Norges geologiske undersøkelse

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.1.0
Keywords
WMS, Mapserver, NGU, hav, sjø, fjord, kyst, havbunn, marin, marine grunnkart, sediment, sedimentasjon, bunnforhold, ankring, forankring, anringsforhold, bunnfellingsområder, gravbarhet, helning, bratt og flat havbunn, biotop, naturtype
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: + 47 73 90 40 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

MarineGrunnkartWMS

Available map layers (9)

Gravbarhet (Gravbarhet)

Kartlaget er basert på sedimentfordeling og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til den utgravde området.

Biotoper i Sør-Troms (Biotoper_Astafjord)

Biotoper i Astafjord, Sør-Troms. Ved hjelp av multivariate statistiske metoder og på grunnlag av detaljerte dybdedata, kornstørrelsesdata og info om bunnfauna er det modellert 12 biotopklasser på havbunnen i Astafjorden.

Helning over 30 grader (Helning_over_30)

Helning over 30 grader. Særdeles bratte områder av sjøbunnen kalkulert på grunnlag av terrengmodell.

Dybdekoter10m (Dybdekoter10m)

Dybdekoter med opptil 10m intervall, basert på 10m-grid (kun i områder med detaljert dybdekartlegging)

Ankringsforhold (Ankringsforhold)

Ankrings- og forankringsforhold tolket på grunnlag av dybde og bunntype

Naturtyper - datadekning (Naturtyper_Datadekning)

Kystnære områder der kartserien Marine grunnkart inkluderer naturtypekart.

Bunnsedimenter (kornstørrelse) detaljert (Kornstorrelse_Det)

Kartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.10-15 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment. Dataene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:20 000 - 1:150 000 (detaljert kartlegging)

Bunnfellingsområder (Bunnfellingsomrader)

Kartlaget er basert på sedimentfordeling og viser hvor fine sedimenter (leir og slam) tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm.

Marine grunnkart - datadekning (MG_Datadekning)

Marine grunnkart, datadekning

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.