[unknown data provider]

vagnat_planerad vagnat_framtida hamn_befintlig
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Phone: Trafikverkets kundtjänst Tel: 0771-921 921

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Trafikverket Riksintressen 2012 2019-05-21

Available map layers (27)

Järnväg - framtida (jarnvag_framtida)

Järnväg - planerad (jarnvag_planerad)

Sjöfart - farled inkl. buffertzoner (farled)

Sjöfart - ankarplatser (ankarplatser)

Sjöfart - djupa och skyddade områden (djupaskyddankaromr)

Hamn - utvecklingsområde preciserat (hamn_utvomr_preciserat)

Hamn - planerad preciserat (hamn_planerad_preciserat)

Hamn - befintlig preciserat (hamn_befintlig_preciserat)

Hamn - befintlig (hamn_befintlig)

Flygplats - planerad/framtida (flygplats_planerad)

Flygplats - befintlig (flygplats_befintlig)

Flygplats - rullbana planerad/framtida (flygplatsrullbana_planeradframtida)

Flygplats - rullbana befintlig (flygplatsrullbana_befintlig)

Flygplats - flygbuller maxnivå influensområde (flygplats_buller70)

Flygplats - flygbuller ekvivalentnivå (flygplats_buller55)

Flygplats - markbuller ekvivalentnivå kl 06- 18 (flygplats_markbuller_6_18)

Flygplats - markbuller ekvivalentnivå kl 18- 22 (flygplats_markbuller_18_22)

Flygplats - flyghinder influensområde (flygplats_hinder)

Flygplats - MSA ytor (flygplats_msaytor)

Väg - framtida (vagnat_framtida)

Väg - planerad (vagnat_planerad)

Väg - befintlig (vagnat_befintlig)

Järnväg - befintlig (jarnvag_befintlig)

Järnväg - befintlig bangård terminal m.m. (jarnvaganlaggning_befintlig)

Järnväg - framtida/planerad bangård terminal m.m. (jarnvaganlaggning_framtida_planerad)

Järnväg - planerad station för resandeutbyte (jarnvagstation_planerad)

Järnväg - befintlig station för resandeutbyte (jarnvagstation_befintlig)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.