hav-baslinjeplus1nautiskmil:sa-punkter)

Info: https://www.havochvatten.se/geodatahavbaslinjeplus1nautiskmil.html

Riksintresse för yrkesfiske kustzonen (hav-riksintresse-for-yrkesfiske:rfy-kustzonen)

Områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 5 kap. 3 §. Riksintresset omfattar kustzonen som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen. https://www.havochvatten.se/geodatahavriksintresseforyrkesfiske.html

Användning Yrkesfiske (havsplaner-2022:anv-yrkesfiske)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Hanteringsområde - signalkräfta: yta (hanteringsomrade-signalkrafta:signalkrafta-yta)

https://www.havochvatten.se/geodatahanteringsomradesignalkrafta.html

Värdefulla vatten fisk (hav-vardefullavatten:vardefulla-vatten-fisk)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Områden med nummer. Innehåller de användningar som avgränsas med orange kantlinjer i plankartan (havsplaner-2022:omraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Rekreation (havsplaner-2022:anv-rekreation)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Särskilt värdefulla vatten natur älvar (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-natur-alvar)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Havsområdenas avgränsning (havsplaner-2022:havsomraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Användning Elöverföring (havsplaner-2022:anv-eloverforing)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Baslinje plus 1nm - kompletterande baslinjepunkter (hav-baslinjeplus1nautiskmil:baslinjepunkter-sa)

Info: https://www.havochvatten.se/geodatahavbaslinjeplus1nautiskmil.html

Omvända kartan Namn på platser (hav-omvanda-kartan:omvandakartan-namn-geos)

Info: https://www.havochvatten.se/geodatahavomvandakartan.html

Pilotområden Lokalt engagemang för vatten LEVA (pilotomraden-lokalt-engagemang-for-vatten-leva:pilotomrade-overgodning)

Mer info: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/pilotomraden-med-atgardssamordnare.html

Riksintresse för yrkesfiske havsplaneområden (hav-riksintresse-for-yrkesfiske:rfy-havsplaneomraden)

Områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 5 kap. 3 §. Riksintresset omfattar havsplaneområden som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen. https://www.havochvatten.se/geodatahavriksintresseforyrkesfiske.html

Tätorter med population större än 15000 från geonames (geonames:cities15000)

Större städer i hela världen Städer med population 15000 eller större från geonames.org anpassad för HaVs behov vad gäller etiketter Villkor: Fri att och sprida givet att Geonames.org anges som källa. Se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Kontaktperson: gis@havochvatten.se

Användning Sandutvinning och Utredningsområde Sandutvinning (havsplaner-2022:anv-sandutvinning)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Särskilt värdefulla vatten fisk (vardefulla-vatten:svf_FIV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Riksintresse för yrkesfiske delområden i de stora sjöarna (hav-riksintresse-for-yrkesfiske:rfy-delomr-stsjoarna)

Områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 5 kap. 3 §. Riksintresset omfattar delområden i de stora sjöarna som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen. https://www.havochvatten.se/geodatahavriksintresseforyrkesfiske.html

Havsplanernas avgränsning (havsplaner-2022:havsplaneomraden)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Särskilt värdefulla vatten natur (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-natur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Särskilt värdefulla vatten kultur (vardefulla-vatten:svf_RAA)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Särskilt värdefulla vatten natur (vardefulla-vatten:svf_NV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Mark- och miljödomstolar (hav-provningsgrupper-for-vattenkraftverk:mark-och-miljodomstolar)

Gränser för Sveriges mark- och miljödomstolar. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenkraftverk.html

Värdefulla vatten Alla ytor (hav-vardefullavatten:levande-sjoar-vattendrag)

Alla ytor för värdefulla och särskilt värdefulla vatten ur: En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Områden skyddade enligt förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten:fisk-och-musselvatten)

Förordningen omfattar vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fisk- och musselbestånd. Framställd med ledning av områdesbeskrivningarna och koordinater i Naturvårdsverkets https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-6.pdf

Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden (havsplaner-2022:hansyn-kulturmiljo)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Värdefulla vatten fisk (vardefulla-vatten:vf_FIV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Etiketter utzoomad (havsplaner-2022:etiketter-utzoomad)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Riksintresse för yrkesfiske fiskehamnar (hav-riksintresse-for-yrkesfiske:rfy-fiskehamnar)

Områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 5 kap. 3 §. Riksintresset omfattar fiskehamnar som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen. https://www.havochvatten.se/geodatahavriksintresseforyrkesfiske.html

Riksintresse för yrkesfiske sjöar (hav-riksintresse-for-yrkesfiske:rfy-sjoar)

Områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 5 kap. 3 §. Riksintresset omfattar delområden i sjöar som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen. https://www.havochvatten.se/geodatahavriksintresseforyrkesfiske.html

Etiketter inzoomad (havsplaner-2022:etiketter-inzoomad)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Särskilt värdefulla vatten fisk (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-fisk)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Särskilt värdefulla vatten natur älvar (vardefulla-vatten:svf_NV_Storalvar)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Levande sjöar och vattendrag- generaliserad (vardefulla-vatten:levande-sjoar-vattendrag-generaliserad)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Designated Waters (omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten:AM.DesignatedWaters)

management / restriction / regulation zones, designated waters

Användning Sjöfart och Utredningsområde Sjöfart (havsplaner-2022:anv-sjofart)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Elöverföring utanför havsplan (havsplaner-2022:bg-eloverforingutanforhavsplan)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Farleder och sjöfartsstråk utanför havsplan (havsplaner-2022:bg-sjofartutanforhavsplan)

Sverige har tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Beslut om havsplaner fattades av regeringen den 10 februari 2022. Du kan läsa om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-ochsamverkan/havsplanering.html Datamängden omfattar plankartan för alla tre havsplaneområden och ska tolkas i skala mellan 1:700 000 och 1:1 000 000.

Designated Waters (fiskets-geografier:AM.DesignatedWaters)

management / restriction / regulation zones, designated waters

Baslinje plus 1nm - linje (hav-baslinjeplus1nautiskmil:sa-linje)

Info: https://www.havochvatten.se/geodatahavbaslinjeplus1nautiskmil.html

Värdefulla vatten natur (hav-vardefullavatten:vardefulla-vatten-natur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Bio-geographical Regions (limniska-vattentypsregioner:BR.BiogeographicalRegion)

Bio-geographical regions / ecological regions

Levande sjöar och vattendrag (vardefulla-vatten:levande-sjoar-vattendrag)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

Särskilt värdefulla vatten kultur (hav-vardefullavatten:sarskilt-vardefulla-vatten-kultur)

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. https://www.havochvatten.se/geodatahavvardefullavattenhavvardefullavatten.html

Limniska vattentypsregioner (limniska-vattentypsregioner:limniska-vattentypsregioner)

Hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Prövningsgrupper för vattenkraftverk med tidsplan (hav-provningsgrupper-for-vattenkraftverk:provningsgrupper-for-vattenkraftverk-med-tidsplan)

Prövningsgrupper för vattenkraftverk med tidsplan. Mer information: https://www.havochvatten.se/geodatahavvattenkraftverk.html

Landsgränser (hav-bakgrundskartor:landsgranser)

Landsgränser från Natural Earth, för bakgrundskartorna. Visar gränser efter vem som kontrollerar territoriumet.

Värdefulla vatten natur (vardefulla-vatten:vf_NV)

Databasen beslutades 2006 av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbete inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Underlagen togs fram av länsstyrelserna och innehåller geografisk information om värdefulla sötvattensmiljöer. Syftet med sammanställningen var att utgöra underlag för arbetet med skydd och restaurering enligt de dåvarande delmål 1 och 2 i miljömålssystemet fram till 2010. Många av områdena som presenteras är skyddade, speciellt i norra Sverige där stora befintliga nationalparker och naturreservat rymmer värdefulla vattenmiljöer. Områdena har pekades ut utifrån befintlig kunskap och de kriterier som anges i Nationell strategi för genomförande av delmål 1 – Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (2006).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.