[unknown data provider]

yhdyskuntarakenne maisema_kulttuuri kehittamisperiaate
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, keski-pohjanmaa, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Maakuntakaavayhdistelmä vaiheet 1-3 voimassa olevat elementit. Keski-Pohjanmaan liitto/Ramboll Finland Oy.

Available map layers (80)

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava (keski_pohjanmaa_maakuntakaava)

Maakuntakaavayhdistelmä vaiheet 1-3 voimassa olevat elementit. Keski-Pohjanmaan liitto/Ramboll Finland Oy.

Kaava-aineiston kattavuus (keski_pohjanmaa_kattavuus)

Yhdyskuntarakenne (yhdyskuntarakenne)

yhdyskuntarakenne

Virkistysalueet (3_virkistysalueet2)

Taajamatoimintojen alue (3_taajamat)

Energiahuollon alue (3_energiahuollon_alue)

Maa-ainesten ottoalue tai ottoon soveltuva alue (3_maa-ainesalueet2)

Keskustatoimintojen alue (3_keskusta_alueet)

Vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien sijoitusvyöhyke (3_kaupallinen_palveluverkko_k)

Harjujensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu alue (3_harjujensuojeluohjelma)

Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue (1_TT_teollisuus)

Soidensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue (1_soidensuojeluohjelma_SL3)

Satama-alue (1_satama-alue)

Rantojensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu suojelualue (1_rantojensuojeluohjelma_S1)

Vanhojen luonnonmetsien suojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue (1_metsiensuojeluohjelma_SL5)

Lintuvesiensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue (1_lintujensuojeluohjelma_SL4)

Melualue (1_lentomelu)

Lehtojensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue (1_lehtojensuojeluohjelma_SL6)

Koskiensuojelulain mukainen uusilta voimalaitoksilta suojeltu alue (1_koskiensuojelu_S7)

Puolustusvoimien erityisalue (1_puolustusvoimien_erityisalue)

Suojavyöhyke (1_suojavyohyke)

Yhdystie (1_yhdystarve)

Valtatie / kantatie (1_valtatie-kantatie)

Ulkoilureitit (1_ulkoilureitit)

Seututie tai pääkatu (1_seututie)

Pääjohto tai -linja (1_sahkolinja)

Laivaväylä (1_laivavayla)

Veneväylä (1_venevayla)

Virkistyskohteet (3_virkistysalueet)

Työpaikka-alue suurta maapinta-alaa vaativille toiminnoille (3_tyopaikka-alueet)

Moottoriurheilurata (3_moottoriurheilurata)

Maa-ainesten ottoalue tai ottoon soveltuva alue (pistemäiset kohteet) (3_maa-ainesalueet)

Logistiikka-alue (3_logistiikka-alue)

Kylä (3_kylat)

Keskustatoimintojen alue (3_keskustakohteet)

Kaivosalueeksi soveltuva alue (3_kaivosalueeksi_soveltuva_EK)

Keskustatoimintojen alakeskus (3_alakeskukset)

Energiahuollon alue, tuulivoima (2_1207_tuulivoima)

Teollisuus- ja varastoalue (1_teollisuus_tt)

Venesatama (1_satamapaikat)

Lentokenttä (1_lentoliikenne)

Jätteenkäsittelyalue (1_jatteidenkasittely)

Muinaismuistokohde (2_1207_muinaismuistot_2006)

Luonnon monimuotoisuus (luonnon_monimuotoisuus)

luonnon_monimuotoisuus

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (3_pohjavesialueet)

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva teollisuuden prosessivesialue (3_pintavesialueet)

Arvokas moreenialue (3_moreenimuodostumat)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (3_luontokohteet2)

Arvokas harjualue (3_arvokkaat_harjut)

Arvokas kallioalue (3_arvokkaat_kalliot)

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue (1_natura)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä kohde (3_luontokohteet)

Kehittämisperiaatemerkinnät (kehittamisperiaate)

kehittamisperiaate

Matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (3_matkailualueet)

Maaseudun kehittämisen kohdealue (3_maaseudunkehittamisalueet)

Kaupunkikehittämisen kohdealue (3_kaupunkikehittamisen_kohdealue)

Tieliikenteen yhteystarve (3_yhteystarve_tie)

Viheryhteystarve (3_viheryhteys)

Uusi valtatie / kantatie (3_uusi_vtkt)

Parannettava pääjohto tai -linja (3_sahkolinja)

Parannettava rataosuus (raideliikenne_merge)

Kansainvälinen ja ylimaakunnallinen kehittämisvyöhyke: Perämerenkaari (3_peramerenkaari)

Merkittävästi parannettava valta- tai kantatie (3_merkittavasti_parannettava_ktvt)

Laajakaistan yhteystarve (3_atm_TM35)

Kevyenliikenteen yhteystarve (1_kevytliikenne)

Moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve (3_moottorikelkkareitit)

Liikennepaikka (liikennepaikat_merge)

Eritasoliittymä (3_eritasoliittyma)

Soiden monikäyttö (soiden_monikaytto)

soiden_monikaytto

Turvetuotanto, nykyinen (2_Nykyinen_turvetuotanto_EO1)

Turvetuotantovyöhyke 1 (2_tv1_pistekatko)

Turvetuotantovyöhyke 2 (2_tv2_pistekatko)

Turvetuotantovyöhykkeiden ulkopuoliset alueet (tt_ulkop)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä suoalue (2_1207_LUOSYMBOLIT)

Maisema- ja kulttuurihistoria (maisema_kulttuuri)

maisema_kulttuuri

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (2_kulttuuriymp_maisema_v_alue)

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeä alue (2_kulttuuriym_maisema_m_alue)

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tie tai reitti (2_kulttuuritiet)

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti erityisen tärkeä kohde (2_kulttuuriymp_v_kohde)

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti erityisen tärkeä kohde (2_kulttuuriymp_m_kohde)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.