Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

AM.DesignatedWaters AM.DesignatedWaters AM.DesignatedWaters
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-698 60 00

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (6)

Designated Waters (AM.DesignatedWaters)

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet Målet för fiskvattendirektivet (78/659/EEG) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. Mer information: http://www.havochvatten.se Kontaktperson: Åsa M Andersson, asa.m.andersson@havochvatten.se Villkor: Fri användning Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows Leverantör: Havs- och vattenmyndigheten Version: 2004 INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows?layers=AM.DesignatedWaters - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=AM.DesignatedWaters - Nerladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&outputFormat=SHAPE-ZIP&typeName=AM.DesignatedWaters - Exempelbild: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/ows?service=WMS&request=GetMap&styles=&bbox=180000,6000000,1000000,7800000&width=219&height=512&srs=EPSG:3006&format=image%2Fpng&format_options=layout:metadata_graphicOverview&layers=hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta,hav-vattenforvaltning:AM.DesignatedWaters - Tillkomsthistorik: - - Nyckelord: INSPIRE; fisk; fiskvatten; fiskvattendirektivet - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM

Nitrogen Vulnerable Zone (AM.NitrogenVulnerableZone)

Områden känsliga för avlopp (fosfor och kväve) har pekats ut som skyddade områden i Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (Vattenförvaltningsförordningen, VFF). Huvudskälet är att de är särskilt skyddsvärda och att skyddsarbetet för dessa områden därför behöver samordnas. Vattenmyndigheterna ska se till att Sverige, för dessa områden, uppfyller kraven som finns angivna i VFF och andra svenska författningar som genomför relevanta EG-direktiv bland annat Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och nitratdirektivet (91/676/EEG). Tillkomsthistorik: - Leverantör: Havs- och vattenmyndigheten Version: 2011-06-23 Villkor: Fri användning Kontaktperson: gis@havochvatten.se Dokumentation: - http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8323-6 Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows Lager enligt INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?layers=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Nedladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?service=WFS&request=GetFeature&outputFormat=SHAPE-ZIP&typeName=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Exempelbild: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/wms?service=WMS&request=GetMap&styles=&bbox=180000,6000000,1000000,7800000&width=219&height=512&srs=EPSG:3006&format=image%2Fpng&format_options=layout:metadata_graphicOverview&layers=hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta,hav-miljoovervakning:EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Nyckelord: INSPIRE; fosfor; avloppskänsliga områden; vattenförvaltning - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM

Phosphorus Vulnerable Zone (AM.PhosporusVulnerableZone)

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (78/659/EEG) (fiskvatten)

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet Målet för fiskvattendirektivet (78/659/EEG) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. Mer information: http://www.havochvatten.se Kontaktperson: Åsa M Andersson, asa.m.andersson@havochvatten.se Villkor: Fri användning Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows Leverantör: Havs- och vattenmyndigheten Version: 2004 INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows?layers=AM.DesignatedWaters - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=AM.DesignatedWaters - Nerladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&outputFormat=SHAPE-ZIP&typeName=AM.DesignatedWaters - Exempelbild: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/ows?service=WMS&request=GetMap&styles=&bbox=180000,6000000,1000000,7800000&width=219&height=512&srs=EPSG:3006&format=image%2Fpng&format_options=layout:metadata_graphicOverview&layers=hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta,hav-vattenforvaltning:AM.DesignatedWaters - Tillkomsthistorik: - - Nyckelord: INSPIRE; fisk; fiskvatten; fiskvattendirektivet - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM

Områden känsliga för fosfor (omraden-kansliga-for-fosfor)

Områden känsliga för avlopp Områden känsliga för avlopp (fosfor och kväve) har pekats ut som skyddade områden i Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (Vattenförvaltningsförordningen, VFF). Huvudskälet är att de är särskilt skyddsvärda och att skyddsarbetet för dessa områden därför behöver samordnas. Vattenmyndigheterna ska se till att Sverige, för dessa områden, uppfyller kraven som finns angivna i VFF och andra svenska författningar som genomför relevanta EG-direktiv bland annat Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och nitratdirektivet (91/676/EEG). Tillkomsthistorik: - Leverantör: Havs- och vattenmyndigheten Version: 2011-06-23 Villkor: Fri användning Kontaktperson: gis@havochvatten.se Dokumentation: - http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8323-6 Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows Lager enligt INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?layers=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Nedladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?service=WFS&request=GetFeature&outputFormat=SHAPE-ZIP&typeName=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Exempelbild: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/wms?service=WMS&request=GetMap&styles=&bbox=180000,6000000,1000000,7800000&width=219&height=512&srs=EPSG:3006&format=image%2Fpng&format_options=layout:metadata_graphicOverview&layers=hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta,hav-miljoovervakning:EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Nyckelord: INSPIRE; fosfor; avloppskänsliga områden; vattenförvaltning - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM

Områden känsliga för kväve (omraden-kansliga-for-kvave)

Områden känsliga för avlopp Områden känsliga för avlopp (fosfor och kväve) har pekats ut som skyddade områden i Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (Vattenförvaltningsförordningen, VFF). Huvudskälet är att de är särskilt skyddsvärda och att skyddsarbetet för dessa områden därför behöver samordnas. Vattenmyndigheterna ska se till att Sverige, för dessa områden, uppfyller kraven som finns angivna i VFF och andra svenska författningar som genomför relevanta EG-direktiv bland annat Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och nitratdirektivet (91/676/EEG). Tillkomsthistorik: - Leverantör: Havs- och vattenmyndigheten Version: 2011-06-23 Villkor: Fri användning Kontaktperson: gis@havochvatten.se Dokumentation: - http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8323-6 Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows - WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows Lager enligt INSPIRE: - WMS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?layers=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - WFS-lager: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?service=WFS&request=GetFeature&typeName=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Nedladdning: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-miljoovervakning/ows?service=WFS&request=GetFeature&outputFormat=SHAPE-ZIP&typeName=EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Exempelbild: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/wms?service=WMS&request=GetMap&styles=&bbox=180000,6000000,1000000,7800000&width=219&height=512&srs=EPSG:3006&format=image%2Fpng&format_options=layout:metadata_graphicOverview&layers=hav-bakgrundskartor:hav-grundkarta,hav-miljoovervakning:EF.EnvironmentalMonitoringFacilities - Nyckelord: INSPIRE; fosfor; avloppskänsliga områden; vattenförvaltning - Referenssystem: EPSG:3006 SWEREF99TM

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.