RIVM/SSCC

RIVM environmental and public health maps

rivm:covid_19 rivm:covid_19 gcn_topo
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
gezondheid, milieu, health, environment, RIVM
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

RIVM/SSCC (unverified)

Contact information:

SSC Campus \ RDG

RIVM/SSCC

Work:
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Web Mapping Services of the National Institute for Public Health and the Environment. Provides maps of environmental and public health related research.

Available map layers (841)

covid_19 (rivm:covid_19)

Layer-Group type layer: rivm:covid_19

gcn_topo (gcn_topo)

Layer-Group type layer: gcn_topo

gdn_topo (gdn_topo)

Layer-Group type layer: gdn_topo

gdn_topo_oud (gdn_topo_oud)

Layer-Group type layer: gdn_topo_oud

Orientatielaag, eenvoudig (nl_orientatie_basis)

Orientatielaag, eenvoudig

nl_topografie (nl_topografie)

Layer-Group type layer: nl_topografie

20200629_gm_Bomenkaart_v2 (dank:20200629_gm_Bomenkaart_v2)

20200629_gm_Graskaart_v2 (dank:20200629_gm_Graskaart_v2)

20200629_gm_Struikenkaart_v2 (dank:20200629_gm_Struikenkaart_v2)

20200629_gm_bomenkaart_cjp_500m_v3 (alo:20200629_gm_bomenkaart_cjp_500m_v3)

20200629_gm_groenkaart_cjp_500m_v2 (alo:20200629_gm_groenkaart_cjp_500m_v2)

20200629_gm_groenkaart_cjp_500m_v3 (alo:20200629_gm_groenkaart_cjp_500m_v3)

20201215_Leefbaarheid_2018_100m (alo:20201215_Leefbaarheid_2018_100m)

rvo zonnevelden (nea:Greenspread_20181101_v_zonnevelden)

rvo hoogspanningsnet lijnen (nea:HoogspanningsNet_20181101_v_hoogspanningslijnen)

rvo hoogspanningsnet stations (nea:HoogspanningsNet_20181101_v_hoogspanningsstations)

LCEU10m (dank:LCEU10m)

actueel_lki (lucht:actueel_lki)

Luchtkwaliteit kaart

actueel_no2 (lucht:actueel_no2)

Luchtkwaliteit kaart

actueel_o3 (lucht:actueel_o3)

Luchtkwaliteit kaart

actueel_pm10 (lucht:actueel_pm10)

Luchtkwaliteit kaart

actueel_pm25 (lucht:actueel_pm25)

Luchtkwaliteit kaart

Gemeentekaart Nederland, presentatielaag (rivm:adm_nl_gemeente)

Gemeentekaart, actuele versie

Gemeentekaart Nederland 2011, presentatielaag (rivm:adm_nl_gemeente_2011)

Gemeentekaart Nederland 2013, presentatielaag (rivm:adm_nl_gemeente_2013)

Gemeentekaart Nederland 2019, presentatielaag (rivm:adm_nl_gemeente_2019)

Provinciekaart Nederland, presentatielaag (rivm:adm_nl_provincie)

afst_windturbines_gt40m_hoog_v3 (alo:afst_windturbines_gt40m_hoog_v3)

Potentieel aanbod natuurlijke bestuiving (dank:altr_a01_gv_potnatbestui)

Het potentiële aanbod van de ecosysteemdienst bestuiving door wilde bestuivers in de periode 2008-2010. Productie kaart in 2014

gevoeligheid en bescherming tegen winderosie (dank:altr_a02a_gv_winderosie)

Dit bestand geeft aan of de bodem gevoelig is voor verstuiven en of dit verhinderd wordt door aanwezige begroeiing.

Gevoeligheid en bescherming tegen watererosie (dank:altr_a02b_gv_watererosie)

Deze kaart geeft aan of de bodem kan wegspoelen door afstromend regenwater en of dit verhinderd wordt door aanwezige begroeiing.

Beschermde natuurgebieden (dank:altr_a03_rv_genbronhab)

De kaart toont beschermde natuurgebieden(Natura 2000, EHS/NNN, beschermde natuurmonumenten, Nationale Parken, Landgoederen).

Bodemkoolstofvoorraad in heel Nederland (dank:altr_a04_gi_bodemC)

Deze kaart geeft de koolstofvoorraad in de bodem weer in heel Nederland. Publicatiejaar 2010, bodem C data uit 1995-2000.

Bodemkoolstofvoorraad in natuur (dank:altr_a05_gi_bodkoolstnat)

Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien voor natuurgebieden in heel Nederland.

Actuele bodemkoolstof balans landbouwgronden (dank:altr_a06_ri_bodemcbalans)

Deze kaart laat de actuele gemodelleerde bodem C balans van landbouwgronden zien.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel akkerrandenbeheer (dank:altr_a07_ri_bodemcakrand)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel akkerrandenbeheer.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel geen grondbewerking (dank:altr_a08_ri_bodemczerot)

Deze kaart laat de potentiële bodem koolstof vastlegging zien voor de maatregel geen grondbewerking.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel gewasresten achterlaten (dank:altr_a09_ri_bodemcgewrst)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel gewasresten achterlaten.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel niet scheuren grasland (dank:altr_a10_ri_bodemcscheur)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel niet scheuren grasland.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel niet-kerende grondbewerking (dank:altr_a11_ri_bodemcredtil)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel niet-kerende grondbewerking.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel vanggewas/groenbemesting (dank:altr_a12_ri_bodemcvang)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel vanggewas/groenbemester.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging voor maatregel verbeteren gewasrotatie (dank:altr_a13_ri_bodemcrota)

Deze kaart laat de potentiële bodem C vastlegging zien voor de maatregel gewasrotaties verbeteren.

Potentiële bodemkoolstofvastlegging realistisch totaal voor alle maatregelen (dank:altr_a14_ri_bodemctotaal)

Deze kaart laat de realistische potentie voor bodem C vastlegging zien voor een combinatie van alle doorgerekende maatregelen.

Potentiële invang fijn stof door vegetatie (PM10) (dank:altr_a15_gv_lzuifijnstof)

Op de kaart is de potentiele invangcapaciteit van vegetatie voor fijnstof (PM10) weergegeven.

Natuurlijke plaagregulatie - gewas (dank:altr_a16_gv_natplaagregu)

Het potentiële aanbod van natuurlijke plaagregulatie door natuurlijke vijanden in de periode 2008-2010. Productie kaart in 2014

Bodemvruchtbaarheid voor landbouw (dank:altr_a18_gv_bodemvrchtbh)

De bodemvruchthaarheidskaart deelt de Nederlandse gronden in naar natuurlijke bodemvruchtbaarheid.

Vochtleverend vermogen door de bodem (dank:altr_a19_gv_vochtlverm)

Deze kaart toont in welke mate er tijdens het groeiseizoen vocht in de bodem via de plantenwortels beschikbaar is voor de plant.

Belevingswaarde van het landschap (dank:altr_a21_gv_landbeleving)

De kaart geeft een modelmatige voorspelling van hoe (visueel) aantrekkelijk Nederlanders het landschap in een gebied vinden.

Recreatieaanbod voor fietsen in een groene omgeving (dank:altr_a22_gi_fietsaanbod)

De kaart laat de omvang van het aanbod van recreatieve fietsmogelijkheden in een groene omgeving zien.

Recreatieaanbod voor wandelen in een natuurlijke setting (dank:altr_a23_gi_wandelaanbod)

De kaart laat de omvang van het aanbod van recreatieve wandelmogelijkheden in een groene omgeving zien.

Staande houtvoorraad (dank:altr_a24_ir_sthoutvoorrd)

De staande houtvoorraad van het Nederlandse bos per gemeente.

Staande houtvoorraad gemiddeld (dank:altr_a25_ir_sthoutvrrdgm)

De gemiddelde staande houtvoorraad van het Nederlandse bos per gemeente.

Biomassa-Bos-houtoogst stamhout (dank:altr_a26_ir_boshoutoogst)

Gemiddelde jaarlijkse potentiele houtoogst (m3 / jaar) van het Nederlandse bos op gemeentelijk niveau.

Biomassa-Bos-tak- en tophout (dank:altr_a27_ri_takentophout)

De potentiële oogst van tak- en tophout (Mg per jaar) van het Nederlandse bos op gemeentelijk niveau.

Biomassa - stamhout buiten bos (dank:altr_a28_ri_bmassnietbos)

De kaart geeft voor de Nederlandse gemeenten de oogstbare hoeveelheid stamhout weer afkomstig uit landschappelijke beplantingen

Biomassa - tak-, top-, snoeihout buiten bos (dank:altr_a29_ri_taktopsnoeih)

De kaart geeft de uit landschappelijke beplantingen oogstbare hoeveelheid tak-, top- en snoeihout weer per gemeente

Biomassa - bermmaaisel (dank:altr_a30_ri_bermmaaisel)

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (kton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente.

Biomassa - natuurmaaisel (dank:altr_a31_ri_naturmaaisel)

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid grasmaaisel (kton per jaar) die uit natuur beschikbaar kan komen per gemeente.

Biomassa uit natuur: riet en heide (dank:altr_a32_ri_brietenheide)

Op de kaart staat de potentieel te oogsten hoeveelheid biomassa uit natuurlijke rietvelden en heidevelden.

Biomassa uit landbouw: stro (dank:altr_a33_ri_bmlandbwstro)

Op de kaart staat de totale hoeveelheid (kton) biomassa uit stro (graanstengels) per gemeente.

Biomassa uit landbouw: stengel en bladresten (niet stro) (dank:altr_a34_ri_bmlbstenblad)

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid (kton per jaar) biomassa uit stengel- en bladresten (niet stro) uit de landbouw.

Biomassa vaste mest (dank:altr_a35_ri_bmvastemest)

Deze kaart toont de hoeveelheden vaste stalmest (dus geen weidemest) die geproduceerd wordt per 4-cijferig postcodegebied

Biomassa dunne mest (dank:altr_a36_ri_bmdunnemest)

Deze kaart toont de hoeveelheden dunne mest (exclusief weidemest) die per 4-cijferig postcodegebied wordt geproduceerd.

Conservation Units voor bomen (dank:altr_a37_pv_consunitboom)

De kaart toont populaties van bomen en struiken die een bepaalde genetische waarde vertegenwoordigen voor deze soorten.

Bronpopulaties voor zaadproductie voor bomen en struiken (dank:altr_a38_pv_bronpopzaad)

De kaart toont populaties van bomen en struiken die een bepaalde genetische waarde vertegenwoordigen voor deze soorten.

Genetische structuur Nederlandse Hamsterpopulatie (Cricetus cricetus) (dank:altr_a39_rv_leefghamster)

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse Hamsterpopulatie.

Genetische structuur Nederlandse Otterpopulatie (Lutra lutra) (dank:altr_a40_pv_otterspraint)

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse Otterpopulatie.

Genetische structuur Nederlandse populatie Boommarter Martes martes (dank:altr_a41_rv_leefgboommar)

Weergegeven is de genetische structuur van de populatie van boommarters in Nederland.

Genetische structuur Nederlandse populatie Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) (dank:altr_a42_pv_geelbuikvpad)

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse populatie van Geelbuikvuurpad in Zuid-Limburg.

Bovengrondse koolstofvoorraad in natuur (dank:altr_a43_gi_bgkoolstvlnt)

Deze kaart laat de bovengrondse koolstofvoorraad in de vegetatie van de natuur in heel Nederland.

bomenkaart (rivm:ank_bomenkaart)

Aangemelde bomen tbv boomfeestdag 2016

ank gemeenten bomenkaart (rivm:ank_gemeenten_bomenkaart)

Gemeenten die meedoen

avans_20180328_g_landgebruik_drunense_duinen (dank:avans_20180328_g_landgebruik_drunense_duinen)

bijvangst_ratten (alo:bijvangst_ratten)

cbs_buurtkaart_2019_aant_winkels_1km (alo:cbs_buurtkaart_2019_aant_winkels_1km)

cbs_buurtkaart_2019_afst_huisarts (alo:cbs_buurtkaart_2019_afst_huisarts)

benzeen (c6h6) 2010 (gcn:conc_c6h6_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): benzeen (c6h6) concentratie 2010

benzeen (c6h6) 2011 (gcn:conc_c6h6_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): benzeen (c6h6) concentratie 2011

benzeen (c6h6) 2012 (gcn:conc_c6h6_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): benzeen (c6h6) concentratie 2012

benzeen (c6h6) 2013 (gcn:conc_c6h6_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): benzeen (c6h6) concentratie 2013

benzeen (c6h6) 2014 (gcn:conc_c6h6_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): benzeen (c6h6) concentratie 2014

conc_c6h6_2015 (gcn:conc_c6h6_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_c6h6_2016 (gcn:conc_c6h6_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_c6h6_2017 (gcn:conc_c6h6_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_c6h6_2018 (gcn:conc_c6h6_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_c6h6_2019 (gcn:conc_c6h6_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_c6h6_2020 (gcn:conc_c6h6_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

koolmonoxide (co) 2010 (gcn:conc_co_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): koolmonoxide (co) concentratie 2010

koolmonoxide (co) 2011 (gcn:conc_co_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): koolmonoxide (co) concentratie 2011

koolmonoxide (co) 2012 (gcn:conc_co_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): koolmonoxide (co) concentratie 2012

koolmonoxide (co) 2013 (gcn:conc_co_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014)

koolmonoxide (co) 2014 (gcn:conc_co_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): koolmonoxide (co) 2014

conc_co_2015 (gcn:conc_co_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_co_2016 (gcn:conc_co_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_co_2017 (gcn:conc_co_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_co_2018 (gcn:conc_co_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_co_2019 (gcn:conc_co_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_co_2020 (gcn:conc_co_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

koolmonoxide, 98 percentiel (co p98) 2010 (gcn:conc_cop98_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): koolmonoxide 98 percentiel (cop98) concentratie 2010

koolmonoxide, 98 percentiel (co p98) 2011 (gcn:conc_cop98_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): koolmonoxide 98 percentiel (cop98) concentratie 2011

koolmonoxide, 98 percentiel (co p98) 2012 (gcn:conc_cop98_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): koolmonoxide 98 percentiel (cop98) concentratie 2012

koolmonoxide, 98 percentiel (co p98) 2013 (gcn:conc_cop98_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): koolmonoxide 98 percentiel (cop98) concentratie 2013

koolmonoxide, 98 percentiel (co p98) 2014 (gcn:conc_cop98_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): koolmonoxide 98 percentiel (cop98) concentratie 2014

conc_cop98_2015 (gcn:conc_cop98_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_cop98_2016 (gcn:conc_cop98_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_cop98_2017 (gcn:conc_cop98_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_cop98_2018 (gcn:conc_cop98_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_cop98_2019 (gcn:conc_cop98_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_cop98_2020 (gcn:conc_cop98_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

elementair koolstof (ec) 2011 (gcn:conc_ec_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): elementair koolstof (ec) concentratie 2011

elementair koolstof (ec) 2012 (gcn:conc_ec_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): elementair koolstof (ec) concentratie 2012

elementair koolstof (ec) 2013 (gcn:conc_ec_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): elementair koolstof (ec) concentratie 2015 (berekening 2013)

elementair koolstof (ec) 2014 (gcn:conc_ec_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): elementair koolstof (ec) concentratie 2014

conc_ec_2015 (gcn:conc_ec_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_ec_2016 (gcn:conc_ec_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_ec_2017 (gcn:conc_ec_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_ec_2018 (gcn:conc_ec_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_ec_2019 (gcn:conc_ec_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_ec_2020 (gcn:conc_ec_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_ec_bbr2020_1802 (gcn:conc_ec_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_ec_bbr2020_1902 (gcn:conc_ec_bbr2020_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_ec_bbr2025_1802 (gcn:conc_ec_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_ec_bbr2025_1902 (gcn:conc_ec_bbr2025_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_ec_bbr2030_1802 (gcn:conc_ec_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_ec_bbr2030_1902 (gcn:conc_ec_bbr2030_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_ec_kev2025_2102 (gcn:conc_ec_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_ec_kev2030_2102 (gcn:conc_ec_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_ec_rr2020_2002 (gcn:conc_ec_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_ec_rr2025_2002 (gcn:conc_ec_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_ec_rr2030_2002 (gcn:conc_ec_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_nh3_2010 (gcn:conc_nh3_2010)

Concentratie/Depositie 2016

conc_nh3_2011 (gcn:conc_nh3_2011)

Concentratie/Depositie 2016

conc_nh3_2012 (gcn:conc_nh3_2012)

Concentratie/Depositie 2016

conc_nh3_2013 (gcn:conc_nh3_2013)

Concentratie/Depositie 2016

conc_nh3_2014 (gcn:conc_nh3_2014)

Concentratie/Depositie 2016

conc_nh3_2015 (gcn:conc_nh3_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_nh3_2016 (gcn:conc_nh3_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_nh3_2017 (gcn:conc_nh3_2017)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2018)

conc_nh3_2018 (gcn:conc_nh3_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_nh3_2019 (gcn:conc_nh3_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020)

conc_nh3_2020 (gcn:conc_nh3_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_nh3_bbr2020_1802 (gcn:conc_nh3_bbr2020_1802)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2018)

conc_nh3_bbr2020_1902 (gcn:conc_nh3_bbr2020_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_nh3_bbr2025_1802 (gcn:conc_nh3_bbr2025_1802)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2018)

conc_nh3_bbr2025_1902 (gcn:conc_nh3_bbr2025_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_nh3_bbr2030_1802 (gcn:conc_nh3_bbr2030_1802)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2018)

conc_nh3_bbr2030_1902 (gcn:conc_nh3_bbr2030_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_nh3_kev2025_2102 (gcn:conc_nh3_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_nh3_kev2030_2102 (gcn:conc_nh3_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_nh3_rr2020_2002 (gcn:conc_nh3_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020)

conc_nh3_rr2025_2002 (gcn:conc_nh3_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020)

conc_nh3_rr2030_2002 (gcn:conc_nh3_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020)

stikstof dioxide (no2) 2010 (gcn:conc_no2_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): stikstof dioxide (no2) concentratie 2010

stikstof dioxide (no2) 2011 (gcn:conc_no2_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): stikstof dioxide (no2) concentratie 2011

stikstof dioxide (no2) 2012 (gcn:conc_no2_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): stikstof dioxide (no2) concentratie 2012

stikstof dioxide (no2) 2013 (gcn:conc_no2_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): stikstof dioxide (no2) concentratie 2013 (berekening 2014)

stikstof dioxide (no2) 2014 (gcn:conc_no2_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): stikstof dioxide (no2) concentratie 2014

conc_no2_2015 (gcn:conc_no2_2015)

Concentratie/Depositie GCN-GDN 2016

conc_no2_2016 (gcn:conc_no2_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_no2_2017 (gcn:conc_no2_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_no2_2018 (gcn:conc_no2_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_no2_2019 (gcn:conc_no2_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_no2_2020 (gcn:conc_no2_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_no2_bbr2020_1802 (gcn:conc_no2_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_no2_bbr2020_1902 (gcn:conc_no2_bbr2020_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_no2_bbr2025_1802 (gcn:conc_no2_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_no2_bbr2025_1902 (gcn:conc_no2_bbr2025_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_no2_bbr2030_1802 (gcn:conc_no2_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_no2_bbr2030_1902 (gcn:conc_no2_bbr2030_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_no2_kev2025_2102 (gcn:conc_no2_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_no2_kev2030_2102 (gcn:conc_no2_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_no2_rr2020_2002 (gcn:conc_no2_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_no2_rr2025_2002 (gcn:conc_no2_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_no2_rr2030_2002 (gcn:conc_no2_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_nox_2019 (gcn:conc_nox_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_nox_2020 (gcn:conc_nox_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_nox_kev2025_2102 (gcn:conc_nox_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_nox_kev2030_2102 (gcn:conc_nox_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_nox_rr2020_2002 (gcn:conc_nox_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_nox_rr2025_2002 (gcn:conc_nox_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_nox_rr2030_2002 (gcn:conc_nox_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

ozon (o3) 2010 (gcn:conc_o3_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): ozon (o3) concentratie 2010

ozon (o3) 2011 (gcn:conc_o3_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): ozon (o3) concentratie 2011

ozon (o3) 2012 (gcn:conc_o3_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): ozon (o3) concentratie 2012

ozon (o3) 2013 (gcn:conc_o3_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): ozon (o3) concentratie 2013

ozon (o3) 2014 (gcn:conc_o3_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): ozon (o3) concentratie 2014

conc_o3_2015 (gcn:conc_o3_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_o3_2016 (gcn:conc_o3_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_o3_2017 (gcn:conc_o3_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_o3_2018 (gcn:conc_o3_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_o3_2019 (gcn:conc_o3_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_o3_2020 (gcn:conc_o3_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_o3_bbr2020_1802 (gcn:conc_o3_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_o3_bbr2020_1902 (gcn:conc_o3_bbr2020_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_o3_bbr2025_1802 (gcn:conc_o3_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_o3_bbr2025_1902 (gcn:conc_o3_bbr2025_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_o3_bbr2030_1802 (gcn:conc_o3_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_o3_bbr2030_1902 (gcn:conc_o3_bbr2030_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_o3_kev2025_2102 (gcn:conc_o3_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_o3_kev2030_2102 (gcn:conc_o3_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_o3_rr2020_2002 (gcn:conc_o3_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_o3_rr2025_2002 (gcn:conc_o3_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_o3_rr2030_2002 (gcn:conc_o3_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

fijnstof (pm10) 2010 (gcn:conc_pm10_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): fijnstof (pm10) concentratie 2010

fijnstof (pm10) 2011 (gcn:conc_pm10_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): fijnstof (pm10) concentratie 2011

fijnstof (pm10) 2012 (gcn:conc_pm10_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): fijnstof (pm10) concentratie 2012

fijnstof (pm10) 2013 (gcn:conc_pm10_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): fijnstof (pm10) concentratie 2013 (berekening 2014)

fijnstof (pm10) 2014 (gcn:conc_pm10_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): fijnstof (pm10) concentratie 2014

conc_pm10_2015 (gcn:conc_pm10_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_pm10_2016 (gcn:conc_pm10_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_pm10_2017 (gcn:conc_pm10_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm10_2018 (gcn:conc_pm10_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm10_2019 (gcn:conc_pm10_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_pm10_2020 (gcn:conc_pm10_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_pm10_bbr2020_1802 (gcn:conc_pm10_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm10_bbr2020_1902 (gcn:conc_pm10_bbr2020_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm10_bbr2025_1802 (gcn:conc_pm10_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm10_bbr2025_1902 (gcn:conc_pm10_bbr2025_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm10_bbr2030_1802 (gcn:conc_pm10_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm10_bbr2030_1902 (gcn:conc_pm10_bbr2030_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm10_kev2025_2102 (gcn:conc_pm10_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_pm10_kev2030_2102 (gcn:conc_pm10_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_pm10_rr2020_2002 (gcn:conc_pm10_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_pm10_rr2025_2002 (gcn:conc_pm10_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_pm10_rr2030_2002 (gcn:conc_pm10_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

fijnstof (pm2.5) 2010 (gcn:conc_pm25_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): fijnstof (pm2.5) concentratie 2010

fijnstof (pm2.5) 2011 (gcn:conc_pm25_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): fijnstof (pm2.5) concentratie 2011

fijnstof (pm2.5) 2012 (gcn:conc_pm25_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): fijnstof (pm2.5) concentratie 2012

fijnstof (pm25) 2013 (gcn:conc_pm25_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): fijnstof (pm2.5) concentratie 2013 (berekening 2014)

fijnstof (pm25) 2014 (gcn:conc_pm25_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): fijnstof (pm2.5) concentratie 2014

conc_pm25_2015 (gcn:conc_pm25_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_pm25_2016 (gcn:conc_pm25_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_pm25_2017 (gcn:conc_pm25_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm25_2018 (gcn:conc_pm25_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm25_2019 (gcn:conc_pm25_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_pm25_2020 (gcn:conc_pm25_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_pm25_bbr2020_1802 (gcn:conc_pm25_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm25_bbr2020_1902 (gcn:conc_pm25_bbr2020_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm25_bbr2025_1802 (gcn:conc_pm25_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm25_bbr2025_1902 (gcn:conc_pm25_bbr2025_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm25_bbr2030_1802 (gcn:conc_pm25_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_pm25_bbr2030_1902 (gcn:conc_pm25_bbr2030_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_pm25_kev2025_2102 (gcn:conc_pm25_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_pm25_kev2030_2102 (gcn:conc_pm25_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_pm25_rr2020_2002 (gcn:conc_pm25_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_pm25_rr2025_2002 (gcn:conc_pm25_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_pm25_rr2030_2002 (gcn:conc_pm25_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

zwavel dioxide (so2) 2010 (gcn:conc_so2_2010)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2011): zwavel dioxide (so2) concentratie 2010

zwavel dioxide (so2) 2011 (gcn:conc_so2_2011)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2012): zwavel dioxide (so2) concentratie 2011

zwavel dioxide (so2) 2012 (gcn:conc_so2_2012)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2013): zwavel dioxide (so2) concentratie 2012

zwavel dioxide (so2) 2013 (gcn:conc_so2_2013)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2014): zwavel dioxide (so2) concentratie 2013 (berekening 2014)

zwavel dioxide (so2) 2014 (gcn:conc_so2_2014)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2015): zwavel dioxide (so2) concentratie 2014

conc_so2_2015 (gcn:conc_so2_2015)

Concentratie/Depositie 2016

conc_so2_2016 (gcn:conc_so2_2016)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2017)

conc_so2_2017 (gcn:conc_so2_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_so2_2018 (gcn:conc_so2_2018)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_so2_2019 (gcn:conc_so2_2019)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_so2_2020 (gcn:conc_so2_2020)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_so2_bbr2020_1802 (gcn:conc_so2_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_so2_bbr2020_1902 (gcn:conc_so2_bbr2020_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_so2_bbr2025_1802 (gcn:conc_so2_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_so2_bbr2025_1902 (gcn:conc_so2_bbr2025_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_so2_bbr2030_1802 (gcn:conc_so2_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

conc_so2_bbr2030_1902 (gcn:conc_so2_bbr2030_1902)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2019)

conc_so2_kev2025_2102 (gcn:conc_so2_kev2025_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_so2_kev2030_2102 (gcn:conc_so2_kev2030_2102)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2021)

conc_so2_rr2020_2002 (gcn:conc_so2_rr2020_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_so2_rr2025_2002 (gcn:conc_so2_rr2025_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

conc_so2_rr2030_2002 (gcn:conc_so2_rr2030_2002)

Grootschalige Concentratiekaart NL (2020): Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

rivm_r59_20161010_gm_dalingUHImaxmediaan (dank:daling_UHI_max_mediaana_tif)

depo_nhx_2010 (gcn:depo_nhx_2010)

Concentratie/Depositie 2016

depo_nhx_2011 (gcn:depo_nhx_2011)

Concentratie/Depositie 2016

depo_nhx_2012 (gcn:depo_nhx_2012)

Concentratie/Depositie 2016

depo_nhx_2013 (gcn:depo_nhx_2013)

Concentratie/Depositie 2016

depo_nhx_2014 (gcn:depo_nhx_2014)

Concentratie/Depositie 2016

depo_nhx_2015 (gcn:depo_nhx_2015)

Concentratie/Depositie 2016

depo_nhx_2016 (gcn:depo_nhx_2016)

Grootschalige Depositiekaart NL (2017)

depo_nhx_2017 (gcn:depo_nhx_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_nhx_2018 (gcn:depo_nhx_2018)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_nhx_2019 (gcn:depo_nhx_2019)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_nhx_2020 (gcn:depo_nhx_2020)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_nhx_bbr2020_1802 (gcn:depo_nhx_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_nhx_bbr2020_1902 (gcn:depo_nhx_bbr2020_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_nhx_bbr2025_1802 (gcn:depo_nhx_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_nhx_bbr2025_1902 (gcn:depo_nhx_bbr2025_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_nhx_bbr2030_1802 (gcn:depo_nhx_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_nhx_bbr2030_1902 (gcn:depo_nhx_bbr2030_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_nhx_kev2025_2102 (gcn:depo_nhx_kev2025_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_nhx_kev2030_2102 (gcn:depo_nhx_kev2030_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_nhx_rr2020_2002 (gcn:depo_nhx_rr2020_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_nhx_rr2025_2002 (gcn:depo_nhx_rr2025_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_nhx_rr2030_2002 (gcn:depo_nhx_rr2030_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_noy_2017 (gcn:depo_noy_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_noy_2019 (gcn:depo_noy_2019)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_noy_2020 (gcn:depo_noy_2020)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_noy_bbr2020_1802 (gcn:depo_noy_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_noy_bbr2025_1802 (gcn:depo_noy_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_noy_bbr2030_1802 (gcn:depo_noy_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_noy_kev2025_2102 (gcn:depo_noy_kev2025_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_noy_kev2030_2102 (gcn:depo_noy_kev2030_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_noy_rr2020_2002 (gcn:depo_noy_rr2020_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_noy_rr2025_2002 (gcn:depo_noy_rr2025_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_noy_rr2030_2002 (gcn:depo_noy_rr2030_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

stikstof totaal (Ntot) 2010 (gcn:depo_ntot_2010)

Grootschalige Depositiekaart NL (2011): stikstof totaal (Ntot) depositie 2010

stikstof totaal (Ntot) 2011 (gcn:depo_ntot_2011)

Grootschalige Depositiekaart NL (2012): stikstof totaal (Ntot) depositie 2011

stikstof totaal (Ntot) 2012 (gcn:depo_ntot_2012)

Grootschalige Depositiekaart NL (2013): stikstof totaal (Ntot) depositie 2012

(gcn:depo_ntot_2013)

Grootschalige Depositiekaart NL (2014): stikstof totaal depositie (Ntot) 2013 (berekening 2014)

stikstof totaal depositie (Ntot) 2014 (gcn:depo_ntot_2014)

Grootschalige Depositiekaart NL (2015): stikstof totaal depositie (Ntot) 2014

depo_ntot_2015 (gcn:depo_ntot_2015)

Concentratie/Depositie 2016

depo_ntot_2016 (gcn:depo_ntot_2016)

Grootschalige Depositiekaart NL (2017)

depo_ntot_2017 (gcn:depo_ntot_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_ntot_2018 (gcn:depo_ntot_2018)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_ntot_2019 (gcn:depo_ntot_2019)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_ntot_2020 (gcn:depo_ntot_2020)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_ntot_bbr2020_1802 (gcn:depo_ntot_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_ntot_bbr2020_1902 (gcn:depo_ntot_bbr2020_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_ntot_bbr2025_1802 (gcn:depo_ntot_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_ntot_bbr2025_1902 (gcn:depo_ntot_bbr2025_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_ntot_bbr2030_1802 (gcn:depo_ntot_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_ntot_bbr2030_1902 (gcn:depo_ntot_bbr2030_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_ntot_kev2025_2102 (gcn:depo_ntot_kev2025_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_ntot_kev2030_2102 (gcn:depo_ntot_kev2030_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_ntot_rr2020_2002 (gcn:depo_ntot_rr2020_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_ntot_rr2025_2002 (gcn:depo_ntot_rr2025_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_ntot_rr2030_2002 (gcn:depo_ntot_rr2030_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

potentieel zuur (Potz) 2010 (gcn:depo_potz_2010)

Grootschalige Depositiekaart NL (2011): potentieel zuur (Potz) depositie 2010

potentieel zuur (Potz) 2011 (gcn:depo_potz_2011)

Grootschalige Depositiekaart NL (2012): potentieel zuur (Potz) depositie 2011

potentieel zuur (Potz) 2011 (gcn:depo_potz_2012)

Grootschalige Depositiekaart NL (2013): Potentieel zuur (Potz) depositie 2012

(gcn:depo_potz_2013)

Grootschalige Depositiekaart NL (2014): potentieel zuur depositie (Ntot) 2013 (berekening 2014)

potentieel zuur (Potz) 2014 (gcn:depo_potz_2014)

Grootschalige Depositiekaart NL (2015): potentieel zuur depositie (Potz) 2014

depo_potz_2015 (gcn:depo_potz_2015)

Concentratie/Depositie 2016

depo_potz_2016 (gcn:depo_potz_2016)

Grootschalige Depositiekaart NL (2017)

depo_potz_2017 (gcn:depo_potz_2017)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_potz_2018 (gcn:depo_potz_2018)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_potz_2019 (gcn:depo_potz_2019)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_potz_2020 (gcn:depo_potz_2020)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_potz_bbr2020_1802 (gcn:depo_potz_bbr2020_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_potz_bbr2020_1902 (gcn:depo_potz_bbr2020_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_potz_bbr2025_1802 (gcn:depo_potz_bbr2025_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_potz_bbr2025_1902 (gcn:depo_potz_bbr2025_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_potz_bbr2030_1802 (gcn:depo_potz_bbr2030_1802)

Grootschalige Depositiekaart NL (2018)

depo_potz_bbr2030_1902 (gcn:depo_potz_bbr2030_1902)

Grootschalige Depositiekaart NL (2019)

depo_potz_kev2025_2102 (gcn:depo_potz_kev2025_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_potz_kev2030_2102 (gcn:depo_potz_kev2030_2102)

Grootschalige Depositiekaart NL (2021)

depo_potz_rr2020_2002 (gcn:depo_potz_rr2020_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_potz_rr2025_2002 (gcn:depo_potz_rr2025_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

depo_potz_rr2030_2002 (gcn:depo_potz_rr2030_2002)

Grootschalige Depositiekaart NL (2020)

geluid lden spoor 2011 (rivm:geluid_lden_spoor_2011)

Geluidkaart 2011 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai.

geluid lnight spoor 2011 (rivm:geluid_lnight_spoor_2011)

Geluidkaart 2011 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Geluidsbelasting voor de nachtperiode - Lnight

vw_geluid_schiphol_2011_Type (rivm:geluid_schiphol_2011)

Geluidscontouren Schiphol Lden waarden, 2011

Geiten per gemeente, 2009 (zorgatlas:gemeente_geiten_2009)

Aantal geiten per gemeente (100 of meer) voor 2009, bron: Zorgatlas

Ziekte van Lyme per gemeente, 2009 (zorgatlas:gemeente_lyme_2009)

Ziekte van Lyme per gemeente voor 2009, bron: Zorgatlas

Schapen per gemeente, 2009 (zorgatlas:gemeente_schapen_2009)

Aantal schapen per gemeente (500 of meer) voor 2009, bron: Zorgatlas

Openbare speelruimte per gemeente, 2008 (zorgatlas:gemeente_speelruimte_2008)

Openbare speelruimte per gemeente voor 2008, bron: Zorgatlas

Tevredenheid groen per gemeente, 2006 (zorgatlas:gemeente_tevredenheid_groen_2006)

Tevredenheid groen per gemeente voor 2006, bron: Zorgatlas

imergis grenzen omgevingsdiensten (alo:imergis_20181105_v_grenzenomgevingsdiensten)

imergis grenzen ggds (alo:imergis_20190104_v_grenzen_ggds)

Gewasproductie van de NL akkerbouw in euro's 2015 (dank:lei_l1a_gc_akkerbvoed)

De standaardopbrengst van de NL akkerbouw voor voedsel uit de Meitelling 2015.

Gewasproductie van ruwvoer in euro's 2015 (dank:lei_l1b_gc_ruwvoer)

De standaardopbrengst in euro's van ruwvoer (gras en snijmais) uit de Meitelling 2015.

Tuinbouwproductie voor voedsel in euro's 2015 (dank:lei_l1c_gc_tuinbvoed)

De standaardopbrengst in euro's van tuinbouwproducten voor voedsel uit de Meitelling 2015.

Tuinbouwproductie voor sierteelt in euro's 2015 (dank:lei_l1d_gc_tuinbsier)

De standaardopbrengst in euro's van tuinbouwproducten voor de sierteelt uit de Meitelling 2015.

Hemelhelderheid in de avond bij bewolkte hemel (dmg:licht_20150315_gm_hhavondbew)

Berekende hemelhelderheid op basis van het IPOLicht model

Hemelhelderheid in de avond bij onbewolkte hemel (dmg:licht_20150315_gm_hhavondonbew)

Berekende hemelhelderheid op basis van het IPOLicht model

Hemelhelderheid in de nacht bij bewolkte hemel (dmg:licht_20150315_gm_hhnachtbew)

Berekende hemelhelderheid op basis van het IPOLicht model

Hemelhelderheid in de nacht bij onbewolkte hemel (dmg:licht_20150315_gm_hhnachtonbew)

Berekende hemelhelderheid op basis van het IPOLicht model

Lichtemissie Nederland, ISS foto (2012) (dmg:licht_emissie_iss_nl_2012)

Lichtemissie Nederland, nachtfoto genomen uit ISS (2012)

Lichtemissie Rijnmond-Westland, ISS foto (2013) (dmg:licht_emissie_iss_rijnmond_2013)

Lichtemissie Rijnmond-Westland, nachtfoto genomen uit ISS (2013)

Hemelhelderheid (2012) (dmg:licht_hemelhelderheid_2012)

Meetgegevens verzameld tussen 2005-2012, IDW interpolatie (inwinning: Sotte le Stelle).

Lichtemissie (2006) (dmg:licht_lichtemissie_2006)

Lichtemissie, gemeten vanuit vliegtuig (2006)

Lichtemissie (2012) (dmg:licht_lichtemissie_2012)

Lichtemissie, gemeten vanuit vliegtuig (2012)

lichtemissie2018 (alo:lichtemissie2018)

Lichtmeetnet, lokaties NL (dmg:lichtmeetnet_lokaties_2013)

Lichtmeetnetlokaties in Nederland, bestandversie 2013.

morgen_lki_00 (lucht:morgen_lki_00)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_lki_03 (lucht:morgen_lki_03)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_lki_06 (lucht:morgen_lki_06)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_lki_09 (lucht:morgen_lki_09)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_lki_12 (lucht:morgen_lki_12)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_lki_15 (lucht:morgen_lki_15)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_lki_18 (lucht:morgen_lki_18)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_lki_21 (lucht:morgen_lki_21)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_00 (lucht:morgen_no2_00)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_03 (lucht:morgen_no2_03)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_06 (lucht:morgen_no2_06)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_09 (lucht:morgen_no2_09)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_12 (lucht:morgen_no2_12)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_15 (lucht:morgen_no2_15)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_18 (lucht:morgen_no2_18)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_no2_21 (lucht:morgen_no2_21)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_00 (lucht:morgen_o3_00)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_03 (lucht:morgen_o3_03)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_06 (lucht:morgen_o3_06)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_09 (lucht:morgen_o3_09)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_12 (lucht:morgen_o3_12)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_15 (lucht:morgen_o3_15)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_18 (lucht:morgen_o3_18)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_o3_21 (lucht:morgen_o3_21)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_00 (lucht:morgen_pm10_00)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_03 (lucht:morgen_pm10_03)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_06 (lucht:morgen_pm10_06)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_09 (lucht:morgen_pm10_09)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_12 (lucht:morgen_pm10_12)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_15 (lucht:morgen_pm10_15)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_18 (lucht:morgen_pm10_18)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm10_21 (lucht:morgen_pm10_21)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_00 (lucht:morgen_pm25_00)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_03 (lucht:morgen_pm25_03)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_06 (lucht:morgen_pm25_06)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_09 (lucht:morgen_pm25_09)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_12 (lucht:morgen_pm25_12)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_15 (lucht:morgen_pm25_15)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_18 (lucht:morgen_pm25_18)

Luchtkwaliteit kaart

morgen_pm25_21 (lucht:morgen_pm25_21)

Luchtkwaliteit kaart

mulier kbo (alo:mulier_20181101_v_kbo)

mulier zwembaden (alo:mulier_20181101_v_zwembaden)

Bodemambities, projecten (2013) (dmg:nl_bodemambities_2013)

nl_buurt_2017 (rivm:nl_buurt_2017)

nl_landscontour_lw (rivm:nl_landscontour_lw)

nl_provincie_2019 (rivm:nl_provincie_2019)

Topografische kaart 1:25000 (2009) (rivm:nl_top25raster_2009)

Topografische kaart 1:25000 (2009), bron: Kadaster

Topografische kaart basislaag 1:100000 (2005) (rivm:nl_topmap100_2005)

Topografische kaart basislaag 1:100000 (2005), bron: Kadaster

Topografische kaart basislaag 1:50000 (2007) (rivm:nl_topmap50_2007)

Topografische kaart basislaag 1:50000 (2007), bron: Kadaster

TopMap Labels (rivm:nl_topmap_label)

Roetconcentratie in de lucht, 2013 (nsl:nsl_20141204_gm_EC2013)

Berekende gemiddelde roetconcentratie in de lucht voor het jaar 2013, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

Roetconcentratie in de lucht, 2013 (nsl:nsl_20141204_gm_EC2013-20141205)

Berekende gemiddelde roetconcentratie in de lucht voor het jaar 2013, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

NO2 concentratie in de lucht, 2013 (nsl:nsl_20141204_gm_NO22013)

Berekende gemiddelde NO2 concentratie in de lucht voor het jaar 2013, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

pm10 concentratie in de lucht, 2013 (nsl:nsl_20141204_gm_pm102013)

Berekende gemiddelde pm10 concentratie in de lucht voor het jaar 2013, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

pm2,5 concentratie in de lucht, 2013 (nsl:nsl_20141204_gm_pm252013)

Berekende gemiddelde pm2,5 concentratie in de lucht voor het jaar 2013, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

NSL koolstofdioxide (no2), gegevens 2010 (nsl:nsl_no2_2010)

NSL concentratie koolstofdioxide (no2), gegevens 2010

NO2 2010 (rivm:nsl_no2_2010)

NSL koolstofdioxide (no2), gegevens 2011 (nsl:nsl_no2_2011)

NSL concentratie koolstofdioxide (no2), gegevens 2011

NSL wegenbestand met fijnstof (pm10) en stikstofdioxide (no2), gegevens 2011 (nsl:nsl_nwb_pm10_no2_2011)

NSL wegenbestand met fijnstof (pm10) en stikstofdioxide (no2) gegevens. Gegevens: - mediaan van de gevelwaarden bij een wegvak - achtergrond concentratie (bg_*) - inwonertal blootgesteld aan wegvak, let op: telling per wegvak (totaal inwoners kent dubbeltellingen) op basis van gemiddelde woningbezettingsgraagd (inw_wegvak) Jaar van inwinning: 2011.

NSL koolstofdioxide (pm10), gegevens 2010 (nsl:nsl_pm10_2010)

NSL concentratie koolstofdioxide (pm10), gegevens 2010

PM10 2010 (rivm:nsl_pm10_2010)

NSL koolstofdioxide (pm10), gegevens 2011 (nsl:nsl_pm10_2011)

NSL concentratie koolstofdioxide (pm10), gegevens 2011

NSL wegenbestand met elementaire koolstof (roet/ec), gegevens 2012 (nsl:nwb_ec_2013_06)

NSL wegenbestand met elementaire koolstof (roet/ec) gegevens. Gegevens: - ec - mediaan - inert Jaar van inwinning: 2012.

overmorgen_lki_00 (lucht:overmorgen_lki_00)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_lki_03 (lucht:overmorgen_lki_03)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_lki_06 (lucht:overmorgen_lki_06)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_lki_09 (lucht:overmorgen_lki_09)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_lki_12 (lucht:overmorgen_lki_12)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_lki_15 (lucht:overmorgen_lki_15)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_lki_18 (lucht:overmorgen_lki_18)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_lki_21 (lucht:overmorgen_lki_21)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_00 (lucht:overmorgen_no2_00)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_03 (lucht:overmorgen_no2_03)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_06 (lucht:overmorgen_no2_06)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_09 (lucht:overmorgen_no2_09)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_12 (lucht:overmorgen_no2_12)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_15 (lucht:overmorgen_no2_15)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_18 (lucht:overmorgen_no2_18)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_no2_21 (lucht:overmorgen_no2_21)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_00 (lucht:overmorgen_o3_00)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_03 (lucht:overmorgen_o3_03)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_06 (lucht:overmorgen_o3_06)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_09 (lucht:overmorgen_o3_09)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_12 (lucht:overmorgen_o3_12)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_15 (lucht:overmorgen_o3_15)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_18 (lucht:overmorgen_o3_18)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_o3_21 (lucht:overmorgen_o3_21)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_00 (lucht:overmorgen_pm10_00)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_03 (lucht:overmorgen_pm10_03)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_06 (lucht:overmorgen_pm10_06)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_09 (lucht:overmorgen_pm10_09)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_12 (lucht:overmorgen_pm10_12)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_15 (lucht:overmorgen_pm10_15)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_18 (lucht:overmorgen_pm10_18)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm10_21 (lucht:overmorgen_pm10_21)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_00 (lucht:overmorgen_pm25_00)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_03 (lucht:overmorgen_pm25_03)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_06 (lucht:overmorgen_pm25_06)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_09 (lucht:overmorgen_pm25_09)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_12 (lucht:overmorgen_pm25_12)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_15 (lucht:overmorgen_pm25_15)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_18 (lucht:overmorgen_pm25_18)

Luchtkwaliteit kaart

overmorgen_pm25_21 (lucht:overmorgen_pm25_21)

Luchtkwaliteit kaart

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-00)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-01)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-02)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-03)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-04)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-05)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-06)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-07)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-08)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-09)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-10)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-11)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-12)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-13)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-14)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-15)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-16)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-17)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-18)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-19)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-20)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-21)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-22)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20151231-23)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-00)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-01)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-02)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-03)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-04)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-05)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-06)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-07)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-08)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-09)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-10)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-11)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-12)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-13)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-14)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-15)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-16)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-17)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-18)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-19)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-20)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-21)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-22)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160101-23)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-00)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-01)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-02)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-03)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-04)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-05)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-06)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-07)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-08)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-09)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-10)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-11)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-12)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-13)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-14)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-15)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-16)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-17)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-18)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-19)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-20)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-21)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-22)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Nieuwejaar luchtkaliteit (nye:pm10_20160102-23)

Nieuwejaar luchtkwaliteit

Qkoorts per postcode, 2010 (zorgatlas:postcode_qkoorts_2010)

QKoorts per postcode 4 voor 2010, bron: Zorgatlas

IKAW3 Indicatieve kaart archeologische waarde (2008) (rce:rce_ikaw3_2008)

IKAW3 Indicatieve kaart archeologische waarde. (Archeologische verwachting, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2008).

rijksmonumenten rce (rivm:rce_rijksmonumenten_2019)

rivm_084_20170314_gm_Bomenkaart (dank:rivm_084_20170314_gm_Bomenkaart)

rivm_085_20170314_gm_Struikenkaart (dank:rivm_085_20170314_gm_Struikenkaart)

rivm_086_20170314_gm_graskaart (dank:rivm_086_20170314_gm_graskaart)

rivm_087_20170415_gm_boomhoogte (dank:rivm_087_20170415_gm_boomhoogte)

rivm_090_20170620_gm_bee_species_naturalis (dank:rivm_090_20170620_gm_bee_species_naturalis)

rivm scholen asbest (alo:rivm_2016_v_scholenasbest)

rivm ziekenhuizen asbest (alo:rivm_2016_v_ziekenhuizenasbest)

rivm_20170415_g_groenkaart_10m (dank:rivm_20170415_g_groenkaart_10m)

rivm_20180126_g_duinprofieloppervlakte (dank:rivm_20180126_g_duinprofieloppervlakte)

rivm_20180126_g_regulatie_erosierisico (dank:rivm_20180126_g_regulatie_erosierisico)

rivm_20180201_g_regenwormabundantie (dank:rivm_20180201_g_regenwormabundantie)

rivm_20180201_g_regenwormtaxa (dank:rivm_20180201_g_regenwormtaxa)

rivm_20180205_g_geluidkaart_lden_alle_bronnen (alo:rivm_20180205_g_geluidkaart_lden_alle_bronnen)

rivm_20180205_g_geluidkaart_lden_wegverkeer (alo:rivm_20180205_g_geluidkaart_lden_wegverkeer)

rivm_20180205_g_geluidkaart_lnight_wegverkeer (alo:rivm_20180205_g_geluidkaart_lnight_wegverkeer)

rivm buurt ernstige hinder vliegtuig (alo:rivm_20180904_v_bu_ernhinvliegtuig)

rivm buurt ernstige hinder weg 50 min (alo:rivm_20180904_v_bu_ernhinweg50min)

rivm buurt ernstige hinder weg 50 plus (alo:rivm_20180904_v_bu_ernhinweg50plus)

rivm wijk ernstige hinder trein (alo:rivm_20180904_v_wk_ernhintrein)

rivm wijk ernstige hinder vliegtuig (alo:rivm_20180904_v_wk_ernhinvliegtuig)

rivm wijk ernstige hinder weg 50 min (alo:rivm_20180904_v_wk_ernhinweg50min)

rivm wijk ernstige hinder weg 50 plus (alo:rivm_20180904_v_wk_ernhinweg50plus)

rivm geurhinder agrarische bedrijven (alo:rivm_20180905_v_geurhinder_agr_bedr)

rivm geurhinder bbq en vuurkorven (alo:rivm_20180905_v_geurhinder_bbq_vuurkorven)

rivm geurhinder fabrieken en bedrijven (alo:rivm_20180905_v_geurhinder_fabr_bedr)

rivm geurhinder open haarden (alo:rivm_20180905_v_geurhinder_open_haarden)

rivm geurhinder wegverkeer (alo:rivm_20180905_v_geurhinder_wegverkeer)

rivm pand bouwjaar (alo:rivm_20181127_v_pand_bouwjaar)

rivm mgrtot 2016 (alo:rivm_20190101_mgrtot2016)

rivm beweegrichtlijnen wijk (alo:rivm_20190225_v_beweegrichtlijnen_wijk)

rivm platte daken (alo:rivm_20190225_v_plattedaken)

percentage bomen per buurt (dank:rivm_20190326_percbomenbuurt)

percentage groen per buurt (dank:rivm_20190326_percgroenbuurt)

rivm gwb 2018 (dank:rivm_20190409_v_gwb2018)

rivm_20191106_basis_bouwjaar (alo:rivm_20191106_basis_bouwjaar)

rivm_20191106_kdv_bouwjaar (alo:rivm_20191106_kdv_bouwjaar)

rivm_20191106_kindlokaties_b (alo:rivm_20191106_kindlokaties_b)

rivm_20191106_kindlokaties_k (alo:rivm_20191106_kindlokaties_k)

rivm_20191106_woningen_b (alo:rivm_20191106_woningen_b)

rivm_20191106_woningen_bouwjaar (alo:rivm_20191106_woningen_bouwjaar)

rivm_20191106_woningen_k (alo:rivm_20191106_woningen_k)

geluidkaart lden alle bronnen 2019 (alo:rivm_20191112_g_geluidkaart_lden_alle_bronnen)

geluidkaart lden wegverkeer 2019 (alo:rivm_20191112_g_geluidkaart_lden_wegverkeer)

geluidkaart lnight wegverkeer 2019 (alo:rivm_20191112_g_geluidkaart_lnight_wegverkeer)

rivm_20201201_pfasdef_totaal (alo:rivm_20201201_pfasdef_totaal)

rivm_20201201_pfoa_def_b_sub (alo:rivm_20201201_pfoa_def_b_sub)

rivm_20201201_pfoa_def_b_top (alo:rivm_20201201_pfoa_def_b_top)

rivm_20201201_pfoa_def_ob_sub (alo:rivm_20201201_pfoa_def_ob_sub)

rivm_20201201_pfoa_def_ob_top (alo:rivm_20201201_pfoa_def_ob_top)

rivm_20201201_pfos_def_b_sub (alo:rivm_20201201_pfos_def_b_sub)

rivm_20201201_pfos_def_b_top (alo:rivm_20201201_pfos_def_b_top)

rivm_20201201_pfos_def_ob_sub (alo:rivm_20201201_pfos_def_ob_sub)

rivm_20201201_pfos_def_ob_top (alo:rivm_20201201_pfos_def_ob_top)

rivm_20210401_windturbines_ashoogte (alo:rivm_20210401_windturbines_ashoogte)

rivm_20210401_windturbines_vermogen (alo:rivm_20210401_windturbines_vermogen)

Lichtemissie 2015 (dmg:rivm_dmg_gm_lichtemissie)

Lichtemissie, gemeten vanuit vliegtuig (2015)

rivm_n1_20171107_gm_npp2013 (dank:rivm_n1_20171107_gm_npp2013)

rivm_n2_20171107_gm_npp2013maart (dank:rivm_n2_20171107_gm_npp2013maart)

rivm_n3_20171107_gm_npp2013mei (dank:rivm_n3_20171107_gm_npp2013mei)

rivm_n4_20171107_gm_npp2013juli (dank:rivm_n4_20171107_gm_npp2013juli)

rivm_n5_20171107_gm_npp2013sept (dank:rivm_n5_20171107_gm_npp2013sept)

rivm_nsl_20180324_gm_NO22016 (alo:rivm_nsl_20180324_gm_NO22016)

rivm_nsl_20180324_gm_ec2016 (alo:rivm_nsl_20180324_gm_ec2016)

rivm_nsl_20180324_gm_pm102016 (alo:rivm_nsl_20180324_gm_pm102016)

rivm_nsl_20180324_gm_pm252016 (alo:rivm_nsl_20180324_gm_pm252016)

rivm_nsl_20190509_gm_NO22017 (alo:rivm_nsl_20190509_gm_NO22017)

rivm_nsl_20190509_gm_ec2017 (alo:rivm_nsl_20190509_gm_ec2017)

rivm_nsl_20190509_gm_pm102017 (alo:rivm_nsl_20190509_gm_pm102017)

rivm_nsl_20190509_gm_pm252017 (alo:rivm_nsl_20190509_gm_pm252017)

rivm_nsl_20200715_gm_NO22018 (alo:rivm_nsl_20200715_gm_NO22018)

rivm_nsl_20200715_gm_ec2018 (alo:rivm_nsl_20200715_gm_ec2018)

rivm_nsl_20200715_gm_pm102018 (alo:rivm_nsl_20200715_gm_pm102018)

rivm_nsl_20200715_gm_pm252018 (alo:rivm_nsl_20200715_gm_pm252018)

Roetconcentratie in de lucht, 2015 (nsl:rivm_nsl_gm_EC2015)

Berekende gemiddelde roetconcentratie in de lucht voor het jaar 2015, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

NO2 concentratie in de lucht, 2014 (nsl:rivm_nsl_gm_NO22014)

Berekende gemiddelde NO2 concentratie in de lucht voor het jaar 2014, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

NO2 concentratie in de lucht, 2015 (nsl:rivm_nsl_gm_NO22015)

Berekende gemiddelde NO2 concentratie in de lucht voor het jaar 2015, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

Roetconcentratie in de lucht, 2014 (nsl:rivm_nsl_gm_ec2014)

Berekende gemiddelde roetconcentratie in de lucht voor het jaar 2014, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

pm10 concentratie in de lucht, 2014 (nsl:rivm_nsl_gm_pm102014)

Berekende gemiddelde pm10 concentratie in de lucht voor het jaar 2014, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

pm10 concentratie in de lucht, 2015 (nsl:rivm_nsl_gm_pm102015)

Berekende gemiddelde pm10 concentratie in de lucht voor het jaar 2015, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

pm2,5 concentratie in de lucht, 2014 (nsl:rivm_nsl_gm_pm252014)

Berekende gemiddelde pm2,5 concentratie in de lucht voor het jaar 2014, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

pm2,5 concentratie in de lucht, 2015 (nsl:rivm_nsl_gm_pm252015)

Berekende gemiddelde pm2,5 concentratie in de lucht voor het jaar 2015, op basis van adreslokaties en nsl rekenpunten

Robuustheid en herstelvermogen van de bodem na stress (dank:rivm_r12_gm_resilience)

De robuustheid van de bodem voor milieustress en het vermogen tot herstel en aanpassing aan veranderend bodemgebruik in 2011

Ecologisch kapitaal van de onafgedekte, intacte bodem (dank:rivm_r13_gm_afdekking)

De relatief ongestoorde en niet vergraven bodem, die daardoor goed ecologisch kan functioneren in 2011

Nitraat in grondwater op een diepte van 5-15m (dank:rivm_r15_20120601_pc_no3_5m)

Verandering in de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater in de periode 2004-2010

rivm_r17a_20121231_pc_bariumtops (rivm:rivm_r17a_20121231_pc_bariumtops)

Relatief gehalte Barium in de bovengrond (0-10cm) per landgebruik-grondsoort combinatie

rivm_r17b_20121231_pc_bariumsubs (rivm:rivm_r17b_20121231_pc_bariumsubs)

Relatief gehalte Barium in de ondergrond (30-50cm) per landgebruik-grondsoort combinatie

Grootschalige stikstofdepositie Nederland (dank:rivm_r19_gm_n-depositie)

Grootschalige stikstofdepositie Nederland als berekend via OPS voor 2015

Bodemstructuur toplaag voor groei van gewassen (dank:rivm_r1_gm_soilstr)

Beschrijving van de structuur van de bovenste bodemlaag, op basis van metingen en modellen voor 2011

rivm_r201a_20170608_gm_fysische_geschiktheid_akker_10m (dank:rivm_r201a_20170608_gm_fysische_geschiktheid_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201b_20170608_gm_fysische_geschiktheid_fruit_10m (dank:rivm_r201b_20170608_gm_fysische_geschiktheid_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201c_20170608_gm_fysische_geschiktheid_gras_10m (dank:rivm_r201c_20170608_gm_fysische_geschiktheid_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201d_20170608_gm_fysische_geschiktheid_groenten_10m (dank:rivm_r201d_20170608_gm_fysische_geschiktheid_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r201e_20170608_gm_fysische_geschiktheid_mais_10m (dank:rivm_r201e_20170608_gm_fysische_geschiktheid_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

NO3 in bovenste meter grondwater natuur (dank:rivm_r20_pc_no3_gwnatuur)

Daling NO3 in grondwater 2014 in % ten opzichte van vorige meetronde TMV in 1989

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar chloride is aangemerkt als (potentiële) probleemstof (dank:rivm_r21_20150805_pc_ChlorideDrinkwater)

Intrinsieke nutrientenkringloop toplaag bodem (dank:rivm_r2_gm_nutrcycl)

De nutrientenhuishouding in de bovenste 20 cm van de bodem, obv samengestelde indicatorenset voor 2011

Natuurlijke ziekte- en plaagwering van de bodem (dank:rivm_r3_gm_diseasesupp)

De natuurlijke ziekten- en plaagwering van de bovenste 20 cm van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

rivm_r40a_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_akker_10m (dank:rivm_r40a_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40b_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_fruit_10m (dank:rivm_r40b_20170608_gm_potentiele_voedselproductie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40c_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_gras_10m (dank:rivm_r40c_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40d_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_groenten_10m (dank:rivm_r40d_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r40e_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_mais_10m (dank:rivm_r40e_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41a_20170329_gm_actuele_voedselproductie_akker_10m (dank:rivm_r41a_20170329_gm_actuele_voedselproductie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41b_20170215_gm_actuele_voedselproductie_fruit_10m (dank:rivm_r41b_20170215_gm_actuele_voedselproductie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41c_20170608_gm_actuele_voedselproductie_gras_10m (dank:rivm_r41c_20170608_gm_actuele_voedselproductie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41d_20170608_gm_actuele_voedselproductie_groenten_10m (dank:rivm_r41d_20170608_gm_actuele_voedselproductie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r41e_20170608_gm_actuele_voedselproductie_mais_10m (dank:rivm_r41e_20170608_gm_actuele_voedselproductie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_akker_10m (dank:rivm_r42a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_fruit_10m (dank:rivm_r42b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_gras_10m (dank:rivm_r42c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_groenten_10m (dank:rivm_r42d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r42e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_mais_10m (dank:rivm_r42e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_zonder_subsidie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_akker_10m (dank:rivm_r43a_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_akker_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_fruit_10m (dank:rivm_r43b_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_fruit_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_gras_10m (dank:rivm_r43c_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_gras_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_groenten_10m (dank:rivm_r43d_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_groenten_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

rivm_r43e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_mais_10m (dank:rivm_r43e_20170609_gm_waarde_actuele_voedselproductie_met_subsidie_mais_10m)

Rasterkaart van ecosysteemdienst

Actuele houtproductie (dank:rivm_r45_gm_actuelehoutproductie)

Deze kaart laat de actuele houtproductie zien uitgedrukt als m3 spilhout per jaar

Actuele productie energie uit bos (dank:rivm_r48_gm_actueleproductieenergieuitbos)

Deze kaart laat de actuele productie van energie uit bos zien uitgedrukt als GJ per hectare per jaar

Waterregulatie in de toplaag van de bodem (dank:rivm_r4_gm_waterreg)

De waterregulatiecapaciteit van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

Actuele koolstofopslag biomassa (dank:rivm_r58_gm_actuelekoolstofopslagbiomassa)

Deze kaart laat de actuele koolstofopslag in biomassa zien uitgedrukt als ton C per hectare per jaar

Daling UHI max mediaan (dank:rivm_r59_gm_dalingUHImaxmediaan)

Deze kaart laat de daling van het stedelijk hitte eiland effect zien in graden Celcius

Zelfreinigend vermogen in de toplaag van de bodem (dank:rivm_r5_gm_naturalatt)

Het zelfreinigende vermogen in de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

Geschikte habitat bestuivers (dank:rivm_r60_gm_geschiktehabitatbestuivers)

Deze kaart laat zien waar bestuivers voor kunnen komen

Potentieel aanbod bestuiving door alle bestuivers (dank:rivm_r61_gm_potentieelaanbodbestuivingall)

Deze kaart laat de kans op bestuiving zien (uitgedrukt als percentage)

Actuele bestuiving door alle soorten bestuivers (dank:rivm_r62_gm_actuelebestuivingall)

Deze kaart het vermeden rendementsverlies zien (als percentage) thematype

Habitatfunctie van de bodem en bodembiodiversiteit (dank:rivm_r6_gm_habitatbiod)

De bodembiodiversiteit en de habitatfunctie van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset in 2011

100 jaarszones drinkwatervoorziening (dank:rivm_r70_rg_100jaarszonesdrinkwater)

Beschermingszone rondom winningen voor drinkwatervoorziening waarbij de reistijd van het geinfiltreerde water 100 jaar onderweg is naar de winning. Deze zones zijn vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) van de betreffende provincie.

Potentiele probleemstoffen (dank:rivm_r71_pc_aanwezigheidactueeldrinkwater)

Overzicht van winningen met een of meer actuele probleemstoffen in het onttrokken water.

Potentiele bij drinkwaterwinningen (dank:rivm_r72_pc_aanwezigheidpotentieeldrinkwater)

Overzicht van winningen met een of meer actuele probleemstoffen in het onttrokken water.

Chloride in drinkwaterbronnen (dank:rivm_r73_pc_chloridedrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar chloride is aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Emerging Substances in drinkwaterbronnen (dank:rivm_r74_pc_emergingsubstancesdrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar emerging substances zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen (dank:rivm_r75_pc_gewasbeschermingsmiddelendrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar bestrijdingsmiddelen zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Nitraat in drinkwaterbronnen (dank:rivm_r76_pc_nitraatdrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar nitraat is aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Oude verontreinigingen in bronnen drinkwater (dank:rivm_r77_lg_bedreigingoudeverontreinigingdrinkwater)

Winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld en waar ousde verontreinigingen zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Boringsvrije zones (dank:rivm_r78_rg_boringsvrijezonesdrinkwater)

Beschermingszone rondom winningen voor drinkwatervoorziening waar geen broingsactiviteiten mogen plaatsvinden ter bescherming van ondoorlatende lagen in de ondergrond. Deze zones zijn vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) van de betreffende provincie.

Grondwaterbeschermingszone (dank:rivm_r79_rg_grondwaterbeschermingsgebiedendrinkwater)

Beschermingszone rondom winningen voor drinkwatervoorziening waar het water over 25 jaar in de winning terecht komt. Binnen deze zone gelden speciale eisen voor activiteiten die er plaatsvinden. Deze zones, en de regels die er gelden, zijn vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) van de betreffende provincie.

Koolstofcyclus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag (dank:rivm_r7_gm_carboncycl)

koolstofcycus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag, obv samengestelde indicatorenset in 2011

Voorzieningsgebieden van de drinkwaterbedrijven in Nederland (dank:rivm_r81_rg_voorzieningsgebiedendrinkwaterbedrijven)

Op deze kaart zijn de gebieden te zien waar de drinkwaterbedrijven in Nederland water leveren aan huishoudens en industrie. De kaart is gebaseerd op data uit Rewab (Registratie waterkwalitiet bedrijven) en de viercijferige postcodegebieden uit 20??.

Waterwingebieden voor drinkwaterbescherming Geohydrologische klassificering drinkwaterwinningen (dank:rivm_r82_rg_waterwingebiedendrinkwater)

Waterwingebieden voor de bescherming van winningen voor drinkwaterproductie. In deze gebieden gelden strenge eisen voor de activiteitenbinnen het aangegeven gebied. De eisen zijn beschreven in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) opgesteld door de provincie. Classificering van de drinkwaterwinningen in Nederland op basis van geohydrologie en type grondstof

Geohydrologische klassificering drinkwaterwinningen (dank:rivm_r83_lg_typewinningdrinkwater)

Classificering van de drinkwaterwinningen in Nederland op basis van geohydrologie en type grondstof

rivm_r84_20170601_lg_lyme2014 (alo:rivm_r84_20170601_lg_lyme2014)

Het aantal Erythema migrans diagnoses in de huisartsenpraktijk per 100.000 inwoners in 2014

rivm_r88_20170621_gm_actueel_uhi (dank:rivm_r88_20170621_gm_actueel_uhi)

Bijdragen van de toplaag van de bodem aan klimaatregulatie (dank:rivm_r8_gm_climatereg)

Bodemaspecten van de toplaag die bijdragen aan een goed lokaal en mondiaal klimaat in 2011

rivm_r90_20170626_gm_kansrijkegebieden (dank:rivm_r90_20170626_gm_kansrijkegebieden)

rivm_r91_20170626_pg_ruimtelijke_reserveringen (dank:rivm_r91_20170626_pg_ruimtelijke_reserveringen)

rivm_r92_20170901_gm_verkoelend_effect_groen (dank:rivm_r92_20170901_gm_verkoelend_effect_groen)

Ecologisch kapitaal bodem, niet door diffuse bodemverontreiniging aangetast (dank:rivm_r9_gm_mspaf)

de chemische bodemkwaliteit die niet belemmerend is voor het functioneren van het ecosysteem in de toplaag van de bodem in 2011

Ernstige geluidhinder bedrijf (alo:rivm_rc_ernhinbedrijf)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geluid van bedrijven en industrie. Productie kaart 2015

Ernstige geluidhinder brommer (alo:rivm_rc_ernhinbrommer)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geluid van brommers en scooters. Productie kaart 2015

Ernstige geluidhinder buren (alo:rivm_rc_ernhinburen)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geluid van buren. Productie kaart 2015

Ernstige geluidhinder treinen (alo:rivm_rc_ernhintrein)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geluid van treinen. Productie kaart 2015

Ernstige geluidhinder wegverkeer 50min (alo:rivm_rc_ernhinverkeer50m)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geluid van wegkeer op wegen waar niet harder dan 50 km/u mag worden gereden. Productie kaart 2015

Ernstige geluidhinder wegverkeer 50plus (alo:rivm_rc_ernhinverkeer50p)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geluid van wegkeer op wegen waar harder dan 50 km/u mag worden gereden. Productie kaart 2015

Ernstige geluidhinder vliegverkeer (alo:rivm_rc_ernhinvlieg)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geluid van vliegverkeer. Productie kaart 2015

Ernstige geurhinder bedrijf (alo:rivm_rc_geurbedrijf)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geur van bedrijven en industrie. Productie kaart 2015

Ernstige geurhinder haard (alo:rivm_rc_geurhaard)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geur van kachels en open haarden. Productie kaart 2015

Ernstige geurhinder landbouw (alo:rivm_rc_geurlandbouw)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geur van veeteelt en landbouw. Productie kaart 2015

Ernstige geurhinder wegverkeer (alo:rivm_rc_geurverkeer)

Percentage ernstig gehinderden per gemeente door geur van wegverkeer. Productie kaart 2015

roetkaart_EC_2013 (app:roetkaart_EC_2013)

rws bonaire asbest daken (alo:rws_20180803_v_bonaire_asbestdaken)

sbb speelbossen (alo:sbb_20190409_v_speelbossen)

sportbonden per gemeente atletiek (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_atletiek)

sportbonden per gemeente golf (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_golf)

sportbonden per gemeente gymnastiek (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_gymnastiek)

sportbonden per gemeente hockey (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_hockey)

sportbonden per gemeente paardensport (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_paardensport)

sportbonden per gemeente sportvissen (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_sportvissen)

sportbonden per gemeente tennis (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_tennis)

sportbonden per gemeente voetbal (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_voetbal)

sportbonden per gemeente volleybal (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_volleybal)

sportbonden per gemeente zwemmen (sodk) (rivm:sodk_sportbonden_gemeente_zwemmen)

vandaag_lki_00 (lucht:vandaag_lki_00)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_lki_03 (lucht:vandaag_lki_03)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_lki_06 (lucht:vandaag_lki_06)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_lki_09 (lucht:vandaag_lki_09)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_lki_12 (lucht:vandaag_lki_12)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_lki_15 (lucht:vandaag_lki_15)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_lki_18 (lucht:vandaag_lki_18)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_lki_21 (lucht:vandaag_lki_21)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_00 (lucht:vandaag_no2_00)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_03 (lucht:vandaag_no2_03)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_06 (lucht:vandaag_no2_06)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_09 (lucht:vandaag_no2_09)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_12 (lucht:vandaag_no2_12)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_15 (lucht:vandaag_no2_15)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_18 (lucht:vandaag_no2_18)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_no2_21 (lucht:vandaag_no2_21)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_00 (lucht:vandaag_o3_00)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_03 (lucht:vandaag_o3_03)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_06 (lucht:vandaag_o3_06)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_09 (lucht:vandaag_o3_09)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_12 (lucht:vandaag_o3_12)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_15 (lucht:vandaag_o3_15)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_18 (lucht:vandaag_o3_18)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_o3_21 (lucht:vandaag_o3_21)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_00 (lucht:vandaag_pm10_00)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_03 (lucht:vandaag_pm10_03)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_06 (lucht:vandaag_pm10_06)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_09 (lucht:vandaag_pm10_09)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_12 (lucht:vandaag_pm10_12)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_15 (lucht:vandaag_pm10_15)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_18 (lucht:vandaag_pm10_18)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm10_21 (lucht:vandaag_pm10_21)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_00 (lucht:vandaag_pm25_00)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_03 (lucht:vandaag_pm25_03)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_06 (lucht:vandaag_pm25_06)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_09 (lucht:vandaag_pm25_09)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_12 (lucht:vandaag_pm25_12)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_15 (lucht:vandaag_pm25_15)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_18 (lucht:vandaag_pm25_18)

Luchtkwaliteit kaart

vandaag_pm25_21 (lucht:vandaag_pm25_21)

Luchtkwaliteit kaart

vw_adm_gemeentegrenzen_2020_lw (rivm:vw_adm_gemeentegrenzen_2020_lw)

vw_adm_landsgrens_2020_lw (rivm:vw_adm_landsgrens_2020_lw)

vw_ank_sovon_20200605_iba (dank:vw_ank_sovon_20200605_iba)

cbs aantal winkels 2016 (alo:vw_cbs_20180822_v_aantal_winkels_2016)

cbs afstand huisarts 2015 (alo:vw_cbs_20180822_v_afstand_huisarts_2015)

vw_cntry_region (rivm:vw_cntry_region)

Generated from dspg_wwwpub

vw_contnt_region (rivm:vw_contnt_region)

Generated from dspg_wwwpub

vw_gemnl_region (rivm:vw_gemnl_region)

Generated from dspg_wwwpub

Afdeklaag Nederland (rivm:vw_nl_afdeklaag_2005_a5)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_afdeklaag_2016_a5 (rivm:vw_nl_afdeklaag_2016_a5)

vw_nl_bevolkingskernen_2001 (rivm:vw_nl_bevolkingskernen_2001)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_connl5_19 (rivm:vw_nl_connl5_19)

vw_nl_ggdg5_20 (rivm:vw_nl_ggdg5_20)

vw_nl_landscontour_2005_a1 (rivm:vw_nl_landscontour_2005_a1)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_mt_straten_no2 (rivm:vw_nl_mt_straten_no2)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_mt_straten_pm10 (rivm:vw_nl_mt_straten_pm10)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_netlijnen (rivm:vw_nl_netlijnen)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_netlijnen_2018 (rivm:vw_nl_netlijnen_2018)

vw_nl_netlijnen_2018_v21 (rivm:vw_nl_netlijnen_2018_v21)

vw_nl_netlijnen_2019_v3 (rivm:vw_nl_netlijnen_2019_v3)

vw_nl_presentatielaag_2005_Type (rivm:vw_nl_presentatielaag_2005)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_provweg (rivm:vw_nl_provweg)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_rijksweg (rivm:vw_nl_rijksweg)

Generated from dspg_wwwpub

vw_nl_top10vec_2006_huizen (rivm:vw_nl_spoorweg)

Generated from dspg_wwwpub

vw_pc4nl_region (rivm:vw_pc4nl_region)

Generated from dspg_wwwpub

rivm ernstige geluidshinder brommer (alo:vw_rivm_20180830_v_ernhinbrommer)

rivm ernstige geluidshinder buren (alo:vw_rivm_20180830_v_ernhinburen)

rivm ernstige geluidshinder trein (alo:vw_rivm_20180830_v_ernhintrein)

rivm ernstige geluidshinder vliegtuig (alo:vw_rivm_20180830_v_ernhinvliegtuig)

rivm ernstige geluidshinder weg 50min (alo:vw_rivm_20180830_v_ernhinweg50min)

rivm ernstige geluidshinder weg 50plus (alo:vw_rivm_20180830_v_ernhinweg50plus)

rivm buurt ernstige hinder trein (alo:vw_rivm_20180904_v_bu_ernhintrein)

vw_rivm_20180918_v_cruijffcourts_2018 (alo:vw_rivm_20180918_v_cruijffcourts_2018)

vw_rivm_20190901_lyme2017 (alo:vw_rivm_20190901_lyme2017)

rivm_20190901_tekenbeten2017 (alo:vw_rivm_20190901_tekenbeten2017)

vw_rivm_20191106_woningen_k (alo:vw_rivm_20191106_woningen_k)

vw_rivm_20200131_meetlocaties_pfas (alo:vw_rivm_20200131_meetlocaties_pfas)

vw_rivm_20200306_nattekoeltorens_bg (alo:vw_rivm_20200306_nattekoeltorens_bg)

vw_rivm_20200720_nattekoeltorens_bg (alo:vw_rivm_20200720_nattekoeltorens_bg)

vw_rivm_20201010_windturbines_2020 (alo:vw_rivm_20201010_windturbines_2020)

vw_rivm_floron_20200414_ipa (dank:vw_rivm_floron_20200414_ipa)

rivm_lumc_graspollen (alo:vw_rivm_lumc_graspollen)

LUMC hooikoorts verwachting mbt graspollen

rivm_r18a_20121231_pc_dieldrintops (rivm:vw_rivm_r18a_20121231_pc_dieldrintops)

rivm_r18b_20121231_pc_dieldrinsubs (rivm:vw_rivm_r18b_20121231_pc_dieldrinsubs)

vw_rivm_r21_20150805_rg_100jaarszonesdrinkwater (rivm:vw_rivm_r21_20150805_rg_100jaarszonesdrinkwater)

De beschermingszone rondom drinkwaterwinningen uit grondwater, waarbinnen het grondwater 100 jaar of minder onderweg is naar de winning. Deze zone kan worden vastgesteld door de provincie voor zeer kwetsbare grondwaterwinningen. Het verschilt per provincie hoe hiermee wordt omgegaan. Afhankelijk van de provincie kunnen regels van toepassing zijn op basis van de Provinciale Milieu Verordening (Wet milieubeheer) of ruimtelijke verordeningen (Wet ruimtelijke ordening) . Bijna altijd is ruimtelijk stimuleringsbeleid van toepassing om rekening te houden met het drinkwaterbelang.

vw_rivm_r93_20170912_lg_eham2016lden (alo:vw_rivm_r93_20170912_lg_eham2016lden)

vw_rivm_r94_20170912_lg_spoor2016lden (alo:vw_rivm_r94_20170912_lg_spoor2016lden)

vw_rivm_r95_20170912_lg_spoor2016lnight (alo:vw_rivm_r95_20170912_lg_spoor2016lnight)

vw_rivm_r96_20170912_lg_rijksweg2016lden (alo:vw_rivm_r96_20170912_lg_rijksweg2016lden)

vw_rivm_r97_20170912_lg_rijksweg2016lnight (alo:vw_rivm_r97_20170912_lg_rijksweg2016lnight)

vw_rivm_r98_20170912_lg_schiphol2016lden (alo:vw_rivm_r98_20170912_lg_schiphol2016lden)

vw_rivm_r99_20170912_lg_schiphol2016lnight (alo:vw_rivm_r99_20170912_lg_schiphol2016lnight)

vw_rivm_sla_bu15_lxl10 (dmg:vw_rivm_sla_bu15_lxl10)

vw_rivm_sla_gm19_lxl10 (dmg:vw_rivm_sla_gm19_lxl10)

vw_rivm_sla_wk15_lxl10 (dmg:vw_rivm_sla_wk15_lxl10)

vw_rivm_speelbossen_20200625 (alo:vw_rivm_speelbossen_20200625)

vw_rvo_20200101_v_pand_energielabels (nea:vw_rvo_20200101_v_pand_energielabels)

vw_vws_glilocaties_20200603 (rivm:vw_vws_glilocaties_20200603)

vw_vws_glilocaties_20200710 (rivm:vw_vws_glilocaties_20200710)

vw_vws_glilocaties_31122020 (rivm:vw_vws_glilocaties_31122020)

vw_vws_netwerken (rivm:vw_vws_netwerken)

vw_vws_netwerken_15072020 (rivm:vw_vws_netwerken_15072020)

vw_vws_netwerken_19062020 (rivm:vw_vws_netwerken_19062020)

vw_vws_netwerken_21102020 (rivm:vw_vws_netwerken_21102020)

vw_vws_netwerken_28052020 (rivm:vw_vws_netwerken_28052020)

vw_vws_ouderenzorg (rivm:vw_vws_ouderenzorg)

vw_who_region (rivm:vw_who_region)

Generated from dspg_wwwpub

zonnepanelen pc4 (rivm:vw_zp_pc4)

vws_glilocaties_30062021 (rivm:vws_glilocaties_30062021)

vws_glilocaties_31032021 (rivm:vws_glilocaties_31032021)

vws_netwerken_2020_nieuw (rivm:vws_netwerken_2020_nieuw)

vws_netwerken_21102020_2021 (rivm:vws_netwerken_21102020_2021)

vws_netwerken_25062021 (rivm:vws_netwerken_25062021)

Zorgatlas geiten gemeente 2009 (rivm:zorgatlas_gem_geiten_2009)

Aantal geiten per gemeente (100 of meer) voor 2009, bron: Zorgatlas

Zorgatlas tevredenheid groen gemeente 2006 (rivm:zorgatlas_gem_groen_2006)

Tevredenheid groen per gemeente voor 2006, bron: Zorgatlas

Zorgatlas ziekte van Lyme gemeente 2009 (rivm:zorgatlas_gem_lyme_2009)

Ziekte van Lyme per gemeente voor 2009, bron: Zorgatlas

Zorgatlas schapen gemeente 2009 (rivm:zorgatlas_gem_schapen_2009)

Aantal schapen per gemeente (500 of meer) voor 2009, bron: Zorgatlas

Zorgatlas openbare speelruimte gemeente 2008 (rivm:zorgatlas_gem_speelruimte_2008)

Openbare speelruimte per gemeente voor 2008, bron: Zorgatlas

Zorgatlas qkoorts postcode 2010 (rivm:zorgatlas_pc4_qkoorts_2010)

QKoorts per postcode 4 voor 2010, bron: Zorgatlas

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.