Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

INSPIRE Download service Beschermde gebieden

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
eng
Data provider

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (unverified)

Contact information:

Infodesk Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

3800 BP Amersfoort, Netherlands

Phone: 0031(0) 33 421 7 421

Service metadata

Ads by Google

Deze Download service is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Werelderfgoed.

Available map layers (254)

nl_1650_route (verstedelijking:nl_1650_route)

Uiterwaarden puntinformatie archeologie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepunten)

Rijksmonumenten_per_gemeente_schademeldingen (aardbevingsgebied:Rijksmonumenten_per_gemeente_schademeldingen)

UNESCOopenheidSvA_Forten (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOopenheidSvA_Forten)

Waardekaart in Veelvoud - link naar kaarten (waardekaartveelvoud:waardekaartveelvoud_urls_krt)

Waardekaart in Veelvoud - link naar kaarten

Landinrichting in Nederland (landschapsatlas:LandinrichtingNL)

Landinrichting 80 jaar is een overzicht van alle wettelijke verkavelingsprojecten van Nederland. Dit zijn alle afgeronde wettelijke verkavelingsprojecten vanaf de eerste ruilverkavelingswet in 1924 tot het intreden van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) op 1 januari 2007. Van de niet afgeronde herverkavelingsprojecten op 1 januari 2007 zijn alleen diegene opgenomen die na 1 januari 2007 onder de WILG zijn opgenomen en dus onder een wet vallen. Ook alle nieuwe landinrichtingsprojecten die onder de WILG vallen zijn opgenomen in dit bestand. Peildatum van dit bestand is 1-3-2015.

Bodemkaart - gedetailleerd en analoog (verstoringsbronnen:bodkrt_detail_analoog)

Overzicht beschikbare analoge, gedetailleerde bodemkaarten.

rivierloop_TMK (cultuurhistorie_uiterwaarden:rivierloop_TMK)

NL1575 bladwijzer historische kaarten (verstedelijking:NL_1575_bladwijzer_kaarten)

verstoringen_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:verstoringen_cultuurhistorie)

ARCH_CU (ms:ARCH_CU)

ArcheologischeComplexen (fysieke_staat_archeologie:ArcheologischeComplexen)

Molens (landschapsatlas:Molens)

Uiterwaarden vlakinformatie archeologie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepolygonen)

molens en gemalen (droogmakerijen) (landschapsatlas:drgmk_molens_gemalen)

Molens en gemalen (droogmakerijen)

afstand_tot_rijksmonumenten (toegankelijkheid_en_nabijheid_van_erfgoed:afstand_tot_rijksmonumenten)

Paleogeografische kaarten - landschappen 1500 v.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie1500vc)

paleogeografie_stad (paleogeografischekaarten:paleogeografie_stad)

Paleogeografie - stad: alleen voor de periodes 100 n.Chr. en 800 n. Chr. Defaultstyle: 800 n.Chr.

religieuserfgoed (landschapsatlas_view:religieuserfgoed)

Boerderijtypen (landschapsatlas:Boerderijtypen)

Uiterwaarden puntinformatie cultuurhistorie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepunten)

Archeologische verwachtingskaart Maasdal, overige vlakken (arch_verwachting_maasdal:AVGKM_overige_vlakken)

Archeologische verwachtingskaart en Geomorfogenetische kaart Maasdal: provinciale aandachtsgebieden en water.

OverzichtMusea (Veiligheid_van_Erfgoed:OverzichtMusea)

nagios_monitoring (nagios:nagios_monitoring)

Landschappenkaart Nederland (landschappenkaart:LandschappenkaartNederland)

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze layer toont het volledige kaartbestand met alle attributen en is zichtbaar bij inzoomen vanaf 1:500.000.

wegtransport_geschiedenis (landschapsatlas:wegtransport_geschiedenis)

kaart Landelijk Register Monumentale Bomen (landschapsatlas_view:monumentalebomen)

provinciale_wegen (landschapsatlas:provinciale_wegen)

RCE Dijkenkaart (dijken:dijklijnenkaart_rce)

De RCE dijkenkaart is een basisbestand met cultuurhistorisch relevante Nederlandse dijken.

Rijksmonumenten_aardgasvelden (aardbevingsgebied:Rijksmonumenten_compleet_aardgasvelden)

Contour onderzoeksgebied - Nederlands deel (arch_verwachting_maasdal:Maasdal_NL_contour)

CultGIS - landschappen (cultgis:landschap)

ARCH_BQ (ms:ARCH_BQ)

hoogstamboomgaarden (landschapsatlas:hoogstamboomgaarden)

wielen (landschapsatlas:wielen)

CultGIS - aandachtsgebieden (cultgis:aandachtsgebied)

turfwinning (landschapsatlas:turfwinning)

paleogeografie_waterlopen (paleogeografischekaarten:paleogeografie_waterlopen)

Paleogeografie - waterlopen: elke periode heeft een aparte style. Defaultstyle: 2000 n.Chr.

t3landschapsbeeld (landschappenT0123:t3landschapsbeeld)

paleogeografie_outline2013 (paleogeografischekaarten:paleogeografie_outline2013)

ijsselmeer_onderzoeksgebied (IJsselmeer:ijsselmeer_onderzoeksgebied)

ijsselmeer_onderzoeksgebied_gestileerd (IJsselmeer:ijsselmeer_onderzoeksgebied_gestileerd)

Bevloeiingssystemen (puntelementen) (landschapsatlas:bevloeiingssystemen_punt)

ProtectedSite (inspire:PS.ProtectedSite)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van de dataset van de gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en de dataset van het Nederlandse cultureel erfgoed dat is geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd.

ijsselmeer_krt5_ligging_top_waterbodem_1852 (IJsselmeer:ijsselmeer_krt5_ligging_top_waterbodem_1852)

grintwegen_tmk_1850_aggn (landschapsatlas:grintwegen_tmk_1850_aggn)

Geomorfogenetische kaart Maasdal, overige lijnen (arch_verwachting_maasdal:GKM_overige_lijnen)

Geomorfogenetische kaart Maasdal: geologische breuken (TNO) en geulen in België.

stations_en_haltes (landschapsatlas:stations_en_haltes)

vlakken_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:vlakken_cultuurhistorie)

ijsselmeer_krt1_paleogeografie_begin_holoceen (IJsselmeer:ijsselmeer_krt1_paleogeografie_begin_holoceen)

Essenkaart (landschapsatlas:essen)

Archeologische Onderzoeksgebieden (cartografisch_ontwerp_nieuw:archeologische_onderzoeksgebieden)

Paleogeografische kaarten - landschappen 500 v.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie500vc)

transformatorhuisjes (landschapsatlas:transformatorhuisjes)

punten_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:punten_cultuurhistorie)

Paleogeografische kaarten - landschappen 9000 v.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie9000vc)

ijsselmeer_krt4_lijnen (IJsselmeer:ijsselmeer_krt4_lijnen)

ARCHIS-waarneming (arch_verwachting_maasdal:wng_dec2014)

ARCHIS-waarneming (peildatum december 2014)

Top Pleistocen oppervlakte (toppleistoceen:plmgeul)

Huidige toestand van het Pleistocene oppervlak (in meter t.o.v. NAP). De laag wordt ook wel 'Top Pleistoceen met geulen' genoemd.

terpen (landschapsatlas:terpen)

rivierloop_Algemene_Rivierkaart_1e_herziening (cultuurhistorie_uiterwaarden:rivierloop_Algemene_Rivierkaart_1e_herziening)

haltes_oorlogsspoorlijnen (landschapsatlas:haltes_oorlogsspoorlijnen)

Bouwsystemen (wederopbouwgebieden:Bouwsystemen)

Inundaties (liniesenstellingen:inundaties)

Inundatiegebieden: bij militaire inundaties wordt het waterpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is.

res_regios (misc:res_regios)

Geodata_Subsidieverleningen_Onderzoek (herbestemming:Geodata_Subsidieverleningen_Onderzoek)

NL1575_waterlopen (verstedelijking:NL1575_waterlopen)

UNESCOOpenheidNHW (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOpenheidNHW)

nl1650_kaartwijzer (verstedelijking:nl1650_kaartwijzer)

Hoofdlandschappen (landschappenkaart:Hoofdlandschappen)

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze layer toont alleen de landschappen, bij alle schalen.

landweren (globale ligging) (landschapsatlas:landweren_pnt)

nl_1650_objecten (verstedelijking:nl_1650_objecten)

wederopbouwmonumenten (wederopbouwmonumenten:wederopbouwmonumenten)

UIKAW kmaanduidingen rivieren (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWkmaanduidingenrivieren)

NL1575_stadsplattegronden (verstedelijking:NL1575_stadsplattegronden)

Eendenkooien (landschapsatlas:Eendenkooien)

Paleogeografische kaarten - landschappen 1850 n.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie1850nc)

landschapstypen (misc:landschapstypen)

cultuurhistorischebosjesmiddendelfland (landschapsatlas:cultuurhistorischebosjesmiddendelfland)

Wederopbouwgebieden_stand_12_april_2013_must (Atlas_wederopbouw:Wederopbouwgebieden_stand_12_april_2013_must)

UIKAW Archeologie en Cultuurhistorie (puntinformatie archeologie) (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntencompactelegenda)

Boerderijen (landschapsatlas:Boerderijen)

lijnen_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:lijnen_cultuurhistorie)

CultGIS - regios (cultgis:regios)

Landschappelijk groen erfgoed - veldopnamen (landschapsatlas:groenerfgoed_veldopnamen)

Landschappelijk groen erfgoed - veldopnamen (....)

bekenkaart (landschapsatlas:bekenkaart)

Interieurs (Interieurensembles:Interieurs)

MAP_NL_1598_Heyns_lin (machu_historic:MAP_NL_1598_Heyns_lin)

Lines defining (nautical) line features digitized from "De Spieghel der Werelt " created by Zacharias Heyns in 1598.

knooppunten_asw (landschapsatlas:knooppunten_asw)

Archeoregio's (archeoregios:Archeoregios)

Nederland kent zeventien archeologische regio’s, ook wel archeoregio's genoemd. Dit zijn gebieden waarbinnen zowel sprake is van een globaal verband tussen landschap en bewoningsgeschiedenis als tussen landschapsvormende processen en het ontstaan van archeologische vindplaatsen en het bodemarchief in het algemeen.

ARCH_NL_ARCHIS (ms:ARCH_NL_ARCHIS)

Paleogeografische kaarten - landschappen 3850 v.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie3850vc)

Top Pleistocene oppervlakte: reconstructie oppervlakte begin Holoceen (toppleistoceen:plzgeul)

Top Pleistoceen oppervlak: reconstructie ligging pleistoceen oppervlak van het begin van het Holoceen (9000 BC). De laag wordt ook wel 'Top Pleistoceen zonder geulen' genoemd. Hoogte in meter t.o.v. NAP.

overlaten (landschapsatlas:overlaten)

verdwenenmolens (landschapsatlas:verdwenenmolens)

Verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied (verwachtingskaart_uiterwaarden:Verwachtingskaart_uiterwaarden_rivierengebied_AlleTijdsperiodes)

CultGIS - deellandschappen (cultgis:deellandschap)

ARCH_ZA (ms:ARCH_ZA)

cultuurhistorischebosjesgroenehart (landschapsatlas:cultuurhistorischebosjesgroenehart)

waterstaatskaart1_bladwijzer (landschapsatlas:waterstaatskaart1_bladwijzer)

MAP_NL_1598_Heyns_reg (machu_historic:MAP_NL_1598_Heyns_reg)

Regions defining (nautical) region features digitized from "De Spieghel der Werelt " created by Zacharias Heyns in 1598.

puntlocaties (liniesenstellingen:puntlocaties)

Puntlocatie van alle objecten, per linie. Objecten zijn vestingsteden, forten en andere werken, zoals schansen, batterijen e.d.

stadsvernieuwingsgebieden (misc:stadsvernieuwingsgebieden)

begraafplaatsen (landschapsatlas:begraafplaatsen)

huidige_rivierloop (cultuurhistorie_uiterwaarden:huidige_rivierloop)

gezichten_met_rehabilitatieplan (misc:gezichten_met_rehabilitatieplan)

Paleogeografische kaarten - landschappen 2750 v.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie2750vc)

Paleogeografische kaarten - landschappen 5500 v.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie5500vc)

ijsselmeer_krt2_lijnen (IJsselmeer:ijsselmeer_krt2_lijnen)

MIP_Gemeentebeschrijvingen (mip:MIP_Gemeentebeschrijvingen)

landweren (landschapsatlas:landweren)

ijsselmeer_krt5_vuurtorens_vanaf_1250nc (IJsselmeer:ijsselmeer_krt5_vuurtorens_vanaf_1250nc)

ijsselmeer_krt4_zones (IJsselmeer:ijsselmeer_krt4_zones)

Bonnebladen1900_index (misc:Bonnebladen1900_index)

Overzicht van de kaartbladen die worden getoond in de WMTS van de Bonnebladen rond 1900 (http://common.services.geodesk.nl/arcgis/rest/services/BonneBladen/Bonnes1900/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml)

MAP_NL_1584_Waghenaer_pnt (machu_historic:MAP_NL_1584_Waghenaer_pnt)

Points defining (nautical) point features have been digitized from the original map of 1584 and projected to WGS84.

landschapsbiografieën (landschapsatlas:landschapsbiografieen)

fabrieksschoorstenen (landschapsatlas:fabrieksschoorstenen)

Stads- en dorpsgezichten (rce:Townscapes)

Deze dataset bevat de begrenzingen van alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988).

BES-eilanden (waardekaartveelvoud:bes_eilanden)

Informatie over de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).

ijsselmeer_krt4_paleogeografie_100nc (IJsselmeer:ijsselmeer_krt4_paleogeografie_100nc)

kastelen (landschapsatlas:kastelen)

Hunebedden (landschapsatlas:Hunebedden)

MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_reg (machu_historic:MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_reg)

Contours defining (nautical) region features digitized from invasion map of the English Admiralty, 1799.

Jonge Dryas terrasvlakte laag (L) (arch_verwachting_maasdal:AVM_Dryasterras_laag)

Jonge Dryas terrasvlakte laag (L), met mogelijke opduiking met hoge verwachting.

MAP_NL_1773_Sepp_pnt (machu_historic:MAP_NL_1773_Sepp_pnt)

Points defining (nautical) point objects digitized from "De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provinciën" created by Jan Christiaan Sepp in 1773.

ARCH_NL_NCN (ms:ARCH_NL_NCN)

Paleogeografische kaarten - landschappen 1500 n.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie1500nc)

waterwegen_mcn (landschapsatlas:waterwegen_mcn)

Archeologische verwachtingskaart Maasdal, beekmondingen (arch_verwachting_maasdal:AVM_beekmondingen)

Archeologische verwachtingskaart Maasdal: beekmondingen.

Aanvullende archeologische verwachting Late landbouwsamenlevingen (LBL) (arch_verwachting_maasdal:LBL_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Late landbouwsamenlevingen (LBL).

Rijksmonumenten (rce:NationalListedMonuments)

De gegevens in deze dataset zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en fysiek opgenomen in de Objecten Databank (ODB). In de dataset zijn gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Olie- en gasvelden (landschapsatlas:nlog_velden_rd_20170829)

Geomorfogenetische kaart Maasdal (arch_verwachting_maasdal:Maasdal_NZ)

Geomorfogenetische kaart Maasdal.

Paleogeografische kaarten - landschappen 800 n.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie800nc)

vliedbergen (landschapsatlas:vliedbergen)

Paleogeografische kaarten - landschappen 250 v.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie250vc)

vliegvelden (landschapsatlas:vliegvelden)

UNESCOopenheidSvA_Vestingen (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOopenheidSvA_Vestingen)

ijsselmeer_toponiemen (IJsselmeer:ijsselmeer_toponiemen)

Paleogeografische kaarten - landschappen 2000 n.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie2000nc)

ijsselmeer_krt1_lijnen (IJsselmeer:ijsselmeer_krt1_lijnen)

Contouren_verstedelijking_NL (verstedelijking:Contouren_verstedelijking_NL)

Werelderfgoed (rce:WorldHeritage)

Deze dataset bevat de begrenzingen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comité van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. De begrenzingen zijn gebaseerd op de kaarten die destijds opgenomen waren in het nominatiedossier dat aan Unesco is aangeboden.

MAP_NL_1666_Goos_reg (machu_historic:MAP_NL_1666_Goos_reg)

Contours defining (nautical) region features digitized from "Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel ende Vlie-stroom alsmede 't Amelander-gat" created by Pieter Goos in 1666.

Landschappelijk groen erfgoed (landschapsatlas:groenerfgoed)

Landschappelijk groen erfgoed (...)

steenkoolmijnen (landschapsatlas:steenkoolmijnen)

LandschapsbeeldT3 (landschappenT0123:LandschapsbeeldT3)

LandschapsbeeldT2 (landschappenT0123:LandschapsbeeldT2)

MAP_NL_1666_Goos_lin (machu_historic:MAP_NL_1666_Goos_lin)

Lines defining (nautical) line features digitized from "Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel ende Vlie-stroom alsmede 't Amelander-gat" created by Pieter Goos in 1666.

UIKAV gebiedsindeling uiterwaarden (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWgebiedsindelinguiterwaarden)

historische_tramwegen (landschapsatlas:historische_tramwegen)

NL1575_paleogeografie (verstedelijking:NL1575_paleogeografie)

ijsselmeer_krt5_scheepvaart_routezones_vanaf_1250nc (IJsselmeer:ijsselmeer_krt5_scheepvaart_routezones_vanaf_1250nc)

roads (geocat_test:roads2)

sgdgs

verstoringsbronnen (verstoringsbronnen:verstoringsbronnen)

ijsselmeer_krt6_ligging_top_waterbodem_2016 (IJsselmeer:ijsselmeer_krt6_ligging_top_waterbodem_2016)

knooppunten_asw_test (test_nl:knooppunten_asw_test)

Archeologische Landschappenkaart NL - v3 (landschappenkaart:landschappenkaart_nl)

Archeologische Landschappenkaart Nederland - versie 3 (2019)

Bevloeiingssystemen (lijnelementen) (landschapsatlas:bevloeiingssystemen_lijn)

Paleogeografische kaarten - landschappen 100 n.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie100nc)

weidemolens en windmotoren (landschapsatlas:weidemolens_en_windmotoren)

Archeologische Monumenten (rce:ArcheologicalMonuments)

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is in samenwerking met de verschillende provincies en gemeentelijk archeologen ontwikkeld. De kaart bevat een overzicht van archeologische terreinen in Nederland. De AMK is één van de bronnen om ruimtelijke plannen, zoals streek- en bestemmingsplannen, te kunnen opstellen, beoordelen en toetsen op hun gevolgen voor de archeologie. Een groot aantal provincies gebruikt de AMK ook als bron voor de ontwikkeling van digitale cultuurhistorische waardenkaarten. De terreinen zijn beoordeeld op de criteria kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde. Op grond van deze criteria zijn de terreinen ingedeeld in terreinen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde. Onder deze laatste categorie vallen ook de wettelijk beschermde monumenten. De AMK vormt altijd een momentopname van de archeologische kennis over een provincie. Ieder jaar komen er nieuwe archeologische terreinen bij. Bestaande terreinen kunnen vervallen, groter of juist kleiner worden. Daarnaast kunnen ook buiten de terreinen die op de AMK staan, waardevolle archeologische resten liggen. De kaarten worden via een roulatiesysteem doorlopend herzien.

ijsselmeer_krt5_zones (IJsselmeer:ijsselmeer_krt5_zones)

autosnelwegen (landschapsatlas:autosnelwegen)

Veennederzettingen (veenontginningen:veennederzettingen)

Veennederzettingen

gemalen (landschapsatlas:gemalen)

Objecten (liniesenstellingen:objecten)

Objecten zijn vestingsteden, forten en andere werken, zoals schansen, batterijen e.d.

Geodata_Subsidieverleningen_WindWaterdicht (herbestemming:Geodata_Subsidieverleningen_WindWaterdicht)

Uiterwaarden IKAW basis (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntenuitgeklaptelegenda)

Aanvullende archeologische verwachting Jagers en Verzamelaars (JV) (arch_verwachting_maasdal:JV_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Jagers en Verzamelaars (JV).

Atlas van de Verstedelijking in Nederland – groeikaarten (verstedelijking:Groeikaart_verstedelijking_NL)

Bestand van de groeifases van Nederlandse steden, begonnen met de 35 steden uit de Atlas van de Verstedelijking van Nederland. Deze set wordt uitgebreid met andere steden, wanneer dit binnen een stedenbouwkundig project van de RCE valt.

rws_dijkringlijnen_3_2 (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWDijkringlijnen)

Door Data_ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat beheerde bestand met de lijnen van de Waterkeringen van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Mutaties kunnen bij de Waterdienst worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

Restanten agrarische veenontginningsverkavelingen (veenontginningen:rest_agrarische_verkaveling)

Restanten agrarische veenontginningsverkavelingen

rivierloop_Bonnebladen (cultuurhistorie_uiterwaarden:rivierloop_Bonnebladen)

Waardekaart in Veelvoud - URL's (waardekaartveelvoud:waardekaartveelvoud_urls)

Waardekaart in Veelvoud - URL's

Landschappelijk groen erfgoed - inheemse bomen en struiken (puntlocaties) (landschapsatlas:groenerfgoed_bomenstruiken_pnt)

Landschappelijk groen erfgoed - inheemse bomen en struiken (puntlocaties)

Bodemkaart - gedetailleerd en digitaal (verstoringsbronnen:bodkrt_detail_digitaal)

Overzicht beschikbare digitale gedetailleerde bodemkaarten.

Bevloeiingssystemen (vlakelementen) (landschapsatlas:bevloeiingssystemen_vlak)

Linies (liniesenstellingen:linies)

Linies in Nederland, van eind 16e t/m midden 20e eeuw.

grafheuvels (landschapsatlas:grafheuvels)

Afgedekt Pleistoceen (afgedekt_pleistoceen:Afgedekt_Pleistoceen)

Kaart van Hoog Nederland met afgedekte pleistocene sedimenten

Aardgasvelden_in_productie (aardbevingsgebied:Aardgasvelden_in_productie)

UNESCOOverbouwingLimes (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOverbouwingLimes)

rijksbeschermde groenaanleggen (landschapsatlas:rijksmonumentaal_groen)

De webservice Rijksbeschermde groenaanleggen bevat parken, tuinen en begraafplaatsen die beschermd zijn als rijksmonument. Een groenaanleg is een aanleg van onder meer paden, waterpartijen en beplantingen.

ijsselmeer_krt3_paleogeografie_2750vc (IJsselmeer:ijsselmeer_krt3_paleogeografie_2750vc)

MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_pnt (machu_historic:MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_pnt)

Points defining (nautical) point features digitized from invasion map of the English Admiralty, 1799.

HISTLAND (histland:HISTLAND)

LEGIS_NL (ms:legis_nl)

Schademeldingen_per_gemeente (aardbevingsgebied:Schademeldingen_per_gemeente)

Selectie uit Vergraven Gronden (verstoringsbronnen:vergraven_gr_sel)

RDcoordRaster_lijnen (misc:RDcoordRaster_lijnen)

MAP_NL_1649_Blaeu_reg (machu_historic:MAP_NL_1649_Blaeu_reg)

Regions defining (nautical) region features digitized from map created by Jan (Joan) Willemsz. Blaeu in 1649.

onderzoeksagendas (onderzoeksagendas:onderzoeksagendas)

Aanvullende archeologische verwachting Staatssamenlevingen (SSL) (arch_verwachting_maasdal:SSL_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Staatssamenlevingen (SSL).

MAP_NL_1649_Blaeu_lin (machu_historic:MAP_NL_1649_Blaeu_lin)

Lines defining (nautical) line features digitized from map created by Jan (Joan) Willemsz. Blaeu in 1649.

Minuutplanbegrenzingen (misc:Minuutplanbegrenzingen)

Aanvullende archeologische verwachting voor alle hoofdperioden (arch_verwachting_maasdal:COMBI_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor alle hoofdperioden gecombineerd.

straatwegen_tmk_1850_aggn (landschapsatlas:straatwegen_tmk_1850_aggn)

UIKAW Nummering Catalogus uiterwaard-deelgebieden (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAVNummeringCatalogusuiterwaarddeelgebieden)

afstand_tot_archeologische_rijksmonumenten (toegankelijkheid_en_nabijheid_van_erfgoed:afstand_tot_archeologische_rijksmonumenten)

OverzichtArchieven (Veiligheid_van_Erfgoed:OverzichtArchieven)

watertorens (landschapsatlas:watertorens)

ijsselmeer_krt3_zones (IJsselmeer:ijsselmeer_krt3_zones)

Regio's Landschapskarakterisering (landschapsatlas:landschapskarakterisering)

Regio's Landschapskarakterisering

Archeologische Landschappenkaart v3 - Hoofdlandschappen (landschappenkaart:landschappenkaartnl_hoofdlandschappen)

Archeologische Landschappenkaart Nederland - versie 3 (2019): de hoofdlandschappen. Alléén informatie over de hoofdlandschappen is opgenomen.

haltes_en_depots_museumspoorlijnen (landschapsatlas:haltes_en_depots_museumspoorlijnen)

nl_1650_landschap (verstedelijking:nl_1650_landschap)

UNESCOOpenheidBeemster (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOpenheidBeemster)

hertenkampen (landschapsatlas:hertenkampen)

Buitenplaatsen (buitenplaatsen:Buitenplaatsen)

LandschapsbeeldT1 (landschappenT0123:LandschapsbeeldT1)

LandschapsbeeldT0 (landschappenT0123:LandschapsbeeldT0)

MAP_NL_1584_Waghenaer_lin (machu_historic:MAP_NL_1584_Waghenaer_lin)

Lines defining (nautical) line features digitized from "Tvlie en Tmaersdiep" from "Spieghel der Zeevaert" created by Lucas Janszoon Waghenaer in 1584.

Aanvullende archeologische verwachting Vroege landbouwsamenlevingen (LBV) (arch_verwachting_maasdal:LBV_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Vroege landbouwsamenlevingen (LBV).

MAP_NL_1584_Waghenaer_reg (machu_historic:MAP_NL_1584_Waghenaer_reg)

Regions defining (nautical) region features digitized from "Tvlie en Tmaersdiep" from "Spieghel der Zeevaert" created by Lucas Janszoon Waghenaer in 1584.

Geesten (landschapsatlas:Geesten)

ijsselmeer_krt3_lijnen (IJsselmeer:ijsselmeer_krt3_lijnen)

Archeologische verwachtingskaart Maasdal, wegen (arch_verwachting_maasdal:AVGKM_wegen)

Archeologische verwachtingskaart en Geomorfogenetische kaart Maasdal: wegen

Wederopbouwgebieden (wederopbouwgebieden:Wederopbouwgebieden)

Geomorfogenetische kaart Maasdal (NL) (arch_verwachting_maasdal:Maasdal_NZ_NL)

Geomorfogenetische kaart van het Nederlandse deel van het Maasdal. Deze kaartlaag wordt gebruikt om de Archeologische Basisverwachting op kaart te zetten.

NL1575_routenetwerk (verstedelijking:NL1575_routenetwerk)

droogmakerijen (landschapsatlas:droogmakerijen)

ijsselmeer_krt2_paleogeografie_3850vc (IJsselmeer:ijsselmeer_krt2_paleogeografie_3850vc)

luchtwachttorens (landschapsatlas:luchtwachttorens)

VOC_WIC_MARINE (ms:VOC_WIC_MARINE)

nl_1650_lscp_detail (verstedelijking:nl_1650_lscp_detail)

RES_NL (ms:res_nl)

Research Areas - Netherlands (MACHU GIS)

afstand_tot_gebouwde_rijksmonumenten (toegankelijkheid_en_nabijheid_van_erfgoed:afstand_tot_gebouwde_rijksmonumenten)

ARCHIS-vondstmelding (arch_verwachting_maasdal:vmg_dec2014)

ARCHIS-vondstmelding (peildatum december 2014)

ARCH_NL17 (ms:ARCH_NL17)

Zoeklijst Wederopbouwgebieden (wederopbouwgebieden:Zoeklijst_Wederopbouwgebieden)

Paleogeografische kaarten - landschappen 1250 n.Chr. (paleogeografischekaarten:paleogeografie1250nc)

bouwsysteem_airey (wederopbouwgebieden:bouwsysteem_airey)

ijsselmeer_krt2_zones (IJsselmeer:ijsselmeer_krt2_zones)

museumspoorlijnen (landschapsatlas:museumspoorlijnen)

vuurtorens (landschapsatlas:vuurtorens)

Geomorfogenetische kaart Maasdal, overige vlakken (arch_verwachting_maasdal:GKM_overige_vlakken)

Geomorfogenetische kaart Maasdal: begrenzing Zandmaas verkenning+ (ADC) en vergraven terreinen.

MAP_NL_1666_Goos_pnt (machu_historic:MAP_NL_1666_Goos_pnt)

Points defining (nautical) point features digitized from "Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel ende Vlie-stroom alsmede 't Amelander-gat" created by Pieter Goos in 1666.

Uiterwaarden vlakinformatie cultuurhistorie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepolygonen)

Wederopbouwgebieden (wederopbouwmonumenten:Wederopbouwgebieden)

gebedshuizen in NL (gebedshuizen:gebedshuizennl)

Gebedshuizen in Nederland

Landschappenkaart Nederland (geaggregeerd) (landschappenkaart:LandschappenkaartNL_agg)

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze layer toont een vereenvoudigde, geaggregeerde versie van het oorspronkelijke kaartbestand en is te gebruiken bij kleinere kaartschalen.

HoofdlandschappenT0123 (landschappenT0123:HoofdlandschappenT0123)

NL1575_objecten (verstedelijking:NL1575_objecten)

historische_spoorwegen (landschapsatlas:historische_spoorwegen)

MAP_NL_1773_Sepp_lin (machu_historic:MAP_NL_1773_Sepp_lin)

Lines defining (nautical) line features digitized from "De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provinciën" created by Jan Christiaan Sepp in 1773.

CultGIS - elementen (cultgis:elementen)

gesloten_stations (landschapsatlas:gesloten_stations)

MAP_NL_1773_Sepp_reg (machu_historic:MAP_NL_1773_Sepp_reg)

Contours defining (nautical) regions digitized from "De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provinciën" created by Jan Christiaan Sepp in 1773.

Tiendwegen (landschapsatlas:tiendwegen)

MAP_NL_1649_Blaeu_pnt (machu_historic:MAP_NL_1649_Blaeu_pnt)

Points defining (nautical) point features digitized from map created by Jan (Joan) Willemsz. Blaeu in 1649.

ijsselmeer_krt1_zones (IJsselmeer:ijsselmeer_krt1_zones)

bruinkoolgroeves (landschapsatlas:bruinkoolgroeves)

onderzoeksgebied_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:onderzoeksgebied_cultuurhistorie)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.