SMHI

GeoServer Web Feature Service

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Supported languages
swe
Data provider

SMHI (unverified)

Contact information:

SMHI

SMHI

60200 Norrköping, Sweden

Email: 

Phone: +46 (11) 495 80 00

Service metadata

Ads by Google

WFS service for meteorological observations

Available map layers (34)

ACMF.Meteorologiska observationer - Lägsta molnbas, 15 minuters minimum, timvärden (met-obs:ACMF.lagsta_molnbas_15min_min)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Med molnbas avses det lodräta avståndet från marken till molnens undersida.

ACMF.Meteorologiska observationer - Signifikanta moln, timvärden (met-obs:ACMF.signifikanta_moln_lager_1_till_4_timme_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Molnbas och molnmängd rapporteras med en timmes intervall från ett flertal officiella stationer utrustade med molnhöjdsmätare. Molnmängd och molnbas bestäms av en avancerad algoritm i mätinstrumentet. De flesta mätstationerna skickar automatiskt framställda rapporter. Alla molnlager som instrumentet detekterar rapporteras, dock max 4 molnlager.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbörd, flaggtabell dygn (met-obs:ACMF.nederbord_flaggtabell_dygn_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features".

ACMF.Meteorologiska observationer - Vindhastighet, max-medel (10 min) för de senaste tre timmarna (met-obs:ACMF.vindhastighet_10min_max_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Vindhastighet uppmätt vid mätstationer. Max av medelvind (10 min) för de senaste tre timmarna. Rapporteras varje timme.

ACMF.Meteorologiska observationer - Snödjup dygnsvärde (met-obs:ACMF.snodjup_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Snödjup uppmätt vid manuella stationer. Momentanvärde uppmätt endast kl 06 UTC varje dygn. Av de stationer som fortfarande rapporterar enbart med journal mäter flertalet bara några få gånger per månad. Är det barmark sätts dock snödjupet lika med noll.

ACMF.Meteorologiska observationer - Byvindhastighet (met-obs:ACMF.byvind_timme_max_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Byvindhastighet uppmätt vid mätstationer. Avser det högsta avlästa momentana värdet under en mätperiod av en timme.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbörd timvärde (met-obs:ACMF.nederbord_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Nederbörd uppmätt vid automatiska mätstationer, ackumulerat värde under en timme. Nederbörden mäts i smält form.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbörd, summa 1 dygn (met-obs:ACMF.nederbord_dygnssumma_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Nederbörd uppmätt vid manuella och automatiska mätstationer. Nederbörden mäts kl 06 UTC och avser den ackumulerade mängden under 24 timmar, d v s sedan kl 06 UTC föregående dygn. Mätvärdet är därmed mer representativt för dygnet innan. Om nederbörden fallit i fast form smälts den före mätning.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbördsmängd kvartsvärde (met-obs:ACMF.nederbord_kvartssumma_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Nederbörd uppmätt vid automatiska mätstationer, ackumulerat värde över 15 minuter. Nederbörden mäts i smält form.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttemperatur timvärde (met-obs:ACMF.temperatur_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Lufttemperatur uppmätt vid mätstationer. Momentanvärde varje resp var tredje timme, samt på enklare stationer två eller tre ggr per dygn.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lägsta molnbas, timvärden (met-obs:ACMF.lagsta_molnbas_timme_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Med molnbas avses det lodräta avståndet från marken till molnens undersida.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbördstyp 12- eller 24-timmarsvärde (met-obs:ACMF.nederbord_flaggtabell_12_timmar_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Observerade nederbördstyper de senaste 12 eller 24 timmarna, beroende på stationstyp. Manuella synopstationer rapporterar nederbördstyp kl 18 UTC som gäller 24 timmar. De flesta klimatstationer rapporterar kl 06 UTC där nederbördstyp också gäller 24 timmar. Det finns dock en del stationer som anger nederbördstyp gällande för 12 timmar och dessa rapporterar då både kl 06 UTC och kl 18 UTC.

ACMF.Meteorologiska observationer - Globalstrålning timvärde (met-obs:ACMF.globalstralning_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Uppmätt globalstrålning (kortvågsstrålning) vid automatiska strålningsstationer, timmedelvärde. Det som mäts är den nedåtriktade strålningen mot en horisontell yta. Kan även ses som ackumulerat energivärde per ytenhet med enheten Wh/m2.

ACMF.Meteorologiska observationer - Långvågsstrålning timvärde (met-obs:ACMF.langvagsstralning_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Uppmätt långvågsstrålning vid automatiska strålningsstationer, timmedelvärde. Det som mäts är den nedåtriktade strålningen mot en horisontell yta. Kan även ses som ackumulerat energivärde per ytenhet med enheten Wh/m2.

ACMF.Meteorologiska observationer - Solskenstid timvärde (met-obs:ACMF.solskenstid_summa_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Uppmätt solskenstid på automatiska strålningsstationer. Ackumulerat värde under 1 timme.

ACMF.Meteorologiska observationer - Daggpunktstemperatur, timvärde (met-obs:ACMF.daggpunktstemperatur_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Daggpunkten är ett mått på hur mycket vattenånga atmosfären innehåller. Om temperaturen sjunker till daggpunkten blir luften mättad med vattenånga och den relativa luftfuktigheten blir 100 %. Från mätningar av temperatur och relativ fuktighet beräknas daggpunkten.

ACMF.Meteorologiska observationer - Markytans tillstånd (met-obs:ACMF.state_of_ground_view)

Bedöms och inrapporteras vid manuella stationer. Detta görs endast kl 06 UTC varje dygn. Av de stationer som fortfarande rapporterar enbart med journal gör flertalet detta bara några få gånger per månad. Är det barmark sätts också snödjupet lika med noll.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttemperatur, medelvärde 1 månad (met-obs:ACMF.temperatur_manad_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Medelvärde över en månad baserat på dygnsvisa medelvärden. Dygnsmedelvärdet beräknas från mätstationens uppmätta temperaturvärden, med den metod som beskrivs här: (http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-medeltemperatur-1.3923) Kl. 00 den 1:e varje månad registreras mätvärdet som avser månaden innan.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttemperatur, medelvärde 1 dygn (met-obs:ACMF.temperatur_daily_mean_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Dygnsmedelvärde en gång per dygn, beräknat från mätstationens uppmätta temperaturvärden, med den metod som beskrivs här: (http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-medeltemperatur-1.3923) Kl. 00 registreras mätvärdet som avser dygnet innan.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttemperatur, maxvärde 1 dygn (met-obs:ACMF.temperatur_dygn_max_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Max av lufttemperatur gällande 24 timmar, lagrat 18 UTC. De flesta stationer mäter värden 2 gånger per dygn (06 UTC och 18 UTC) som då gäller 12 timmar och av dessa väljs det högsta respektive lägsta värdet för att få fram dygnsvärden.

ACMF.Meteorologiska observationer - Rådande väder, kvartsvärden (met-obs:ACMF.radande_vader_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Rådande väder observerat var tredje timme på manuella mätstationer. Vid automatiska stationer sker mätningen varje kvart. Värdet för senaste kvarten rapporteras varje timme.

ACMF.Meteorologiska observationer - Vindriktning timvärde (met-obs:ACMF.vindriktning_10min_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Vindriktning uppmätt vid mätstationer. Medelvärde över 10 minuter varje resp var tredje timme.

ACMF.Meteorologiska observationer - Sikt, timvärde (met-obs:ACMF.sikt_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Sikten uppmätt eller manuellt bedömd på stationerna. Vid manuell bedömning är det minsta värdet på sikten som anges, om sikten varierar i olika riktningar. Automatiska mätningar ger ett värde för sikten vid stationen.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbördsintensitet, max av medel (met-obs:ACMF.nederbord_intensitet_max_av_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features".

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttemperatur, maxvärde 2ggr dygn (met-obs:ACMF.temperatur_12h_max_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Maxvärde av lufttemperatur gällande 12 timmar, lagrat 06 UTC och 18 UTC. De flesta stationer mäter värden 2 gånger per dygn (06 UTC och 18 UTC) som då gäller 12 timmar.

ACMF.Meteorologiska observationer - Total molnmängd timvärde (met-obs:ACMF.total_molnmangd_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Den totala molnmängden uppmätt varje timme på automatiska stationer eller bedömd var tredje timme på manuella stationer. Om molnmängden inte går att avgöra på grund av dimma, nederbörd eller andra siktnedsättande fenomen så sätts värdet till 113%.

ACMF.Meteorologiska observationer - Vindhastighet timvärde (met-obs:ACMF.vindhastighet_10min_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Vindhastighet uppmätt vid mätstationer. Medelvärde över 10 minuter varje resp var tredje timme.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttemperatur, minvärde 1 dygn (met-obs:ACMF.temperatur_dygn_min_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Min av lufttemperatur gällande 24 timmar, lagrat 18 UTC. De flesta stationer mäter värden 2 gånger per dygn (06 UTC och 18 UTC) som då gäller 12 timmar och av dessa väljs det högsta respektive lägsta värdet för att få fram dygnsvärden.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttryck vid havsytan, timvärde (met-obs:ACMF.lufttryck_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Stationerna mäter lufttryck. Eftersom trycket bland annat beror på höjden över havet, räknas det om till ett värde som representerar trycket vid havsytans nivå, för att värdena från olika stationer ska kunna jämföras.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbörd, summa 1 månad (met-obs:ACMF.nederbord_manadssumma_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Nederbörd uppmätt vid automatiska mätstationer. Summa över en månad baserat på dygnsvisa mätningar. Nederbörden mäts i smält form.

ACMF.Meteorologiska observationer - Vindhastighet och vindriktning, 10min medel (met-obs:ACMF.vindhastighet_och_vindriktning_10min_medel_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features".

ACMF.Meteorologiska observationer - Relativ luftfuktighet timvärde (met-obs:ACMF.relativ_luftfuktighet_momentan_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Relativ luftfuktighet uppmätt vid mätstationer. Momentanvärde varje resp var tredje timme.

ACMF.Meteorologiska observationer - Nederbördsintensitet kvartsvärde (met-obs:ACMF.nederbord_intensitet_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Nederbördsintensiteten uppmätt vid automatiska stationer, högsta värdet under 15 minuter.

ACMF.Meteorologiska observationer - Lufttemperatur, minvärde 2ggr dygn (met-obs:ACMF.temperatur_12h_min_view)

INSPIRE tema "Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features". Minvärde av lufttemperatur gällande 12 timmar, lagrat 06 UTC och 18 UTC. De flesta stationer mäter värden 2 gånger per dygn (06 UTC och 18 UTC) som då gäller 12 timmar.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.